FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد
رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد  

طــلــايــه بــه پــيــش دهــســـتـــان رســـيـــد   ســپــيــده چــو از كــوه ســر بــر كــشــيـــد
هـــمـــه ســـاز و آرايــــش جــــنــــگ بــــود   مــيــان دو لــشــگـــر دو فـــرســـنـــگ بـــود
هــمــي خــفـــتـــه را گـــفـــت بـــيـــدار مـــان   يــــكــــي تــــرك بــــود نــــام او بــــارمــــان
ســــراپـــــرده ي شـــــاه نـــــوذر بـــــديـــــد   بــيــامــد ســـپـــه را هـــمـــي بـــنـــگـــريـــد
نـــشـــان داد از آن لـــشـــگـــر و بــــارگــــاه   بـــشـــد نـــزد ســــالــــار تــــوران ســــپــــاه
كــه مــا را هــنــر چــنــد بـــايـــد نـــهـــفـــت   وز آن پــس بــه ســـالـــار بـــيـــدار گـــفـــت
بـــجـــويــــم از آن انــــجــــمــــن كــــارزار   بـــه دســـتــــوري شــــاه مــــن شــــيــــروار
جــز از مــن كــســي را نــخــوانــنـــد گـــرد   بــبـــيـــنـــنـــد پـــيـــدا ز مـــن دســـتـــبـــرد
كــه گــر بــارمــان را رســـد ايـــن گـــزنـــد   چــنــيــن گــفــت اغــريــرث هــوشـــمـــنـــد
بــريــن انــجـــمـــن كـــار بـــســـتـــه شـــود   دل مـــرزبــــانــــان شــــكــــســــتــــه شــــود
كــه انــگــشــت از آن پــس نــبــايــد گــزيــد   يـــكـــي مـــرد بـــي نـــام بــــايــــد گــــزيــــد
ز گـــفـــتـــار اغـــريـــرث آمـــدش نـــنــــگ   پـــرآژنـــگ شـــد روي پـــور پـــشــــنــــگ
كـه جـوشــن بــپــوش و بــه زه كــن كــمــان   بــــه روي دژم گـــــفـــــت بـــــا بـــــارمـــــان
بــه انــگــشــت دنـــدان نـــيـــايـــد بـــه گـــاز   تــو بــاشــي بــر آن انــجــمـــن ســـرفـــراز
ســـــــوي قـــــــارن كـــــــاوه آواز كـــــــرد   بـــشـــد بـــارمـــان تـــا بـــه دشـــت نـــبــــرد
كـــه داري كـــه بـــا مـــن كـــنـــد كــــارزار   كــــزيــــن لــــشــــگــــر نــــوذر نــــامــــدار
از آن انــجــمــن تــا كـــه جـــويـــد نـــبـــرد   نـــگـــه كــــرد قــــارن بــــه مــــردان مــــرد
مـــگـــر پـــيـــر گـــشـــتـــه دلـــاور قـــبـــاد   كـــس از نـــامــــدارانــــش پــــاســــخ نــــداد
ز گـــفـــت بـــرادر بـــرآمــــد بــــه جــــوش   دژم گـــشـــت ســـالـــار بـــســـيــــار هــــوش
از آن لــشــگــر گــشــن بــد جـــاي خـــشـــم   ز خـشـمـش سـرشـگ انـدر آمـد بــه چــشــم
يـــكـــي پـــيـــر جـــويـــد هـــمــــي رزم اوي   ز چــنـــدان جـــوان مـــردم جـــنـــگ جـــوي
مـــيــــان دلــــيــــران زبــــان بــــرگــــشــــاد   دل قـــــارن آزرده گـــــشـــــت از قـــــبــــــاد
كــه از جــنــگ دســتــت بــبــايــد كــشــيـــد   كــه ســال تــو اكــنــون بــه جــايــي رســيــد
جـــــوان و گـــــشــــــاده دل و شــــــادمــــــان   يـــكــــي مــــرد آســــوده چــــون بــــارمــــان
هــمــي بــرفــرازد بــه خـــورشـــيـــد ســـر   ســـــواري كـــــه دارد دل شـــــيــــــر نــــــر
هــمــي بـــر تـــو گـــردد هـــمـــه راي شـــاه   تـــويـــي مـــايـــه ور كـــد خـــداي ســــپــــاه
شــونــد ايــن دلـــيـــران هـــمـــه نـــاامـــيـــد   بـه خـون گــر شــود لــعــل مــويــي ســپــيــد
پــــر از درد گــــردد دل نـــــيـــــك خـــــواه   شــكــســـت انـــدر آيـــد بـــديـــن رزمـــگـــاه
چــه گــويـــد قـــبـــاد انـــدر آن انـــجـــمـــن   نــــگــــه كـــــن كـــــه بـــــا قـــــارن رزم زن
كــــه ايــــن چــــرخ گـــــردان مـــــرا داد داد   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ مـــر او را قــــبــــاد
ســـــر رزم زن ســـــودن تـــــرگ راســــــت   بـــدان اي بـــرادر كـــه تـــن مـــرگ راســـت
از امـــــروز بـــــودم تـــــن انـــــدر گــــــداز   ز گــاه خــجـــســـتـــه مـــنـــوچـــهـــر بـــاز
شــكــارســت و مــرگــش هــمــي بــشــكــرد   كـــســـي زنـــده بـــر آســـمــــان نــــگــــذرد
بـدان گـه كــه آيــد دو لــشــگــر بــه جــوش   يــكــي را بــر آيــد بــه شــمــشــيــر هــوش
ســرش نــيـــزه و تـــيـــغ بـــرنـــده راســـت   تــنــش كــرگــس و شــيــر درنـــده راســـت
هــمـــي رفـــت بـــايـــد ز بـــن بـــي گـــمـــان   يــكــي را بـــه بـــســـتـــر بـــر آيـــد زمـــان
بــرادر بــه جـــايـــســـت بـــا بـــرز و شـــاخ   اگــــر مــــن روم زيــــن جــــهـــــان فـــــراخ
پـــس از رفـــتـــنـــم مـــهـــربـــانـــي كـــنـــد   يـــكـــي دخـــمـــه ي خـــســـروانـــي كـــنـــد
تـــنـــم را بـــدان جـــاي جــــاويــــد خــــواب   ســرم را بــه كــافــور و مــشــگ و گــلـــاب
هــمــيــشــه خــرد تـــار و تـــو پـــود بـــاش   ســـپــــار اي بــــرادر تــــو پــــدرود بــــاش
بــه آوردگــه رفــت چـــون پـــيـــل مـــســـت   بـگـفـت ايــن و بــگــرفــت نــيــزه بــه دســت
كــــه آورد پــــيــــشــــم ســــرت را زمــــان   چـــنـــيـــن گـــفـــت بــــا رزم زن بــــارمــــان
هـــمــــي كــــرد بــــا جــــان تــــو كــــارزار   بــبــايــســت مــانـــدن كـــه خـــود روزگـــار
كـــه يـــكـــچـــنـــد گـــيـــتـــي مــــرا داد داد   چــنــيــن گــفـــت مـــر بـــارمـــان را قـــبـــاد
بــبــايـــد زمـــان يـــكـــزمـــان بـــي گـــمـــان   بـــه جـــايـــي تـــوان مـــرد كـــايــــد زمــــان
بــــــه داد آرمــــــيـــــــدن دل تـــــــيـــــــز را   بــگــفــت و بــرانــگــيــخــت شـــبـــديـــز را
هــمــي ايــن بــر آن آن بــريـــن كـــرد زور   ز شــبــگــيــر تــا ســايــه گــســتــرد هـــور
بـــه مـــيـــدان جـــنـــگ انـــدر آمــــد دمــــان   بـــه فـــرجـــام پـــيـــروز شــــد بــــارمــــان
كـــه بـــنـــد كـــمـــرگـــاه او بـــرگــــشــــاد   يــكـــي خـــشـــت زد بـــر ســـريـــن قـــبـــاد
شـــد آن شـــيـــر دل پـــيـــر ســـالـــار ســـر   ز اســـپ انـــدر آمـــد نـــگـــونـــســـار ســـر
شــكــفـــتـــه دو رخـــســـار بـــا جـــاه و آب   بـــشـــد بــــارمــــان نــــزد افــــراســــيــــاب
كــس از كــهــتــران نــســتــد آن از مـــهـــان   يــكــي خــلـــعـــتـــش داد كـــانـــدر جـــهـــان
ســـپــــه را بــــيــــاورد و بــــنــــهــــاد روي   چــو او كــشـــتـــه شـــد قـــارن رزم جـــوي
تـو گـفـتـي كـه شـد جـنــب جــنــبــان زمــيــن   دو لــشــگـــر بـــه كـــردار دريـــاي چـــيـــن
وز آن ســـوي گـــرســـيــــوز پــــيــــل تــــن   بــــــيــــــامـــــــد دمـــــــان قـــــــارن رزم زن
نــه خــورشــيــد پــيــدا نــه تــابـــنـــده مـــاه   از آواز اســـــپــــــان و گــــــرد ســــــپــــــاه
شــــده لــــعــــل و آهــــار داده بــــه خـــــون   درخـــشــــيــــدن تــــيــــغ الــــمــــاس گــــون
كـــه شـــنـــگـــرف بـــارد بــــرو آفــــتــــاب   بـــگـــرد انـــدرون هـــمـــچـــو دريــــاي آب
پــر از آب شـــنـــگـــرف شـــد جـــان تـــيـــغ   پــر از نــالــه ي كــوس شــد مــغـــز مـــيـــغ
هــمــي تــافــت آهـــن چـــو آذرگـــشـــســـپ   بــه هــرســو كــه قــارن بــرافــگــنــداســـپ
چه مرجان كـه در كـيـن هـمـي جـان فـشـانـد   تـو گـفـتـي كــه الــمــاس مــرجــان فــشــانــد
هــمــي جــوي خـــون كـــرد دشـــت نـــبـــرد   بــه آورد كــشــتــن هـــمـــي كـــشـــت مـــرد
بــزد اســپ و لــشــگــر ســوي او كــشــيـــد   ز قـــارن چـــو افـــراســـيـــاب آن بــــديــــد
بــكــردنــد و نــامــد دل از كـــيـــن ســـتـــوه   يـــكـــي رزم تـــا شــــب بــــرآمــــد ز كــــوه
بـــيـــاورد ســــوي دهــــســــتــــان ســــپــــاه   چــو شــب تـــيـــره شـــد قـــارن رزم خـــواه
ز خــــــون بــــــرادر شــــــده دل ز جـــــــاي   بــــر نــــوذر آمــــد بـــــه پـــــرده ســـــراي
از آن مـــژه ي ســـيــــر نــــاديــــده خــــواب   ورا ديــــد نـــــوذر فـــــرو ريـــــخـــــت آب
نـــديـــدم روان را چـــنــــيــــن ســــوگــــوار   چــنــيــن گــفــت كـــز مـــرگ ســـام ســـوار
تـــرا زيـــن جـــهـــان جـــاودان بـــهـــر بـــاد   چـــو خــــورشــــيــــد بــــادا روان قــــبــــاد
زمــي را جــز از گــور گــهــواره نــيــســـت   كـزيـن رزم و ز مـرگـمــان چــاره نــيــســت
تـــــن پــــــر هــــــنــــــر مــــــرگ را داده ام   چـــنـــيـــن گـــفـــت قـــارن كـــه تــــا زاده ام
كــه بــر كــيــن ايــرج زمــيـــن بـــســـپـــرم   فــريــدون نــهـــاد ايـــن كـــلـــه بـــر ســـرم
هـــمــــان تــــيــــغ پــــولــــاد نــــنــــهــــاده ام   هـــنـــوز آن كـــمـــربـــنـــد نـــگـــشــــاده ام
ســر انــجـــام مـــن هـــم بـــريـــن بـــگـــذرد   بـــرادر شـــد آن مـــرد ســــنــــگ و خــــرد
بــه تـــنـــگ انـــدر آورد پـــور پـــشـــنـــگ   انــوشــه بـــدي تـــو كـــه امـــروز جـــنـــگ
از آســودگــان خــواســت چـــنـــدي ســـپـــاه   چــو از لــشــگــرش گــشــت لــخــتــي تــبــاه
بــيــامــد بــه نــزديــك مــن جــنـــگ جـــوي   مـــــرا ديـــــد بـــــا گـــــرزه ي گـــــاو روي
كـــه بـــا ديـــدگــــانــــش بــــرابــــر شــــدم   بــه رويـــش بـــر آن گـــونـــه انـــدر شـــدم
كـه بـا چـشـم روشــن نــمــانــد آب و رنــگ   يـكــي جــادوي ســاخــت بــا مــن بــه جــنــگ
مــرا بــازو از كــوفــتــن خــيـــره گـــشـــت   شـب آمـد جـهـان سـر بـه سـر تـيـره گــشــت
هـــوا زيـــر خـــاك انــــدر آيــــد هــــمــــي   تــو گــفــتـــي زمـــانـــه ســـر آيـــد هـــمـــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com