FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow بازگشتن كنیزکان به نزد رودابه
بازگشتن كنیزکان به نزد رودابه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  بازگشتن كنيزگان به نزد رودابه

بـه دسـت انـدرون هـر يـك از گــل دو شــاخ   رســـيـــدنـــد خـــوبـــان بـــه درگـــاه كــــاخ
زبــان كــرد گــســتــاخ و دل كـــرد تـــنـــگ   نــگــه كــرد دربـــان بـــرآراســـت جـــنـــگ
شــگــفــت آيــدم تــا شــمـــا چـــون شـــويـــد   كــه بــي گــنــه ز درگــاه بــيــرون شــويـــد
بــه تــنــگــي دل از جــاي بــرخـــاســـتـــنـــد   بـــتـــان پـــاســـخـــش را بـــيـــاراســـتـــنـــد
بـــه راه گـــلـــان ديـــو واژونـــه نـــيـــســـت   كــه امــروز روزي دگــرگــونــه نــيــســـت
ز روي زمــيــن شــاخ ســـنـــبـــل چـــنـــيـــم   بــهــار آمــد از گــلــســتــان گــل چـــنـــيـــم
نــبــايـــد گـــرفـــتـــن بـــدان هـــم شـــمـــار   نــگـــهـــبـــان در گـــفـــت كـــامـــروز كـــار
ســـــراپــــــرده ي شــــــاه زاول نــــــبــــــود   كـــه زال ســـپـــهـــبـــد بـــه كـــاول نـــبـــود
بــه زيــن انــدر آرد بــه شــبــگـــيـــر پـــاي   نـــبـــيــــنــــد كــــز كــــاخ كــــاول خــــداي
كـنــد بــر زمــيــن تــان هــم آنــگــاه پــســت   اگـرتـان بــبــيــنــد چــنــيــن گــل بــه دســت
نــشــســتــنـــد و بـــا مـــاه گـــفـــتـــنـــد راز   شـــدنــــد انــــدر ايــــوان بــــتــــان طــــراز
بـــپـــرســـيـــد رودابـــه از كـــم و بـــيـــش   نــهــادنــد ديــنــار و گـــوهـــر بـــه پـــيـــش
بـــه ديـــدن بـــه اســـت ار بـــه آواز و نــــام   كــه چــون بـــودتـــان كـــار بـــا پـــور ســـام
چــو بــا مـــاه جـــاي ســـخـــن يـــافـــتـــنـــد   پــري چــهــره هــر پــنــج بــشــتــافــتـــنـــد
هــمــش زيــب و هــم فــر شــاهــنـــشـــهـــي   كــه مــرديــســت بــر ســـان ســـرو ســـهـــي
ســـواري مـــيـــان لــــاغــــر و بــــر فــــراخ   هـمـش رنـگ و بـوي و هـمــش قــد و شــاخ
لــبــانــش چــو بــســد رخــانــش چــو خــون   دو چـشـمـش چــو دو نــرگــس قــيــرگــون
هـــيـــون ران و مــــوبــــد دل و شــــاه فــــر   كــف و ســاعــدش چــون كــف شـــيـــر نـــر
از آهـو هـمـيـن اسـت و ايـن نـيــســت نــنــگ   سـراســر ســپــيــدســت مــويــش بــه رنــگ
چــو ســيـــمـــيـــن زره بـــر گـــل ارغـــوان   ســــر جــــعــــد آن پــــهــــلــــوان جــــهــــان
وگـــر نـــيـــســـتـــي مـــهـــر نـــفـــزايــــدي   كــه گــويــي هــمــي خــود چــنــان بـــايـــدي
ز مـــا بـــازگـــشـــتـــســـت دل پـــر امـــيــــد   بـــه ديــــدار تــــو داده ايــــمــــش نــــويــــد
بـــفـــرمـــاي تـــا بـــر چـــه گـــرديـــم بـــاز   كــنــون چــاره ي كــار مـــهـــمـــان بـــســـاز
كــه ديــگــر شــدســتــي بــه راي و ســخـــن   چــنــيــن گــفــت بــا بــنــدگــان ســـر و بـــن
چــنــان پــيــر ســر بــود و پــژمــرده بـــود   هـــمـــان زال كــــو مــــرغ پــــرورده بــــود
ســـهـــي قـــد و زيـــبـــا رخ و پــــهــــلــــوان   بــــه ديــــدار شــــد چــــون گــــل ارغــــوان
بــه گــفــتــار وز آن پــس بــهــا خــواســتــي   رخ مـــن بـــه پـــيـــشـــش بـــيــــاراســــتــــي
رخــان هــم چــو گــلــنــار آگــنـــده داشـــت   هـمـي گـفـت و لــب را پــر از خــنــده داشــت
چـنـيــن گــفــت كــاكــنــون ره چــاره جــوي   پـــرســـتـــنــــده بــــا بــــانــــوي مــــاه روي
ســرانــجـــام ايـــن كـــار فـــرخـــنـــده بـــاد   كــه يـــزدان هـــر آنـــچـــت هـــوا بـــود داد
ز چـــهـــر بـــزرگـــان بـــرو بـــر نـــگــــار   يــكــي خــانــه بـــودش چـــو خـــرم بـــهـــار
طــبـــق هـــاي زريـــن بـــپـــيـــراســـتـــنـــد   بــه ديـــبـــاي چـــيـــنـــي بـــيـــاراســـتـــنـــد
مـي و مـشــگ و عــنــبــر بــرآمــيــخــتــنــد   عــقــيــق و زبــرجــد بـــرو ريـــخـــتـــنـــد
بـــه روشـــن گـــلـــاب انـــدر آشـــامـــشـــان   هــمـــه زر و پـــيـــروزه بـــد جـــامـــشـــان
سـمــن شــاخ و ســنــبــل بــه ديــگــر كــران   بـــنـــفـــشـــه گـــل و نـــرگـــس و ارغـــوان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com