FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow رای زدن رودابه با كنیزکان
رای زدن رودابه با كنیزکان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  راي زدن رودابه با كنيزگان

بــــرفــــت و بــــيــــامــــد از آن بــــارگـــــاه   چــنــان بـــد كـــه مـــهـــراب روزي پـــگـــاه
هـمـي گــشــت بــرگــرد بــســتــان خــويــش   گــذر كــرد ســوي شــبــســتـــان خـــويـــش
چــو ســيــنــدخــت و رودابـــه ي مـــاه روي   دو خـــورشــــيــــد بــــود انــــدر ايــــوان او
ســـراپـــاي پـــر بـــوي و رنـــگ و نـــگـــار   بـــيـــاراســـتـــه هـــمـــچـــو بـــاغ بــــهــــار
هــمــي نــام يــزدان بـــرو بـــر بـــخـــوانـــد   شــگــفــتــي بـــه رودابـــه انـــدر بـــمـــانـــد
نــهــاده ز عــنــبـــر بـــه ســـر بـــر كـــلـــاه   يـــكـــي ســـرو ديـــد از بـــرش گـــرد مــــاه
بــه ســان بــهــشــتـــي پـــر از خـــواســـتـــه   بـــه ديـــبـــا و گـــوهـــر بــــيــــاراســــتــــه
ز خــــوشــــاب بــــگــــشــــاد عـــــنـــــاب را   بــپــرســيــد ســيـــنـــدخـــت مـــهـــر ابـــرو
كـــه كـــوتـــاه بــــاد از تــــو دســــت بــــدي   كــه چــون رفــتــي امــروز و چــون آمـــدي
هــمـــي تـــخـــت يـــاد آيـــدش گـــر كـــنـــام   چــه مــردســت ايــن پــيــر ســر پــور ســـام
پــــي نـــــامـــــداران ســـــپـــــارد هـــــمـــــي   خــــوي مــــردمــــي هــــيــــچ دارد هــــمــــي
كــه اي ســرو ســيــمـــيـــن بـــر مـــاه روي   چـــنـــيـــن داد مـــهـــراب پــــاســــخ بــــدوي
پــــي زال زر كــــس نــــيـــــارد ســـــپـــــرد   بـــه گـــيـــتـــي در از پـــهـــلـــوانـــان گـــرد
نـبــيــنــي نــه بــر زيــن چــنــو يــك ســوار   چــو دســت و عــنــانــش بــر ايــوان نــگـــار
دو دســـتـــش بـــه كـــردار دريـــاي نـــيــــل   دل شـــــيـــــر نـــــر دارد و زور پــــــيــــــل
چــو در جــنــگ بــاشــد ســرافــشــان بـــود   چـــو بـــرگـــاه بـــاشـــد درافـــشــــان بــــود
جــوان ســال و بــيــدار و بــخــتــش جـــوان   رخــــش پــــژمــــرانـــــنـــــده ي ارغـــــوان
بـه زيـن انـدرون تــيــز چــنــگ اژدهــاســت   بـه كـيـن انـدرون چــون نــهــنــگ بــلــاســت
فـــشـــانـــنـــده ي خــــنــــجــــر آبــــگــــون   نــشــانــنــده ي خــاك در كــيــن بــه خـــون
بــگـــويـــد ســـخـــن مـــردم عـــيـــب جـــوي   از آهــو هــمــان كــش ســپــيــدســـت مـــوي
تــو گــويــي كــه دل هــا فــريــبـــد هـــمـــي   ســـپـــيـــدي مـــويـــش بـــزيـــبـــد هـــمــــي
بـرافــروخــت و گــلــنــارگــون كــرد روي   چــو بــشــنــيــد رودابــه آن گـــفـــت گـــوي
ازو دور شــد بــراي و بــه آيــيــن و خــوي   دلـــش گـــشـــت پـــر آتـــش از مـــهــــر زال
پــرســتــنـــده و مـــهـــربـــان بـــنـــده بـــود   ورا پـــنـــج تـــرك پـــرســــتــــنــــده بــــود
كــه بــگــشــاد خــواهــم نــهــان از نــهــفـــت   بـــدان بـــنـــدگـــان خـــردمــــنــــد گــــفــــت
پـــرســـتـــنـــده و غـــم گـــســـار مـــنـــيـــد   شـــمـــا يـــك بـــه يـــك رازدار مــــنــــيــــد
هــمــه ســالــه بــا بــخــت هــمـــره بـــويـــد   بـــدانـــيـــد هـــر پـــنـــج و آگـــه بــــويــــد
ازو بـــــرشـــــده مـــــوج تـــــا آســـــمــــــان   كــه مــن عــاشــقــم هــمــچــو بــحــر دمــان
بـه خـواب انـدر انـديـشــه ي چــهــر اوســت   پـــر از پـــور ســـامــــســــت روشــــن دلــــم
چـه گـويـيـد و بـا مـن چـه پـيــمــان كــنــيــد   كـنـون ايـن ســخــن را چــه درمــان كــنــيــد
دل و جــــانــــم از رنـــــج پـــــرداخـــــتـــــن   يــكــي چــاره بـــايـــد كـــنـــون ســـاخـــتـــن
كــــه بـــــي كـــــاري آمـــــد ز دخـــــت ردان   پـــرســـتـــنـــدگـــان را شـــگـــفـــت آمـــدآن
چــو اهــرمــن از جـــاي بـــرخـــاســـتـــنـــد   هــمـــه پـــاســـخـــش را بـــيـــاراســـتـــنـــد
ســــرافــــراز بــــر دخــــتــــران مـــــهـــــان   كــــه اي افــــســــر بـــــانـــــوان جـــــهـــــان
مــيــان بـــتـــان در چـــو روشـــن نـــگـــيـــن   ســتــوده ز هــنــدوســتــان تـــا بـــه چـــيـــن
چــو رخــســار تــو تــابــش پــرو نــيــســـت   بـه بــالــاي تــو بــر چــمــن ســرو نــيــســت
فــرســتـــد هـــمـــي ســـوي خـــاور خـــداي   نـــــگـــــار رخ تــــــو ز قــــــنــــــوج و راي
پـــدر را بـــه نـــزد تـــو آزرم نــــيــــســــت   تــرا خــود بــديــده درون شـــرم نـــيـــســـت
تـو خـواهـي كـه گـيـري ســر او را بــه بــر   كــــه آن را كــــه انـــــدازد از بـــــر پـــــدر
نــــشــــانــــي شــــده در مـــــيـــــان گـــــروه   كــه پـــرورده ي مـــرغ بـــاشـــد بـــه كـــوه
نــه ز آن كــس كــه زايــد بــبـــاشـــد نـــژاد   كـــس از مـــادران پـــيـــر هـــرگـــز نــــزاد
شــگــفــتــي بــود گــر شــود پـــيـــر جـــوي   چــنــيــن ســـرخ دو بـــشـــد شـــيـــر بـــوي
بـــه ايـــوان هـــا صـــورت چـــهـــر تـــســـت   جــهــانــي ســراســر پــر از مــهــر تـــســـت
ز چـــرخ چـــهـــارم خـــور آيــــدت شــــوي   تــرا بــا چــنــيــن روي و بـــالـــاي و مـــوي
چـــــو از بــــــاد آتــــــش بــــــردمــــــيــــــد   چــو رودابــه گــفــتــار ايــشـــان شـــنـــيـــد
بــتــابــيــد روي و بـــخـــوابـــيـــد چـــشـــم   بـريـشـان يـكــي بــانــگ بــر زد بــه خــشــم
بـــه ابـــرو ز خــــشــــم انــــدر آورد خــــم   وز آن پـــس بـــه چـــشـــم و بــــه روي دژم
شـــنـــيـــدن نـــيـــرزيـــد گـــفــــتــــارتــــان   چــنــيــن گــفــت كــايــن خــام پــيــگــارتـــان
نــــه از تـــــاجـــــداران ايـــــران زمـــــيـــــن   نـه فـيـصـر بـخـواهـم نــه فــغــفــور چــيــن
ابـــا بـــازوي شـــيـــر و بـــا بــــرز و يــــال   بـــه بـــالـــاي مـــن پـــور ســــامــــســــت زال
مــــرا او بــــه جــــاي تــــنــــســـــت و روان   گــرش پــيــر خــوانــي هــمــي گـــر جـــوان
هــمـــان دوســـتـــي از شـــنـــيـــده گـــزيـــد   مــــرا مــــهــــر او دل نــــديــــده گــــزيـــــد
بـه سـوي هــنــر گــشــتــمــش مــهــرجــوي   بــرو مــهــربــانـــم نـــه بـــر روي و مـــوي
چـــو بـــشـــنـــيـــد دل خـــســــتــــه آواز او   پــــرســــتــــنـــــده آگـــــه شـــــد از راز او
بــه دل مـــهـــربـــان و پـــرســـتـــنـــده ايـــم   بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد مــــا بــــنــــده ايــــم
نـــيـــايـــد ز فـــرمـــان تــــو جــــز بــــهــــي   نــگــه كــن كــنــون تــا چــه فــرمــان دهـــي
نــگــر تــا نـــدانـــد كـــســـي ايـــن ســـخـــن   يــكــي گــفــت زيــشــان كــه اي ســر و بـــن
بــه بــنــد و فــســون چــشــم هــا دوخــتـــن   اگـــر جــــادويــــي بــــايــــد آمــــوخــــتــــن
بـــپـــويـــيـــم و در چـــاره آهـــو شـــويــــم   بـــپـــريـــم بـــا مـــرغ و جــــادو شــــويــــم
بــــه نــــزديــــك او پــــايــــگــــاه آوريـــــم   مــــگـــــر شـــــاه را نـــــزد مـــــاه آوريـــــم
رخــان مــعـــصـــغـــر ســـوي بـــنـــده كـــرد   لـــب ســـرخ رودابـــه پـــر خـــنــــده كــــرد
درخـــتـــي بـــرومـــنـــد كـــاري بــــلــــنــــد   كـه ايــن گــفــتــه را گــر شــوي كــاربــنــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com