FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رفتن زال به نزد رودابه
رفتن زال به نزد رودابه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رفتن زال به نزد رودابه

در حـجــره بــســتــنــد و گــم شــد كــلــيــد   چــو خــورشــيــد تــابــنــده شــد نــاپـــديـــد
كــه شــد ســـاخـــتـــه كـــار بـــگـــذار گـــام   پــرســتـــنـــده شـــد ســـوي دســـتـــان ســـام
چــنــان چــون بـــود مـــردم جـــفـــت جـــوي   ســـپـــهـــبـــد ســـوي كـــاخ بـــنـــهـــاد روي
چــو ســرو ســهـــي بـــر ســـرش مـــاه تـــام   بــرآمــد ســيــه چـــشـــم گـــل رخ بـــه بـــام
پــــديــــد آمــــد آن دخــــتـــــر نـــــامـــــدار   چـــــو از دور دســـــتـــــان ســـــام ســــــوار
كـــه شـــاد آمـــدي اي جــــوان مــــرد شــــاد   دو بـــــي جـــــاده بـــــگـــــشـــــاد و آواز داد
خـــم چـــرخ گــــردان زمــــيــــن تــــو بــــاد   درود جـــهـــان آفــــريــــن بــــر تــــو بــــاد
بــرنــجــيــدت ايــن خــســروانـــي دو پـــاي   پـــيـــاده بـــديــــن ســــان ز پــــرده ســــراي
نــگــه كــرد و خــورشــيـــد رخ را بـــديـــد   ســپــهــبــد كــز آن گـــونـــه آوا شـــنـــيـــد
بـــه جـــاي گـــل ســـرخ يــــاقــــوت خــــاك   شـــده بــــام از آن گــــوهــــر تــــابــــنــــاك
درودت ز مــــن آفــــريــــن از ســــپــــهــــر   چــنــيــن داد پــاســـخ كـــه اي مـــاه چـــهـــر
خـــروشـــان بـــدم پـــيــــش يــــزدان پــــاك   چــه مــايــه شــبــان ديـــده انـــدر ســـمـــاك
نـــمـــايــــد مــــرا رويــــت انــــدر نــــهــــان   هـــمـــي خـــواســـتـــم تـــا خـــداي جـــهـــان
بـــديـــن خـــوب گـــفـــتـــار بـــا نــــاز تــــو   كـــنـــون شـــاد گـــشـــتــــم بــــه آواز تــــو
چــه پــرســي تــو بــر بــاره و مــن بــگــوي   يـــــكـــــي چـــــاره ي راه ديـــــدار جــــــوي
ســـر شـــعـــر گـــلـــنـــار بـــگـــشــــاد زود   پــري روي گـــفـــت ســـپـــهـــبـــد شـــنـــود
كـس از مـشـگ ز آن سـان نـپـيـچـد كـمــنــد   كــمــنـــدي گـــشـــاد او ز ســـرو بـــلـــنـــد
بــر آن غـــبـــغـــبـــش نـــار بـــر نـــار بـــر   خـــم انـــدر خـــم و مـــار بــــر مــــار بــــر
بــر شــيــر بــگــشـــاي و چـــنـــگ كـــيـــان   بــدو گــفــت بـــرتـــاز و بـــركـــش مـــيـــان
ز بــهـــر تـــو بـــايـــد هـــمـــي گـــيـــســـوم   بـگـيــر ايــن ســيــه گــيــســو از يــك ســوم
شـگــفــتــي بــمــانــد انــدر آن روي و مــوي   نــــگــــه كـــــرد زال انـــــدر آن مـــــاه روي
چــنــيــن روز خــورشــيــد روشــن مـــبـــاد   چــنــيــن داد پــاســخ كــه ايــن نــيــســـت داد
بــريــن خــســتــه دل تــيــزپــيـــكـــان زنـــم   كــه مــن دســت را خــيــره بــر جـــان زنـــم
بـــيـــفــــگــــنــــد خــــوار و نــــزد ايــــچ دم   كــمــنــد از رهـــي بـــســـتـــنـــد و داد خـــم
بـــرآمـــد پـــري روي و بــــردش نــــمــــاز   بـــه حـــلـــقـــه درآمـــد ســـر كـــنــــگــــره
بــرفــتــنــد هـــر دو بـــه كـــردار مـــســـت   گـرفــت آن زمــان دســت دســتــان بــه دســت
بــه دســت انـــدرون دســـت شـــاخ بـــلـــنـــد   فــــرود آمــــد از بــــام كــــاخ بـــــلـــــنـــــد
بـــر آن مـــجــــلــــس شــــاه وار آمــــدنــــد   ســـوي خــــانــــه ي زرنــــگــــار آمــــدنــــد
پــرســتــنــده بــرپــاي و بــر پــيــش حــور   بـــهـــشـــتـــي بـــد آراســـتـــه پـــر ز نـــور
بـــر آن روي و آن مـــوي و بـــالـــا و فــــر   شـــگـــفـــت انــــدرو مــــانــــده بــــد زال زر
ز ديـــنـــار و گـــوهـــر چـــو بـــاغ بـــهـــار   ابــــا يــــاره و طــــوق و بــــا گــــوشــــواره
ســر جــعــد زلــفــش شـــكـــن بـــر شـــكـــن   دو رخــســاره چــون لـــالـــه انـــدر ســـمـــن
نـــشــــســــتــــه بــــر مــــاه بــــا فــــرهــــي   هـــمـــان زال بـــا فـــر شـــاهــــنــــشــــهــــي
ز يــاقــوت ســـرخ افـــســـري بـــر ســـرش   حـــمـــايـــل يـــكـــي دشـــنـــه انـــدر بـــرش
مــگــر شــيــر كــو گــور را نــشـــكـــريـــد   هــمــي بـــود بـــوس و كـــنـــار و نـــبـــيـــد
كـه اي سـرو سـيـمــيــن بــر و رنــگ بــوي   ســپــهــبــد چــنــيــن گـــفـــت بـــا مـــاه روي
نـــبـــاشـــد بـــريـــن كـــار هـــم داســــتــــان   مــنــوچـــهـــر اگـــر بـــشـــنـــود داســـتـــان
ازيــن كــار بــر مـــن شـــود او بـــه جـــوش   هـــمـــان ســـام نـــيـــرم بــــرآرد خــــروش
هــمــان خــوار گــيــرم بـــپـــوشـــم كـــفـــن   ولــيــكــن نــه پــر مــايــه جــانــســت و تـــن
كــه هـــرگـــز ز پـــيـــمـــان تـــو نـــگـــذرم   پــــــذيــــــرفــــــتـــــــم از دادگـــــــر داورم
چــو ايــزد پــرســـتـــان نـــيـــايـــش كـــنـــم   شـــوم پـــيـــش يـــزدان ســـتـــايـــش كـــنـــم
بــشــويــد ز خــشــم و ز پــيــگــار و كــيــن   مـــگــــر كــــو دل ســــام و شــــاه زمــــيــــن
مـــگـــر كـــاشـــكـــارا شـــوي جـــفـــت مـــن   جــهــان آفـــريـــن بـــشـــنـــود گـــفـــت مـــن
پـــذيـــرفـــتــــم از داور كــــيــــش و ديــــن   بــدو گــفـــت رودابـــه مـــن هـــم چـــنـــيـــن
جـــهـــان آفــــريــــن بــــر زبــــانــــم گــــوا   كــه بــر مـــن نـــبـــاشـــد كـــســـي پـــادشـــا
كـه بـا تـخـت و تـاجـســت و بــا زيــب وفــر   جــــز از پــــهـــــلـــــوان جـــــهـــــان زال زر
خــــرد دور بـــــود آرزو پـــــيـــــش بـــــود   هــمــي مــهــرشــان هــر زمــان بــيــش بـــود
تــــبــــيــــره بــــرآمــــد ز پــــرده ســــراي   چــنــيــن تــا ســـپـــيـــده بـــرآمـــد ز جـــاي
بـــر خـــويـــش تـــار و بـــرش پـــود كـــرد   پـــس آن مــــاه را شــــيــــد پــــدرود كــــرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com