FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
پادشاهی فرخ زاد چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۵ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی فرخ زاد یك ماه بود

ز     جـهرم     فرخ     زاد    راخواندند
بران    تخـت   شاهيش   بنـشاندند
چو  برتخت  بنشسـت  و  کرد آفرين
ز   نيکي   دهـش   بر  جـهان  آفرين
منـم    گفـت    فرزند    شاهنشهان
نـخواهـم   جز   از  ايمني  در  جهان
ز  گيتي  هرآنکـس  کـه  جويد  گزند
چو   مـن   شاه   باشم  نگردد  بلـند
هر  آنکس  که  جويد به دل راسـتي
نيارد    بـه    کار    اندرون   کاسـتي
بدارمـش   چون   جان  پاک  ارجمند
نـجويم       ابر      بي‌گزندان      گزند
چو  يک  ماه  بگذشت  بر تخـت اوي
بـخاک  اندر  آمد  سر  و  بخـت  اوي
هـمين   بودش   از  روز  و  آرام  بـهر
يکي  بـنده  در  مي  برآميخـت  زهر
بخورد و يکي هفته زان پس بزيست
هرآنکس  که  بشنيد  بروي گريست
هـمي   پادشاهي  به  پايان  رسيد
ز  هر  سو  همي  دشمـن آمد پديد
چـنين   اسـت   کردار   گردنده  دهر
نـگـه   کـن   کزو   چند  يابي  تو  بهر
بـخور   هرچ   داري   به  فردا  مـپاي
کـه   فردا   مـگر   ديگر   آيدش   راي
سـتاند    ز    تو    ديگري    را    دهد
جـهان   خوانيش  بي‌گمان  بر  جهد
بـخور     هرچ    داري    فزوني    بده
تو   رنـجيده‌اي   بـهر   دشمن   منـه
هرآنگـه   کـه   روز   تو  اندر  گذشت
نـهاده   همـه   باد   گردد  به  دشت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com