FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی نوذر arrow آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر
آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر  

بـــشـــد آگـــهـــي تـــا بـــه تـــوران ســـپــــاه   پــس آنــگــه ز مــرگ مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
يــكــايــك بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا بـــدگـــمـــان   ز نــــارفــــتــــن كــــار نـــــوذر هـــــمـــــان
چـنـان خـواسـت كـايـد بـه ايـران بـه جــنــگ   چـو بــشــنــيــد ســالــار تــركــان پــشــنــگ
هـــم از تـــور بــــرزد يــــكــــي تــــيــــز دم   يــــكــــي يــــاد كــــرد از نــــيـــــا زادشـــــم
ز گــــردان و ســــالــــار و از كــــشــــورش   ز كـــار مـــنـــوچـــهـــر و از لـــشـــگــــرش
بـــخـــوانـــد و بـــزرگـــان لـــشـــگـــرش را   هـــــمـــــه نـــــامـــــداران كـــــشـــــورش را
چــو گــلـــبـــاد جـــنـــگـــي هـــژبـــر دمـــان   چــو ارجــســپ و گــرســيــوز و بـــارمـــان
كــه ســالـــار بـــد بـــر ســـپـــاه پـــشـــنـــگ   سـپـهـبـدش چــون ويــســه ي تــيــز چــنــگ
بـــخـــوانـــدش درنـــگـــي و آمـــد شـــتـــاب   جــهــان پــهـــلـــوان پـــورش افـــراســـيـــاب
كــه كــيــن زيــر دامــن نــشــايــد نـــهـــفـــت   ســخــن گــفــت از تــور و از ســلــم گــفـــت
بـرو بـر چـنـيــن كــار پــوشــيــده نــيــســت   كـسـي را كـجـا مـغــز جــوشــيــده نــيــســت
بــدي را بــبــســـتـــنـــد يـــك يـــك مـــيـــان   كـــه بـــا مـــا چـــه كـــردنـــد ايـــرانـــيــــان
رخ از خــون ديـــده گـــه شـــســـتـــنـــســـت   كـنـون روز تـنـدي و كــيــن جــســتــنــســت
بــــر آمــــد ز آرام وز خــــورد و خـــــواب   ز گـــفـــت پــــدر مــــغــــز افــــراســــيــــاب
دل آگــنــده از كــيــن كـــمـــر بـــر مـــيـــان   بـــه پـــيـــش پـــدر شـــد گــــشــــاده زبــــان
هـــــم آورد ســـــالـــــار ايـــــران مـــــنــــــم   كــه شــايــســتــه ي جــنــگ شــيــران مــنــم
جــهــان را بــه گــرشــاســپ نــگـــذاشـــتـــي   اگــــر زادشــــم تـــــيـــــغ بـــــرداشـــــتـــــي
بـــه ايـــران نـــكـــردي مـــگــــر ســــروري   مــيـــان را بـــبـــســـتـــي بـــه كـــيـــن آوري
ز كــيــن جــســتــن و چــاره و كـــيـــمـــيـــا   كــنــون هــرچــه مــانــيـــده بـــود از نـــيـــا
گــه شــورش و رســتـــخـــيـــز مـــنـــســـت   گــشــادنــش بــر تـــيـــغ تـــيـــز مـــنـــســـت
چـــو ديـــد آن ســـهـــي قـــد افـــراســـيـــاب   بــه مــغــر پــشــنــگ انـــدر آمـــد شـــتـــاب
وزو ســايــه گــســتــرده بــر چــنــد مــيـــل   بــرو بـــازوي شـــيـــر و هـــم زور پـــيـــل
چــو دريــا دل و كــف چــو بــارنـــده مـــيـــغ   زبـــانـــش بـــه كـــردار بــــرنــــده تــــيــــغ
بـــه ايـــران شـــود بـــا ســـپـــاه پـــشـــنـــگ   بــفــرمــود تــا بــركــشـــد تـــيـــغ جـــنـــگ
ســزد گــر بــرآرد بــه خــورشـــيـــد ســـر   سـپـهــبــد چــو شــايــســتــه بــيــنــد پــســر
ازيــــرا پــــســــر نــــام زد رهــــنـــــمـــــاي   پــس از مــرگ بــاشـــد ســـر او بـــه جـــاي
بـــه كـــاخ آمـــد اغـــريـــرث رهـــنـــمــــاي   چــو شــد ســاخــتــه كــار جــنـــگ آزمـــاي
كــه انــديــشـــه دارد هـــمـــي پـــيـــشـــه دل   بــه پــيــش پـــدر شـــد پـــر انـــديـــشـــه دل
ز تـــركـــان بـــه مـــردي بــــرآورده ســــر   چــنــيـــن گـــفـــت كـــاي كـــار ديـــده پـــدر
ســپــهــدار چـــون ســـام نـــيـــرم شـــدســـت   مــنــوچــهــر از ايــران اگــر كــم شــدســـت
جــــز ايــــن نــــامــــداران آن انــــجــــمـــــن   چــو گــرشــاســـپ و چـــون قـــارن رزم زن
چــه آمـــد از آن تـــيـــغ زن پـــيـــر گـــرگ   تــو دانــي كــه بــا ســلــم و تــور ســتـــرگ
كـه تـرگـش هـمــي ســود بــر چــرخ و مــاه   نــــيــــا زادشــــم شــــاه تــــوران ســـــپـــــاه
بــه آرام بــر نــامــه ي كـــيـــن نـــخـــوانـــد   ازيــن در ســخــن هــيــچ گـــونـــه نـــرانـــد
كــزيــن جــنــبــش آشـــوب كـــشـــور بـــود   اگـــر مـــا نـــشـــوريــــم بــــهــــتــــر بــــود
كـــه افـــراســـيـــاب آن دلـــاور نـــهـــنــــگ   پــســر را چــنــيــن داد پــاســـخ پـــشـــنـــگ
يـــكـــي پـــيـــل جـــنـــگــــي گــــه كــــارزار   يـــكـــي نـــره شـــيـــرســـت روز شــــكــــار
بـــه هـــر بـــيـــش و كــــم راي فــــرخ زدن   تــــرا نــــيــــز بــــا او بــــبــــايـــــد شـــــدن
ســـزد گـــر نـــخـــوانـــي نـــژادش درســـت   نــبــيــره كــه كــيـــن نـــيـــا را نـــجـــســـت
بـــيـــابــــان ز بــــاران پــــر از نــــم شــــود   چـــو از دامـــن ابـــر چــــيــــن كــــم شــــود
گـــيـــاهـــا ز يـــال يـــلـــان بـــر گــــذشــــت   چـــراگـــاه اســـپـــان شـــود كـــوه و دشــــت
بــه هــامــون ســراپــرده بــايـــد كـــشـــيـــد   جـهـان سـر بـه سـر سـبـز گــردد ز خــويــد
دلـــي شـــاد بـــر ســـبـــزه و گـــل بـــرانـــد   ســـپـــه را هـــمـــه ســـوي آمـــل بــــرانــــد
بــكــوبــيــد و ز خــون كــنــيـــد آب لـــعـــل   دهــســتــان و گــرگــان هــمــه زيــر نــعـــل
بــه كــيــنـــه ســـوي تـــور بـــنـــهـــاد روي   مـنــوچــهــر از آن جــايــگــه جــنــگــجــوي
بـــدو بـــايـــد آراســـت مـــهــــر و كــــلــــاه   ســپــه را جــز او نــيــســت ز ايــران پــنــاه
دگــر گــرد گــرشــاســـپ ز آن انـــجـــمـــن   بـــــكـــــوشـــــيــــــد بــــــا قــــــارن رزم زن
بـــريـــن دو ســـرافـــراز ايـــران زمــــيــــن   مـــگـــر دســـت يـــابـــد بـــر دشـــت كـــيـــن
دل بـــدســـگـــالـــان پـــرآتــــش كــــنــــيــــد   روان نـــيـــاگـــان مــــا خــــوش كــــنــــيــــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com