FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رای زدن زال با موبدان در كار رودابه
رای زدن زال با موبدان در كار رودابه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  راي زدن زال با موبدان در كار رودابه

بــرفــتـــنـــد گـــردان هـــمـــه هـــم گـــروه   چــو خــورشــيــد تــابــان بــرآمـــد ز كـــوه
وز آن جـــايـــگـــه بـــرگـــرفـــتــــنــــد راه   بـــديـــدنـــد مـــر پــــهــــلــــوان را پــــگــــاه
كـــه خــــوانــــد بــــزرگــــان دانــــنــــده را   ســـپـــهـــبـــد فـــرســـتـــاد خـــوانـــنـــده را
ســــــرافــــــراز گــــــردان و فــــــرخ ردان   چـــو دســـتـــور فـــرزانـــه بـــا مـــوبــــدان
خــــردمــــنــــد و روشــــن روان آمــــدنــــد   بـــه شــــادي بــــر پــــهــــلــــوان آمــــدنــــد
لـــبـــي پــــر ز خــــنــــده دلــــي شــــادكــــام   زبـــان تـــيـــز بـــگـــشـــاد دســـتــــان ســــام
دل مــــوبــــد از خــــواب بــــيـــــدار كـــــرد   نـــخـــســـت آفـــريـــن جـــهـــانـــدار كـــرد
دل مــا پــر امــيـــد و تـــرس اســـت و بـــاك   چـــنـــيـــن گـــفـــت كـــز داور راد و پــــاك
بـــه فـــرمـــان هــــا ژرف كــــردن نــــگــــاه   بـه بــخــشــايــش امــيــد و تــرس از گــنــاه
شــب و روز بـــودن بـــه پـــيـــشـــش نـــوان   ســتـــودن مـــر او را چـــنـــان چـــون تـــوان
روان ار بـــه نـــيـــكـــي نـــمـــايــــنــــده راه   خــداونــد گـــردنـــده خـــورشـــيـــد و مـــاه
هـــمـــو داد و داور بــــه هــــر دو ســــراي   بـــدويـــســـت گـــيـــهـــان خـــرم بـــه پــــاي
بــــــرآرد پـــــــر از مـــــــيـــــــوه دار رزان   بــــهــــار آرد و تــــيـــــر مـــــاه و خـــــزان
گــهــش پـــيـــر بـــيـــنـــي دژم كـــرده روي   جــــوان داردش گــــاه بــــا رنــــگ و بــــوي
پـــي مـــور بـــي او زمــــيــــن نــــســــپــــرد   ز فـــرمـــان و رايـــش كـــســــي نــــگــــذرد
بـــزد بـــر هـــمــــه بــــودنــــي هــــا رقــــم   بـــدانـــگـــه كـــه لـــوح آفـــريـــد و قـــلـــم
كــه از يـــك فـــزونـــي نـــيـــايـــد پـــديـــد   جــهـــان ار فـــزايـــش ز جـــفـــت آفـــريـــد
ســراســر هــمــيــن اســت گـــيـــتـــي ز بـــن   ز چـــرخ بـــلـــنـــد انـــدر آمــــد ســــخــــن
وزو اوج گـــيـــرد هـــمــــي خــــواســــتــــه   زمــــانــــه بــــه مــــردم شــــد آراســـــتـــــه
بــــمــــانــــدي تــــوانــــاي انــــدر نــــهـــــان   اگــر نــيـــســـتـــي جـــفـــت انـــدر جـــهـــان
نــديــدم كــه مــانــدي جـــوان را بـــه جـــاي   و ديـــگـــر كــــه مــــايــــه ز ديــــن خــــداي
چــو بــي جــفــت بــاشــد بــمــانــد ســتــرگ   بــه ويــژه كــه بــاشـــد ز تـــخـــم بـــزرگ
كـــه گـــردد بـــه فـــرزنـــد روشــــن روان   چـــه نـــيـــكـــوتـــر از پـــهـــلـــوان جــــوان
بــــه فــــرزنــــد نــــو روز بـــــاز آيـــــدش   چـــو هـــنـــگـــام رفـــتــــن فــــراز آيــــدش
كــه ايــن پـــور زالـــســـت و آن پـــور ســـام   بــه گـــيـــتـــي بـــمـــانـــد ز فـــرزنـــد نـــام
از آن رفــتــه نــام و بــديــن مــانــده بــخــت   بـــدو گـــردد آراســـتـــه تــــاج و تــــخــــت
گـــل و نـــرگـــس بـــوســـتـــان مـــنـــســــت   كــنــون ايــن هـــمـــه داســـتـــان مـــنـــســـت
بــگــويــيــد كــايـــن را چـــه انـــدر خـــورد   كــه از مــن رمــيـــدســـت صـــبـــر و خـــرد
بــه مــغـــز و خـــرد در نـــيـــامـــد كـــمـــي   نــگــفــتــم مــن ايــن تــا نــگــشــتــم غـــمـــي
زمــيــنــش چــو گــردان ســپــهــر مــنــســت   هــمــه كـــاخ مـــهـــراب مـــهـــر مـــنـــســـت
چــه گــويــنـــده بـــاشـــد بـــديـــن رام ســـام   دلــم گــشــت بـــا دخـــت ســـيـــنـــدخـــت رام
جـــوانـــي گـــمـــانــــي بــــرد يــــا گــــنــــاه   شـــود رام گـــويـــي مـــنــــوچــــهــــر شــــاه
ســـوي ديـــن و آيـــيـــن نـــهـــادســــت روي   چه مهـتـر چـه كـهـتـر چـو شـد جـفـت جـوي
كـه هـم راه ديـنـسـت و هـم نــنــگ نــيــســت   بــديــن در خــردمــنــد را جــنــگ نــيــســت
چـــه دانـــيـــد فــــرزانــــگــــان انــــدريــــن   چــه گــويــد كــنــون مــوبــد پــيــش بـــيـــن
ســخــن بــســتــه شــد بــر لـــب بـــخـــردان   بـــبــــســــتــــنــــد لــــب مــــوبــــدان و ردان
دل شـــاه ازيـــشـــان پـــر از كــــيــــمــــيــــا   كـــه ضـــحـــاك مـــهـــراب را بــــد نــــيــــا
كـه نـشـنـيـد كــس نــوش بــا نــيــش جــفــت   گــشــاده ســخــن كــس نــيــارســـت گـــفـــت
بـــجـــوشـــيـــد و راي نـــو افـــگـــنـــد بـــن   چـو نـشـنـيــد ازيــشــان ســپــهــبــد ســخــن
بــديــن راي بــر مــن نــكــوهــش كـــنـــيـــد   كـه دانـم كـه چـون ايــن پــژوهــش كــنــيــد
بـــبـــايـــد شـــنـــيـــدن بـــســـي ســـرزنـــش   ولــيــكــن هـــر آن كـــو بـــود پـــر مـــنـــش
وزيـــن بـــنـــد راه گـــشـــايـــش كـــنـــيــــد   مــرا انــدريــن گـــر نـــمـــايـــش كـــنـــيـــد
كــه بــا كــهــتــران كــس نــكــرد از مــهــان   بـــه جـــاي شـــمـــا آن كـــنـــم در جـــهــــان
ز بـــد نـــاورم بــــر شــــمــــا كــــاســــتــــي   ز خـــوبـــي و از نــــيــــكــــي و راســــتــــي
هـــمــــه كــــام و آرام او خــــواســــتــــنــــد   هـــمـــه مـــوبـــدان پـــاســـخ آراســـتــــنــــد
نــه از بــس شــگــفــتــي ســرافــگــنــده ايــم   كـه مــا مــر تــرا يــك بــه يــك بــنــده ايــم
بـزرگـسـت و گـرد و سـبـك مـايـه نــيــســت   ابــا آن كــه مــهــراب ازيــن پــايــه نــيــســت
و گــر چــنــد بـــرتـــازيـــان پـــادشـــاســـت   بـــدانـــســـت كـــز گـــوهـــر اژدهــــاســــت
نــــبــــاشــــد ازو نــــنــــگ بــــر دودمـــــان   اگــــر شــــاه را بــــد نــــگــــردد گــــمـــــان
چــنــان چــون تــو دانـــي بـــه روشـــن روان   يـــكـــي نـــامـــه بـــايـــد ســـوي پـــهـــلـــوان
روان و گـــمــــانــــت بــــه انــــديــــش تــــر   تـــرا خـــود خـــرد ز آن مـــا بـــيــــش تــــر
فــــرســــتــــد كــــنــــد راي او را نــــگــــاه   مــگــر كــو يــكــي نـــامـــه نـــزديـــك شـــاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com