FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow كشته یافتن ویسه پسر خود را
كشته یافتن ویسه پسر خود را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

كشته يافتن ويسه پسر خود را  

ابــا لــشــگـــري نـــامـــور كـــيـــنـــه خـــواه   بــشـــد ويـــســـه ســـالـــار تـــوران ســـپـــاه
گــرامــيــش را كــشــتـــه افـــگـــنـــده ديـــد   از آن پــيــشــتـــر تـــا بـــه قـــارن رســـيـــد
بـــســـي نـــيـــز بـــا او فـــگـــنـــده بــــه راه   دلــــيــــران و گــــردان تـــــوران ســـــپـــــاه
چــو لــالــه كــفــن روي چــون ســـنـــدروس   دريـــده درفـــش و نـــگـــونـــســـار كــــوس
كـــه آمـــد بــــه پــــيــــروزي و فــــرهــــي   ز ويـــســـه بـــه قـــارن رســـيـــد آگـــهــــي
فــرســتــاد و خــود رفــت گــيــتــي فـــروز   ســـتـــوران تــــازي ســــوي نــــيــــمــــروز
ســـوي پـــارس چـــون بـــاد بـــنـــهـــاد روي   ز درد پــســـر ويـــســـه ي جـــنـــگ جـــوي
ز دســت چــپـــش لـــشـــگـــر آمـــد پـــديـــد   چـو از پـارس قــارن بــه هــامــون كــشــيــد
ســپــهــدار تـــركـــان بـــه پـــيـــش ســـپـــاه   ز گــــرد انــــدر آمــــد درفــــش ســـــيـــــاه
بـــرفـــتـــنـــد گـــردان پـــرخـــاشـــجــــوي   رده بــر كـــشـــيـــدنـــد بـــر هـــر دو روي
كــه شــد تــاج و تــخــت بــزرگــي بــه بـــاد   ز قــــلـــــب ســـــپـــــه ويـــــســـــه آواز داد
هـــمـــان تـــا در بـــســـت و زاولـــســــتــــان   ز قــــنــــوج تــــا مــــرز كــــاولــــســــتــــان
بـر ايــوان هــا نــقــش و نــيــرنــگ مــاســت   هـمـه سـر بـه سـر پـاك در چـنــگ مــاســت
از آن پــس كــجـــا شـــد گـــرفـــتـــار شـــاه   كــجـــا يـــافـــت خـــواهـــي تـــو آرامـــگـــاه
گــــلــــيــــم انــــدر آب روان افــــگـــــنـــــم   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ كـــه مـــن قـــارنـــم
بــه پــيــش پــســرت آمــدم كــيــنـــه جـــوي   نــه از بــيــم رفــتــم نــه از گــفــت و گــوي
كــنــون كــيــن و جــنــگ تـــرا ســـاخـــتـــم   چــــو از كــــيــــن او دل بــــپــــرداخــــتــــم
نـــه روي هـــوا مـــانـــد روشـــن نــــه مــــاه   بـــر آمـــد چـــپ و راســـت گـــرد ســــيــــاه
چــو روي روان خــون هــمــي ريــخــتــنـــد   ســپــه يــك بــه ديــگــر بــر آويــخــتــنـــد
نـــــرفـــــت از پـــــســـــش قـــــارن رزم زن   چــو بــر ويــســه آمــد ز اخـــتـــر شـــكـــن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com