FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پند دادن زال كاوس را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پند دادن زال كاوس را  

پــــس او بـــــزرگـــــان زريـــــن كـــــمـــــر   هـــمـــي رفــــت پــــيــــش انــــدرون زال زر
نــشــســـتـــه بـــر اورنـــگ بـــر شـــادكـــام   چــــو كــــاوس را ديــــد دســــتـــــان ســـــام
هــمـــي رفـــت تـــا جـــايـــگـــاه نـــشـــســـت   بـه كـش كـرده دسـت و سـر افـگـنـده پـســت
ســـرافـــراز بـــر مـــهـــتــــران و مــــهــــان   چــنــيــن گــفــت كــاي كـــدخـــداي جـــهـــان
نـه چـون بـخـت تـو چــرخ گــردان شــنــيــد   چـو تـخـت تـو نــشــنــيــد و افــســر نــديــد
ســــرت پــــر ز دانــــش دلـــــت پـــــر ز داد   هـــمـــه ســـالـــه پـــيـــروز بـــادي و شــــاد
بــر خــويــش بــر تــخــت بــنــشــاخـــتـــش   شــــه نــــامــــبــــردار بـــــنـــــواخـــــتـــــش
ز گــــردان و از رســـــتـــــم ســـــرفـــــراز   بـــــپـــــرســــــيــــــدش از رنــــــج راه دراز
كــه نــوشـــه بـــدي شـــاه و پـــيـــروزگـــر   چـــنـــيـــن گــــفــــت مــــر شــــاه را زال زر
بــرافــراخــتــه ســر بــه تــخـــت تـــو انـــد   هــمــه شــاد و روشــن بــه بــخــت تــو انــد
ســخــن هــاي شـــايـــســـتـــه را درگـــشـــاد   از آن پـــس يـــكـــي داســـتـــان كــــرد يــــاد
ســــزاوار تــــخــــتــــي و تـــــاج مـــــهـــــان   چــنــيــن گـــفـــت كـــاي پـــادشـــاه جـــهـــان
كــه ايــن راه هــرگــز نــه پــيـــمـــوده انـــد   ز تـــو پـــيـــشـــتـــر پـــادشـــه بـــوده انــــد
ســپــهــر از بــر خــاك چــنــدي بــگــشـــت   كــه بــر ســر مــرا روز چــنــدي گــذشـــت
ازو مــانـــد ايـــدر بـــســـي گـــنـــج و كـــاخ   مــنـــوچـــهـــر شـــد زيـــن جـــهـــان فـــراخ
چـــه مـــايـــه بـــزرگـــان كـــه داريـــم يـــاد   هـــمـــان زو و بـــا نـــوذر و كـــي قــــبــــاد
نــــكــــردنـــــد آهـــــنـــــگ مـــــازنـــــدران   ابـــا لـــشـــگـــر گـــشـــن و گــــرز گــــران
طــلــســمــســـت وز بـــنـــد جـــادو درســـت   كــه آن خــانــه ي ديــو افــســون گـــرســـت
بــه گــنــج و بــه دانــش نــيــايــد بــه دســت   مـر آن را بـه شـمـشـيــر نــتــوان شــكــســت
مــــده رنــــج و گــــنــــج و درم را بــــبـــــاد   هــم آن را بــه نــيــرنــگ نــتـــوان گـــشـــاد
وز ايــــدر كـــــنـــــون راي رفـــــتـــــن زدن   هـــمـــايـــون نـــدارد كـــس آن جــــا شــــدن
ز شــاهــان كــس ايــن راي هــرگــز نــديـــد   ســپــه را بــر آن ســو نــبــايـــد كـــشـــيـــد
چــــنــــيــــن بــــنــــده ي دادگــــر داورنــــد   گـــريـــن نـــامـــداران تـــرا كـــهـــتــــرنــــد
ز بـــهـــر فـــزونــــي درخــــتــــي مــــكــــار   تـــو از خـــون چـــنـــديـــن ســـر نـــامــــدار
نـــه آيـــيـــن شـــاهـــان پـــيـــشـــيـــن بــــود   كــه بــار و بــلـــنـــديـــش نـــفـــريـــن بـــود
كــز انــديــشــه ي تـــو نـــيـــم بـــي نـــيـــاز   چـــنــــيــــن پــــاســــخ آورد كــــاوس بــــاز
فـــــزونـــــم بـــــه مـــــردي و فـــــر و درم   ولـــيـــكــــن مــــن از آفــــريــــدون و جــــم
كــــه مــــازنــــدران را نــــكــــردنــــد يــــاد   هــمــان از مــنــوچـــهـــر و از كـــي قـــبـــاد
جـهــان زيــر شــمــشــيــر تــيــز انــدرســت   ســپــاه و دل و گــنــجــم افـــزون تـــرســـت
بـــه آهـــن چـــه داريـــم گـــيـــتـــي نـــهـــان   چــو بــر دانـــشـــي شـــد گـــشـــاد جـــهـــان
گـــر آيـــيـــن شـــمـــشـــيـــر و گــــاه آورم   شــــوم شــــان يــــكــــايــــك بـــــه راه آورم
وگـــر بـــرنــــهــــم بــــاژ و ســــاو گــــران   اگـــر كـــس نـــمـــانــــم بــــه مــــازنــــدران
چـــه جـــادو چـــه ديـــوان آن انــــجــــمــــن   چــنــان زار و خــوارنــد بــر چـــشـــم مـــن
كــزيــشـــان شـــود روي گـــيـــتـــي تـــهـــي   بــه گـــوش تـــو آيـــد خـــود ايـــن آگـــهـــي
نـــگـــهــــبــــان ايــــران و بــــيــــدار بــــاش   تــو بــا رســتـــم ايـــدر جـــهـــانـــدار بـــاش
ســـر نـــره ديـــوان شــــكــــار مــــنــــســــت   جـــهـــان آفـــريـــنـــنـــده يـــار مـــنـــســــت
مـــفـــرمــــاي مــــا را بــــديــــن در درنــــگ   گــرايــدونــك يــاره نــبــاشــي بــه جــنـــگ
نـــديــــد ايــــچ پــــيــــدا ســــرش را ز بــــن   چــو از شــاه بــشــنــيـــد زال ايـــن ســـخـــن
بــه دلــســوزگــي بــا تـــو گـــويـــنـــده ايـــم   بــدو گـــفـــت شـــاهـــي و مـــا بـــنـــده ايـــم
بـــــه راي تـــــو بـــــايـــــد زدن گــــــام و دم   اگـــر داد فــــرمــــان دهــــي گــــر ســــتــــم
ســـخـــن آنـــچ دانـــســـتــــم انــــداخــــتــــم   از انــــديــــشــــه دلــــرا بــــپــــرداخــــتــــم
نـه چـشـم جـهـان كـس بـه ســوزن بــدوخــت   نـه مـرگ از تـن خـويـش بـتـوان ســپــوخــت
جــهــانــجــوي ازيــن ســه نــيــابـــد جـــواز   بـپــرهــيــز هــم كــس نــجــســت از نــيــاز
مــــبــــادا كــــه پــــنــــد مــــن آيــــدت يــــاد   هـمـيـشــه جــهــان بــر تــو فــرخــنــده بــاد
بــه تــو بــاد روشـــن دل و ديـــن و كـــيـــش   پــشــيــمــان مــبـــادي ز كـــردار خـــويـــش
دل از رفـــــتــــــن او پــــــر از دود كــــــرد   ســـــبـــــك شـــــاه را زال پـــــدرود كـــــرد
شــده تــيــره بــر چــشـــم او هـــور و مـــاه   بــــرون آمــــد از پــــيــــش كــــاوس شـــــاه
چـو طـوس و چـو گـودرز و رهـام و گــيــو   بـــرفـــتـــنـــد بــــا او بــــزرگــــان نــــيــــو
هــمــي خــواهــم آنــك او بــود رهــنــمـــاي   بــه زال آنــگــهــي گــفــت گــيـــو از خـــداي
نـــبـــاشـــد نــــدارم مــــر او را بــــه كــــس   بـــه جـــايـــي كــــه كــــاوس را دســــت رس
مـــبــــادا بــــه تــــو دســــت دشــــمــــن دراز   ز تــــو دور بــــاد آز و چــــشــــم نــــيــــاز
جــز از آفــريــنــت ســخـــن نـــشـــنـــويـــم   بــه هــر ســو كــه آيــيــم و انــدر شــويـــم
بــــه تــــو دارد امــــيــــد ايــــران زمــــيــــن   پـــس از كـــردگــــار جــــهــــان آفــــريــــن
چـــنــــيــــن راه دشــــوار بــــگــــذاشــــتــــي   ز بــــهــــر گــــوان رنــــج بــــرداشـــــتـــــي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com