FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow پادشاهی دادن سام زال را
پادشاهی دادن سام زال را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  پادشاهي دادن سام زال را

ســخــن هــاي بــايــســتــه چــنــدي بــرانـــد   جــهــان ديــدگــان را ز كــشــور بــخــوانـــد
كـــه اي پــــاك و بــــيــــدار دل مــــوبــــدان   چــنــيـــن گـــفـــت بـــا نـــامـــور بـــخـــردان
كــه لــشــگــر هــمــي رانــد بــايـــد بـــه راه   چــنــيــن اســت فـــرمـــان هـــشـــيـــار شـــاه
هــمــي رانــد خــواهـــم ســـپـــاهـــي گـــران   ســــوي گــــرگــــســــاران و مــــازنـــــدران
كـه هـمـتـاي جــانــســت و جــفــت و جــگــر   بــمـــانـــد بـــه نـــزد شـــمـــا ايـــن پـــســـر
مـــژه خـــون دل بـــرفــــشــــانــــد هــــمــــي   دل و جـــانـــم ايـــدر بــــمــــانــــد هــــمــــي
يــــكــــي بــــيــــهــــده ســــاخــــتــــم داوري   بـــــه گـــــاه جـــــوانـــــي و كـــــنــــــداوري
ز بـــي دانــــشــــي ارج نــــشــــنــــاخــــتــــم   پــــســــر داد يــــزدان بــــيــــانــــداخــــتــــم
هـــمـــان آفـــريـــنـــنـــده بـــگـــمـــاشـــتـــن   گــرانـــمـــايـــه ســـيـــمـــرغ بـــرداشـــتـــن
مـــرا خـــوار بـــد مــــرغ را ارجــــمــــنــــد   بـــپـــرورد او را چــــو ســــرو بــــلــــنــــد
جـــهـــانــــدار يــــزدان بــــه مــــن داد بــــاز   چــو هــنــگــام بــخـــشـــايـــش آمـــد فـــراز
بـــه نـــزد شـــمـــا يــــادگــــار مــــنــــســــت   بــدانــيـــد كـــايـــن زيـــنـــهـــار مـــنـــســـت
هـــمــــه راه و راي بــــلــــنــــدش دهــــيــــد   گـــرامـــيـــش داريـــد و پـــنـــدش دهـــيــــد
كـــه داد و دهــــش گــــيــــر و آرام جــــوي   ســـوي زال كـــرد آنــــگــــهــــي ســــام روي
جـهـان سـر بــه ســر زيــر فــرمــان تــســت   چــنــان دان كــه زاواســتـــان خـــان تـــســـت
دل دوســـــــت داران تــــــــو شــــــــادتــــــــر   تــــرا خــــان و مــــان بــــايــــد آبـــــادتـــــر
دلـم شـاد و غـمـگـيـن بـه كــم بــيــش تــســت   كـــلـــيـــد در گـــنـــج هـــا پـــيـــش تـــســـت
كـه چـون زيـسـت خــواهــم مــن ايــدر نــوان   بـــه ســـام آنـــگـــهـــي گـــفــــت زال جــــوان
مـــــدارم كــــــه آمــــــد گــــــه آشــــــتــــــي   جــدا پـــيـــش تـــر زيـــن كـــجـــا داشـــتـــي
مــــن آنــــم ســــزد گــــر بــــنــــالــــم ز داد   كـــســـي كـــو ز مــــادر گــــنــــه كــــار زاد
چــمــيــدن بــه خــاك و چــريــدن ز خـــون   گـــهـــي زيـــر چـــنـــگـــال مـــرغ انــــدرون
چـــنــــيــــن پــــرورانــــد مــــرا روزگــــار   كــــنــــون دور مــــانــــدم ز پــــروردگــــار
بــديــن بــا جــهــانــدار پــيــگــار نـــيـــســـت   ز گـل بـهـره ي مـن بـه جــز خــار نــيــســت
بـپــرداز و بــر گــوي هــر چــت ســزاســت   بـــدو گـــفـــت پـــرداخـــتـــن دل ســـزاســـت
چــنــيـــن زد تـــرا ز اخـــتـــر نـــيـــك راي   ســـتـــاره شـــمـــر مـــرد اخــــتــــرگــــراي
هـــم ايـــدر ســـپـــاه و هـــم ايـــدر كـــلــــاه   كــــه ايــــدر تــــرا بــــاشـــــد آرامـــــگـــــاه
هــم ايــدر بــگـــســـتـــرد بـــايـــدت مـــهـــر   گـذر نـيـســت بــر حــكــم گــردان ســپــهــر
ســــــواران و مــــــردان دانـــــــش پـــــــژوه   كــنــون گــرد خــويــش انـــدر آور گـــروه
كـــه يـــابـــي ز هـــر دانـــشــــي رامــــشــــي   بـــيـــامـــوز و بـــشـــنـــو زهـــر دانـــشــــي
هــــمــــه دانـــــش و داد دادن بـــــســـــيـــــچ   ز خــورد و ز بــخــشــش مــيــاســاي هــيــچ
هــوا قــيــرگـــون شـــد زمـــيـــن آبـــنـــوس   بــگــفــت ايــن و بــرخـــاســـت آواي كـــوس
بـــرآمــــد ز دهــــلــــيــــز پــــرده ســــراي   خـــروشـــيــــدن زنــــگ و هــــنــــدي دراي
يـكــي لــشــگــري ســاخــتــه جــنــگ جــوي   ســپــهــبــد ســوي جـــنـــگ بـــنـــهـــاد روي
بـــدان تـــا پــــدر چــــون گــــذارد ســــپــــاه   بــــشــــد زال بــــا او دو مــــنــــزل بــــه راه
شــگــفــتــي خــروشــيــدن انـــدر گـــرفـــت   پــــدر زال را تــــنــــگ در بــــر گــــرفــــت
شــود شـــادمـــان ســـوي تـــخـــت و كـــلـــاه   بـــــفـــــرمـــــود تـــــا بـــــازگــــــردد ز راه
كــه تــا چــون زيــد تـــا بـــود نـــيـــك نـــام   بــيـــامـــد پـــر انـــديـــشـــه دســـتـــان ســـام
بــه ســر بـــرنـــهـــاد آن فـــروزنـــده تـــاج   نــشــســـت از بـــر نـــامـــور تـــخـــت عـــاج
ابــــا طــــوق زريــــن و زريــــن كـــــمـــــر   ابـــــا يــــــاره و گــــــرزه ي گــــــاوســــــر
پــژوهــيــد هــر كــار و هــر چــيــز رانــد   ز هــر كــشــوري مــوبــدان را بـــخـــوانـــد
ســــواران جــــنــــگـــــي و كـــــيـــــن آوران   ســــتــــاره شــــنـــــاســـــان و ديـــــن آوران
زدنـــدي هـــمـــي راي بـــر بـــيـــش و كــــم   شــــب و روز بــــودنــــد بــــا او بــــه هــــم
تــو گــفــتــي ســتــاره ســت از افــروخــتــن   چــنــان گـــشـــت زال از بـــس آمـــوخـــتـــن
كـه چـون خـويـشـتـن در جـهـان كـس نــديــد   بــه راي و بــه دانــش بــه جــايــي رســـيـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com