FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رفتن كنیزکان رودابه به دیدن زال زر
رفتن كنیزکان رودابه به دیدن زال زر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  رفتن كنيزگان رودابه به ديدن زال زر

بـــدان چـــاره بـــي چـــاره بـــنــــهــــاد روي   پــرســتـــنـــده بـــرخـــاســـت از پـــيـــش او
ســر زلـــف بـــر گـــل بـــپـــيـــراســـتـــنـــد   بـــه ديـــبـــاي رومـــي بـــيــــاراســــتــــنــــد
ز هــر بــوي و رنــگــي چــو خــرم بـــهـــار   بـــرفـــتـــنـــد هـــر پــــنــــج تــــا رودبــــار
لـــــب رود لـــــشـــــگـــــرگــــــه زال بــــــود   مــــه فـــــروديـــــن و ســـــر ســـــال بـــــود
رخـان چــون گــلــســتــان و گــل در كــنــار   هـــمـــي گــــل چــــدنــــد از لــــب رودبــــار
بـپـرسـيــد كــايــن گــل پــرســتــان كــيــنــد   نــگــه كــرد دســـتـــان ز تـــخـــت بـــلـــنـــد
كــــه از كــــاخ مــــهـــــراب روشـــــن روان   چــنــيــن گــفــت گــويــنــده بـــا پـــهـــلـــوان
فـــرســـتـــد هـــمـــي مـــاه كـــاولـــســـتــــان   پــرســتــنـــدگـــان را ســـوي گـــلـــســـتـــان
كـمـان خـواسـت از تـرگ و بــفــراخــت يــال   بـــه نـــزد پـــري چـــهـــرگــــان رفــــت زال
خـــشـــيـــشــــار ديــــد انــــدر آن رودبــــار   پــيـــاده هـــمـــي رفـــت جـــويـــان شـــكـــار
بـــه دســـت جـــهـــان پـــهـــلـــوان درنـــهـــاد   كــمــان تــرگ گــل رخ بـــه زه بـــرنـــهـــاد
يــكــي تــيـــر بـــنـــداخـــت انـــدر شـــتـــاب   نــگــه كــرد تــا مـــرغ بـــرخـــاســـت ز آب
چــــكــــان خــــون و وشــــي شــــده آب رود   ز پـــــــروازش آورد گـــــــردان فــــــــرود
بـــيـــاور تـــو آن مـــرغ افـــگــــنــــده پــــر   بـه تـرگ آنــگــهــي گــفــت ز آن ســو گــذر
خـــرامـــيـــد نـــزد پـــرســـتـــنـــده تــــرگ   بــه كــشــتــي گــذر كــرد تــرك ســتـــرگ
سـخـن گــوي و بــگــشــاي شــيــريــن زبــان   پــرســتــنــده پــرســيـــد كـــاي پـــهـــلـــوان
چــه مـــردســـت و شـــاه كـــدام انـــجـــمـــن   كـــه اي شـــيـــر بـــازو گـــو پــــيــــل تــــن
چـه سـنـجـد بــه پــيــش انــدرش بــدگــمــان   كـه بـگـشـاد زيــن گــونــه تــيــر از كــمــان
بـه تـيـر و كــمــان بــر چــنــيــن كــامــگــار   نــديـــديـــم زيـــبـــنـــده تـــر زيـــن ســـوار
مــكــن گــفــت ازيــن گـــونـــه از شـــاه يـــاد   پـــري روي دنـــدان بـــه لـــب بــــرنــــهــــاد
كـه دسـتــانــش خــوانــنــد شــاهــان بــه نــام   شـــه نــــيــــم روزســــت فــــرزنــــد ســــام
ازيــن ســـان نـــبـــيـــنـــد يـــكـــي نـــامـــدار   بـــگـــرد جـــهـــان گـــر بـــگــــردد ســــوار
بـخـنـديـد و گـفـتـش كـه چــنــديــن مــگــوي   پـــرســــتــــنــــده بــــا كــــودك مــــاه روي
بــه يــك ســر ز شــاه تــو بــرتــر بــه پــاي   كــه مــاهــيــســـت مـــهـــراب را در ســـراي
يــكــي ايــزدي بـــر ســـر از مـــشـــگ تـــاج   بــه بــالــاي ســاج اســت و هــم رنــگ عـــاج
ســتــون دو ابــرو چــو ســيــمــيـــن قـــلـــم   دو نـــرگــــس دژم و دو ابــــرو بــــه خــــم
ســر زلــف چــون حــلـــقـــه ي پـــاي بـــنـــد   دهــانــش بــه تــنـــگـــي دل مـــســـتـــمـــنـــد
پـر از لـالــه رخــســار و پــر مــشــگ مــوي   دو جـــادوش پـــر خــــواب و پــــرآب روي
چـنــو در جــهــان نــيــز يــك مــاه نــيــســت   نــفــس را مــگــر بــر لــبــش راه نــيـــســـت
هــــمــــي كــــرد وصــــف رخ آن نـــــگـــــار   پــرســتـــنـــدگـــان هـــر يـــكـــي آشـــكـــار
كــــنــــد آشــــنــــا بــــا لــــب پـــــور ســـــام   بـــديـــن چـــاره تــــا آن لــــب لــــعــــل فــــام
كــه بــا مــاه خــوبــســت رخــشــنــده مــهــر   چـنـيـن گــفــت بــا بــنــدگــان خــوب چــهــر
بــود كــاب را ره بــديــن جـــوي نـــيـــســـت   ولـيـكـن بــه گــفــتــن مــگــر روي نــيــســت
بـــمـــانـــد بـــه آســـانـــي انـــدر نـــهـــفــــت   دلــاور كــه پــرهــيـــز جـــويـــد ز جـــفـــت
نــبــايـــد شـــنـــيـــدنـــش نـــنـــگ ســـخـــن   بـــدان تـــاش دخـــتـــر نــــبــــاشــــد ز بــــن
چـو بـر خـايـه بـنـشـســت و گــســتــرد پــر   چــنــيــن گــفــت مـــر جـــفـــت را بـــاز نـــر
ز پــشـــت پـــدر خـــايـــه بـــيـــرون كـــنـــم   كـزيــن خــايــه گــر مــايــه بــيــرون كــنــم
بـــپـــرســـيـــد ازو نــــامــــور پــــور ســــام   ازيــشــان چــو بــرگــشــت خــنــدان غــلـــام
گـــشـــاده لــــب و ســــيــــم دنــــدان شــــدي   كـه بـا تـو چـه گـفـت آن كـه خــنــدان شــدي
ز شــــادي دل پــــهــــلـــــوان شـــــد جـــــوان   بــگــفــت آن چــه بــشــنــيــد بــا پــهـــلـــوان
كــه رو مــر پــرســتــنــده گــان را بــگــوي   چـــنـــيـــن گـــفـــت بـــا ريـــدك مــــاه روي
مــگــر بــا گـــل از بـــاغ گـــوهـــر بـــريـــد   كــه از گــلــســتــان يــك زمــان مــگــذريـــد
گــرانـــمـــايـــه ديـــبـــاي زربـــفـــت پـــنـــج   درم خـواسـت و ديـنــار و گــوهــر ز گــنــج
كــســي را مــگــويــيــد و پــنــهـــان بـــريـــد   بــفــرمــود كــايــن نـــزد ايـــشـــان بـــريـــد
بـــدان تـــا پـــيـــامـــي فـــرســـتـــم بـــه راز   نـــبـــايـــد شـــدنـــشـــان ســـوي كـــاخ بـــاز
ابــا گــرم گـــفـــتـــار و ديـــنـــار و گـــنـــج   بـــرفـــتـــنـــد زي مـــاه رخـــســـار پـــنــــج
پــــيــــام جـــــهـــــان پـــــهـــــلـــــوان زال زر   بـــديـــشـــان ســـپــــردنــــد زر و گــــهــــر
كــه هــرگــز نــمــانــد ســخــن در نــهــفــت   پـــرســـتـــنـــده بـــا مــــاه ديــــدار گــــفــــت
ســه تــن نــهــانـــســـت و چـــار انـــجـــمـــن   مـــگـــر آن كـــه بـــاشـــد مــــيــــان دو تــــن
ســخـــن گـــر بـــرازســـت بـــا مـــا ســـراي   بـــگـــوي اي خـــردمـــنـــد پـــاكـــيـــزه راي
كـــه آمـــد بـــه دام انـــدرون شـــيــــر نــــر   پــرســتــنــده گـــفـــتـــنـــد يـــك بـــا دگـــر
بــه جــاي آمـــد و ايـــن بـــود نـــيـــك فـــال   كـــــنـــــون كـــــار رودابــــــه و كــــــام زال
كـــه بـــود انـــدر آن كـــار دســـتـــور شـــاه   بــيــامــد ســيــه چــشـــم گـــنـــجـــور شـــاه
هــمــي گــفــت پــيــش ســپــهـــبـــد بـــه راز   سـخـن هــر چــه بــشــنــيــد از آن دل نــواز
بــر امــيـــد خـــورشـــيـــد كـــاولـــســـتـــان   ســپــهــبــد خـــرامـــيـــد تـــا گـــلـــســـتـــان
بــرفــتــنــد و بــردنــد پــيـــشـــش نـــمـــاز   پـــــري روي گـــــل رخ بـــــتـــــان طـــــراز
ز بــــــالــــــا و ديــــــدار آن ســــــرو بــــــن   ســپــهــبــد بــپــرســيــد ازيــشــان ســـخـــن
بــــدان تــــا بــــخــــوي وي انــــدر خــــورد   ز گــــفــــتــــار و ديــــدار و راي و خـــــرد
بــه كــژي نــگــر نــفـــگـــنـــيـــد ايـــچ بـــن   بــگــويــيـــد بـــا مـــن يـــكـــايـــك ســـخـــن
بـــه نـــزديــــك مــــن تــــان بــــود آب روي   اگــر راســتــي تــان بـــود گـــفـــت و گـــوي
بـــه زيـــر پـــي پـــيـــل تــــان بــــســــپــــرم   وگـــر هـــيـــچ كــــژي گــــمــــانــــي بــــرم
بــه پــيــش ســپــهـــبـــد زمـــيـــن داد بـــوس   رخ لــالــه رخ گــشـــت چـــون ســـنـــد روس
نـــزايــــد كــــس انــــدر مــــيــــان مــــهــــان   چــنــيــن گــفــت كــز مــادر انـــدر جـــهـــان
بــــــه پــــــاكــــــي دل و دانـــــــش و راي او   بــــه ديـــــدار ســـــام و بـــــه بـــــالـــــاي او
بـــديـــن بـــرز بـــالـــا و بــــازوي شــــيــــر   دگـــر چـــون تـــو اي پـــهـــلـــوان دلــــيــــر
عــبــيــرســـت گـــويـــي مـــگـــر بـــوي تـــو   هــمــي مـــي چـــكـــد گـــويـــي از روي تـــو
يـكـي ســرو ســيــمــســت بــا رنــگ و بــوي   ســـديـــگــــر چــــو رودابــــه ي مــــاه روي
بــه ســرو ســـهـــي بـــر ســـهـــيـــل يـــمـــن   ز ســر تــا بــه پــايــش گــلــســت و ســمـــن
فـرو هـشـتـه بـر گــل كــمــنــد از كــمــيــن   از آن گــنــبـــد ســـيـــم ســـر بـــر زمـــيـــن
بــه يـــاقـــوت و زمـــرد تـــنـــش تـــافـــتـــه   بـه مـشــگ و بــه عــنــبــر ســرش بــافــتــه
فـــگـــنـــدســـت گـــويـــي گـــره بـــر گـــره   سـر زلـف و جــعــدش چــو مــشــگــيــن زره
بـــرو كــــرده از غــــالــــيــــه ســــد رقــــم   ده انــگــشــت بــر ســان ســيــمــيـــن قـــلـــم
بــرو مــاه و پــرويـــن كـــنـــنـــد آفـــريـــن   بــت آراي چــون او نــبــيــنـــد بـــه چـــيـــن
ســخــن هـــاي شـــيـــريـــن بـــه آواي نـــرم   ســپــهــبــد پــرســتــنـــده را گـــفـــت گـــرم
يــكـــي راه جـــســـتـــن بـــه نـــزديـــك اوي   كـه اكـنـون چــه چــارســت بــا مــن بــگــوي
هــــمــــه آرزو ديــــدن چــــهـــــر اوســـــت   كــه مــا را دل و جــان پــر از مــهــر اوســت
گــــذاريــــم تــــا كــــاخ ســـــرو ســـــهـــــي   پــرســتــنــده گــفــتــا چــو فـــرمـــان دهـــي
ز گــــفـــــتـــــار و ديـــــدار روشـــــن روان   ز فـــرخـــنـــده راي جـــهـــان پــــهــــلــــوان
مـــيـــان انـــدرون نــــيــــســــت واژونــــه ي   فــريــبــيــم و گــويـــيـــم هـــر گـــونـــه ي
لــــــبــــــش زي پـــــــور ســـــــام آوريـــــــم   ســـر مـــشـــگ بـــويــــش بــــه دام آوريــــم
بـــه نـــزديــــك ديــــوار كــــاخ بــــلــــنــــد   خــرامــد مــگــر پـــهـــلـــوان بـــا كـــمـــنـــد
شـــود شــــيــــر شــــاد از شــــكــــار بــــره   كـــنـــد حـــلـــقـــه در گـــردن كـــنــــگــــره
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com