FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow آگاه شدن منوچهر از كار زال و رودابه
آگاه شدن منوچهر از كار زال و رودابه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  آگاه شدن منوچهر از كار زال و رودابه

ز مـــهـــراب و دســـتـــان ســـام ســــتــــرگ   پـــس آگـــاهـــي آمـــد بــــه شــــاه بــــزرگ
وز آن نـــاهـــمـــالـــان گـــشـــتـــه هـــمــــال   ز پـــيــــونــــد مــــهــــراب وز مــــهــــر زال
بــــه پــــيـــــش ســـــرافـــــراز شـــــاه ردان   ســخــن رفــت هــر گـــونـــه بـــا مـــوبـــدان
كـــه بـــر مـــا شـــود زيــــن دژم روزگــــار   چــنــيــن گــفــت بــا بــخــردان شــهـــريـــار
بـــرون آوريـــدم بـــه راي و بـــه جـــنــــگ   چــو ايــران ز چــنــگــال شــيــر و پــلــنــگ
بــتــرســم كـــه آيـــد از آن تـــخـــم رســـت   فــريــدون ز ضــحــاك گــيــتــي بــشــســـت
هـــمـــال ســـرافـــگـــنـــده گـــردد هـــمــــال   نــبــايــد كــه بــر خـــيـــره از عـــشـــق زال
بـــرآيـــد يـــكـــي تـــيـــغ تـــيـــز از نـــيـــام   چـــو از دخــــت مــــهــــراب و پــــور ســــام
ز گـــفـــت پــــراگــــنــــده گــــردد ســــرش   اگــــر تــــاب گــــيـــــرد ســـــوي مـــــادرش
بـــدو بـــازگـــردد مـــگـــر تـــاج و گـــنــــج   كــنــد شــهــر ايــران پـــر آشـــوب و رنـــج
ورا خـــســـرو پـــاك ديـــن خــــوانــــدنــــد   هـــمـــه مـــوبـــدان آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد
بـــه بـــايـــســـت هـــا بــــر تــــوانــــاتــــري   بـــگـــفـــتـــنـــد كـــز مـــا تـــو دانــــاتــــري
دل اژدهــــــا را خــــــرد بــــــشـــــــكـــــــرد   هــمــان كــن كـــجـــا بـــا خـــرد در خـــورد
ابـــا ويـــژگـــان و بــــزرگــــان خــــويــــش   بـــفـــرمـــود تـــا نــــوذر آمــــدش پــــيــــش
بــپـــرســـش كـــه چـــون آمـــد از كـــارزار   بـــدو گـــفــــت رو پــــيــــش ســــام ســــوار
ز نــزديـــك مـــا كـــن ســـوي خـــانـــه راي   چــو ديــدي بــگــويــش كــزيــن ســوگــراي
ابــــا ويــــژگــــان ســــر نــــهــــاده بــــه راه   هــم آنــگــاه بـــرخـــاســـت فـــرزنـــد شـــاه
ابـــا ژنـــده پـــيـــلــــان پــــرخــــاش جــــوي   ســــوي ســــام نــــيــــرم نــــهــــادنــــد روي
پـــذيـــره ســــوي پــــور كــــي شــــاه شــــد   چـــو زيـــن كــــار ســــام يــــل آگــــاه شــــد
بـــيـــامــــد بــــه نــــزديــــك ســــام ســــوار   ز پـــــيـــــش پـــــدر نــــــوذر نــــــامــــــدار
ابـــا ژنـــده پـــيـــل و تـــبـــيـــره شــــدنــــد   هـــمـــه نــــامــــداران پــــذيــــره شــــدنــــد
بــــزرگـــــان و كـــــي نـــــوذر نـــــامـــــدار   رســـيـــدنـــد پـــس پـــيــــش ســــام ســــوار
بـــه ديـــدار او ســـام يــــل گــــشــــت شــــاد   پـــــيــــــام پــــــدر شــــــاه نــــــوذر بــــــداد
ز ديـــــدار او رامــــــش جــــــان كــــــنــــــم   چــنــيــن داد پــاســخ كـــه فـــرمـــان كـــنـــم
نــخــســت از مــنـــوچـــهـــر بـــردنـــد نـــام   نـــهـــادنـــد خـــوان و گـــرفـــتـــنـــد جــــام
گـــرفـــتـــنـــد شـــادي ز هـــر كـــشــــوري   پــس از نــوذر و ســـام و هـــر مـــهـــتـــري
چـو خـورشــيــد رخــشــنــده بــگــشــاد راز   بــــه شــــادي درآمـــــد شـــــب ديـــــريـــــاز
هــــــيـــــــون دلـــــــاور بـــــــرآورد پـــــــر   خــــروش تـــــبـــــيـــــره بـــــرآمـــــد ز در
بـــه فـــرمـــان او بـــرگــــرفــــتــــنــــد راه   ســـوي بــــارگــــاه مــــنــــوچــــهــــر شــــاه
بــيـــاراســـت ديـــهـــيـــم شـــاهـــنـــشـــهـــي   مــنـــوچـــهـــر چـــون يـــافـــت زو آگـــهـــي
چــو دريــاي ســبــز انــدر آمــد بــه جـــوش   ز ســــاري و آمــــل بـــــرآمـــــد خـــــروش
بـــرفـــتـــنـــد بـــا خـــشـــت هــــاي گــــران   بـــبـــســـتـــنـــد آيــــيــــن ژوپــــيــــن وران
ســپــر در ســپــر ســاخــتــه ســـرخ و زرد   ســـپـــاهـــي كـــه از كـــوه تـــا كـــوه مــــرد
ابــا تــازي اســـپـــان و پـــيـــلـــان و گـــنـــج   ابــا كــوس و بــا نـــاي رويـــيـــن و ســـنـــج
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com