FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی كیكاوس و رفتن او به مازندران arrow پادشاهی كیكاوس سد و پنجاه سال بود
پادشاهی كیكاوس سد و پنجاه سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهي كي كاوس سد و پنجاه سال بود

گــر آيـــد ز گـــردون بـــرو بـــر گـــزنـــد   درخــت بـــرومـــنـــد چـــون شـــد بـــلـــنـــد
ســرش ســوي پــســتــي گــرايــد نــخــســت   شــود بــرگ پــژمـــرده و بـــيـــخ ســـســـت
بــه شــاخ نــو آيــيــن دهــد جــاي خــويـــش   چـو از جــايــگــه بــگــســلــد پــاي خــويــش
بـــهــــاري بــــه كــــردار روشــــن چــــراغ   مــر او را ســـپـــارد گـــل و بـــرگ و بـــاغ
تــو بـــا شـــاخ تـــنـــدي مـــيـــاغـــاز ريـــك   اگــر شــاخ بــد خــيـــزد از بـــيـــخ نـــيـــك
كــــنــــد آشــــكــــارا بــــرو بــــر نــــهــــان   پــدر چــون بــه فــرزنـــد مـــانـــد جـــهـــان
تـو بـيـگـانــه خــوانــش مــخــوانــش پــســر   گـــر او بـــفـــگــــنــــد فــــر و نــــام پــــدر
ســـزد گـــر جـــفـــا بـــيـــنـــد از روزگـــار   كــــــرا گــــــم شــــــود راه آمــــــوزگــــــار
ســرش هــيــچ پــيـــدا نـــه بـــيـــنـــي ز بـــن   چـــنـــيـــن اســـت رســــم ســــراي كــــهــــن
نــخــواهــد كــه مــانــد بــه گــيــتــي بــســي   چـــو رســـم بــــدش بــــاز دانــــد كــــســــي
مـر او را جـهــان بــنــده شــد ســر بــه ســر   چــــو كــــاوس بــــگــــرفــــت گــــاه پـــــدر
جـهـان سـر بـه سـر پـيـش خـود بــنــده ديــد   ز هــر گــونــه يـــي گـــنـــج آگـــنـــده ديـــد
هـــمـــان تـــاج زريـــن زبـــرجـــد نــــگــــار   هـمـان تـخـت و هـم طـوق و هــم گــوشــوار
بــه گــيــتــي نــدانـــســـت كـــس را هـــمـــال   هـــمـــان تـــازي اســـپــــان آگــــنــــده يــــال
هــمــي خـــورد روزي مـــي خـــوشـــگـــوار   چــنــان بــد كـــه در گـــلـــشـــن زرنـــگـــار
نــشــســتــه بــرو بــر جــهــان كـــد خـــداي   يــكــي تــخــت زريــن بــلـــوريـــنـــش پـــاي
هـــمـــي راي زد شـــاه بـــر بـــيـــش و كـــم   ابــــا پــــهــــلــــوانــــان ايــــران بـــــه هـــــم
بـــيـــامـــد كـــه خـــواهـــد بـــر شـــاه بــــار   چـــو رامـــش گــــري ديــــو زي پــــرده دار
يـــكـــي خـــوشـــنـــوازم ز رامــــش گــــران   چــنــيــن گــفــت كــز شـــهـــر مـــازنـــدران
گـــــشـــــايـــــد بـــــر تــــــخــــــت او راه را   اگــــر در خــــورم بــــنـــــدگـــــي شـــــاه را
خـــرامـــان بـــيـــامــــد بــــر شــــهــــريــــار   بــــرفــــت از بــــر پــــرده ســــالــــار بــــار
ابـــا بـــربـــط و نـــغـــز رامـــش گـــرســـت   بــگــفــتــا كــه رامــش گـــري بـــر درســـت
بـــر رودســــازانــــش بــــنــــشــــانــــدنــــد   بـــفـــرمـــود تـــا پـــيـــش او خـــوانــــدنــــد
بــــــرآورد مــــــازنــــــدرانــــــي ســــــرود   بـه بـربـط چــو بــايــســت بــرســاخــت رود
هـــمـــيـــشـــه بـــر و بـــومـــش آبـــاد بــــاد   كـــه مـــازنـــدران شـــهــــر مــــا يــــاد بــــاد
بــه كــوه انــدرون لــالــه و ســنــبـــلـــســـت   كـه در بـوســتــانــش هــمــيــشــه گــلــســت
نـه گــرم و نــه ســرد و هــمــيــشــه بــهــار   هــوا خــوشــگــوار و زمـــيـــن پـــرنـــگـــار
گـــــرازنـــــده آهـــــو بـــــه راغ انـــــدرون   نـــوازنـــده بـــلـــبـــل بــــه بــــاغ انــــدرون
هـمـه سـالــه هــر جــاي رنــگــســت و بــوي   هـمــيــشــه بــيــاســايــد از خــفــت و خــوي
هــــمــــي شــــاد گــــردد ز بــــويــــش روان   گــلــابــســـت گـــويـــي بـــه جـــويـــش روان
هــمــيــشــه پــر از لــالــه بــيــنـــي زمـــيـــن   دي و بـــــهـــــمـــــن و آذر و فـــــروديـــــن
بــه هــر جـــاي بـــاز شـــكـــاري بـــه كـــار   هــمــه ســـالـــه خـــنـــدان لـــب جـــويـــبـــار
ز ديــــبــــا و ديــــنــــار وز خــــواســــتـــــه   ســـراســـر هـــمـــه كـــشــــور آراســــتــــه
هـــمـــه نـــامـــداران بـــه زريــــن كــــمــــر   بــــتــــان پــــرســــتــــنــــده بـــــا تـــــاج زر
يـــكـــي تـــازه انـــديـــشـــه افـــگـــنـــد بــــن   چــو كــاوس بــشــنــيــد ازاو ايــن ســـخـــن
كــه لــشــگــر كـــشـــد ســـوي مـــازنـــدران   دل رزم جــــويــــش بــــبــــســــت انـــــدر آن
كــه مــا ســرنــهــاديــم يــكــســر بـــه بـــزم   چـــنـــيـــن گـــفـــت بـــا ســـرفــــرازان رزم
نـــگــــردد ز آســــايــــش و كــــام ســــيــــر   اگــر كــاهــلــي پــيــشـــه گـــيـــرد دلـــيـــر
فــزونــم بــه بــخــت و بـــه فـــر و بـــه داد   مــن از جــم و ضــحــاك و از كـــي قـــبـــاد
جـــهـــانـــجـــوي بـــايـــد ســــر تــــاجــــور   فـــزون بـــايــــدم ز آن ايــــشــــان هــــنــــر
از ايــشـــان كـــس ايـــن راي فـــرخ نـــديـــد   سـخـن چــون بــه گــوش بــزرگــان رســيــد
كـــســـي جـــنـــگ ديـــوان نـــكـــرد آرزوي   هـمـه زرد گــشــتــنــد و پــرچــيــن بــروي
نـــهـــانـــي روان شـــان پـــر از بـــاد ســــرد   كــســي راســت پــاســـخ نـــيـــارســـت كـــرد
چــو خــراد و گــرگـــيـــن و رهـــام نـــيـــو   چـو طـوس و چـو گـودرز گـشـواد و گــيــو
زمــيــن جــز بــه فــرمــان تــو نــســپــريــم   بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد مـــا كـــهـــتــــريــــم
ز گـــفــــتــــار او دل بــــپــــرداخــــتــــنــــد   از آن پــس يــكــي انــجــمــن ســـاخـــتـــنـــد
كــه از بــخــت مــا را چـــه آمـــد بـــه ســـر   نــشــســتــنــد و گــفــتــنــد بــا يـــكـــدگـــر
بـه مــي خــوردن انــدر نــخــواهــد نــهــفــت   اگـر شـهـريـار ايـن ســخــن هــا كــه گــفــت
نــمــانــد بــريــن بـــوم و بـــر آب و خـــاك   ز مــــا و ز ايــــران بــــرآمـــــد هـــــلـــــاك
بـــه فـــرمـــان او ديــــو و مــــرغ و پــــري   كــه جــمــشــيــد بــا فــر و انــگــشـــتـــري
نـــجـــســـت از دلـــيـــران ديـــوان نــــبــــرد   ز مـــازنــــدران يــــاد هــــرگــــز نــــكــــرد
هــمــيـــن را روانـــش نـــبـــد رهـــنـــمـــون   فـــريـــدون پــــردانــــش و پــــرفــــســــون
بــه مــردي و گــنـــج و بـــه نـــام و هـــنـــر   اگــر شــايـــدي بـــردن ايـــن بـــد بـــه ســـر
نــكــردي بــريــن بــر دل خــويــش پـــســـت   مــنــوچــهــر كــردي بــديــن پــيـــش دســـت
كــه ايــن بـــد بـــگـــردد ز ايـــران زمـــيـــن   يـــكـــي چـــاره بـــايـــد كـــنـــون انـــدريـــن
كــــــه اي رزم ديــــــده دلـــــــاور ســـــــران   چــنــيــن گــفــت پــس طــوس بــا مــهــتــران
بــســازيــم و ايــن كــار دشــوار نـــيـــســـت   مـرايـن بـنــد را چــاره اكــنــون يــكــيــســت
بــــبــــايــــد فــــرســــتــــاد و دادن پــــيــــام   هــــيــــونــــي تـــــكـــــاور بـــــر زال ســـــام
يــكــي تــيــز كــن مــغــز و بــنـــمـــاي روي   كـه گـر سـر بـه گـل داري اكـنـون مــشــوي
ســـخـــن بـــر دل شـــهـــريــــار بــــلــــنــــد   مــگــر كـــو گـــشـــايـــد لـــب پـــنـــدمـــنـــد
در ديـــو هــــرگــــز نــــبــــايــــد گــــشــــاد   بـــگـــويـــد كـــه ايــــن اهــــرمــــن داد يــــاد
و گــــرنــــه ســــرآمــــد نــــشــــان فــــراز   مـــگـــر زالـــش آرد ازيـــن گـــفـــتـــه بـــاز
هــيـــونـــي تـــكـــاور بـــرون تـــاخـــتـــنـــد   ســخــنــهــا ز هــر گــونــه بــرســاخــتــنــد
چـــو آمــــد بــــر زال گــــيــــتــــي فــــروز   رونـــده هـــمـــي تـــاخـــت تـــا نـــيــــم روز
كـــه اي نـــامـــور بـــا گـــهـــر پـــور ســــام   چــــنــــيــــن داد از نـــــامـــــداران پـــــيـــــام
كــه آســـانـــش انـــدازه نـــتـــوان گـــرفـــت   يــكــي كــار پــيــش آمــد اكــنــون شــگــفــت
نــه تــن مــانــد ايــدر نـــه بـــوم و نـــه بـــر   بــريــن كــار گــر تــو نـــبـــنـــدي كـــمـــر
بــپـــيـــچـــيـــدش آهـــرمـــن از راه راســـت   يــكــي شــاه را بــر دل انــديــشــه خـــاســـت
نــخــواهــد هـــمـــي بـــود هـــمـــداســـتـــان   بـــه رنـــج نـــيـــاگـــانـــش از بــــاســــتــــان
چـــــرا گـــــاه مـــــازنـــــدران بــــــايــــــدش   هـــمـــي گـــنـــج بـــي رنـــج بـــگـــزايــــدش
ســپــهـــبـــد هـــمـــي زود خـــواهـــد شـــدن   اگــــر هــــيــــچ ســــر خـــــاري از آمـــــدن
كـــه بــــردي ز آغــــاز بــــا كــــي قــــبــــاد   هـــمـــي رنـــج تـــو داد خـــواهـــد بـــه بـــاد
مــيــان را بــبــســتــي چــو شـــيـــر دلـــيـــر   تــو بــا رســتــم شــيــر نــاخــورده ســـيـــر
بـــه پـــيـــچـــيـــد جـــان بـــدانـــديـــش اوي   كــنــون آن هـــمـــه بـــاد شـــد پـــيـــش اوي
تــنــش گــشـــت لـــرزان بـــه ســـان درخـــت   چـو بـشـنـيـد دسـتــان بــپــيــچــيــد ســخــت
نــه گــرم آزمــوده ز گـــيـــتـــي نـــه ســـرد   هــمــي گــفــت كــاوس خـــودكـــامـــه مـــرد
بــرو بــگــذرد ســال و خــورشــيـــد و مـــاه   كــســي كــو بــود در جــهــان پـــيـــشـــگـــاه
بــلــرزانـــد يـــك ســـر كـــهـــان و مـــهـــان   كــه مـــانـــد كـــه از تـــيـــغ او در جـــهـــان
شــوم خــســتــه گــر پــنــد مــن نـــشـــنـــود   نــبــاشــد شــگــفـــت ار بـــه مـــن نـــگـــرود
از انـــديـــشـــه ي شــــاه دل بــــگــــســــلــــم   وريـــن رنــــج آســــان كــــنــــم بــــر دلــــم
نـــه شـــاه و نـــه گـــردان ايـــران زمـــيــــن   نــه از مـــن پـــســـنـــدد جـــهـــان آفـــريـــن
ز مـــن گـــر پـــذيـــرد بـــود ســـودمــــنــــد   شـــوم گـــويـــمـــش هـــرچ آيـــد ز پـــنــــد
تـــهـــمـــتـــن هـــم ايـــدر بـــود بـــا ســـپـــاه   وگـــر تـــيـــز گــــردد گــــشــــادســــت راه
چــو خــورشــيــد بــنــمــود تـــاج از فـــراز   پـــرانـــديـــشـــه بـــود آن شـــب ديـــر بـــاز
بـــزرگـــان بـــرفـــتـــنــــد بــــا او بــــه راه   كــمــر بــســت و بــنــهــاد ســر ســوي شــاه
بــه رهــام و گــرگـــيـــن و گـــردان نـــيـــو   خـبـر شـد بـه طـوس و بـه گـودرز و گـيــو
درفـــش هـــمــــايــــونــــش آمــــد پــــديــــد   كــه دســتــان بــه نــزديــك ايــران رســيـــد
ســري كــو كـــشـــد پـــهـــلـــوانـــي كـــلـــاه   پــــذيــــره شــــدنــــدش ســــران ســـــپـــــاه
پـــذيـــره شـــدنـــدش هـــمـــه بـــي درنــــگ   چــو دســتــان ســام انــدر آمــد بـــه تـــنـــگ
ســــوي شــــاه بــــا او هــــمــــي رانــــدنــــد   بــرو ســركــشــان آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد
كـــشــــيــــدي چــــنــــيــــن رنــــج راه دراز   بــدو گـــفـــت طـــوس اي گـــو ســـرفـــراز
بــر آرامـــش ايـــن رنـــج كـــردي گـــزيـــن   ز بــــهــــر بــــزرگــــان ايــــران زمــــيـــــن
ســـتـــوده بــــه فــــر و كــــلــــاه تــــوايــــم   هـمــه ســر بــه ســر نــيــك خــواه تــوايــم
كــه هــركــس كــه او را نــفــرســـود ســـال   ابـــا نـــامــــداران چــــنــــيــــن گــــفــــت زال
از آن پـــس دهــــد چــــرخ گــــردانــــش داد   هــمــه پـــنـــد پـــيـــرانـــش آيـــد بـــه يـــاد
كـزيـن پـنــد مــا نــيــســت خــود بــي نــيــاز   نــشــايــد كــه گـــيـــريـــم ازو پـــنـــد بـــاز
پـــشـــيـــمـــانـــي آيـــد ز گـــيـــتـــي بـــرش   ز پـــنـــد و خـــرد گـــر بـــگـــردد ســــرش
ز تــو بــگــذرد پــنـــد كـــس نـــشـــنـــويـــم   بـــه آواز گـــفـــتـــنــــد مــــا بــــا تــــوايــــم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com