FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow آمدن افراسیاب به ایران زمین
آمدن افراسیاب به ایران زمین چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

آمدن افراسياب به ايران زمين  

بـــبـــســـتـــنـــد گــــردان تــــوران مــــيــــان   چـو گـشـت از گــيــا دشــت چــون پــرنــيــان
هـــــم از گـــــرزداران خـــــاور زمـــــيـــــن   ســپــاهــي بــيـــامـــد ز تـــركـــان و چـــيـــن
هــمـــان بـــخـــت نـــوذر جـــوانـــه نـــبـــود   كـــه آن را مـــيــــان و كــــرانــــه نــــبــــود
خـــبـــر نـــزد پـــور فـــريـــدون رســـيــــد   چـو لـشـگـر بـه نـزديـك جـيـحــون رســيــد
ز كــاخ هــمــايــون بـــه هـــامـــون شـــدنـــد   ســـپـــاه جـــهـــانـــدار بـــيـــرون شــــدنــــد
ســــپــــهــــدارشـــــان قـــــارن رزم جـــــوي   بــــه راه دهــــســــتــــان نــــهــــادنـــــد روي
جـهــانــي ســراســر پــر از گــفــت و گــوي   شـــهـــنـــشـــاه نــــوذر پــــس پــــشــــت اوي
تـو گـفـتــي كــه خــورشــيــد شــد نــاپــديــد   چـو لـشـگـر بــه پــيــش دهــســتــان رســيــد
كــشــيــدنــد بــر دشـــت پـــيـــش حـــصـــار   ســـــراپـــــرده ي نـــــوذر شـــــهـــــريـــــار
بـــريـــن بـــر نـــيـــامـــد زمـــانـــي درنــــگ   خـود انــدر دهــســتــان نــيــاراســت جــنــگ
دو ســـالـــار كـــرد از بـــزرگـــان گـــزيـــن   كــه افـــراســـيـــاب انـــدر ايـــران زمـــيـــن
ز لــشــگــر ســواران بـــديـــشـــان ســـپـــرد   شـــمـــاســـاس و ديـــگـــر خـــزروان گـــرد
بـــرفـــتـــنـــد شـــايـــســــتــــه ي كــــارزار   ز جــنــگ آوران مــرد چـــون ســـي هـــزار
ز كــيــنـــه بـــه دســـتـــان نـــهـــادنـــد روي   ســـوي زاولــــســــتــــان نــــهــــادنــــد روي
هـــمــــي دخــــمــــه ســــازد ورا زال گــــرد   خــبــر شــد كــه ســام نــريـــمـــان بـــمـــرد
بـديــد آنــك بــخــت انــدر آمــد بــه خــواب   از آن ســخــت شـــادان شـــد افـــراســـيـــاب
بــرابـــر ســـراپـــرده يـــي بـــر كـــشـــيـــد   بــيــامــد چــو پــيــش دهــســـتـــان رســـيـــد
بـــرو چـــارســـد بـــار بـــشـــمـــر هــــزار   ســپـــه را كـــه دانـــســـت كـــردن شـــمـــار
بــيــابـــان ســـراســـر چـــو مـــور و مـــلـــخ   بــجــوشــيــد گــفــتــي هــمــه ريــگ و شــخ
هــمــانــا كـــه بـــودنـــد جـــنـــگـــي ســـوار   ابــــا شــــاه نــــوذر ســــد و چـــــل هـــــزار
هــيــونــي بــرافــكــنـــد هـــنـــگـــام خـــواب   بــه لــشــگــر نـــگـــه كـــرد افـــراســـيـــاب
كـه جـسـتــيــم نــيــكــي و آمــد بــه چــنــگ   يــكــي نــامــه بــنــبــشــت ســوي پــشـــنـــگ
شــكــارنــد و در زيـــر پـــي بـــســـپـــريـــم   هــمــه لــشــگـــر نـــوذر ار بـــشـــكـــريـــم
هـــمــــانــــا نــــيــــايــــد بــــديــــن كــــازار   دگــــر ســــام رفــــت از در شــــهــــريـــــار
نـــدارد هـــمـــي جـــنــــگ را پــــاي و پــــر   ســـــتـــــودان هـــــمـــــي ســـــازدش زال زر
چــو او شــد ز ايــران بــجــويــيـــم كـــيـــن   مـــرا بـــيـــم ازو بـــد بـــه ايـــران زمـــيـــن
نــشــســتــســت بــا تـــاج گـــيـــتـــي فـــروز   هـــمـــانـــا شـــمـــاســـاس در نـــيـــمــــروز
زدن راي بـــا مـــرد هـــشـــيـــار و دوســــت   بـه هـنـگـام هــر كــار جــســتــن نــكــوســت
از آن پـــس نـــيـــابـــد چــــنــــان روزگــــار   چــو كــاهــل شـــود مـــرد هـــنـــگـــام كـــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com