FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow نامه نبشتن زال نزدیك سام
نامه نبشتن زال نزدیك سام چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

نامه ي زال به سام  

بـــيـــامـــد ســـپـــهـــدار جـــويـــنــــده كــــام   وز آن جــــا بــــايـــــوان دســـــتـــــان ســـــام
بــه خـــدمـــت نـــهـــاد از بـــر خـــاك ســـر   بــــه نــــزديــــك رودابــــه آمــــد پــــســــر
فــــرســــتــــاد نــــامـــــه يـــــل نـــــامـــــدار   بــبـــوســـيـــد بـــه نـــزديـــك ســـام ســـوار
نــــمــــوده بــــدان پــــهــــلــــو پــــرخـــــرد   بـه نـامـه درون ســر بــه ســر نــيــك و بــد
بـــه نـــزد ســـپـــهـــدار كــــردش گــــســــي   فـــرســـتـــاد بـــا نـــامـــه هـــديـــه بـــســــي
ز شـادي رخـش هـم چــو گــل بــشــكــفــيــد   چـــو نـــامـــه بـــر ســـام نـــيـــرم رســـيــــد
ز بــــس شــــادمــــانـــــي گـــــو نـــــامـــــدار   بــيـــاراســـت بـــزمـــي چـــو خـــرم بـــهـــار
ز رســـتـــم هـــمـــي داســـتـــان كـــرد يــــاد   فـــرســـتــــاده را خــــلــــعــــت و يــــاره داد
بـــه نـــزديـــك فـــرزنـــد گــــردن فــــراز   نــبــشــت آنــگـــهـــي پـــاســـخ نـــامـــه بـــاز
نــبــاشــد شــگــفــتــي كــه بـــاشـــد دلـــيـــر   بــه نــامــه درون گــفــت كــز نــره شـــيـــر
ســتــانــد يـــكـــي مـــوبـــدي تـــيـــز بـــيـــن   هــمــان بــچــه ي شــيــر نــاخــورده شــيــر
چـــو دنــــدان بــــرآرد شــــو زو ســــتــــوه   مـــــــر او را درآرد مـــــــيـــــــان گـــــــروه
بــــه خــــوي پــــدر بــــازگــــردد تــــمـــــام   ابـــي آن كـــه ديـــدســـت پــــســــتــــان مــــام
كـــه دارد دلـــيـــري چـــو دســـتــــان پــــدر   عـــجـــب نـــيـــســـت از رســـتـــم نـــامــــور
ازو شـــيـــر خـــواهــــد هــــمــــي يــــاوري   كـــه هـــنــــگــــام گــــردي و كــــنــــداوري
فــرســتـــاده را خـــوانـــد و او را ســـپـــرد   چــو نــامــه بــه مـــهـــر انـــدر آورد گـــرد
ابــــا خــــلــــعــــت و نــــامــــه ي نــــامــــور   فــــــرســــــتـــــــاده آمـــــــد بـــــــر زال زر
ز كـــــردار آن نـــــو رســـــيـــــده جــــــوان   ازو شـــــادمـــــان شـــــد دل پـــــهـــــلــــــوان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com