FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی گرشاسپ arrow لشکر كشیدن زال سوی افراسیاب
لشکر كشیدن زال سوی افراسیاب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

لشگر كشيدن زال سوي افراسياب  

ازو بـــر شــــد آواز تــــا چــــنــــد مــــيــــل   بــزد مــهــره در جـــام بـــر پـــشـــت پـــيـــل
هــمـــان ژنـــده پـــيـــلـــان و هـــنـــدي دراي   خــــروشــــيــــدن كــــوس بــــا كــــرنـــــاي
زمـيـن خـفـتـه را بـانــگ بــرزد كــه خــيــز   بــر آمــد ز زاولـــســـتـــان رســـتـــخـــيـــز
پـــس پـــشــــت او ســــالــــخــــورده گــــوان   بــه پــيـــش انـــدرون رســـتـــم پـــهـــلـــوان
كـــه بـــر ســـر نـــيـــارســـت پـــريــــد زاغ   چــنــان شــد ز لــشــگـــر درو دشـــت و راغ
جــهــان را نــه ســر بــود پـــيـــدا نـــه پـــاي   تــبــيــره زدنـــدي هـــمـــي شـــســـت جـــاي
بـــيــــاورد لــــشــــگــــر ز زاولــــســــتــــان   بــه هــنــگــام بــشــكــوفــه ي گــلـــســـتـــان
بــــرآمــــد ز آرام و از خــــورد و خــــواب   ز زال آگــــهــــي يــــافــــت افــــراســــيــــاب
بـــر آن مـــرغـــزاري كـــه بـــد آب و نــــي   بـــيـــاورد لـــشـــگــــر ســــوي خــــوار ري
ز راه بـــــيـــــابـــــان ســـــوي رزمـــــگــــــاه   ز ايــــران بــــيـــــامـــــد دمـــــادم ســـــپـــــاه
ســپــهــبــد جــهــانــديــدگــان را بــخــوانـــد   ز لـشـگـر بـه لـشـگـر دو فـرســنــگ مــانــد
جــــهــــانـــــديـــــده و كـــــار كـــــرده ردان   بـديــشــان چــنــيــن گــفــت كــاي بــخــردان
بـــســـي ســـروري و مـــهـــي خـــواســـتــــم   هــم ايــدر مــن ايـــن لـــشـــگـــر آراســـتـــم
هــمــه كــار بــي روي و بــي ســـر ســـپـــاه   پـــراگـــنـــده شـــد راي بـــي تـــخـــت شـــاه
ز گــيــتــي يــكــي آفـــريـــن خـــاســـت نـــو   چـو بـر تـخــت بــنــشــســت فــرخــنــده زو
بــه تــخــت كــيــي بــر كــمــر بــر مـــيـــان   شــهــي بــايــد اكـــنـــون ز تـــخـــم كـــيـــان
كـــه بــــي ســــر نــــبــــاشــــد تــــن آدمــــي   شــــهــــي كــــو بــــه اورنــــگ دارد زمـــــي
يـــكـــي شـــاه بـــا فـــر و بــــخــــت جــــوان   نــــشـــــاد داد مـــــوبـــــد مـــــرا در زمـــــان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com