FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد arrow تاختن سعد وقاص به ایران
تاختن سعد وقاص به ایران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جنگ او

عـمر    سـعد    وقاس    را    با    سـپاه
فرسـتاد    تا    جـنـگ    جويد    ز   شاه
چو    آگاه    شد    زان    سـخـن   يزگرد
ز    هر    سو    سـپاه    اندر   آورد   گرد
بـفرمود       تا       پور       هرمزد       راه
بـه    پيمايد    و    بر   کـشد   با   سـپاه
کـه   رسـتـم   بدش   نام   و   بيدار  بود
خردمـند     و    گرد    و    جـهاندار    بود
سـتاره   شـمر   بود   و   بـسيار  هوش
بـه   گـفـتارش   موبد   نهاده   دو  گوش
برفـت        و       گرانـمايگان       رابـبرد
هر   آنـکـس   کـه   بودند   بيدار   و  گرد
برين   گونـه   تا   ماه   بـگذشـت   سي
هـمي    رزم    جسـتـند    در   قادسي
بسي کشته شد لشکر از هر دو سوي
سـپـه   يک   ز  ديگر  نه  برگاشت  روي
بدانسـت     رستـم     شـمار     سپـهر
سـتاره   شـمر   بود   و   با  داد  و  مـهر
همي‌گفـت   کاين  رزم  را  روي  نيست
ره   آب   شاهان   بدين   جوي  نيسـت
بياورد      صـلاب      و     اخـتر     گرفـت
ز    روز    بـلا   دسـت   بر   سر   گرفـت
يکي    نامـه    سوي    برادر    بـه   درد
نوشـت    و   سخنـها   همـه   ياد   کرد
نـخـسـت     آفرين     کرد     بر    کردگار
کزو      ديد      نيک      و      بد     روزگار
دگر     گـفـت     کز     گردش    آسـمان
پژوهـنده       مردم      شود      بدگـمان
گـنـهـکارتر        در        زمانـه       مـنـم
ازي         را         گرفـتار         آهرمـنـم
کـه   اين  خانه  از  پادشاهي  تهيسـت
نـه    هـنـگام    پيروزي    و   فرهيسـت
ز       چارم       هـمي‌بـنـگرد       آفـتاب
کزين   جـنـگ   ما   را   بد   آيد   شـتاب
ز    بـهرام   و   زهره‌سـت   ما   را   گزند
نـشايد     گذشـتـن     ز     چرخ    بـلـند
هـمان   تير   و   کيوان   برابر  شدسـت
عـطارد   بـه   برج   دو   پيکر   شدسـت
چـنين   است  و  کاري  بزرگست  پيش
هـمي  سير  گردد  دل  از  جان خويش
هـمـه       بودنيها       بـبينـم      هـمي
وزان      خامـشي     برگزينـم     هـمي
بر     ايرانيان     زار     و    گريان    شدم
ز      ساسانيان      نيز     بريان     شدم
دريغ  اين  سر  و  تاج  و اين داد و تخـت
دريغ   اين   بزرگي   و  اين  فر  و  بـخـت
کزين   پـس   شکـسـت   آيد   از  تازيان
سـتاره      نـگردد      مـگر      بر     زيان
برين      ساليان      چار     صد     بـگذرد
کزين   تخمـه   گيتي   کسي   نشـمرد
ازيشان     فرسـتاده     آمد    بـه    مـن
سـخـن    رفـت   هر   گونه   بر   انجمن
کـه     از     قادسي    تا    لـب    رودباد
زمين     را     بـبـخـشيم    با    شـهريار
وزان     سو     يکي     برگـشاييم     راه
بـه     شـهري     کجاهـسـت    بازارگاه
بدان     تا     خريم    و    فروشيم    چيز
ازين      پـس     فزوني     نـجوييم     نيز
پذيريم      ما      ساو     و     باژ     گران
نـجوييم       ديهيم      کـند      او      ران
شـهـنـشاه       رانيز       فرمان      بريم
گر     از    ما    بـخواهد    گروگان    بريم
چـنين   اسـت   گفتار   و  کردار  نيست
جز     از    گردش    کژ    پرگار    نيسـت
برين    نيز    جـنـگي    بود    هر    زمان
کـه    کشـتـه   شود   صد   هژبر   دمان
بزرگان    کـه   بامـن   به   جنـگ   اندرند
بـه      گـفـتار     ايشان     همي‌ننـگرند
چو   ميروي   طـبري   و   چون   ارمـني
بـه     جـنـگ‌اند    با    کيش    آهرمـني
چو   کـلـبوي   سوري   و   اين  مهـتران
کـه     گوپال     دارند     و     گرز     گران
هـمي   سر   فرازند   کـه  ايشان  کيند
بـه      ايران      و     مازنداران     برچيند
اگرمرز   و   راهـسـت   اگر   نيک   و   بد
بـه   گرز   و   به   شمـشير   بايد  سـتد
بـکوشيم    و    مردي    بـه   کار   آوريم
بـه   ريشان   جـهان   تنـگ  و  تار  آوريم
نداند     کـسي     راز    گردان    سـپـهر
دگر    گونـه‌تر   گـشـت   برما   به   مـهر
چو    نامـه    بـخواني    خرد    را   مران
بـپرداز     و     بر     ساز     با    مـهـتران
همـه   گردکـن   خواسته  هرچ  هست
پرسـتـنده      و      جامـه     برنشسـت
هـمي       تاز       تا       آذر       آبادگان
بـه       جاي      بزرگان      و      آزادگان
هـمي   دون   گله  هرچ  داري  زاسـپ
بـبر      سوي     گنـجور     آذرگشـسـپ
ز    زابـلـسـتان    گر    ز    ايران   سـپاه
هرآنـکـس     کـه     آيند    زنـهار    خواه
بدار    و    بـه    پوش    و   بياراي   مـهر
نـگـه    کـن    بدين    گردگردان   سپـهر
ازو     شادماني     و     زو    در    نـهيب
زماني    فرازسـت    و    روزي   نـشيب
سـخـن   هرچ   گفتـم   به   مادر  بگوي
نـبيند         هـمانا         مرانيز        روي
درودش     ده    ازما    و    بـسيار    پـند
بدان     تا    نـباشد    بـه    گيتي    نژند
گراز    مـن    بد    آگاهي    آرد   کـسي
مـباش    اندرين   کار   غمـگين   بـسي
چـنان   دان   کـه   اندر   سراي  سپنـج
کـسي   کو   نـهد   گنج  با  دست  رنـج
چوگاه     آيدش    زين    جـهان    بـگذرد
از     آن     رنـج     او     ديگري    برخورد
هـميشـه   بـه   يزدان   پرستان   گراي
بـپرداز    دل    زين    سپـنـجي   سراي
کـه    آمد    بـه    تـنـگ   اندرون   روزگار
نـبيند    مرا    زين    سـپـس    شـهريار
تو    با    هر    کـه    از    دوده    ما   بود
اگر       پير      اگر      مرد      برنا      بود
هـمـه     پيش    يزدان    نيايش    کـنيد
شـب    تيره    او    را   سـتايش   کـنيد
بـکوشيد    و    بـخـشـنده    باشيد   نيز
ز    خوردن    بـه    فردا    مـمانيد    چيز
کـه  مـن  با  سپاهي  به  سختي  درم
بـه   رنـج   و   غـم   و   شوربخـتي  درم
رهايي       نيابـم       سرانـجام      ازين
خوشا     باد     نوشين     ايران     زمين
چو    گيتي   شود   تـنـگ   بر   شـهريار
تو   گـنـج   و   تـن  و  جان  گرامي  مدار
کزين       تـخـمـه      نامدار      ارجـمـند
نـماندسـت      جز      شـهريار      بـلـند
ز  کوشش  مکن  هيچ  سستي بـه کار
بـه    گيتي    جزو    نيسـتـمان    يادگار
ز    ساسانيان    يادگار    اوسـت   بـس
کزين   پـس   نبينـند   زين  تخمه  کـس
دريغ  اين  سر  و  تاج  و  اين  مـهر و داد
کـه  خواهدشد  اين  تخت  شاهي بباد
تو     پدرود     باش     و    بي‌آزار    باش
ز    بـهر    تـن    شـه   بـه   تيمار   باش
گراو    رابد    آيد    تو   شو   پيش   اوي
بـه     شمـشير    بسـپار    پرخاشجوي
چو     با    تخـت    مـنـبر    برابر    کـنـند
هـمـه    نام    بوبـکر    و    عـمر    کنـند
تـبـه      گردد     اين     رنـجـهاي     دراز
نـشيبي       درازسـت      پيش      فراز
نـه  تخـت  و  نه  ديهيم  بيني  نه  شهر
ز    اخـتر   هـمـه   تازيان   راست   بـهر
چو     روز     اندر    آيد    بـه    روز    دراز
شود      ناسزا      شاه      گردن     فراز
بـپوشد      ازيشان      گروهي     سياه
ز     ديبا    نـهـند    از    بر    سر    کـلاه
نـه   تخـت  ونه  تاج  و  نه  زرينه  کفش
نـه  گوهر  نه  افسر  نه  بر  سر درفـش
بـه     رنـج     يکي    ديگري    بر    خورد
بـه   داد   و   به   بخشش  همي‌نـنـگرد
شـب   آيد  يکي  چشمه  رخشان  کند
نهـفـتـه    کـسي    را    خروشان   کند
سـتانـنده         روزشان         ديگرسـت
کـمر   بر   ميان   و   کلـه   بر  سرسـت
ز      پيمان      بـگردند      وز     راسـتي
گرامي     شود     کژي     و     راسـتي
پياده       شود       مردم      جـنـگـجوي
سوار   آنـک   لاف  آرد  و  گـفـت  وگوي
کـشاورز      جـنـگي     شود     بي‌هـنر
نژاد      و      هـنر     کـمـتر     آيد     بـبر
ربايد     هـمي    اين    ازآن    آن    ازين
ز       نـفرين       ندانـند       باز      آفرين
نـهان      بدتر      از      آشـکارا      شود
دل    شاهـشان    سـنـگ   خارا   شود
بدانديش      گردد      پدر      بر      پـسر
پـسر    بر    پدر    هـم   چـنين   چاره‌گر
شود       بـنده       بي‌هـنر       شـهريار
نژاد      و      بزرگي     نيايد     بـه     کار
بـه     گيتي     کـسي     رانـماند     وفا
روان     و     زبانـها     شود     پر     جـفا
از      ايران      وز      ترک     وز     تازيان
نژادي       پديد       آيد       اندر      ميان
نـه   دهـقان   نـه  ترک  و  نه  تازي  بود
سـخـنـها      بـه     کردار     بازي     بود
همـه     گنـجـها     زير     دامـن    نهـند
بـميرند   و  کوشش  به  دشمن  دهـند
بود    دانـشومـند    و    زاهد    بـه    نام
بـکوشد    ازين    تا   کـه   آيد   بـه   کام
چـنان  فاش  گردد  غم  و  رنـج  و  شور
کـه    شادي   بـه   هنگام   بـهرام   گور
نه جشن ونه رامش نه کوشش نه کام
هـمـه    چاره    ورزش    و    ساز    دام
پدر     با     پـسر     کين     سيم     آورد
خورش   کشـک  و  پوشش  گـليم  آورد
زيان    کـسان    از   پي   سود   خويش
بـجويند     و     دين    اندر    آرند    پيش
نـباشد     بـهار     و     زمـسـتان    پديد
نيارند        هـنـگام       رامـش       نـبيد
چو    بـسيار    ازين    داسـتان    بـگذرد
کـسي       سوي      آزادگي      نـنـگرد
بريزند        خون       ازپي       خواسـتـه
شود        روزگار       مـهان       کاسـتـه
دل   مـن   پر  از  خون  شد  و  روي  زرد
دهـن   خـشـک   و   لبها   شده   لاژورد
کـه    تامـن   شدم   پـهـلوان   از   ميان
چـنين   تيره   شد   بـخـت   ساسانيان
چـنين   بي‌وفا   گشت   گردان   سپـهر
دژم    گـشـت    و    ز   ما   بـبريد   مـهر
مرا       تيز       پيکان       آهـن       گذار
هـمي    بر    برهـنـه    نيايد    بـه    کار
هـمان    تيغ   کز   گردن   پيل   و   شير
نگـشـتي    بـه   آورد   زان   زخم   سير
نـبرد     هـمي     پوسـت     بر     تازيان
ز     دانـش     زيان     آمدم     بر     زيان
مرا     کاشـکي    اين    خرد    نيسـتي
گر    انديشـه    نيک    و    بد    نيسـتي
بزرگان     کـه     در    قادسي    بامـنـند
درشـتـند     و    بر    تازيان    دشمـنـند
گـمانـند     کاين    بيش    بيرون    شود
ز   دشـمـن   زمين   رود   جيحون  شود
ز   راز   سپـهري   کـس   آگاه   نيسـت
ندانـند     کاين     رنـج    کوتاه    نيسـت
چو      برتـخـمـه‌يي      بـگذرد      روزگار
چـه   سود   آيد   از   رنـج   و   ز   کارزار
تو     را     اي     برادر     تـن    آباد    باد
دل    شاه    ايران    بـه    تو   شاد   باد
کـه    اين    قادسي   گورگاه   منـسـت
کفـن   جوشـن   و   خون  کلاه  منست
چـنين     اسـت     راز     سپـهر    بـلـند
تو   دل   را   بـه   درد   مـن   اندر  مـبـند
دو      ديده      زشاه     جـهان     برمدار
فدي    کـن    تـن    خويش    در   کارزار
کـه     زود     آيد    اين    روز    آهرمـني
چو    گردون    گردان    کـند   دشـمـني
چو   نامـه   بـه   مهر   اندر   آورد  گفـت
کـه    پوينده    با    آفرين    باد    جـفـت
کـه      اين     نامـه     نزد     برادر     برد
بـگويد      جزين      هرچ      اندر     خورد

آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com