FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
داستان در نهادن شطرنج چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

داستان در نهادن شطرنج

چـنين   گفـت  موبد  که  يک  روز  شاه
بـه     ديباي    رومي    بياراسـت    گاه
بياويخـت    تاج    از    بر    تـخـت   عاج
هـمـه   جاي   عاج  و  همه  جاي  تاج
هـمـه     کاخ     پر    موبد    و    مرزبان
ز    بـلـخ    و    ز    بامين   و   ز   کرزبان
چـنين    آگـهي    يافـت    شاه   جهان
ز         گـفـتار         بيدار        کارآگـهان
کـه     آمد     فرسـتاده     شاه     هـند
ابا    پيل   و   چـتر   و   سواران   سـند
شـتروار      بارسـت      با     او     هزار
هـمي      راه      جويد     بر     شـهريار
همانـگـه    چو    بشـنيد    بيدار    شاه
پذيره      فرسـتاد      چـندي      سـپاه
چو       آمد       بر      شـهريار      بزرگ
فرسـتاده        نامدار       و       سـترگ
برسـم       بزرگان      نيايش      گرفـت
جـهان    آفرين    را    سـتايش   گرفـت
گـهرکرد      بـسيار      پيشـش      نـثار
يکي    چـتر    و   ده   پيل   با   گوشوار
بياراسـتـه     چـتر     هـندي    بـه    زر
بدو      بافـتـه      چـند      گونـه     گـهر
سر       بار      بـگـشاد      در      بارگاه
بياورد    يک    سر    هـمـه    نزد   شاه
فراوان    بـبار    اندرون    سيم    و    زر
چـه  از  مشک  و  عنبر  چـه  از عود تر
ز    ياقوت    والـماس    وز    تيغ    هـند
هـمـه    تيغ    هـندي    سراسر    پرند
ز   چيزي   کـه   خيزد  ز  قـنوج  و  راي
زده   دسـت   و   پاي  آوريده  بـه  جاي
بـبردند   يک   سر   همه   پيش  تـخـت
نـگـه    کرد    سالار    خورشيد   بخـت
ز   چيزي   کـه   برد   اندران   راي  رنـج
فرسـتاد    کـسري   سراسر   به   گنج
بياورد      پـس      نامـه‌اي     بر     پرند
نبشـتـه     بـنوشين‌روان     راي    هند
يکي   تخـت   شطرنـج   کرده   به  رنـج
تـهي    کرده   از   رنج   شطرنج   گـنـج
بياورد      پيغام      هـندي      ز      راي
کـه  تا  چرخ  باشد  تو  بادي  بـه  جاي
کـسي   کو   بدانـش   برد   رنـج   بيش
بـفرماي    تا    تخـت    شطرنـج   پيش
نـهـند    و    ز    هر   گونـه   راي   آورند
کـه   اين   نـغز   بازي   بـه   جاي  آورند
بدانـند     هرمـهره‌اي     را     بـه     نام
کـه    گويند    پـس    خانـه    او    کدام
پياده     بدانـند     و     پيل    و    سـپاه
رخ   واسـب   و   رفـتار   فرزين  و  شاه
گراين    نـغز    بازي    بـه   جاي   آورند
درين       کار      پاکيزه      راي      آورند
هـمان   باژ   و  ساوي  کـه  فرمودشاه
بـه     خوبي    فرسـتـم    بران    بارگاه
وگر         نامداران         ايران         گروه
ازين    دانـش   آيند   يک   سر   سـتوه
چو      با     دانـش     ما     ندارند     تاو
نـخواهـند   زين   بوم   و  بر  باژ  و  ساو
هـمان      باژ      بايد      پذيرفـت     نيز
کـه    دانـش    بـه    از   نامـبردار   چيز
دل   و   گوش   کـسري   بـگوينده   داد
سـخـنـها      برو     کرد     گوينده     ياد
نـهادند      شـطرنـج      نزديک      شاه
بـه    مـهره   درون   کرد   چندي   نـگاه
ز   تخـتـش   يکي   مـهره   از  عاج  بود
پر    از    رنـگ    پيکر    دگر   ساج   بود
بـپرسيد       ازو      شاه      پيروزبـخـت
ازان    پيکر    ومـهره   ومشک   وتـخـت
چـنين   داد   پاسـخ   که   اي  شـهريار
هـمـه    رسـم    و   راه   از   در   کارزار
بـبيني     چويابي     بـه    بازيش    راه
رخ     و     پيل     و     آرايش     رزمـگاه
بدو   گـفـت   يک   هفتـه   ما   را  زمان
بـبازيم     هشتـم     بـه     روشـن‌روان
يکي       خرم       ايوان      بـپرداخـتـند
فرسـتاده      را      پايگـه      ساخـتـند
رد         وموبدان         نـماينده         راه
برفـتـند    يک   سر   بـه   نزديک   شاه
نـهادند    پـس   تخـت   شطرنج   پيش
نـگـه    کرد    هريک    ز    اندازه   بيش
بجـسـتـند    و   هر   گونه‌اي   ساختند
ز    هر    دسـت    يکـبارش   انداخـتـند
يکي   گفـت   وپرسيد   و  ديگر  شـنيد
نياورد      کـس      راه      بازي      پديد
برفـتـند       يکـسر      پرآژنـگ      چـهر
بيامد             برشاه            بوزرجـمـهر
ورا    زان    سـخـن    نيک    ناکام   ديد
بـه     آغاز     آن     رنـج     فرجام    ديد
بـه  کـسري  چنين  گفت  کاي  پادشا
جـهاندار      و      بيدار      و      فرمانروا
مـن   اين   نـغز   بازي   بـه   جاي  آورم
خرد      را      بدين     رهـنـماي     آورم
بدو   گفت  شاه  اين  سخن  کارتسـت
کـه    روشـن‌روان    بادي    وتندرسـت
کـنون    راي    قـنوج   گويد   کـه   شاه
ندارد      يکي      مرد      جوينده      راه
شکـسـت   بزرگ   اسـت   بر   موبدان
بـه   در   گاه   و   بر  گاه  و  بر  بـخردان
بياورد          شـطرنـج          بوزرجـمـهر
پرانديشـه   بنشسـت   و  بگشاد  چهر
همي‌جست بازي چپ و دست راست
هـمي‌راند   تا   جاي  هريک  کجاسـت
به  يک  روز و يک شب چو بازيش يافت
از   ايوان  سوي  شاه  ايران  شـتافـت
بدو    گـفـت    کاي    شاه   پيروزبخـت
نگـه  کردم  اين  مهره  و مشک و تخت
بـه   خوبي  همه  بازي  آمد  بـه  جاي
بـه    بخـت    بلـند    جـهان    کدخداي
فرسـتاده     شاه     را     پيش     خواه
کـسي    را   کـه   دارند   ما   را   نـگاه
شهـنـشاه    بايد    کـه   بيند   نخست
يکي    رزمگاهـسـت    گويي   درسـت
ز    گـفـتار    او    شاد    شد   شـهريار
ورا    نيک    پي   خواند   و   بـه   روزگار
بـفرمود       تا       موبدان      و      ردان
برفـتـند         با         نامور        بـخردان
فرسـتاده     راي     را     پيش     خواند
بران     نامور     پيشـگاهـش     نـشاند
بدو      گـفـت      گوينده      بوزرجـمـهر
کـه    اي   موبد   راي   خورشيد   چـهر
ازين    مـهرها   راي   با   توچه   گـفـت
کـه    هـمواره    با   توخرد   باد   جفـت
چـنين   داد   پاسـخ   که   فرخـنده‌راي
چو   از   پيش  او  مـن  برفـتـم  ز  جاي
مرا   گـفـت   کين  مـهره  ساج  و  عاج
بـبر      پيش     تـخـت     خداوند     تاج
بـگويش     کـه    با    موبد    و    راي‌زن
بـنـه   پيش   و   بنشان   يکي  انجمـن
گر   اين   نـغز   بازي   بـه   جاي   آورند
پـسـنديده        و        دلرباي        آورند
هـمين   بدره   و   برده   و   باژ  و  ساو
فرسـتيم       چـندانـک      داريم      تاو
و  گر  شاه  و  فرزانـگان  اين  بـه  جاي
نيارند         روشـن        ندارند        راي
وگر     شاه    وفرزانـگان    اين    بـجاي
نيارند         روشـن        ندارند        راي
نـبايد   کـه   خواهد   ز   ما  باژ  و  گنـج
دريغ     آيدش    جان    دانا    بـه    رنـج
چو    بيند    دل    و    راي    باريک    ما
فزونـتر     فرسـتد     بـه     نزديک     ما
برتـخـت       آن       شاه      بيداربـخـت
بياورد    و    بنـهاد    شطرنـج    وتـخـت
چـنين    گـفـت    با    موبدان   و   ردان
کـه‌اي     نامور     پاک     دل    بـخردان
هـمـه     گوش    داريد    گـفـتار    اوي
هـم    آن    را    هـشيار    سالار   اوي
بياراسـت       دانا       يکي       رزمـگاه
بـه   قلـب  اندرون  ساخته  جاي  شاه
چـپ  و  راست  صف  برکـشيده  سوار
پياده    بـه    پيش    اندرون    نيزه   دار
هـشيوار    دسـتور    در    پيش    شاه
بـه     رزم     اندرونـش    نـماينده    راه
مـبارز   کـه   اسـب  افگند  بر  دو  روي
بـه   دسـت   چپش   پيل  پرخاشجوي
وزو    برتر   اسـبان   جنـگي   بـه   پاي
بدان     تاکـه     آيد    بـه    بالاي    راي
چو    بوزرجـمـهر   آن   سپـه   را   براند
همـه     انجمـن     درشگفـتي    بماند
غـمي   شد   فرستاده   هند   سخـت
بـماند    اندر   آن   کار   هشيار   بـخـت
شـگـفـت    اندرو    مرد    جادو   بـماند
دلـش   را   بـه   انديشه   اندر   نـشاند
کـه   اين   تخـت   شطرنـج  هرگز  نديد
نـه     از     کاردانان     هـندي    شـنيد
چـگونـه     فراز     آمدش     راي     اين
بـه   گيتي   نـگيرد   کـسي  جاي  اين
چـنان   گشـت   کسري   ز   بوزرجمهر
کـه    گفـتي    بدوبخـت    بنمود   چهر
يکي     جام    فرمود    پـس    شـهريار
کـه        کردند        پرگوهر       شاهوار
يکي    بدره   دينار   واسـبي   بـه   زين
بدو    داد    و    کردش    بـسي   آفرين
بـشد    مرد    دانا    بـه    آرام   خويش
يکي    تـخـت   و   پرگار   بـنـهاد   پيش
بـه    شـطرنـج    و    انديشـه   هندوان
نـگـه     کرد     و    بـفزود    رنـج    روان
خرد      بادل      روشـن     انـباز     کرد
بـه     انديشـه     بنـهاد    برتخـت    نرد
دومـهره     بـفرمود     کردن     ز     عاج
هـمـه    پيکر    عاج    هـمرنـگ    ساج
يکي   رزمگـه   ساخـت   شطرنـج   وار
دو         رويه        برآراسـتـه        کارزار
دولشـکر    ببـخـشيد   بر   هشت   بهر
هـمـه      رزمـجويان     گيرنده     شـهر
زمين    وار   لـشـکر   گـهي   چارسوي
دوشاه     گرانـمايه     و     نيک    خوي
کـم   و   بيش   دارند  هر  دو  بـه  هـم
يکي      از      دگر     برنـگيرد     سـتـم
بـه   فرمان  ايشان  سـپاه  از  دو  روي
بـه      تـندي     بياراستـه     جنگـجوي
يکي    را    چوتـنـها    بـگيرد    دو   تـن
ز   لـشـکر   برين   يک   تن   آيد  شکـن
بـه   هرجاي   پيش  وپس  اندر  سـپاه
گرازان     دو     شاه    اندران    رزمـگاه
هـمي   اين   بران  آن  برين  برگذشـت
گـهي   رزم   کوه  و  گهي  رزم  دشـت
برين   گونـه   تا   بر   که  بودي  شـکـن
شدندي   دو   شاه   و  سپاه  انجـمـن
بدين   سان  که  گفتـم  بياراسـت  نرد
برشاه    شد   يک   بـه   يک   ياد   کرد
وزان       رفـتـن       شاه      برترمـنـش
همانـش    سـتايش   همان   سرزنش
ز   نيروي   و   فرمان   و  جـنـگ  سـپاه
بگـسـترد    و   بـنـمود   يک   يک   شاه
دل     شاه     ايران    ازو    خيره    ماند
خرد     را     بانديشـه     اندر     نـشاند
همي‌گـفـت    کاي    مرد    روشن‌روان
جوان      بادي     و     روزگارت     جوان
بـفرمود      تا      ساروان      دو     هزار
بيارد       شـتر       تا      در      شـهريار
ز   باري   کـه   خيزد   ز  روم  و  ز  چين
ز    هيتال   و   مـکران   و   ايران   زمين
ز     گـنـج     شـهـنـشاه     کردند    بار
بـشد      کاروان      از     در     شـهريار
چوشد      بارهاي     شـتر     ساخـتـه
دل      شاه      زان      کار      پرداخـتـه
فرسـتاده     راي     را     پيش     خواند
ز    دانـش    فراوان    سـخـنـها    براند
يکي    نامـه    بـنوشـت    نزديک   اوي
پر  از  دانش  و  رامـش  و  رنـگ  و بوي
سر      نامـه      کرد      آفرين      بزرگ
بـه    يزدان   پناهـش   ز   ديو   سـترگ
دگر   گـفـت   کاي   نامور   شاه   هـند
ز     درياي    قـنوج    تا    پيش    سـند
رسيداين           فرسـتاده          راي‌زن
ابا    چـتر    و    پيلان    بدين   انـجـمـن
هـمان   تخـت   شطرنج   و  پيغام  راي
شـنيديم    و    پيغامـش    امد   بـجاي
ز    داناي    هـندي    زمان   خواسـتيم
بـه     دانـش     روان    را    بياراسـتيم
بـسي      راي     زد     موبد     پاک‌راي
پژوهيد      وآورد      بازي     بـه     جاي
کـنون     آمد    اين    موبد    هوشـمـند
بـه      قـنوج      نزديک      راي     بـلـند
شـتروار       بار      گران      دو      هزار
پـسـنديده      بار     از     در     شـهريار
نـهاديم       برجاي      شـطرنـج      نرد
کـنون    تا   بـه   بازي   کـه   آرد   نـبرد
برهـمـن      فر     وان     بود     پاک‌راي
کـه  اين  بازي  آرد  به  دانش  بـه جاي
ز   چيزي  که  ديد  اين  فرسـتاده  رنـج
فرسـتد   همـه   راي   هندي   به  گنج
وراي   دون   کـجا   راي   با  راهـنـماي
بـکوشـند     بازي     نيايد     بـه    جاي
شـتروار   بايد   کـه   هم   زين   شـمار
بـه     پيمان    کـند    راي    قـنوج    بار
کـند      بار      هـمراه      با     بار     ما
چـنينـسـت      پيمان     و     بازار     ما
چوخورشيد   رخشنده  شد  بر  سپـهر
برفـت     از     در     شاه     بوزرجـمـهر
چو    آمد    ز   ايران   بـه   نزديک   راي
برهـمـن    بـشادي    و    را   رهنـماي
ابا      بار     با     نامـه     وتـخـت     نرد
دلـش     پر     ز    بازار    نـنـگ    ونـبرد
چو    آمد    بـه    نزديکي   تـخـت   اوي
بديد   آن  سر  و  افسر  و  بـخـت  اوي
فراوانـش      بـسـتود      بر      پـهـلوي
بدو     داد     پـس     نامـه     خـسروي
ز    شـطرنـج    وز   راه   وز   رنـج   راي
بگفـت   آنـچـه   آمد   يکايک   به   جاي
پيام     شـهـنـشاه     با     او    بگـفـت
رخ    راي   هـندي   چوگل   برشگـفـت
بـگـفـت    آن    کـجا   ديد   پاينده   مرد
چـنان     هـم     سراسر    بياورد    نرد
ز    بازي   و   از   مـهره   و   راي   شاه
وزان         موبدان        نـماينده        راه
بـه   نامـه   دورن   آنچه   کردسـت  ياد
بـخواند       بداند      نـپيچد      ز      داد
ز     گـفـتار     اوشد     رخ    شاه    زرد
چو   بشـنيد   گفـتار   شطرنـج   و   نرد
بيامد        يکي        نامور       کدخداي
فرسـتاده     را     داد    شايسـتـه‌جاي
يکي       خرم       ايوان       بياراسـتـند
مي   و   رود  و  رامشگران  خواسـتـند
زمان   خواست  پس  نامور  هفـت  روز
برفـت     آنـک     بودند     دانـش    فروز
بـه   کـشور   ز   پيران   شايستـه  مرد
يکي    انـجـمـن    کرد    و   بنـهاد   نرد
بـه   يک   هفتـه  آنکس  کـه  بد  تيزوير
ازان        نامداران       برنا       و       پير
هـمي‌بازجـسـتـند          بازي         نرد
بـه   رشـک  و  براي  وبه  ننگ  و  نـبرد
بهشتـم   چـنين   گفت   موبد  به  راي
کـه   اين   را   نداند  کـسي  سر  زپاي
مـگر     با     روان     يار     گردد     خرد
کزين      مـهره      بازي     برون     آورد
بيامد        نـهـم       روز       بوزرجـمـهر
پر     از     آرزو     دل     پرآژنـگ     چـهر
کـه    کـسري   نـفرمود   ما   را   درنگ
نـبايد    کـه    گردد    دل    شاه   تـنـگ
بـشد     موبدان    را    ازان    دل    دژم
روان     پر     زغـم    ابروان    پر    زخـم
بزرگان    دانا    بـه    يک    سو    شدند
بـه    ناداني   خويش   خـسـتو   شدند
چو    آن    ديد   بنشسـت   بوزرجـمـهر
هـمـه      موبدان     برگـشادند     چـهر
بـگـسـترد    پيش    اندرون   تخت   نرد
هـمـه     گردش     مـهرها     ياد    کرد
سپـهدار    بـنـمود    و    جنـگ    سپاه
هـم    آرايش    رزم    و    فرمان   شاه
ازو     خيره     شد    راي    با    راي‌زن
ز    کـشور    بـسي    نامدار    انجـمـن
هـمـه      مـهـتران      آفرين     خواندند
ورا      موبد      پاک      دين      خواندند
ز    هر    دانـشي    زو   بـپرسيد   راي
هـمـه   پاسـخ   آمد   يکايک   به  جاي
خروشي        برآمد       ز       دانـندگان
ز      دانـش      پژوهان      وخوانـندگان
کـه    اينـت    سخنـگوي   داننده   مرد
نـه   از   بـهر   شـطرنـج   و   بازي   نرد
بياورد    زان    پـس    شـتر    دو   هزار
هـمـه      گـنـج     قـنوح     کردند     بار
ز    عود   و   ز   عـنـبر   ز   کافور   و   زر
هـمـه     جامـه     وجام     پيکر    گـهر
ابا      باژ      يکـسالـه      از     پيشـگاه
فرسـتاد    يک   سر   بـه   درگاه   شاه
يکي  افـسري  خواست  از  گنـج  راي
هـمان   جامـه   زر   ز  سر  تا  بـه  پاي
بدو     داد     وچـند    آفرين    کرد    نيز
بيارانـش      بـخـشيد     بـسيار     چيز
شـتر    دو    ازار   آنـک   از   پيش   برد
ابا    باژ    و   هديه   مر   او   را   سـپرد
يکي  کاروان  بد  کـه  کـس  پيش  ازان
نراند    و   نـبد   خواسـتـه   بيش   ازان
بيامد         ز        قـنوج        بوزرجـمـهر
برافراخـتـه      سر     بـگردان     سپـهر
دلي     شاد    با    نامـه    شاه    هـند
نبشتـه   بـه   هـندي   خطي   بر   پرند
کـه    راي    و   بزرگان   گوايي   دهـند
نـه    از    بيم    کزنيک    رايي    دهـند
کـه  چون  شاه  نوشين‌روان  کس نديد
نـه     از     موبد     سالـخورده    شـنيد
نـه   کـس   دانشي  تر  ز  دستور  اوي
ز    دانـش   سپهرسـت   گنـجور   اوي
فرسـتاده   شد   باژ   يک  سالـه  پيش
اگر     بيش     بايد     فرسـتيم     بيش
ز     باژي    کـه    پيمان    نـهاديم    نيز
فرسـتاده    شد    هرچ   بايسـت   چيز
چو    آگاهي    آمد   ز   دانا   بـه   شاه
کـه   با   کام   و   با   خوبي  آمد  ز  راه
ازان     آگـهي    شاد    شد    شـهريار
بـفرمود         تاهرک        بد        نامدار
ز   شـهر   و   ز   لشـکر  خـبيره  شدند
هـمـه       نامداران       پذيره      شدند
بـه   شـهر   اندر   آمد   چنان   ارجمـند
بـه        پيروزي        شـهريار       بـلـند
بـه   ايوان   چو   آمد  به  نزديک  تـخـت
برو    شـهريار    آفرين    کرد    سـخـت
بـبر     در    گرفـتـش    جـهاندار    شاه
بـپرسيدش    از    راي    وز    رنـج   راه
بگـفـت    آنـک    جا    رفـت   بوزرجمهر
ازان    بـخـت    بيدار   و   مهر   سـپـهر
پـس     آن     نامـه    راي    پيروزبـخـت
بياورد    و    بـنـهاد    در   پيش   تـخـت
بـفرمود          تا          يزدگرد         دبير
بيامد         بر        شاه        دانـش‌پذير
چو    آن   نامـه   راي   هـندي   بـخواند
يکي     انجمـن     درشگفـتي    بـماند
هـم    از    دانـش   و   راي   بوزرجمـهر
ازان    بـخـت    سالار   خورشيد   چـهر
چنين  گفت  کسري  که يزدان سپاس
کـه   هستم   خردمند  و  نيکي‌شناس
مـهان     تاج     وتـخـت    مرا    بـنده‌اند
دل    وجان    بـه   مهر   مـن   آگـنده‌اند
شـگـفـتي‌تر      از      کار     بوزرجمـهر
کـه   دانـش   بدو   داد   چندين  سپـهر
سـپاس    از    خداوند   خورشيد   وماه
کزويسـت      پيروزي      و     دسـتـگاه
برين     داسـتان    برسخـن    ساختـم
بـه    طلـخـند    و    شطرنـج   پرداختم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com