FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پیام كاوس به زال و رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پيغام كاوس به زال و رستم  

بــرون كــرد مــردي چــو مــرغــي بــه پــر   ازآن پــس جــهــان جــوي خــســتــه جــگـــر
بـــه نـــزديـــك دســـتـــان و رســـتـــم درود   ســـوي زاولـــســــتــــان فــــرســــتــــاد زود
بــه خــاك انــدر آمــد ســر تــاج و تـــخـــت   كـنـون چـشـم شــد تــيــره و تــيــره بــخــت
هـــمـــي بـــگـــســـلـــد زار جـــان از تـــنــــم   جــگــر خــســتــه در چــنـــگ آهـــرمـــنـــم
هــــمــــي از جـــــگـــــر ســـــردبـــــاد آورم   چــــو از پـــــنـــــدهـــــاي تـــــو يـــــاد آورم
ز كـــم دانـــشـــي بـــر مـــن آمـــد گـــزنــــد   نــرفــتــم بــه گــفــتــار تــو هـــوش مـــنـــد
هـــمـــه ســـود را مـــايـــه بــــاشــــد زيــــان   اگــر تـــو نـــبـــنـــدي بـــديـــن بـــد مـــيـــان
بــگــفــت آنــچ دانــســت و ديــد و شــنـــيـــد   چــو پــويــنــده نــزديــك دســتــان رســيـــد
بـــيـــاراســـتـــه چـــون گـــل انـــدر بـــهـــار   هــم آن گــنــج و هـــم لـــشـــگـــر نـــامـــدار
تــو گــويــي كــه بـــاد انـــدر آمـــد بـــبـــرد   هــمــه چــرخ گــردان بــه ديـــوان ســـپـــرد
ز دشـمـن نــهــان داشــت ايــن هــم ز دوســت   چــو بــشــنــيــد بــر تــن بــدريــد پـــوســـت
كـه زيـن بـر زمـانــه چــه خــواهــد رســيــد   بـــه روشـــن دل از دور بــــدهــــا بــــديــــد
كــه شــمــشــيــر كــوتــه شــد انــدر نــيـــام   بــه رســتــم چــنــيــن گــفــت دســتــان ســـام
وگــر تــخــت را خــويــشـــتـــن پـــروريـــم   نـشــايــد كــزيــن پــس چــمــيــم و چــريــم
بــه ايــرانــيــان بــر چــه مــايــه بــلـــاســـت   كــــه شــــاه جــــهــــان در دم اژدهــــاســـــت
بـخـواهـي بــه تــيــغ جــهــانــبــخــش كــيــن   كــنـــون كـــرد بـــايـــد تـــرا رخـــش زيـــن
تـــــرا پـــــرورانـــــيـــــد پــــــروردگــــــار   هـــمـــانـــا كـــه از بـــهـــر ايـــن روزگــــار
كــــه آســـــايـــــش آري و گـــــر دم زنـــــي   نـــشـــايـــد بــــديــــن كــــار آهــــرمــــنــــي
سـر از خــواب و انــديــشــه پــردخــت كــن   بــرت را بــه بــبـــر بـــيـــان ســـخـــت كـــن
كـــه گـــويــــد كــــه او را روان آرمــــيــــد   هـر آن تـن كـه چـشــمــش ســنــان تــو ديــد
از آواي تـــــو كـــــوه هـــــامــــــون شــــــود   اگــر جـــنـــگ دريـــا كـــنـــي خـــون شـــود
بــه جــان از تـــو دارنـــد هـــرگـــز امـــيـــد   نــبـــايـــد كـــه ارژنـــگ و ديـــو ســـپـــيـــد
هــمــه خــرد بــشــكـــن بـــه گـــرز گـــران   كـــــنـــــون گـــــردن شـــــاه مـــــازنـــــدران
درازسـت و مــن چــون شــوم كــيــنــه خــواه   چــنــيــن پــاســخــش داد رســـتـــم كـــه راه
دو راهـســت و هــردو بــه رنــج و بــه بــال   ازيـــن پــــادشــــاهــــي بــــدان گــــفــــت زال
دگــر كــوه و بــالـــا و مـــنـــزل دو هـــفـــت   يــــكــــي از دو راه آنــــك كــــاوس رفـــــت
بــمــانــد بــدو چـــشـــمـــت از خـــيـــرگـــي   پـر از ديــو و شــيــرســت و پــر تــيــرگــي
كــه يـــار تـــو بـــاشـــد جـــهـــان آفـــريـــن   تــو كــوتــاه بــگــزيــن شــگــفــتــي بــبــيـــن
پـــي رخـــش فـــرخ زمـــيــــن بــــســــپــــرد   اگــر چــه بــه رنــجـــســـت هـــم بـــگـــذرد
نـــيـــايـــش كـــنـــم پـــيـــش يـــزدان پــــاك   شــب تــيـــره تـــا بـــركـــشـــد روز چـــاك
هــمــان پــهــلــوي چــنـــگ و گـــوپـــال تـــو   مـــگـــر بـــاز بـــيـــنــــم بــــر و يــــال تــــو
بــرآيــد بــه فــرمـــان گـــيـــهـــان خـــديـــو   وگــر هــوش تــو نـــيـــز بـــر دســـت ديـــو
چــنـــان كـــو گـــذارد بـــبـــايـــد گـــذاشـــت   تــوانــد كــســـي ايـــن ســـخـــن بـــازداشـــت
بــخــوانــنــد اگـــرچـــه بـــمـــانـــد بـــســـي   نــخــواهــد هــمـــي مـــانـــد ايـــدر كـــســـي
گـــذارد بـــه رفـــتـــن نـــبـــاشـــد نـــژنــــد   كــســي كــو جــهـــان را بـــه نـــام بـــلـــنـــد
كــه مــن بــســتــه دارم بــه فــرمــان كــمــر   چــنــيــن گــفــت رســـتـــم بـــه فـــرخ پـــدر
بـــزرگـــان پـــيـــشـــيـــن نـــديــــدنــــد راي   ولــيــكــن بــه دوزخ چـــمـــيـــدن بـــه پـــاي
نــيــايـــد كـــســـي پـــيـــش درنـــده شـــيـــر   هــمــان از تــن خــويـــش نـــابـــوده ســـيـــر
نــخــواهــم جــز از دادگـــر دســـت گـــيـــر   كـنـون مـن كـمـر بــســتــه و رفــتــه گــيــر
طــــلــــســــم دل جــــادوان بــــشــــكــــنـــــم   تـــن و جـــان فـــداي ســـپـــهـــبـــد كــــنــــم
بـــيـــارم بـــبـــنـــدم كـــمـــر بـــر مــــيــــان   هـر آن كـس كـه زنــده اســت ز ايــرانــيــان
نـه سـنــجــه نــه پــولــاد غــنــدي نــه بــيــد   نـــه ارژنـــگ مـــانـــم نـــه ديـــو ســـپـــيـــد
كــه رســتــم نـــگـــردانـــد از رخـــش پـــاي   بـــه نـــام جـــهـــان آفـــريـــن يـــك خــــداي
فــگــنــده بــه گـــردنـــش در پـــالـــهـــنـــگ   مـگـر دســت ارژنــگ بــســتــه چــو ســنــگ
پــــي رخــــش بــــرده زمــــيــــن را زجــــاي   ســـر و مـــغــــز پــــولــــاد را زيــــر پــــاي
بـــرو آفـــريـــن خـــوانـــد بـــســـيــــار زال   بـــپـــوشـــيــــد بــــبــــر و بــــرآورد يــــال
رخـش رنـگ بــر جــاي و دل هــم بــه جــاي   چــو رســتــم بــه رخــش انـــدر آورد پـــاي
هــمــي زار بــگــريــســت دســـتـــان بـــروي   بـــــيـــــامـــــد پـــــر از آب رودابــــــه روي
نــــه بــــگــــزيــــدم ايــــن راه بــــر آرزوي   بـــدو گـــفـــت كـــاي مـــادر نـــيـــك خـــوي
بـــه يـــزدان چــــه امــــيــــد داري هــــمــــي   مــــرا در غــــم خــــود گــــذاري هـــــمـــــي
تـــو جـــان و تـــن مــــن بــــه زنــــهــــار دار   چـــنـــيـــن آمـــدم بـــخــــشــــش روزگــــار
كــه دانــســت كــش بــاز بــيــنــنــد پـــيـــش   بــه پــدرود كــردنـــش رفـــتـــنـــد پـــيـــش
دمـــش مـــرد دانـــا هــــمــــي بــــشــــمــــرد   زمـــانـــه بـــديـــن ســـان هـــمـــي بـــگـــذرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com