FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow آگاهی یافتن سیندخت از كار رودابه
آگاهی یافتن سیندخت از كار رودابه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  آگاهي يافتن سيندخت از كار رودابه

زنــي بــود گــويــنــده شــيـــريـــن ســـخـــن   مــــيــــان ســــپــــهــــدار و آن ســــرو بـــــن
هـــم از پــــهــــلــــوان ســــوي ســــرو روان   پــــيــــام آوريــــدي ســــوي پـــــهـــــلـــــوان
سـخــن هــر چــه بــشــنــيــد بــا او بــرانــد   ســپــهــدار دســتــان مــر او را بـــخـــوانـــد
بـــگـــويـــش كـــه اي نـــيـــك دل مـــاه نــــو   بــــدو گــــفــــت نــــزديـــــك رودابـــــه رو
فـــراخـــيـــش را زود بـــيـــنـــي كـــلـــيــــد   سـخـن چـون ز تـنـگـي بـه سـخــتــي رســيــد
ابـــــا شـــــادمـــــانـــــي و فـــــرخ پـــــيــــــام   فـــرســـتـــاده بـــاز آمـــد از پـــيـــش ســــام
ســـرانـــجـــام او گـــشـــت هـــم داســــتــــان   بــســي گــفــت و بــشــنــيــد و زد داســتـــان
زن از پـــيـــش او بـــازگـــشـــت و بـــبــــرد   ســـبـــك پـــاســـخ نـــامـــه زن را ســــپــــرد
بــــديـــــن شـــــادمـــــانـــــي ورا مـــــژده داد   بـــه نـــزديـــك رودابـــه آمــــد چــــو بــــاد
بــه كــرســي زر پــيــكــرش بــرنــشـــانـــد   پـــري روي بـــر زن درم بــــرفــــشــــانــــد
شـــده تــــار و پــــود انــــدرو نــــاپــــديــــد   يــكــي شـــاره ســـربـــنـــد پـــيـــش آوريـــد
شـــده زر هـــمـــه نـــاپـــديــــد از گــــهــــر   هــمــه پــيـــكـــرش ســـرخ يـــاقـــوت و زر
فــروزنــده چــون بــر فــلــك مـــشـــتـــري   يــكــي جــفــت پـــرمـــايـــه انـــگـــشـــتـــري
بــــــســــــي داد بــــــا آن درود و پــــــيــــــام   فـــرســـتـــاد نــــزديــــك دســــتــــان ســــام
نــگــه كـــرد ســـيـــنـــدخـــت او را بـــديـــد   زن از حــجــره آنــگــه بــه ايــوان رســيـــد
بـــتـــرســـيـــد و روي زمـــيـــن داد بــــوس   زن از بــيــم بــرگــشــت چــون ســنـــدروس
بـــه آواز گـــفـــت از كـــجـــايـــي بـــگـــوي   پـر انـديـشـه شــد جــان ســيــنــدخــت ازوي
بــه حــجــره در آيــي بــه مـــن نـــنـــگـــري   زمـــان تـــا زمـــان پـــيـــش مـــن بــــگــــذري
بـــگـــويـــي مـــرا تـــا زهـــي گـــر كـــمـــان   دل روشـــنـــم بـــر تـــو شـــد بـــدگــــمــــان
هـــمـــي نـــان فـــراز آرم از چــــنــــد روي   بــدو گــفــت زن مــن يـــكـــي چـــاره جـــوي
بــدو دادم اكــنــون هــمــيـــنـــســـت راســـت   بـديـن حـجـره رودابـه پــيــرايــه خــواســت
يــكـــي حـــلـــقـــه پـــر گـــوهـــر شـــاه وار   بــــيــــاوردمــــش افــــســــر پــــرنــــگــــار
دل بــســتــه ز انــديـــشـــه بـــگـــشـــايـــيـــم   بــدو گــفــت ســيــنــدخـــت بـــنـــمـــايـــيـــم
فـزون خـواســت اكــنــون بــيــارمــش نــيــز   سـپـردم بــه رودابــه گــفــت ايــن دو چــيــز
يـــكـــي آب بـــر زن بـــريـــن خـــشـــم مـــن   بــهـــا گـــفـــت بـــگـــذار بـــر چـــشـــم مـــن
بــهــا تـــا نـــيـــابـــم تـــو از مـــن مـــجـــوي   درم گـــــفـــــت فـــــردا دهــــــد مــــــاه روي
بـــيـــاراســــت دل را بــــه پــــيــــگــــار اوي   هـــمـــي كـــژ دانــــســــت گــــفــــتــــار اوي
هــمــي جــســت از او كـــژي و كـــاســـتـــي   بـــيـــامـــد بـــجـــســـتـــش بـــرو آســــتــــي
بــه خــواري كـــشـــيـــدش بـــه روي زمـــي   بــه خــشــم انــدرون شــد از آن زن غــمـــي
هــم از دســت رودابــه پــيــرايــه كــشــيـــد   چـــو آن جـــام هـــاي گـــرانـــمـــايـــه ديـــد
از انــديــشــگــان شــد بــه كـــردار مـــســـت   در كــاخ بــر خــويــشــتــن بـــر بـــبـــســـت
هـمـي دســت بــرزد بــه رخــســار خــويــش   بــفــرمـــود تـــا دخـــتـــرش رفـــت پـــيـــش
هـــمـــي شـــســـت تـــا شـــد گـــلـــان آب دار   دو گــــل را بــــدو نــــرگــــس خــــواب دار
گـــزيـــن كـــردي از نـــاز بـــرگــــاه چــــاه   بـــه رودابـــه گـــفـــت اي ســـرافـــراز مـــاه
كـــه نـــنـــمـــودمـــت آشـــكـــار و نــــهــــان   چــه مــانــد از نــكـــوداشـــتـــي در جـــهـــان
هـــمـــه رازهـــا پـــيـــش مــــادر بــــگــــوي   ســتــمــگــر چــرا گــشـــتـــي اي مـــاه روي
بــه پــيــشــت ز بـــهـــر چـــه آيـــد هـــمـــي   كــه ايـــن زن ز پـــيـــش كـــه آيـــد هـــمـــي
كـه زيـبـاي سـربــنــد و انــگــشــتــريــســت   سـخـن بـر چـه سـانـسـت و آن مـرد كـيـسـت
بــه مــا مـــانـــد بـــســـيـــار ســـود و زيـــان   ز گــــنــــج بــــزرگ افــــســــر تــــازيــــان
چـــو مـــن زاده ام دخـــت هـــرگـــز مـــبــــاد   بــــديــــن نــــام بــــد دادخــــوهــــي بــــبــــاد
فــرو مــانـــد از خـــشـــم مـــادر بـــه جـــاي   زمـــيـــن ديــــد رودابــــه و پــــشــــت پــــاي
بــه خــون دو نــرگــس بــيــاراســت چــهـــر   فـــرو ريـــخـــت از ديـــدگـــان آب مـــهــــر
هـــمـــي مـــهـــر جـــان مـــرا بــــشــــكــــرد   بــه مــادر چــنــيــن گــفــت كــاي پــر خــرد
نــرفــتــي ز مــن نـــيـــك يـــا بـــد ســـخـــن   مــــــرا مــــــام فــــــرخ نـــــــزادي ز بـــــــن
چــنــيــن مــهــر اويــم بــر آتــش نــشــانـــد   ســپــهــدار دســتـــان بـــه كـــاول بـــمـــانـــد
كـــه گـــريـــان شـــدم آشـــكـــار و نـــهــــان   چــنــان تــنــگ شــد بــر دلــم بـــر جـــهـــان
جـــهـــانـــم نـــيـــرزد بــــه يــــك مــــوي او   نــــخــــواهــــم بــــدن زنــــده بــــي روي او
بـه پـيـمـان گــرفــتــيــم دســتــش بــه دســت   بــدان كــو مــرا ديــد و بــا مــن نـــشـــســـت
فـــرســـتـــاد پـــاســـخ بـــه زال ســــتــــرگ   فـــرســـتــــاده شــــد نــــزد ســــام بــــزرگ
ســخــن هــاي بــايــســتــه گــفــت و شــنــود   زمــانــي بــپـــيـــچـــيـــد و دســـتـــور بـــود
شـــنـــيـــدم هـــمـــه پـــاســـخ ســـام نـــيــــز   فـــرســـتـــاده را داد بـــســــيــــار چــــيــــز
زدي بــر زمــيـــن و كـــشـــيـــدي بـــه روي   بـه دسـت هـمــيــن زن كــه كــنــديــش مــوي
مـــرا پـــاســـخ نـــامـــه ايـــن جـــامـــه بــــود   فــــرســــتــــاده آرنــــده ي نــــامــــه بـــــود
پــــســــنــــد آمــــدش زال را جــــفـــــت اوي   فـرومـانـد سـيـنـدخـت ز آن گــفــت و گــوي
چـو دسـتـان ز پـرمــايــگــان گــرد نــيــســت   چـنـيـن داد پـاســخ كــه ايــن خــرد نــيــســت
هـــمــــش نــــام و هــــم راي روشــــن روان   بـــزرگـــســـت پـــور جـــهـــان پـــهــــلــــوان
كـــه گـــردد هـــنـــر پـــيـــش او انــــدكــــي   هــنـــرهـــا هـــمـــه هـــســـت آهـــو يـــكـــي
ز كــاول بــرآرد بـــه خـــورشـــيـــد خـــاك   شــود شــاه گــيــتــي بــديــن خــشــمـــنـــاك
كــســي پـــاي خـــوار انـــدر آرد بـــه زيـــن   نــخــواهــد كــه از تــخــم مــا بــر زمـــيـــن
چــنــان كــرد پــيــدا كــه نــشـــنـــاخـــتـــش   رهــــا كــــرد زن را و بــــنـــــواخـــــتـــــش
كــجــا نــشــنــود پـــنـــد كـــس در جـــهـــان   چــــنــــان ديــــد رودابـــــه را در نـــــهـــــان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com