FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow تاخت كردن شماساس و خزروان به زا بلستان
تاخت كردن شماساس و خزروان به زا بلستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

تاخته كردن شماساس و خزروان به زاولستان  

بــه كــيــنــه ســوي زاولــســـتـــان شـــدنـــد   و ديــگــر كــه از شـــهـــر ارمـــان شـــدنـــد
ســوي ســيــســتــان روي بــنــهــاد و تــفـــت   شـمـاسـاس كــز پــيــش جــيــحــون بــرفــت
ز تــركــان بـــزرگـــان خـــنـــجـــر گـــزار   خــــزروان ابــــا تــــيــــغ زن ســــي هــــزار
ابــا تــيــغ و بــا گــرز و بـــخـــت بـــلـــنـــد   بـــرفـــتـــنـــد بـــيـــدار تـــا هـــيـــرمـــنــــد
بـــگـــوراب انـــدر هـــمـــي دخـــمـــه كـــرد   ز بــــهــــر پــــدر زال بـــــا ســـــوگ و درد
كــه روشــن روان بــود و بــي خــواب بـــود   بــه شــهــر انــدرون گـــرد مـــهـــراب بـــود
بـــه ســـوي شـــمـــاســـاس بـــنـــهــــاد روي   فــــرســــتــــاده يـــــي آمـــــد از نـــــزد اوي
ز مــــــــهــــــــراب دادش فـــــــــراوان درود   بـــه پــــيــــش ســــراپــــرده آمــــد فــــرود
بــــمــــانــــاد تــــا جــــاودان بـــــا كـــــلـــــاه   كـــه بــــيــــدار دل شــــاه تــــوران ســــپــــاه
بــديــن پــادشـــاهـــي نـــيـــم ســـخـــت شـــاد   ز ضـــحـــاك تـــازيــــســــت مــــا را نــــژاد
جــز ايـــن نـــيـــز چـــاره نـــديـــدم هـــمـــي   بــه پــيــوســتــگــي جــان خــريـــدم هـــمـــي
هــمــان زاولــســتــان بــه دســـت مـــنـــســـت   كــنــون ايــن ســراي و نــشــســت مــنــســـت
ز بـــــهـــــر ســـــتـــــودان ســــــام ســــــوار   از ايــدر چــو دســتــان بـــشـــد ســـوگـــوار
بــر آنــم كــه هــرگــز نــبــيــنــمـــش روي   دلـــم شـــادمـــان شـــد بـــه تـــيــــمــــار اوي
بـــدان تـــا فـــرســــتــــم هــــيــــونــــي دوان   زمـــان خـــواهـــم از نـــامـــور پـــهــــلــــوان
فــرســـتـــم بـــه نـــزديـــك افـــراســـيـــاب   يـــكـــي مـــرد بـــيـــنـــا دل و پـــر شـــتـــاب
ســخــن هـــاي گـــويـــنـــده كـــوتـــه شـــود   مـــگـــر كــــز نــــهــــان مــــن آگــــه شــــود
جــز ايــن نــيــز هــرچ از در پــادشـــاســـت   نـثـاري فــرســتــم چــنــان چــون ســزاســت
جـز از پـيــش تــخــتــش نــبــاشــم بــه پــاي   گــر ايــدونــك گــويـــد بـــه نـــزد مـــن آي
هــــمــــيــــشــــه دلــــي شــــاد دارم بـــــدوي   هـــمـــه پــــادشــــاهــــي ســــپــــارم بــــدوي
فــرســتــمــش هــر گــونــه آگــنــده گــنــج   تـــن پـــهــــلــــوان را نــــيــــارم بــــه رنــــج
وز آن در ســـوي چــــاره يــــازيــــد دســــت   ازيـــن ســـو دل پـــهـــلـــوان را بــــبــــســــت
كــه پـــرنـــده شـــو بـــاز كـــن پـــر و بـــال   نـــونـــدي بـــر افـــگـــنـــد نــــزديــــك زال
بـــگـــويـــش كـــه از آمـــدن ســـر مـــخـــار   بــه دســـتـــان بـــگـــو آنـــچ ديـــدي ز كـــار
ز تـركــان ســپــاهــي چــو دشــتــي پــلــنــگ   كــه دو پــهــلــوان آمــد ايــدر بـــه جـــنـــگ
بــه ديــنـــارشـــان پـــاي كـــردم بـــه بـــنـــد   دو لــشــگــر كــشــيــدنــد بــر هــيــرمــنـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com