FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow آمدن زال به نزد مهراب كا بلی
آمدن زال به نزد مهراب كا بلی چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  آمدن زال به نزد مهراب كاولي

كــه در پــادشــاهــي بــجــنــبـــيـــد ز جـــاي   چــنــان بــد كــه روزي چـــنـــان كـــرد راي
كــه بــا او يــكــي بــودشــان راي و كـــيـــش   بــرون رفــت بــا ويــژه گـــردان خـــويـــش
ســـوي كـــاول و دنـــبـــر و مـــرغ و مــــاي   ســـوي كــــشــــور هــــنــــدوان كــــرد راي
مــي و رود و رامـــشـــگـــران خـــواســـتـــي   بـــه هـــر جـــايـــگـــهـــي بـــيــــاراســــتــــي
بـــر آيـــيـــن و رســـم ســـراي ســـپــــنــــج   گـــشـــاده در گـــنـــج و افـــگـــنــــده رنــــج
گــــرازان و خـــــنـــــدان و دل شـــــادمـــــان   ز زاول بــــه كــــاول رســــيـــــد آن زمـــــان
زبــر دســت بــا گــنــج و گــســـتـــرده كـــام   يــــكــــي پــــادشــــا بــــود مــــهــــراب نــــام
بــه رخ چــون بــهــار و بــه رفــتــن تـــذرو   بــــه بــــالــــا بـــــه كـــــردار آزاده ســـــرو
دو كــــتــــف يــــلــــان و هــــش مــــوبـــــدان   دل بــــخـــــردان داشـــــت و مـــــغـــــز ردان
بـــه كـــاول هـــمـــه بـــوم و بـــرداشــــتــــي   ز ضـــحــــاك تــــازي گــــهــــر داشــــتــــي
كـــه بـــا بـــه رزمـــش نـــبـــود ايــــچ تــــاو   هـــمـــي داد هـــر ســــال مــــر ســــام ســــاو
ز كـــاول بـــيـــامـــد بـــه هــــنــــگــــام بــــام   چـــو آگـــه شـــد از كـــار دســـتــــان ســــام
غــلــامــان و هـــر گـــونـــه ي خـــواســـتـــه   ابــــا گـــــنـــــج و اســـــپـــــان آراســـــتـــــه
ز ديــبــاي زر بــفــت و چــيــنـــي حـــريـــر   ز ديـنــار و يــاقــوت و مــشــگ و عــبــيــر
يـــكـــي طـــوق زريـــن زبـــرجـــد نـــگــــار   يــــكــــي تــــاج بــــا گــــوهـــــر شـــــاه وار
كـــه مـــهـــراب آمــــد بــــديــــن فــــرهــــي   چـــو آمـــد بـــه دســـتــــان ســــام آگــــهــــي
بــه آيــيــن يــكـــي پـــايـــگـــه ســـاخـــتـــش   پـــذيـــره شــــدش زال و بــــنــــواخــــتــــش
گــــشــــاده دل و بـــــزم ســـــاز آمـــــدنـــــد   ســـوي تـــخـــت پـــيـــروزه بـــاز آمـــدنــــد
نــشــســـتـــنـــد بـــر خـــوان بـــا فـــرخـــان   يـــكـــي پـــهـــلـــوانـــي نـــهـــادنــــد خــــوان
نـــگــــه كــــرد مــــهــــراب را پــــور ســــام   گـــســــارنــــده ي مــــي مــــي آورد و جــــام
دلـــش تـــيـــز تــــر گــــشــــت در كــــار او   خــــوش آمــــد هــــمـــــانـــــاش ديـــــدار او
نـــگـــه كـــرد زال انـــدر آن بــــرز و يــــال   چــو مــهــراب بـــرخـــاســـت از خـــوان زال
كـه زيـبــنــده تــر زيــن كــه بــنــدد كــمــر   چــنـــيـــن گـــفـــت بـــا مـــهـــتـــران زال زر
چــنــيــن گــفــت كــاي پـــهـــلـــوان جـــهـــان   يــــكــــي نــــامــــدار از مــــيــــان مـــــهـــــان
كـه رويـش ز خـورشـيـد روشــن تــر اســت   پـــس پـــرده ي او يـــكــــي دخــــتــــرســــت
بـه رخ چـون بـهـشـت و بـه بــالــا چــو ســاج   ز ســر تــا بــه پــايـــش بـــه كـــردار عـــاج
سـزش گـشـتـه چـون حــلــقــه ي پــاي بــنــد   بـر آن سـفـت سـيـمـيـنـش مـشـگـيـن كـمــنــد
ز ســيــمــيــن بـــرش رســـتـــخ دو نـــاروان   رخــانـــش چـــو گـــلـــنـــار و لـــب نـــاردان
مــــژه تــــيــــرگـــــي بـــــرده از پـــــر زاغ   دو چـشـمـش بـه سـان دو نــرگــس بــه بــاغ
بــرو تـــوز پـــوشـــيـــده از مـــشـــگ نـــاز   دو ابــــرو بــــه ســــان كــــمـــــان طـــــراز
پـــر آرايــــش و رامــــش و خــــواســــتــــه   بــهــشــتــيــســت ســر تـــا ســـر آراســـتـــه
چـــنـــان شـــد كـــزو رفـــت آرام و هـــوش   بـــــرآورد مـــــر زال را دل بـــــه جــــــوش
بــه نــاديــده بــرگــشــت بــي خــورد و هــال   شــب آمــد پــر انــديــشــه بــنــشـــســـت زال
چــو يــاقــوت شــد روي گــيــتــي ســپــيـــد   چــو زد بــر ســر كــوه بــر تــيـــغ شـــيـــد
بـــرفـــتـــنـــد گـــردان بـــه زريـــن نـــيـــام   در بــــار بــــگـــــشـــــاد دســـــتـــــان ســـــام
چــو بــالــاي پــرمــايــگـــان خـــواســـتـــنـــد   در پــــهــــلــــوان را بــــيــــاراســـــتـــــنـــــد
ســــوي خــــيـــــمـــــه ي زال زاول خـــــداي   بـــرون رفــــت مــــهــــراب كــــاول خــــداي
خـــروش آمـــد از در كـــه بـــگـــشـــاي راه   چـــو آمـــد بــــه نــــزديــــكــــي بــــارگــــاه
بـــه ســــان درخــــتــــي پــــر از بــــار نــــو   بــــر پــــهــــلــــوان انــــدرون رفــــت گـــــو
از آن انـــجـــمـــن ســـر بـــرافـــراخـــتـــش   دل زال شــــد شــــاد و بـــــنـــــواخـــــتـــــش
ز تــخــت و ز مــهــر و ز تـــيـــغ و كـــلـــاه   بـپـرسـيـد كــز مــن چــه خــواهــي بــخــواه
ســـرافـــراز و پـــيـــروز و فـــرمــــان روا   بـــدو گـــفـــت مــــهــــراب كــــاي پــــادشــــا
كــه آن آرزو بــر تـــو دشـــوار نـــيـــســـت   مــــرا آرزو در زمــــانــــه يــــكــــيــــســــت
چــو خــورشــيــد روشــن كــنــي جــان مـــن   كـــه آيـــي بـــه شـــادي ســـوي خــــان مــــن
بــه خــان تــو انــدر مــرا جـــاي نـــيـــســـت   چـنــيــن داد پــاســخ كــه ايــن راي نــيــســت
هــمــان شـــاه چـــون بـــشـــنـــود داســـتـــان   نـــبـــاشـــد بـــديـــن ســـام هــــم داســــتــــان
ســوي خــانــه ي بــت پــرســـتـــان شـــويـــم   كـه مـا مــي گــســاريــم و مــســتــان شــويــم
بـــــه ديــــــدار تــــــو راي فــــــرخ دهــــــم   جـز آن هــر چــه گــويــي تــو پــاســخ دهــم
بـــه دل زال را خــــوانــــد نــــاپــــاك ديــــن   چــو بــشــنــيــد مــهـــراب كـــرد آفـــريـــن
هــمــي آفــريــن خــوانــد بــر بـــخـــت اوي   خـــرامـــان بـــرفـــت از بـــر تــــخــــت اوي
ســتــودش فــراوان چــنــان چــون ســـزيـــد   چــو دســتــان ســام از پــســش بــنــگـــريـــد
زبــــان از ســــتــــودنــــش كــــوتــــاه بــــود   از آن كــو نـــه هـــم ديـــن و هـــم راه بـــود
مـــر او را ز ديــــوانــــگــــان داشــــتــــنــــد   بــرو هــيــچ كــس چــشــم نــگــمــاشــتــنــد
چــنــان گــرم ديــدنــد بــا گـــفـــت و گـــوي   چــــو روشــــن دل پــــهــــلــــوان را بــــدوي
هــمـــان كـــز پـــس پـــرده بـــودش نـــهـــان   مــر او را ســـتـــودنـــد يـــك يـــك مـــهـــان
ز بــايــســتـــگـــي هـــم ز شـــايـــســـتـــگـــي   ز بــــالــــا و ديــــدار و آهــــســـــتـــــگـــــي
خــرد دور شــد عــشــق فــرزانــه گـــشـــت   دل زال يــــك بــــاره ديــــوانــــه گـــــشـــــت
بــگــويـــد بـــريـــن بـــر يـــكـــي داســـتـــان   ســــپــــهــــدار تــــازي ســـــر راســـــتـــــان
خـــم چـــرخ گـــردان نـــهـــفـــت مـــنـــســـت   كــه تــا زنــده ام چــرمــه جــفــت مــنــســـت
بــــه نــــزد خــــردمــــنــــد رســــوا شـــــوم   عـــروســـم نـــبـــايـــد كـــه رعـــنـــا شـــوم
بـــر آن كـــار بـــنـــهـــاد پـــيـــوســـتــــه دل   از انـــديـــشـــگـــان زال شـــد خـــســـتـــه دل
مـــگـــر تــــيــــره گــــردد ازيــــن ابــــروي   هـمــي بــود پــيــچــان دل از گــفــت و گــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com