FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی منوچهر arrow پادشاهی منوچهر سد و بیست سال بود
پادشاهی منوچهر سد و بیست سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

 پادشاهي منوچهر سد و بيست سال بود

دو چــشــمــش پــر آب و رخــش زرد بـــود   مــنــوچــهــر يــك هـــفـــتـــه بـــا درد بـــود
بــه ســر بــر نــهـــاد آن كـــيـــانـــي كـــلـــاه   بــه هــشــتــم بــيــامــد مــنـــوچـــهـــر شـــاه
بـــرو يـــكـــســـره خـــوانـــدنـــد آفـــريـــن   هــــمــــه پــــهــــلــــوانــــان روي زمــــيـــــن
جـــهـــان را ســـراســـر هـــمـــه مــــژده داد   چــو ديــهــيــم شــاهــي بــه ســر بــر نــهــاد
بـــه نـــيـــكـــي و پـــاكـــي و فـــرزانـــگــــي   بـــه داد و بــــه آيــــيــــن و مــــردانــــگــــي
هـمـم خـشـم و جـنـگـسـت و هـم داد و مـهــر   مــنــم گــفــت بــر تــخــت گــردان ســپــهــر
ســـر تـــاجــــداران شــــكــــار مــــنــــســــت   زمــيـــن بـــنـــده و چـــرخ يـــار مـــنـــســـت
هـمـم بـخـت نــيــكــي و هــم بــخــرديــســت   هــمــم ديــن و هـــم فـــره ي ايـــزديـــســـت
هـــمـــان آتـــش تـــيـــز بـــر زيـــن مــــنــــم   شـــب تـــار جـــويـــنـــده ي كـــيـــن مـــنــــم
فــــرازنـــــده ي كـــــاويـــــانـــــي درفـــــش   خــداونــد شــمــشــيــر و زريــنــه كـــفـــش
بــه جــنـــگ انـــدرون جـــان نـــدارم دريـــغ   فـــروزنـــده ي مـــيـــغ و بـــرنـــده تــــيــــغ
دم آتـــش از بـــر نـــشـــســــت مــــنــــســــت   گــــه بــــزم دريــــا دو دســــت مــــنــــســــت
زمــيــن را بــه كــيــن رنــگ ديــبــه كـــنـــم   بـــدان را ز بـــد دســــت كــــوتــــه كــــنــــم
فــروزنـــده ي مـــلـــك بـــر تـــخـــت عـــاج   گـــرايـــنـــده گـــرز و نـــمـــايـــنـــده تـــاج
جـــهـــان آفـــريــــن را پــــرســــتــــنــــده ام   ابـــا ايـــن هـــنـــرهــــا يــــكــــي بــــنــــده ام
هـــمـــه داســـتـــان هـــا ز يـــزدان زنـــيــــم   هــمــه دســت بـــر روي گـــريـــان زنـــيـــم
ازويــــم ســــپــــاس و بــــدويــــم پـــــنـــــاه   كــزو تــاج و تــخــتــســـت ازويـــم ســـپـــاه
نــيـــامـــان كـــهـــن بـــود گـــر مـــا نـــويـــم   بـــــه راه فــــــريــــــدون فــــــرخ رويــــــم
بــــگـــــردد ز راه و بـــــتـــــابـــــد ز ديـــــن   هـر آن كـس كـه در هـفـت كــشــور زمــيــن
زبــــون داشــــتــــن مـــــردم خـــــويـــــش را   نـــــمـــــايـــــنـــــده ي رنـــــج درويـــــش را
بــه رنـــجـــور مـــردم نـــمـــايـــنـــده رنـــج   بـرافــراخــتــن ســر بــه بــيــشــي و گــنــج
وز آهـــرمـــن بـــدكــــنــــش بــــدتــــرنــــد   هــمــه نــزد مــن ســر بــه ســر كــافــرنـــد
ز يـــزدان و از مـــنـــش نـــفــــريــــن بــــود   هـر آن كـس كـه او جــز بــريــن ديــن بــود
كـنـم سـر بـه سـر كــشــور و مــرز پــســت   وز آن پــس بــه شــمــشــيــر يــازيــم دســت
مـــنـــوچـــهـــر را خـــوانـــدنـــد آفـــريــــن   هــــمــــه پــــهــــلــــوانــــان روي زمــــيـــــن
تـــرا داد شــــاهــــي و تــــخــــت و كــــلــــاه   كــه فـــرخ نـــيـــاي تـــو اي نـــيـــك خـــواه
هـــمـــان تـــاج و هـــم فــــره ي مــــوبــــدان   تـــــرا بـــــاد جـــــاويـــــد تــــــخــــــت ردان
هــمــان جــان مــا زيـــر پـــيـــمـــان تـــســـت   دل مـــا يـــكـــايـــك بـــه فـــرمـــان تـــســــت
چــنــيــن گــفــت كــاي خــســرو داد راســـت   جــهــان پــهــلــوان ســام بـــرپـــاي خـــاســـت
ز تـــو داد وز مـــا پـــســـنــــديــــدنــــســــت   ز شـــاهـــان مـــرا ديـــده بـــر ديـــدنـــســـت
گـــزيـــن ســـواران و شــــيــــران تــــويــــي   پــــدر بــــر پــــدر شــــاه ايــــران تــــويــــي
دلـــت شـــادمــــان بــــخــــت بــــيــــدار بــــاد   تــــرا پـــــاك يـــــزدان نـــــگـــــه دار بـــــاد
بـــه تـــخـــت كـــيـــي بـــر بـــهـــار مــــنــــي   تــــو از بــــاســــتــــان يــــادگــــار مــــنـــــي
بـــه بـــزم انـــدرون شـــيـــد تـــابـــنــــده اي   بـــه رزم انـــدرون شـــيـــر پـــايــــنــــده اي
هــمــان تــخــت پـــيـــروزه جـــاي تـــو بـــاد   زمـــيـــن و زمـــان خـــاك پــــاي تــــو بــــاد
بـــه آرام بـــنـــشـــيـــن و رامـــش گـــزيــــن   تـو شـسـتـي بـه شـمـشــيــر هــنــدي زمــيــن
تــرا جــاي تــخــت اســـت و شـــادي و بـــزم   ازيــن پـــس هـــمـــه نـــوبـــت مـــاســـت رزم
ز دشــــمــــن بــــه بــــنــــد آورم انــــدكــــي   شـــوم گـــرد گـــيـــتـــي بـــرآيــــم يــــكــــي
دلــــم را خـــــرد مـــــهـــــر و راي تـــــو داد   مــــرا پــــهــــلــــوانــــي نــــيـــــاي تـــــو داد
بـــــســـــي دادش از گـــــوهـــــر شـــــاه وار   بـــرو آفـــريـــن كـــرد بـــس شـــهـــريــــار
پـــســـش پـــهـــلـــوانـــان نـــهـــادنــــد گــــام  

چــو از پــيــش تــخــتـــش گـــرازيـــد ســـام

 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com