FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب
گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

گرفتار شدن نوذر به دست افراسياب  

دمــان از پــســـش روي بـــنـــهـــاد و تـــفـــت   چــو بــشــنــيــد نــوذر كــه قــارن بــرفـــت
ســپــهــرش مــگـــر زيـــر پـــي نـــســـپـــرد   هـــمـــي تـــاخـــت كـــز روز بـــد بـــگـــذرد
كـــه ســـوي بـــيـــابـــان نـــهـــادســــت روي   چــو افــراســـيـــاب آگـــهـــي يـــافـــت زوي
چـو شـيـر از پـسـش روي بــنــهــاد و تــفــت   ســپــاه انــجــمــن كــرد و پــويــان بــرفـــت
هــمـــش تـــاخـــتـــن ديـــد و هـــم كـــارزار   چــو تــنــگ انـــدر آمـــد بـــر شـــهـــريـــار
كــه تــا بــر ســـر آرد ســـري بـــي كـــلـــاه   بــدان ســان كــه آمــد هـــمـــي جـــســـت راه
هــمــي گـــشـــت بـــا نـــوذر افـــراســـيـــاب   شــب تـــيـــره تـــا شـــد بـــلـــنـــد آفـــتـــاب
ســـر انـــجـــام نـــوذر گـــرفــــتــــار شــــد   ز گــــرد ســــواران جــــهــــان تـــــار شـــــد
تـو گـفـتـي كـشـان بـر زمـيـن جـاي نــيــســت   خـــود و نـــامـــداران هـــزار و دويــــســــت
بـــه دام بـــلـــا هـــم بـــر آويــــخــــتــــنــــد   بــســي راه جــســتــنــد و بــگــريــخــتــنـــد
بــــيــــاورد بــــا شــــهــــريــــار بــــلــــنــــد   چــنــان لــشــگــري را گــرفــتــه بــه بــنـــد
هــــم از گــــردش او نــــيــــابـــــي جـــــواز   اگــر بــا تــو گــردون نــشــيـــنـــد بـــه راز
هـــمـــو تــــيــــرگــــي و نــــژنــــدي دهــــد   هـــمـــو تـــاج و تـــخـــت بـــلـــنـــدي دهــــد
گــهـــي مـــغـــز يـــابـــي ازو گـــاه پـــوســـت   بـه دشـمـن هـمــي مــانــد و هــم بــه دوســت
ســرانــجـــام خـــاكـــســـت ازو جـــايـــگـــاه   ســرت گـــر بـــســـايـــد بـــه ابـــر ســـيـــاه
كـــه از غـــار و كـــوه و بـــيــــابــــان و آب   وز آن پـــس بـــفـــرمــــود افــــراســــيــــاب
رهـــايـــي نـــيــــابــــد ازيــــن انــــجــــمــــن   بـــــجـــــويـــــيــــــد تــــــا قــــــارن رزم زن
ز كــار شــبــســتـــان بـــرآشـــفـــتـــه بـــود   چـو بـشـنـيـد كـو پـيــش از آن رفــتــه بــود
ازو دور شــــد خـــــورد و آرام و خـــــواب   غــمــي گــشـــت از آن كـــار افـــراســـيـــاب
بــر آن درد پــيــچــيــد و شــد بـــدگـــمـــان   كــه قــارن رهـــا يـــافـــت از وي بـــه جـــان
كــه دل ســخــت گــردان بــه مــرگ پــســـر   چــنــيــن گـــفـــت بـــا ويـــســـه ي نـــامـــور
پـــلـــنــــگ از شــــتــــابــــش درنــــگ آورد   كـــه چـــون قـــارن كــــاوه جــــنــــگ آورد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com