FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رای زدن سام با موبدان بر كار زال
رای زدن سام با موبدان بر كار زال چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  راي زدن سام با موبدان بر كار زال

يـــكـــي انـــجـــمـــن كـــرد بـــا بـــخــــردان   چــو بــرخــاســت از خـــواب بـــا مـــوبـــدان
كــه فــرجــام ايــن بــر چــه بـــاشـــد گـــذر   گــشــاد آن ســخــن بـــر ســـتـــاره شـــمـــر
بـــرآمـــيـــخـــتـــه بـــاشـــد ازبـــن ســـتــــم   دو گــوهــر چــو آب و چــو آتــش بــه هــم
فــــريــــدون و ضـــــحـــــاك را كـــــارزار   هــمــانـــا كـــه بـــاشـــد بـــه روز شـــمـــار
هـــمـــه كـــار و كـــردار فـــرخ نـــهــــيــــد   از اخــتــر بــجــويــيــد و پـــاســـخ دهـــيـــد
هــمــي ز آســمـــان بـــاز جـــســـتـــنـــد راز   ســــتــــاره شــــنـــــاســـــان بـــــه روز دراز
كـه دو دشـمـن از بــخــت خــويــش آمــدنــد   بـــديـــدنـــد بـــا خـــنـــده پـــيـــش آمـــدنـــد
چــنــيــن گــفــت كــاي گــرد زريــن كــمـــر   بـــه ســـام نـــريـــمـــان ســـتـــاره شــــمــــر
كــه بــاشــنــد هــر دو بــه شـــادي هـــمـــال   تــــرا مــــژده از دخــــت مـــــهـــــراب و زال
بـــيـــايـــد بـــبـــنـــدد بـــه مـــردي مــــيــــان   ازيـــن دو هـــنـــرمـــنـــد پـــيـــلــــي ژيــــان
نــهــد تــخــت شـــاه از بـــر پـــشـــت مـــيـــغ   جــهــان زيـــر پـــاي انـــدر آرد بـــه تـــيـــغ
بــه روي زمـــيـــن بـــرنـــمـــانـــد مـــغـــاك   بـــبــــرد پــــي بــــدســــگــــالــــان ز خــــاك
زمـــيـــن را بـــشـــويـــد بـــه گـــرز گـــران   نـــه ســـگـــســـار مـــانـــد نـــه مـــازنـــدران
بــــبــــنــــدد در جــــنــــگ و راه گــــزنــــد   بـــه خـــواب انــــدر آرد ســــر دردمــــنــــد
ازو پــــهــــلـــــوان را خـــــرام و نـــــويـــــد   بـــدو بــــاشــــد ايــــرانــــيــــان را امــــيــــد
بــمــالــد بـــرو روي جـــنـــگـــي پـــلـــنـــگ   پــي بــاره اي كــو چــمـــانـــد بـــه جـــنـــگ
زمــــانــــه بــــه شــــاهـــــي بـــــرد نـــــام او   خـــنـــگ پـــادشـــاهـــي كـــه هـــنـــگــــام او
بــخــنــديــد و پــذرفــت ازيــشــان ســپـــاس   چــو بــشــنــيــد گــفــتــار اخــتــرشـــنـــاس
چــو آرامـــش آمـــد بـــه هـــنـــگـــام بـــيـــم   بــبــخــشــيــدشــان بــي كــران زر و ســيــم
ز هــر گــونــه بــا او ســخــن هــا بـــرانـــد   فـــرســـتـــاده ي زال را پـــيـــش خــــوانــــد
كـــه ايــــن آرزو را نــــبــــد هــــيــــچ روي   بـگــفــتــش كــه بــا او بــه خــوبــي بــگــوي
بــهــانـــه نـــشـــايـــد بـــه بـــي داد جـــســـت   ولـيـكـن چـو پـيـمـان چـنــيــن بــد نــخــســت
ســـوي شـــهــــر ايــــران گــــذارم ســــپــــاه   مـن ايـنــك بــه شــبــگــيــر ازيــن رزمــگــاه
بـــدو گـــفـــت خـــيــــره مــــزن هــــيــــچ دم   فــــــرســــــتــــــاده را داد چــــــنــــــدي درم
ســـپـــاه و ســـپـــهـــبـــد از آن كــــار شــــاد   گــســي كــردش و خــود بــه راه ايــســـتـــاد
پـــيـــاده بـــه زاري كـــشـــيـــدنــــد خــــوار   بــبــســتــنــد از آن گـــرگـــســـاران هـــزار
خـــروش ســـواران كـــشـــيـــدنـــد خــــوار   دو بـهــره چــو از تــيــره شــب در گــذشــت
خــــروش ســــواران بـــــرآمـــــد ز دشـــــت   دو بـهــره چــو از تــيــره شــب در گــذشــت
بــرآمــد ز دهــلــيــز پـــرده پـــرده ســـراي   هـــمـــان نـــالـــه ي كـــوس بـــا كـــره نـــاي
ســـپـــه را بـــه نـــزد دلـــيـــران كـــشـــيـــد   ســپــهــبــد ســوي شــهــر ايــران كــشـــيـــد
ابــا بــخــت پــيـــروز و فـــرخـــنـــده فـــال   فـــــرســـــتـــــاده آمـــــد دوان ســــــوي زال
بـــر آن بـــخــــشــــش گــــردش روزگــــار   گـــرفـــت آفـــريـــن زال بــــر كــــردگــــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com