FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow بازگشتن زال به زا بلستان
بازگشتن زال به زا بلستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

  بازگشتن زال به زاولستان

ســـتـــاره شـــنـــاســـان و هـــم بــــخــــردان   بـــفــــرمــــود پــــس شــــاه بــــا مــــوبــــدان
بـر آن اخـتــر از بــخــت ســالــار كــيــســت   كــه جــويــنــد تــا اخــتـــر زال چـــيـــســـت
هـــمـــي داســـتـــان از چـــه خـــواهــــد زدن   چــو گــيــرد بــلــنــدي چــه خــواهــد بـــدن
از اخــتـــر گـــرفـــتـــنـــد پـــيـــدا نـــشـــان   ســـتـــاره شـــنـــاســـان هـــم انــــدر زمــــان
كـــه شــــادان بــــزي تــــا بــــود روزگــــار   بـــگـــفـــتـــنـــد بــــا شــــاه ديــــهــــيــــم دار
ســرافــراز و هــشــيــار و گــرد و ســـوار   كــــه او پــــهــــلــــوانــــي بــــود نــــامــــدار
دل پــــــهــــــلــــــوان از غــــــم آزاد شـــــــد   چـو بـشــنــيــد شــاه ايــن ســخــن شــاد شــد
كــه كــردنـــد هـــر كـــس بـــدو آفـــريـــن   يــكــي خــلــعــتـــي ســـاخـــت شـــاه زمـــيـــن
ز شــمــشــيــر هــنــدي بـــه زريـــن نـــيـــام   از اســـپـــان تــــازي بــــه زريــــن ســــتــــام
ز گـــســـتـــردنـــي هـــاي بـــســـيـــار مــــر   ز ديــــنــــار و خــــز وز يــــاقـــــوت و زر
هــمــه گــوهــرش پـــيـــكـــر و زرش بـــوم   غــــلــــامــــان رومــــي بــــه ديــــبـــــاي روم
چــه از زر ســـرخ و چـــه از ســـيـــم خـــام   ز بــرجــد طــبـــق هـــا و پـــيـــروزه جـــام
هــمــه پــيـــش بـــردنـــد فـــرمـــان بـــر آن   پـر از مـشــگ و كــافــور و پــر زعــفــران
هــمــان نـــيـــزه و تـــيـــر و گـــرز گـــران   هـمــان جــوشــن و تــرگ و بــرگــســتــوان
هــمــان مــهــر يــاقـــوت و زريـــن كـــمـــر   هـــمـــان تـــخــــت پــــيــــروزه و تــــاج زر
ســراســر ســتــايــش بــه ســـان بـــهـــشـــت   وز آن پــس مــنــوچــهــر عــهــدي نــبــشــت
ز دريــاي چـــيـــن تـــا بـــه دريـــاي ســـنـــد   هـــمـــه كـــاول و زاول و مــــاي و هــــنــــد
بــه نــوي نــبــشـــتـــنـــد عـــهـــدي درســـت   ز زاولـــســـتـــان تـــا بــــدان روي بــــســــت
پــس اســپ جــهــان پــهــلــوان خــواســتــنــد   چـو ايـن عــهــد و خــلــعــت بــيــاراســتــنــد
كــه اي مــهــربـــان مـــهـــتـــر داد و راســـت   چـو ايـن كــرده شــد ســام بــرپــاي خــاســت
چــو تــو شــاه نــنـــهـــاد بـــر ســـر كـــلـــاه   ز مــاهــي بــر انـــديـــشـــه تـــا چـــرخ مـــاه
زمـــانــــه هــــمــــي از تــــو رامــــش بــــرد   بــه مــهــر و بــه داد و بــه خـــوي و خـــرد
مــــبـــــادا ز تـــــو نـــــام تـــــو يـــــادگـــــار   هـمـه گـنـج گـيــتــي بــه چــشــم تــو خــوار
بــبــســتــنــد بــر كــوهــه ي پــيـــل كـــوس   فــــرود آمـــــد و تـــــخـــــت را داد بـــــوس
نــظــاره بــرو بــر هــمــه شــهــر و كـــوي   ســـوي زاولــــســــتــــان نــــهــــادنــــد روي
خــبــر شـــد ز ســـالـــار گـــيـــتـــي فـــروز   چـــو آمـــد بـــه نـــزديـــكــــي نــــيــــم روز
گــلــش مــشــگ ســـارا بـــد و زر خـــشـــت   بــيــاراســتــه ســيــســتــان چــون بــهــشـــت
بـــســـي زعـــفـــران و درم بـــيـــخـــتـــنــــد   بــســي مــشــگ ديــنـــار بـــرريـــخـــتـــنـــد
ســـراســــر مــــيــــان كــــهــــان و مــــهــــان   يـــكـــي شـــادمـــانـــي بـــد انــــدر جــــهــــان
ز گـــيـــتـــي ســـوي ســـام بـــنــــهــــاد روي   هــر آن جــا كــه بــد مــهــتــري نــام جـــوي
بـــريـــن پـــاك دل نــــامــــور پــــهــــلــــوان   كـــه فـــرخـــنـــده بـــادا پـــي ايــــن جــــوان
ابـــر زال زر گــــوهــــر افــــشــــانــــدنــــد   چــو بــر پــهــلــوان آفــريـــن خـــوانـــدنـــد
هـــمـــي داد چـــيـــز و هـــمـــي رانـــد كـــام   نــشــســت آنــگــهــي ســام بــا زيـــب و جـــام
خـــردمـــنـــد بـــود و جــــهــــانــــدار بــــود   كــســي كــو بــه خــلـــعـــت ســـزاوار بـــود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com