FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
رفتن كاوس به مازندران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

رفتن كاوس به مازندران  

دمـــادم ســـپـــه روي بـــنـــهــــاد و تــــفــــت   چــو زال ســپــهـــبـــد ز پـــهـــلـــو بـــرفـــت
كــشـــيـــدن ســـپـــه ســـرنـــهـــادن بـــه راه   بــه طــوس و بــه گـــودرز فـــرمـــود شـــاه
نــــهــــادنــــد ســــر ســــوي مـــــازنـــــدران   چــو شــب روز شــد شــاه و جــنـــگ آوران
كـــلـــيـــد در گـــنـــج و تـــاج و نـــگــــيــــن   بــه مـــيـــلـــاد بـــســـپـــرد ايـــران زمـــيـــن
تــرا تــيــغ كــيـــنـــه بـــبـــايـــد كـــشـــيـــد   بــدو گـــفـــت گـــر دشـــمـــن آيـــد پـــديـــد
كــه پــشــت ســپــاهـــنـــد و زيـــبـــاي گـــاه   ز هــر بــد بــه زال و بـــه رســـتـــم پـــنـــاه
ســپــه را هــمــي رانـــد گـــودرز و طـــوس   دگــــر روز بــــرخــــاســــت آواي كـــــوس
بـــزد گـــاه بـــر پـــيـــش كـــوه اســـپـــروز   هـــمـــي رفـــت كـــاوس لـــشـــگـــر فـــروز
بــدان جـــايـــگـــه ســـاخـــت آرام و خـــواب   بــه جــايــي كــه پــنـــهـــان شـــود آفـــتـــاب
بـــدان جـــايـــگـــه پـــيـــل را بــــيــــم بــــود   كــــجــــا جــــاي ديــــوان دژخــــيــــم بــــود
هـــوا پـــر ز بـــوي از مـــي خـــوش گــــوار   بــگــســتــرد زربــفـــت بـــر مـــيـــش ســـار
نــشــســـتـــنـــد بـــر تـــخـــت كـــاوس كـــي   هـــمـــه پـــهـــلـــوانـــان فـــرخـــنــــده پــــي
بـه شـبـگــيــر كــز خــواب بــرخــاســتــنــد   هــمــه شــب مــي و مــجــلــس آراســـتـــنـــد
كـــمـــر بـــســـتـــه و بـــا كـــلـــاه آمـــدنـــد   پـــراگـــنـــده نــــزديــــك شــــاه آمــــدنــــد
دو بــاره ز لــشــگــر گــزيـــن كـــن هـــزار   بـــفـــرمـــود پـــس گـــيـــو را شـــهـــريـــار
گـــشـــايــــنــــده ي شــــهــــر مــــازنــــدران   كــســـي كـــو گـــرايـــد بـــه گـــرز گـــران
تـــنـــي كـــن كـــه بـــا او نـــبــــاشــــد روان   هـر آن كـس كـه بــيــنــي ز پــيــر و جــوان
شــب آور بــه جــايــي كــه بــاشــي بــه روز   وزو هــــرچ آبــــاد بــــيــــنــــي بــــســـــوز
جــهـــان كـــن ســـراســـر ز ديـــوان تـــهـــي   چـــنـــيـــن تـــا بـــه ديـــوان رســـد آگـــهـــي
ز لــشــگــر گــزيــن كـــرد گـــردان نـــيـــو   كــمــر بــســت و رفــت از در شـــاه گـــيـــو
بــبــاريـــد شـــمـــشـــيـــر و گـــرز گـــران   بــــشــــد تــــا در شــــهـــــر مـــــازنـــــدران
نـــيـــافـــت از ســـر تـــيـــغ او زيـــنـــهــــار   زن و كــــودك و مــــرد بـــــا دســـــتـــــوار
بـــپـــالـــود بـــر جــــاي تــــريــــاك زهــــر   هـمـي كـرد غـارت هــمــي ســوخــت شــهــر
پـــر از خـــرمـــي بـــر درش بـــهــــر ديــــد   يــكــي چــون بــهــشــت بــريــن شــهــر ديــد
پـــرســـتـــار بـــا طـــوق و بـــا گـــوشـــوار   بــه هــر بـــرزنـــي بـــر فـــزون از هـــزار
بــه چـــهـــره بـــه كـــردار تـــابـــنـــده مـــاه   پــرســتــنــده زيــن بــيــشــتـــر بـــا كـــلـــاه
بــه يــك جـــاي ديـــنـــار ســـرخ و گـــهـــر   بــه هــر جــاي گــنــجـــي پـــراگـــنـــده زر
بـهـشـتـيـسـت گـفـتــي هــمــيــدون بــه جــاي   بـــي انــــدازه گــــرد انــــدرش چــــارپــــاي
از آن خــــرمـــــي جـــــاي و آن فـــــرهـــــي   بــــه كـــــاوس بـــــردنـــــد ازو آگـــــهـــــي
كــه مــازنــدران را بــهــشــتــيــســت جــفــت   هــمــي گــفـــت خـــرم زيـــاد آنـــك گـــفـــت
ز ديــبــاي چــيــن بـــر گـــل آذيـــن زدســـت   هـمـه شـهــر گــويــي مــگــر بــتــكــده ســت
بــه گــلــنــارشــان روي رضــوان بــشــســت   بـــتـــان بـــهـــشـــتـــنـــد گـــويــــي درســــت
ز غـــارت گـــشـــادنـــد يـــكـــســـر مـــيـــان   چــو يــك هــفــتــه بــگــذشــت ايــرانـــيـــان
دلــش گــشــت پــر درد و ســر شـــد گـــران   خـــبـــر شــــد ســــوي شــــاه مــــازنــــدران
كـه جـان و تـنـش ز آن سـخـن رنــجــه بــود   ز ديـوان بـه پـيــش انــدرون ســنــجــه بــود
چـنـان رو كــه بــر چــرخ گــردنــده شــيــد   بـــدو گـــفـــت رو نـــزد ديــــو ســــپــــيــــد
بـــه غـــارت از ايـــران ســـپـــاهـــي گــــران   بـــگـــويـــش كـــه آمـــد بــــه مــــازنــــدران
يـــكـــي لـــشـــگـــري جـــنـــگ ســـازان نـــو   جـــهـــان جـــوي كـــاوس شـــان پـــيـــش رو
نــبـــيـــنـــي بـــه مـــازنـــدران زنـــده كـــس   كــنــون گــر نــبـــاشـــي تـــو فـــريـــاد رس
بـــر ديـــو پـــيــــغــــام شــــه بــــازگــــفــــت   چـو بــشــنــيــد پــيــغــام ســنــجــه نــهــفــت
كـــه از روزگـــاران مــــشــــو نــــاامــــيــــد   چــنــيـــن پـــاســـخـــش داد ديـــو ســـپـــيـــد
بـــــــبـــــــرم پـــــــي او ز مـــــــازنـــــــدران   بــيـــايـــم كـــنـــون بـــا ســـپـــاهـــي گـــران
جــهــان كــرد چــون روي زنــگـــي ســـيـــاه   شـــب آمـــد يـــكـــي ابـــر شـــد بـــا ســـپـــاه
هــمــه روشــنــايــيـــش گـــشـــتـــه نـــهـــان   چــو دريــاي قـــارســـت گـــفـــتـــي جـــهـــان
سـيـه شـد جـهـان چـشـم هــا خــيــره خــيــر   يـكـي خـيـمــه زد بــر ســر از دود و قــيــر
جــهــان جـــوي را چـــشـــم تـــاريـــك شـــد   چــو بــگــذشــت شــب روز نـــزديـــك شـــد
ســــر نــــامــــداران ازو پــــر ز خـــــشـــــم   ز لـشــگــر دو بــهــره شــده تــيــره چــشــم
نــبــود از بــد بـــخـــت مـــانـــنـــده چـــيـــز   از ايـــشـــان فـــراوان تـــبـــه كـــرد نـــيـــز
بــــد آمــــد ز كــــردار او بـــــر ســـــپـــــاه   چــو تــاريــك شـــد چـــشـــم كـــاوس شـــاه
جــوان دولــت و بــخــت بــرگــشـــت پـــيـــر   هــمــه گــنــج تــاراج و لــشـــگـــر اســـيـــر
كـه خـيـره نــمــايــد شــگــفــت از شــگــفــت   هـــمـــه داســـتـــان يـــاد بـــايـــد گــــرفــــت
كــه دســتــور بـــيـــدار بـــه تـــر ز گـــنـــج   سـپـهــبــد چــنــيــن گــفــت چــون ديــد رنــج
بـــه ديـــده ز ايـــرانـــيـــان كــــس نــــديــــد   بـه سـخـتـي چـو يـك هـفـتـه انـدر كــشــيــد
كــه اي شــاه بـــي بـــر بـــه كـــردار بـــيـــد   بــه هــشـــتـــم بـــغـــريـــد ديـــو ســـپـــيـــد
چــــرا گــــاه مــــازنــــدران خــــواســــتـــــي   هــــمــــي بــــرتــــري را بــــيــــاراســــتــــي
بـــديـــدي و كـــس را نــــدادي تــــو دســــت   هـمـي نـيـروي خـويـش چــون پــيــل مــســت
خــرد را بــديـــن گـــونـــه بـــفـــريـــفـــتـــي   چــو بــا تــاج و بــا تــخــت نــشــكــيــفــتـــي
دلـــت يـــافـــت آن آرزوهـــا كـــه جــــســــت   كــنـــون آنـــچ انـــدر خـــور كـــار تـــســـت
گــزيـــن كـــرد جـــنـــگـــي ده و دو هـــزار   از آن نــــره ديــــوان خــــنــــجــــر گـــــذار
ســر ســركــشــان پـــر ز تـــيـــمـــار كـــرد   بـــر ايـــرانـــيـــان بـــر نـــگــــه دار كــــرد
چــو از بــنــد و بــســتــن بــپــرداخــتـــنـــد   ســران را هــمــه بـــنـــدهـــا ســـاخـــتـــنـــد
بــــدان تــــا گـــــذارنـــــد روزي بـــــه روز   خــورش دادشــان انـــدكـــي جـــان ســـپـــوز
چـــه از تـــاج يــــاقــــوت و گــــرز گــــران   از آن پـــس هـــمـــه گـــنـــج شـــاه جـــهــــان
بـــــه ارژنـــــگ ســـــالـــــار مـــــازنـــــدران   ســـپـــرد آنـــچ ديـــد از كـــران تـــا كـــران
كـه ز آهــر مــن اكــنــون بــهــانــه مــجــوي   بـــر شــــاه رو گــــفــــت و او را بــــگــــوي
نــه خــورشــيــد بــيــنــنــد روشــن نــه مــاه   هـــمــــه پــــهــــلــــوانــــان ايــــران و شــــاه
بـــدان تـــا بـــدانــــد فــــراز و نــــشــــيــــب   بــه كــشــتــن نــكــردم بــرو بــر نــهـــيـــب
كــســي نــيــز نــنــهــد بــريــن كــار گــوش   بــه زاري و ســخــتـــي بـــرآيـــدش هـــوش
ســــوي شــــاه مـــــازنـــــدران كـــــرد روي   چــو ارژنــگ بـــشـــنـــيـــد گـــفـــتـــار اوي
اســـــيـــــران و اســـــپــــــان آراســــــتــــــه   هــمــي رفــت بــا لــشــگـــر و خـــواســـتـــه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com