FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی کسری نوشیروان arrow رزم خاقان چین با هیتالیان
رزم خاقان چین با هیتالیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

رزم خاقان چین با هیتالیان

چـنين     گـفـت     پرمايه     دهـقان     پير
سـخـن     هرچ     زو     بـشـنوي    يادگير
کـه      از     نامداران     با     فر     و     داد
ز      مردان     جـنـگي     بـه     فر     ونژاد
چوخاقان      چيني      نـبود     از     مـهان
گذشـتـه     ز     کـسري     بـگرد    جـهان
هـمان    تا    لـب    رود   جيحون   ز   چين
برو          خواندندي          بداد          آفرين
سـپـهدار    با    لـشـکر    و   گنـج   و   تاج
بـگـلزريون         بودزان         روي        چاج
سخـنـهاي    کـسري    بـه    گرد    جهان
پراگـنده         شد         درميان        مـهان
بـه      مردي      و     دانايي     و     فرهي
بزرگي            وآيين            شاهـنـشـهي
خردمـند         خاقان         بدان        روزگار
هـمي    دوسـتي    جسـت    با   شهريار
يکي     چـند     بـنـشـسـت     با    راي‌زن
هـمـه       نامداران       شدند      انـجـمـن
بدان   دوسـتي   را   همي  جاي  جسـت
هـمان   از   رد   و   موبدان   راي  جـسـت
يکي    هديه    آراسـت   پـس   بي‌شـمار
هـمـه      ياد     کرد     از     در     شـهريار
ز     اسـبان     چيني     و    ديباي    چين
ز    تـخـت    وز    تاج    وز    تيغ   و   نـگين
طرايف    کـه    باشد    بـه    چين   اندرون
بياراسـت      از      هر      دري      برهيون
ز       دينار       چيني      ز      بـهر      نـثار
بـه     گـنـجور     فرمود    تا    سي    هزار
بياورد      و      با      هديه‌ها      يار      کرد
دگر      را      هـمـه      بار      دينار      کرد
سخـنـگوي    مردي    بجسـت   از   مهان
خردمـند      و      گرديده      گرد      جـهان
بـفرمود       تا       پيش       اوشد       دبير
ز      خاقان      يکي      نامـه‌اي      برحرير
نـبـشـتـند       برسان       ارژنـگ       چين
سوي     شاه     با     صد     هزار     آفرين
گذر      مرد      را     سوي     هيتال     بود
هـمـه    ره    پر    از    تيغ    و   کوپال   بود
ز   سـغد   اندرون   تا   بـه   جيحون  سـپاه
کـشيده      رده      پيش     هيتال     شاه
گوي         غاتـفر         نام        سالارشان
بـه       جـنـگ      اندورن      نامـبردارشان
چو    آگـه    شد    از    کار    خاقان   چين
وزان          هديه          شـهريار         زمين
ز    لـشـکر    جـهانديده   گان   را   بـخواند
سـخـن   سر  به  سر  پيش  ايشان  براند
چـنين      گـفـت      باسرکـشان     غاتـفر
کـه     مارا    بدآمد    ز    اخـتر    بـه    سر
اگر      شاه     ايران     و     خاقان     چين
بـسازند       وز       دل       کـنـند      آفرين
هراسـسـت    زين    دوسـتي    بـهر    ما
برين      روي      ويران      شود     شـهرما
بـبايد        يکي        تاخـتـن       ساخـتـن
جـهان        از       فرسـتاده       پرداخـتـن
زلـشـکر          يکي         نامور         برگزيد
سرافراز     جـنـگي     چـنانـچون     سزيد
بـتاراج      داد     آن     هـمـه     خواسـتـه
هيونان              واسـبان             آراسـتـه
فرسـتاده      را     سر     بريدند     پـسـت
ز     ترکان     چيني    سواري    نـجـسـت
چوآگاهي      آمد      بـه      خاقان     چين
دلـش   گـشـت  پر  درد  و  سر  پر  ز  کين
سـپـه      را      ز     قـجـغارباشي     براند
بـه     چين     وخـتـن     نامداري     نـماند
ز      خويشان      ارجاسـب     وافراسياب
نـپرداخـت   يک   تـن   بـه   آرام   و   خواب
برفـتـند         يکـسر        بـه        گـلزريون
هـمـه  سر  پر  از  خشم  و  دل  پر  زخون
سـپـهدار    خاقان    چين    سنـجـه    بود
هـمي   بـه  آسـمان  بر  زد  از  خاک  دود
ز     جوش    سواران    بـه    چاچ    اندرون
چو   خون   شد   بـه   رنـگ   آب   گـلزريون
چو     آگاه    شد    غاتـفر    زان    سـخـن
کـه    خاقان    چيني    چـه    افگـند   بـن
سـپاهي         ز         هيتاليان        برگزيد
کـه     گشـت     آفـتاب    ازجـهان    ناپديد
زبـلـخ    وز    شـگـنان    و    آموي    و   زم
سـليح    وسپـه   خواسـت   و   گنج   درم
ز    سومان    وز    ترمذ    و    ويسـه   گرد
سـپاهي        برآمد       زهرسوي       گرد
ز    کوه    و    بيابان    وز    ريگ    و   شـخ
بـجوشيد    لـشـکر    چو    مور    و   مـلـخ
چو      بـگذشـت      خاقان     برود     برک
توگـفـتي     هـمي     تيغ     بارد     فـلـک
سـپاه   انـجـمـن   کرد   بر   ماي   و   مرغ
سيه   گـشـت   خورشيد   چون   پر   چرغ
ز      بـس      نيزه     وتيغـهاي     بـنـفـش
درفـشيدن       گونـه       گونـه       درفـش
بـه     خارا     پر     از    گرد    وکوپال    بود
کـه      لـشـکرگـه      شاه     هيتال     بود
بـشد    غاتـفر    با    سـپاهي    چو    کوه
ز      هيتال      گرد      آور      ديده     گروه
چو    تـنـگ   اندرآمد   ز   هر   سو   سـپاه
ز     تـنـگي     بـبـسـتـند     بر     باد     راه
درخـشيدن             تيغـهاي            سران
گراييدن                گرزهاي                گران
توگـفـتي      کـه     آهـن     زبان     داردي
هوا       گرز       را       ترجـمان       داردي
يکي    باد    برخاسـت    و   گردي   سياه
بـشد    روشـنايي    ز    خورشيد   و   ماه
کـشاني      وسـغدي     شدند     انجـمـن
پر    از    آب    رو    کودک    و    مرد    وزن
کـه     تا     چون     بود     کارآن     رزمـگاه
کرا       بردهد       گردش       هور      وماه
يکي     هفـتـه     آن    لشـکر    جنگـجوي
بروي       اندر       آورده       بودند       روي
بـه    هر    جاي   برتوده‌اي   کـشـتـه   بود
ز  خون  خاک  وسنک  ارغوان  گشتـه بود
ز    بـس   نيزه   و   گرز   و   کوپال   و   تيغ
توگفـتي    هـمي    سـنـگ   بارد   ز   ميغ
نـهان      شد      بـگرد      اندرون     آفـتاب
پر   از   خاک   شد   چـشـم   پران  عـقاب
بهشـتـم    سوي    غاتـفر    گشـت    گرد
سيه     شد     جـهان     چوشـب    لاژورد
شـکـسـت     اندر     آمد     بـه    هيتاليان
شکسـتي    کـه    بستنـش   تا   ساليان
نديدند       وهرکـس      کزيشان      بـماند
بـه   دل   در   هـمي   نام   يزدان   بـخواند
پراگـنده    بر   هر   سويي   خـسـتـه   بود
هـمـه     مرز     پرکشتـه     وبسـتـه    بود
هـمي   اين   بدان  آن  بدين  گفت  جنـگ
نديديم       هرگز      چـنين      با      درنـگ
هـمانا     نـه     مردم    بدند    آن    سـپاه
نـشايسـت       کردن      بديشان      نـگاه
بـه    چـهره    هـمـه    ديو    بودند    و   دد
بـه    دل    دور    ز   انديشـه   نيک   و   بد
ز     ژوپين     وز     نيزه    و    گرز    و    تيغ
توگـفـتي          ندانـند          راه         گريغ
هـمـه        چـهره        اژدها       داشـتـند
هـمـه      نيزه      بر      ابر      بـگذاشـتـند
هـمـه      چنگـهاشان      بـسان     پلنـگ
نـشد   سير   دلـشان   توگويي   ز   جنـگ
يکي     زين     ز     اسـبان     نـبرداشـتـند
بـخـفـتـند      و     بر     برف     بگذاشـتـند
خورش      بارگي      راهـمـه     خار     بود
سواري      بـخـفـتي      دو      بيدار     بود
نداريم        ما       تاب       خاقان       چين
گذر      کرد      بايد      بـه     ايران     زمين
گر    اي    دون    کـه   فرمان   برد   غاتـفر
بـبـندد      بـه     فرمان     کـسري     کـمر
سـپارد       بدو       شـهر       هيتال      را
فرامـش      کـند      گرز     و     کوپال     را
وگرنـه     خود     از     تـخـمـه    خوشـنواز
گزينيم             جـنـگاوري             سرفراز
کـه       اوشاد       باشد       بـنوشين‌روان
بدو        دولـت        پير       گردد       جوان
بـگويد        بدو       کار       خاقان       چين
جـهاني          بروبر         کـنـند         آفرين
کـه   با   فر  و  برزست  و  بـخـش  و  خرد
هـمي      راسـتي      را      خرد      پرورد
نـهادسـت     بر    قيصران    باژ    و    ساو
ندارند     با     او     کـسي     زور    و    تاو
ز      هيتاليان      کودک     و     مرد     وزن
برين     يک    سـخـن    برشدند    انجـمـن
چـغاني          گوي          بود         فرخ‌نژاد
جـهانـجوي   پر   دانـش   و   بخش   و  داد
خردمـند      و     نامـش     فـغانيش     بود
کـه   با   گـنـج   و   با   لشـکر  خويش  بود
بزرگان         هيتال         وخاقان        چين
بـه      شاهي      برو      خواندند     آفرين
پـس     آگاهي    آمد    بـه    شاه    بزرگ
ز     خاقان    کـه    شد    نامدار    سـترگ
ز     هيتال     و     گردان     آن     انـجـمـن
کـه    آمد    ز    خاقان    بريشان    شـکـن
ز    شاه    چـغاني    کـه    با    بـخـت   نو
بيامد     نـشـسـت     از    بر    تـخـت    نو
پرانديشـه      بنشـسـت     شاه     جـهان
ز           گـفـتار          بيدار          کارآگـهان
بـه    ايوان    بياراسـت    جاي   نشـسـت
برفـتـند           گردان          خـسروپرسـت
ابا           موبد           موبدان          اردشير
چوشاپور         وچون         يزدگرد        دبير
هـمان         بـخردان        نـماينده        راه
نـشـسـتـند    يک    سر    بر   تخت   شاه
چـنين   گفـت   کـسري   که   اي  بخردان
جـهان     گـشـتـه    و    کار    ديده    ردان
يکي        آگـهي        يافـتـم        ناپـسـند
سـخـنـهاي      ناخوب      و      ناسودمـند
ز     هيتال     وز     ترک     وخاقان     چين
وزان          مرزبانان          توران         زمين
بي     اندازه     لـشـکر    شدند    انجـمـن
ز    چاچ    وز    چين    وز   ترک   و   خـتـن
يکي   هـفـتـه   هيتال   با   ترک   و   چين
ز      اسـبان      نـبرداشـتـند     ايچ     زين
بـه     فرجام     هيتال     برگـشـتـه    شد
دو   بـهره   مـگر   خسته   و   کشتـه  شد
بدان       نامداري      کـه      هيتال      بود
جـهاني      پر      از     گرز     وکوپال     بود
شگفـتـسـت    کامد    بريشان   شکست
سـپـهـبد    مـباد    ايچ    با    راي   پسـت
اگر     غاتـفر     داشـتي     نام     و    راي
نـبردي   سـپـهر   آن   سپـه   را   ز   جاي
چوشد     مرز     هيتاليان     پر     ز    شور
بجـسـتـند      از      تـخـم      بـهرام     گور
نو      آيين      يکي      شاه      بـنـشاندند
بـه      شاهي      برو      آفرين     خواندند
نشسـتـسـت    خاقان   بدان   روي   چاج
سرافراز     با     لـشـگر     و    گـنـج    تاج
ز     خويشان    ارجاسـب    و    افراسياب
جز    از    مرز   ايران   نـبينـند   بـه   خواب
ز           پيروزي          لـشـکر          غاتـفر
هـمي‌برفرازد       بـه       خورشيد      سر
سزد       گر       نـباشيم       هـمداسـتان
کـه    خاقان    نـخواند    چـنين    داسـتان
کـه   تا   آن   زمين   پادشاهي   مراسـت
کـه   دارند   ازو   چينيان   پشـت   راسـت
هـمـه    زيردسـتان   از   ايشان   به   رنـج
سـپرده   بديشان   زن   و   مرد   و   گـنـج
چـه      بينيد      يکـسر     کـنون     اندرين
چـه    سازيم    با    ترک    وخاقان    چين
بزرگان             دانـنده             برخاسـتـند
هـمـه       پاسـخـش       را      بياراستـند
گرفـتـند       يک       سر       برو       آفرين
کـه    اي    شاه    نيک   اخـتر   و   پاکدين
هـمـه         مرز        هيتال        آهرمـنـند
دورويند      واين      مرز     را     دشـمـنـند
بريشان      سزد      هرچ      آيد      ز     بد
هـم     از     شاه     گـفـتار     نيکو    سزد
ازيشان     اگر    نيسـتي    کين    و    درد
جز      از      خون      آن     شاه     آزادمرد
بـکـشـتـند         پيروز         را         ناگـهان
چـنان       شـهرياري       چراغ       جـهان
مـبادا     کـه     باشـند     يک    روز    شاد
کـه      هرگز      نـخيزد     ز     بيداد     داد
چـنينـسـت              بادافره             دادگر
هـمان    بدکـنـش    را   بد   آيد   بـه   سر
ز     خاقان     اگر     شاه     راند    سـخـن
کـه   دارد   بـه   دل   کين   و   درد   کـهـن
سزد      گر      ز      خويشان     افراسياب
بدآموز        دارد        دو        ديده       پرآب
دگر     آنـک     پيروز     شد     دل    گرفـت
اگر     زو     بـترسي    نـباشد    شـگـفـت
ز        هيتال       وز       لـشـکر       غاتـفر
مـکـن      ياد      وتيمار     ايشان     مـخور
ز     خويشان    ارجاسـب    و    افراسياب
زخاقان   کـه   بنشـسـت   ازان   روي  آب
بـه    روشـن    روان    کار   ايشان   بـساز
تويي      درجـهان      شاه     گردن     فراز
فروغ     از     تو     گيرد     روان     و    خرد
انوشـه      کـسي      کو      روان      پرورد
تو       داناتري       از      بزرگ      انـجـمـن
نـبايدت        فرزانـه        و        راي       زن
تو    را    زيبد    اندر   جـهان   تاج   وتـخـت
کـه   با   فر   و   برزي  و  با  راي  و  بـخـت
اگر      شاه      سوي     خراسان     شود
ازين       پادشاهي       هراسان       شود
هرآن    گـه    کـه    بينـند    بي‌شاه    بوم
زمان    تا    زمان    لـشـکر    آيد    ز    روم
از       ايرانيان       باز       خواهـند      کين
نـماند          بروبوم          ايران          زمين
نـه    کـس    پاي    برخاک    ايران    نـهاد
نـه     زين     پادشاهي     بـبد    کرد    ياد
اگر    شاه    را   راي   کينـسـت   وجـنـگ
ازو      رام     گردد     بـه     دريا     نـهـنـگ
چو      بـشـنيد      ز     ايرانيان     شـهريار
ز       بزم      وز      پرخاش      وز      کارزار
کـسي     را     نـبد     گرد     رزم     آرزوي
بـه    بزم    و    بـناز   اندرون   کرده   خوي
بدانـسـت       شاه      جـهان      کدخداي
کـه    اندر    دل    بـخردان   چيسـت   راي
چـنين   داد   پاسـخ   که   يزدان   سـپاس
کزو     دارم     اندر     دو     گيتي    هراس
کـه   ايشان   نجستـند   جز  خواب  وخورد
فراموش          کردند          گرد          نـبرد
شـما     را     بر     آسايش     و     بزمـگاه
گران    شد    چـنينـتان   سر   از   رزمـگاه
تـن     آسان     شود    هرک    رنـج    آورد
ز      رنـج      تـنـش      باز     گـنـج     آورد
بـه       نيروي       يزدان       سرماه       را
بـسيجيم     يک     سر    هـمـه    راه    را
بـه    سوي    خراسان   کشم   لـشـکري
بـخواهـم      سـپاهي      ز     هرکـشوري
جـهان      از     بدان     پاک     بي‌خوکـنـم
بداد      ودهـش     کـشوري     نو     کـنـم
هـمـه              نامداران             فروماندند
بـه       پوزش       برو      آفرين      خواندند
کـه    اي    شاه    پيروز    با    فر    و   داد
زمانـه        بـه       ديدار       توشاد       باد
هـمـه      نامداران      تو      را      بـنده‌ايم
بـه     فرمان     و     رايت    سرافـگـنده‌ايم
هرآنـگـه      کـه     فرمان     دهد     کارزار
نـبيند       ز       ما      کاهـلي      شـهريار
ازان    پـس   چو   بنـشـسـت   با   راي‌زن
بزرگان      وکـسري      شدند      انـجـمـن
هـمي‌بود     ازين     گونـه     تا     ماه    نو
برآمد       نـشـسـت       از       برگاه      نو
تو    گـفـتي   کـه   جامي   ز   ياقوت   زرد
نـهادند            بر           چادر           لاژورد
بديدند        بر        چـهره       شاه       ماه
خروشي       برآمد      ز      درگاه      شاه
چو    برزد   سر   از   کوه   رخـشان   چراغ
زمين     شد     بـه    کردار    زرين    جـناغ
خروش      آمد      و      نالـه      گاو      دم
بـبـسـتـند      بر      پيل      رويينـه     خـم
دمادم    بـه    لـشـکر    گـه    آمد   سـپاه
تـبيره          زنان          برگرفـتـند          راه
بدرگاه           شد           يزدگرد          دبير
ابا           راي‌زن           موبد          اردشير
نبشـتـند     نامـه     بـه     هر     کـشوري
بـهر         نامداري         و         هرمـهـتري
کـه   شد   شاه   با   لـشـکر  از  بـهر  رزم
شـما      کـهـتري      را     مـسازيد     بزم
بـفرمود         نامـه         بـخاقان        چين
فـغانيش         راهـم         بـکرد        آفرين
يکي      لـشـکري      از      مداين      براند
کـه     روي     زمين     جز     بدريا    نـماند
زمين     کوه     تاکوه     يک    سر    سـپاه
درفـش         جـهاندار        بر        قـلـبـگاه
يکي    لـشـکري    سوي   گرگان   کـشيد
کـه    گـشـت    آفـتاب    از   جهان   ناپديد
بياسود       چـندي      ز      بـهر      شـکار
هـمي‌گـشـت     درکوه     و    در    مرغزار
بـسـغد    اندرون   بود   خاقان   کـه   شاه
بـه    گرگان   هـمي   راي   زد   با   سـپاه
ز     خويشان    ارجاسـب    و    افراسياب
شده    سـغد    يکـسر    چو    درياي   آب
هـمي‌گـفـت       خاقان       سـپاه      مرا
زمين           برنـتابد           کـلاه           مرا
از    ايدر    سـپـه    سوي   ايران   کـشيم
وز    ايران    بـه   دشـت   دليران   کـشيم
هـمـه    خاک    ايران    بـه    چين    آوريم
هـمان       تازيان       را       بدين      آوريم
نـمانـم   کـه   کـس   تاج   دارد   نه   تخت
نـه   اورنـگ   شاهي   نه   از  تخت  بخـت
هـمي‌بود     يک    چـند    باگـفـت    وگوي
جـهانـجوي      با     لشـکري     جنگـجوي
چـنين     تا     بيامد     ز     شاه     آگـهي
کز       ايران       بـجـنـبيد       با      فرهي
وزان    بـه    خـت    پيروزي   و   دسـتـگاه
ز     دريا     بـه     دريا     کـشيده     سـپاه
بـپيچيد       خاقان       چو       آگاه      شد
بـه      رزم     اندرون     راه     کوتاه     شد
بـه     انديشـه     بنشـسـت    با    راي‌زن
بزرگان       لـشـکر       شدند       انـجـمـن
سـپـهدار     خاقان    بـه    دسـتور    گفت
کـه    اين    آگـهي    خوار   نتوان   نهـفـت
شـنيدم   کـه   کسري   به   گرگان  رسيد
هـمـه     روي    کـشور    سپـه    گستريد
ندارد        هـمانا        ز        ما       آگاهي
وگر      تارک      از      راي     دارد     تـهي
ز   چين   تا   به   جيحون  سپاه  مـنـسـت
جـهان       زير      فر      کـلاه      مـنـسـت
مرا    پيش    او    رفـت   بايد   بـه   جـنـگ
بـپوشد      درم      آتـش      نام      ونـنـگ
گـماند      کزو      بـگذري     راه     نيسـت
و   گر   در   زمانـه   جز   او   شاه  نيسـت
بياگاهد      اکـنون     چومـن     جنـگـجوي
شوم     با    سواران    چين    پيش    اوي
خردمـند      مردي     بـه     خاقان     چين
چـنين     گـفـت     کاي    شـهريار    زمين
تو     با    شاه    ايران    مـکـن    رزم    ياد
مده     پادشاهي    و    لـشـکر    بـه    باد
ز    شاهان   نـجويد   کـسي   جاي   اوي
مـگر    تيره    باشد    دل    و    راي    اوي
کـه   با   فر   او   تـخـت   را  شاه  نيسـت
بديدار     او     در     فـلـک    ماه    نيسـت
هـمي    باژ    خواهد    ز    هـند   وز   روم
ز    جايي   کـه   گنـجـسـت   و   آباد   بوم
خداوند     تاجـسـت     و     زيباي    تـخـت
جـهاندار     و     بيدار     و     پيروز    بـخـت
چوبـشـنيد     خاقان     ز    موبد    سـخـن
يکي     راي     شايسـتـه     افـگـند    بـن
چـنين     گـفـت     با     کاردان     راه‌جوي
کـه    اين   را   چـه   بيند   خردمـند   روي
دوکارسـت       پيش       اندرون       ناگزير
کـه    خامـش    نـشايد   بدن   خيره   خير
کـه   آن  را  به  پايان  جز  از  رنـج  نيسـت
بـه     از     بر    پراگـندن    گـنـج    نيسـت
ز     دينار     پوشـش     نيايد    نـه    خورد
نـه     گـسـتردني    روز    نـنـگ    و    نبرد
بدو       ايمـني       بايد       و       خوردني
هـمان     پوشـش    و    نـغز    گسـتردني
هرآنـکـس    کـه    از   بد   هراسان   شود
درم     خوار     گيرد     تـن    آسان    شود
ز     لـشـکر     سـخـنـگوي     ده     برگزيد
کـه       دانـند      گـفـتار      دانا      شـنيد
يکي      نامـه      بـنـبـشـت      با     آفرين
سـخـندان    چيني   چو   ار   تـنـگ   چين
برفـت     آن     خرد     يافـتـه    ده    سوار
نـهان        پرسـخـن        تا        درشـهريار
بـه     کـسري     چو    برداشتـند    آگـهي
بياراسـت          ايوان         شاهـنـشـهي
بـفرمود         تا         پرده         برداشـتـند
ز       درگاهـشان      شاد      بـگذاشـتـند
برفـتـند          هر          ده         برشـهريار
ابا      نامـه      و     هديه     و     با     نـثار
جـهاندار       چون      ديد      بـنواخـتـشان
ز    خاقان    بـپرسيد    و    بنـشاخـتـشان
نـهادند      سر      پيش     او     بر     زمين
بدادند          پيغام          خاقان          چين
بـه      چيني     يکي     نامـه‌اي     برحرير
فرسـتاده         بـنـهاد         پيش        دبير
دبير    آن    زمان    نامـه   خواندن   گرفـت
همـه     انـجـمـن     ماند    اندر    شگفت
سر    نامـه    بود    از    نـخـسـت    آفرين
ز        دادار        بر        شـهريار        زمين
دگر    سر    فرازي    و    گـنـج   و   سـپاه
سـليح     وبزرگي     نـمودن     بـه     شاه
سـه    ديگر   سخـن   آنـک   فغـفور   چين
مراخواند         اندر         جـهان         آفرين
مرا          داد          بي‌آرزو          دخـترش
نـجويند      جز     راي     مـن     لـشـکرش
وزان     هديه    کز    پيش    نزديک    شاه
فرسـتاد      وهيتال      بـسـتد      ز     راه
بران   کينـه   رفتـم   مـن   از   شـهر  چاج
کـه    بسـتانـم    از    غاتـفر    گنـج    وتاج
بدان       گونـه      رفـتـم      ز      گـلزريون
کـه   شد   لعـلـگون   آب   جيحون  ز  خون
چو    آگاهي    آمد   بـه   ماچين   و   چين
بـگوينده               برخوانديم              آفرين
ز          پيروزي         شاه         ومردانـگي
خردمـندي      و      شرم     و     فرزانـگي
هـمـه       دوسـتي      بودي      اندرنـهان
کـه         جوييم        باشـهريار        جـهان
چو    آن   نامـه   بشـنيد   و   گـفـتار   اوي
بزرگي          ومردي          وبازار         اوي
فرسـتاده           راجايگـه           ساخـتـند
سـتودند        بـسيار        و       بـنواخـتـند
چو     خوان    ومي    آراسـتي    ميگـسار
فرسـتاده          راخواسـتي         شـهريار
بـبودند       يک       ماه       نزديک      شاه
بـه     ايوان     بزم     و     بـه    نـخـچيرگاه
يکي   بارگـه   ساخـت   روزي  به  دشـت
ز      گردسواران      هوا     تيره     گـشـت
هـمـه          مرزبانان         زرين         کـمر
بـلوچي     و     گيلي    بـه    زرين    سـپر
سراسر          بدان         بارگاه         آمدند
پرسـتـنده        نزديک        شاه        آمدند
چوسيصدز        پيلان        زرين       سـتام
بـبردند        وشـمـشير        زرين        نيام
درخـشيدن     تيغ    و    ژوپين    وخـشـت
توگويي    کـه    زر   اندر   آهـن   سرشـت
بديبا         بياراسـتـه        پـشـت        پيل
بدو     تـخـت    پيروزه    هـم    رنـگ    نيل
زمين     پرخروش     وهوا    پر    ز    جوش
هـمي      کر      شد      مردم      تيزگوش
فرسـتاده       بردع       وهـند      و      روم
ز      هر      شـهرياري      ز      آباد      بوم
ز       دشـت       سواران       نيزه       گزار
برفـتـند      يک     سر     سوي     شـهريار
بـه   چيني   نمود  آنک  شاهي  کراسـت
ز   خورشيد   تا   پشـت   ماهي  کراسـت
هوا    پر    شد    از    جوش    گرد    سوار
زمين      پرشد      از      آلـت      کار     زار
بـه    دشـت    اندر    آورد   گه   ساخـتـند
سواران         جـنـگي         هـمي‌تاخـتـند
بـه    کوپال    و    تيغ    و   بـتير   و   کـمان
بگـشـتـند      گردنـکـشان      يک      زمان
هـمـه     دشـت     ژوپين‌زن     و    نيزه‌دار
بـه   يک   سو   پياده   بـه  يک  سو  سوار
فرسـتاده‌گان      را     ز     هر     کـشوري
ز      هر     نامداري     و     هر     مـهـتري
شـگـفـت   آمد   از   لشکر   و   ساز   اوي
هـمان     چـهره     و     نام     وآواز     اوي
فرسـتادگان     يک    بـه    ديگر    بـه    راز
بـگـفـتـند        کين        شاه       گردن‌فراز
هـنر       جويد      وهيچ      پيچد      عـنان
بـه       کردار       پيکر      نـمايد      سـنان
هـنرگرد     نـمودي     بـه     ما     شـهريار
ازو       داشـتي       هر      يکي      يادگار
چو     هريک     برفـتي     برشاه    خويش
سـخـن     داشـتي     يارهـمراه    خويش
بگـفـتي    کـه    چون   شاه   نوشين‌روان
بديده        نـبينـند        پير        و       جوان
سـخـن      هرچ     گفـتـند     اندر     نـهان
بـگـفـتـند         با        شـهريار        جـهان
بـه     گـنـجور     فرمود     پـس     شـهريار
کـه     آرد     بـه     دشـت     آلـت    کارزار
بياورد       خـفـتان       وخود       و       زره
بـفرمود           تا          برگـشايد          گره
گـشاده         برون         کرد        زورآزماي
نـبرداشـتي        جوشـن       او       زجاي
هـمان   خود   و   خـفـتان   و   کوپال  اوي
نـبرداشـتي     جز     بر     و     يال     اوي
کمانکـش    نـبودي    بـه    لشـکر   چنوي
نـه      ازنامداران      چـنان      جـنـگـجوي
بـه    آوردگـه    رفـت   چون   پيل   مسـت
يکي     گرزه     گاو     پيکر     بـه    دسـت
بـه      زير      اندرون      با      ره      گامزن
ز     بالاي     او     خيره     شد    انـجـمـن
خروش        آمد        و       نالـه       کرناي
هـم    از    پـشـت    پيلان   جرنـگ   دراي
تـبيره      زنان      پيش      بردند     سـنـج
زمين   آمد   از   سـم   اسـبان   بـه   رنـج
شـهـنـشاه    با   خود   و   گبر   و   سـنان
چـپ   و   راسـت   گردان  و  پيچان  عـنان
فرسـتادگان             خواندند             آفرين
يکايک       نـهادند       سر       بر       زمين
بـه   ايوان   شد   از   دشـت  شاه  جـهان
يکايک          برفـتـند          با         اومـهان
بـفرمود      تا      پيش     او     شد     دبير
ابا           موبد           موبدان          اردشير
بـه        قرطاس        برنامـه       خـسروي
نويسـنده       بـنوشـت       بر       پـهـلوي
قـلـم   چون  دو  رخ  را  به  عنبر  بشست
سرنامـه     کرد     آفرين     از     نـخـسـت
بران         دادگر         کوسـپـهر         آفريد
بـلـندي       وتـندي      و      مـهر      آفريد
هـمـه    بـنده‌گانيم    و    او    پادشاسـت
خرد          برتوانايي         او         گواسـت
نـفـس     جز     بـه     فرمان     اونـشـمرد
پي      مور     بي     او     زمين     نـسـپرد
ازو       خواسـتـم       تا       مـگر      آفرين
رساند     ز     ما     سوي    خاقان    چين
نخسـت     آنـک     گـفـتي    ز    هيتاليان
کزان     گونـه     بـسـتـند    بد    را    ميان
بـه      بيداد      برخيره     خون     ريخـتـند
بـه       دام      نـهاده      خود      آويخـتـند
اگر    بد    کـنـش    زور    دارد    چو   شير
نـبايد     کـه     باشد     بـه     يزدان    دلير
چوايشان        گرفـتـند       راه       پـلـنـگ
تو   پيروز   گشـتي   برايشان   به   جـنـگ
و   ديگر   کـه   گفـتي   ز   گنـج   و  سـپاه
ز    نيروي    فـغـفور    و    تـخـت   و   کـلاه
کـسي      کز      بزرگي     زند     داسـتان
نـباشد           خردمـند          هـمداسـتان
توتـخـت      بزرگي      نديدي      نـه     تاج
شگـفـت    آمدت    لـشـکر   و   مرز   چاج
چـنين    باکـسي   گـفـت   بايد   که   گنج
نـبيند   نـه   لشـکر   نـه   رزم   و   نه   رنج
بزرگان          گيتي          مرا         ديده‌اند
کـسان       کـم       نديدند      بـشـنيده‌اند
کـه      درياي     چين     را     ندارم     باب
شود     کوه     از    آرام    مـن    درشـتاب
سراسر     زمين     زير    گنـج    مـنـسـت
کـجا     آب     وخاکسـت    رنـج    منسـت
سـه    ديگر    کـجا    دوستي   خواسـتي
بـه       پيوند       ما       دل       بياراسـتي
هـمي    بزم    جويي    مرا   نيسـت   رزم
نـه    خرد    کـسي   رزم   هرگز   بـه   بزم
و      ديگر      کـه      با      نامـبردار     مرد
نـجويد         خردمـند         هرگز         نـبرد
بويژه   کـه   خود   کرده   باشد  به  جـنـگ
گـه      رزم     جـسـتـن     نـجويد     درنـگ
بـسي       ديده      باشد      گـه      کارزار
نـخواهد          گـه          رزم          آموزگار
دل   خويش   بايد   که   درجنـگ   سـخـت
چـنان   رام   دارد   کـه   با   تاج   و  تـخـت
تو       را      يار      بادا      جـهان      آفرين
بـماناد       روشـن      کـلاه      و      نـگين
نـهادند       برنامـه       بر      مـهر      شاه
بياراسـت    آن    خـسروي    تاج    و   گاه
برسـم       کيان       خلـعـت      آراسـتـند
فرسـتاده       را       پيش      اوخواسـتـند
ز    پيغام    هرچـش    بـه    دل    بود   نيز
بـه     گـفـتار     بر     نامـه     بـفزود     نيز
بـخوبي       برفـتـند      ز      ايوان      شاه
سـتايش        کـنان        برگرفـتـند       راه
رسيدند     پـس     پيش     خاقان     چين
سراسر        زبانـها       پر       از       آفرين
جـهانديده      خاقان      بـپردخـت      جاي
بيامد         برتـخـت         او        رهـنـماي
فرسـتاده‌گان      راهـمـه     پيش     خواند
ز     کـسري     فراوان     سـخـنـها    براند
نخـسـت   ازهـش   و  دانش  و  راي  اوي
ز     گـفـتار     و     ديدار     و     بالاي     او
دگر    گفـت    چـندسـت    با    او   سـپاه
ازيشان     کـه     دارد     نـگين    و    کـلاه
ز      داد      وز      بيداد      وز     کـشورش
هـم    از   لـشـکر   و   گنج   وز   افـسرش
فرسـتاده        گويا        زبان        برگـشاد
هـمـه     ديدها     پيش     او     کرد     ياد
بـه   خاقان   چين   گفـت   کاي   شـهريار
تواو       را       بدين      زيردسـتي      مدار
بدين     روزگاري     کـه     ما     نزد     اوي
بـبوديم     شادان     دل     و     تازه    روي
بـه    ايوان    رزم   و   بـه   دشـت   شـکار
نديديم         هرگز         چـنو         شـهريار
بـه   بالاي   سروسـت   و   هـم   زور  پيل
بـه    بخشـندگي    هـمـچو    درياي   نيل
چو     برگاه     باشد     سـپـهر    وفاسـت
بـه    آورد    گـه    هـم    نهنـگ    بلاسـت
اگر       تيز       گردد      بـغرد      چو      ابر
از       آواز       او       رام       گردد      هژبر
وگر       مي‌گـسارد       بـه      آواز      نرم
هـمي    دل    سـتاند    بـه    گفـتار   گرم
خجسـتـه   سرو  شست  بر  گاه  و  تخت
يکي       بارور       شاخ      زيبا      درخـت
هـمـه      شـهر      ايران     سـپاه     ويند
پرسـتـندگان                کـلاه               ويند
چوسازد     بـه     دشـت    اندرون    بارگاه
نگـنـجد     هـمي    درجـهان    آن    سپاه
هـمـه       گرزداران       با       زيب       وفر
هـمـه     پيشـکاران     بـه     زرين     کـمر
ز     پيل    وز    بالا    و    از    تـخـت    عاج
ز    اورنـگ    وز    ياره    و    طوق    و   تاج
کـس       آيين       او       رانداند      شـمار
بـه     گيتي     جز     از    دادگر    شـهريار
اگر      دشـمـنـش     کوه     آهـن     شود
برخـشـم      اوچـشـم      سوزن      شود
هرآنـکـس    کـه    سير    آيد    از    روزگار
شود      تيز      وبا      او      کـند      کارزار
چوخاقان    چين    آن    سـخـنـها   شـنيد
بـپژمرد     وشد     چون    گـل    شـنـبـليد
دلـش    زان    سـخـنـها    بدو    نيم   شد
وز    انديشـه    مـغزش   پر   از   بيم   شد
پرانديشـه      بـنـشـسـت      با      راي‌زن
چـنين      گـفـت     با     نامدار     انجـمـن
کـه   اي   بـخردان   روي  اين  کارچيسـت
پرانديشـه    وخـسـتـه    ز    آزار    کيست
نـبايد    کـه    پيروز    گشتـه    بـه   جنـگ
هـمـه      نامـها      بازگردد     بـه     نـنـگ
ز        هرگونـه        موبدان       خواسـتـند
چـپ    و    راسـت    گفتـند   و   آراستـند
چـنين   گـفـت   خاقان   که   اينست   راه
کـه      مردم     فرسـتيم     نزديک     شاه
بـه    انديشـه    در    کار    پيشي    کـنيم
بـسازيم     با     شاه    وخويشي    کـنيم
پـس     پرده     ما     بـسي    دخـترسـت
کـه        برتارک       بانوان       افـسرسـت
يکي    را    بـه    نام    شهـنـشـه    کـنيم
ز     کار     وي     انديشـه    کوتـه    کـنيم
چو     پيوند    سازيم    با    او    بـه    خون
نـباشد    کـس    اورا    بـه    بد   رهنـمون
بدو          نازش          وسرفرازي         بود
وزو     بـگذري     جـنـگ     و     بازي    بود
ردان    را    پـسـند    آمد    اين    راي‌شاه
بـه     آواز    گـفـتـند    کاين    اسـت    راه
ز     لـشـکر     سـه     پرمايه    را    برگزيد
کـه    گويند    و    دانـند    پاسـخ    شـنيد
درگـنـج      دينار      بـگـشاد     و     گـفـت
کـه     گوهر     چرا    بايد    اندر    نـهـفـت
اگر       نام       رابايد       و       نـنـگ      را
وگر    بـخـشـش    و   رزم   و   آهـنـگ   را
يکي    هديه‌اي    ساخـت   کاندر   جـهان
کـسي     آن    نديد    از    کـهان    ومـهان
دبير      جـهانديده      را      پيش      خواند
سـخـن   هرچ   بودش   بـه   دل   در  براند
نـخـسـت        آفرين        کرد       برکردگار
توانا             ودانا            و            پروردگار
خداوند      کيوان      و      خورشيد     وماه
خداوند              پيروزي             ودسـتـگاه
ز     بـنده     نـخواهد     جز    از    راسـتي
نـجويد      بـه      داد     اندرون     کاسـتي
ازو        باد        برشاه        ايران       درود
خداوند    شـمـشير    و    کوپال    و    خود
خداوند         دانايي         وتاج        وتـخـت
ز     پيروزگر     يافـتـه     کام     و     بـخـت
بداند              جـهاندار             خـسرونژاد
خردمـند   با   سـنـگ   و   فرهنـگ   و  راد
کـه    مردم    بـه    مردم    بوند   ارجـمـند
اگر      چـند     باشد     بزرگ     و     بـلـند
فرسـتادگان              خردمـند             مـن
کـه       بودند       نزديک       پيوند       مـن
ازان       بارگـه       چون      بدين      بارگاه
رسيدند     وگـفـتـند     چـندي     ز    شاه
ز     داد     وخردمـندي    و    بـخـت    اوي
ز    تاج    و    سرافرازي    و   تـخـت   اوي
چـنان      آرزو      خاسـت     کز     فر     تو
بـباشيم            در           سايه           پرتو
گرامي‌تو    راز    خون    دل   چيز   نيسـت
هـنرمـند      فرزند      با     دل     يکيسـت
يکي     پاک     دامـن     کـه    آهـسـتـه‌تر
فزون‌تر             بديدار            وشايسـتـه‌تر
بـخواهد     ز    مـن    گر    پـسـند    آيدش
هـمانا      کـه     اين     سودمـند     آيدش
نـباشد      جدا     مرز     ايران     ز     چين
فزايد        ز        ما       درجـهان       آفرين
پـس     اندر     نـبـشـتـند     چيني    حرير
بـبردند        با        مـهر        پيش       وزير
سـه       مرد       گرانـمايه       وچرب‌گوي
گزين    کرد    خاقان    ز    خويشان    اوي
برفـتـند          زان          بارگاه          بـلـند
بـه    ايران    بـه    نزديک   شاه   ارجـمـند
چو    بـشـنيد    کـسري    بياراسـت    تاج
نـشـسـت   از   بر   خسروي   تخت   عاج
سـه     مرد     گرانـمايه     و    هوشـمـند
رسيدند         نزديک        تـخـت        بـلـند
سـه    بدره    ز   دينار   چون   سي   هزار
بـبردند      و      کردند      پيشـش      نـثار
ز    زرين    و    سيمين    و    ديباي   چين
درفـشان‌تر        ازآسـمان       بر       زمين
فرسـتادگان       را      چو      بـنـشاخـتـند
بـه     چيني     زبان     آفرين     ساخـتـند
سزاوار         ايشان         يکي        جايگاه
همانـگـه      بياراسـت      دسـتور     شاه
بـگـشـت   اندرين   نيز   يک   شب   سپهر
چو    برزد    سر    از    کوه    تابـنده   مـهر
نـشـسـت     از     برتـخـت     پيروز    شاه
ز      ياقوت      بـنـهاد      بر     سر     کـلاه
بـفرمود           تاموبد          و          راي‌زن
برفـتـند          با         نامدار         انـجـمـن
چـنين      گـفـت     کان     نامـه     برحرير
بيارند        و       بـنـهـند       پيش       دبير
هـمـه       نامداران      نشـسـتـند      گرد
خرامان       بر       شاه       شد      يزدگرد
چو    آن    نامـه   بر   شاه   ايران   بـخواند
همـه     انجـمـن     در    شگفـتي    بماند
ز     بـس     خوبي     و     پوزش     وآفرين
کـه    پيدا    بد    از   گـفـت   خاقان   چين
هـمـه             سرفرازان             پرهيزکار
سـتايش            گرفـتـند           برشـهريار
کـه     يزدان    سـپاس    و    بدويم    پـناه
کـه    ننشـسـت   يک   شاه   بر   پيشگاه
بـه      پيروزي      و     فرو     اورند     شاه
بـخوبي       ونرمي       و      پيوند      شاه
هـمـه     دشـمـنان     پيش    تو    بنده‌اند
وگر           کـهـتري           راسرافـگـنده‌اند
هـمـه     بيم     زان    لـشـکر    چاج    بود
ز   خاقان   کـه   با   گـنـج   و   با   تاج  بود
بـه     فر     شـهـنـشاه     شد    نيک‌خواه
هـمي     راه    جويد    بـه    نزديک    شاه
هرآنـکـس    کـه    دارد    ز    گردان    خرد
تـن       آساني      و      راسـتي      پرورد
چودانـسـت    خاقان    کـه   او   تاو   شاه
ندارد     بـه     پيوند     او     جـسـت     راه
نـبايد       بدين       کار       کردن      درنـگ
کـه   کـس   را   ز   پيوند   اونيست   نـنـگ
ز      چين      تا      بـخارا     سـپاه     ويند
هـمـه      مـهـتران      نيک     خواه     ويند
چو      بـشـنيد     گـفـتار     آن     بـخردان
بزرگان          و          بيداردل          موبدان
ز         بيگانـه         ايوان         بـپرداخـتـند
فرسـتاده       را       پيش      بـنـشاخـتـند
شـهـنـشاه         بـسيار         بنواختـشان
بـه      نزديکي      تخـت     بنـشاخـتـشان
پيام                جـهاندار                بـگزاردند
براسـب      سـخـن      پاي     بـفـشاردند
چو   بـشـنيد   شاه   آن   سخنـهاي   گرم
ز      گردان      چيني      بـه      آواز     نرم
چـنين    داد    پاسـخ    کـه   خاقان   چين
بزرگـسـت      و      با      دانـش      وآفرين
بـه       فرزند       پيوند       جويد      هـمي
رخ      دوسـتي      را     بـشويد     هـمي
هرآنـکـس     کـه     دارد     روانـش    خرد
بـه      چـشـم      خرد      کارها     بـنـگرد
بـسازيم     و     اين     راي     فرخ    نـهيم
سـخـن    هرچ    گفتسـت   پاسخ   دهيم
چـنان    بايد    اکـنون    کـه   خاقان   چين
دل      ماکـند      شاد      بر     بـه     گزين
کـسي    را    فرسـتـم    کـه    دارد   خرد
شـبـسـتان    او    سر    بـه    سر   بنگرد
يکي      برگزيند     کـه     نامي     ترسـت
بـه     خاقان     چين    برگرامي    ترسـت
بـبيند     کـه     تا     چون     بود     مادرش
بود        از        نژاد        کيان       گوهرش
چواين    کرده    باشد    کـه    کرديم    ياد
سـخـن    را    بـه    پيوستـگي    داد   داد
فرسـتادگان             خواندند             آفرين
کـه    از    شاه   شادسـت   خاقان   چين
کـه     در     پرده    پوشيده    رويان    اوي
ز      ديدار      آنـکـس      نـپوشـند     روي
شهنـشاه    بـشـنيد    ز    ايشان   سخن
برو        تازه        شد       روزگار       کـهـن
نويسـنده      نامـه      را      پيش     خواند
ز      خاقان      فراوان     سـخـنـها     براند
بـفرمود     تا     نامـه     پاسـخ     نبـشـت
گزينده      سخـنـهاي      فرخ      نـبـشـت
نـخـسـت      آفرين      کرد      بر     کردگار
جـهاندار          پيروز          و          پروردگار
بـه    فرمان    اويسـت    گيتي    بـه   پاي
هـمويسـت    بر    نيک   و   بد   رهـنـماي
کـسي     راکـه    خواهد    کـند    ارجمـند
ز     پـسـتي     برآرد     بـه    چرخ    بـلـند
دگر        مانده        اندر        بد        روزگار
چو      نيکي      نـخواهد      بدو      کردگار
بـهرنيکي    از    وي    شناسـم   سـپاس
وگر    بد    کـنـم    زو    دل    اندر    هراس
نـبايد     کـه     جان     باشد    اندر    تـنـم
اگر     بيم     و     اميد     از     و     برکـنـم
رسيد      اين      فرسـتاده      بـه     آفرين
ابا       گرم       گـفـتار       خاقان       چين
شـنيدم     ز    پيوسـتـگي    هرچ    گفـت
ز    پاکان    کـه    او    دارد   اندر   نـهـفـت
مرا      شاد      شد      دل      زپيوند      تو
بويژه        ز        پوشيده        فرزند        تو
فرسـتادم      اينـک      يکي     هوشـمـند
کـه     دارد     خرد    جان    او    را    بـبـند
بيايد       بـگويد       هـمـه       راز       مـن
ز       فرجام      پيوند      و      آغاز      مـن
هـميشـه    تـن    و    جانـت   پرشرم   باد
دلـت   شاد   و   پشتـت   بـه  ما  گرم  باد
نويسـنده    چون    خامـه    بيکار   گشـت
بياراسـت       قرطاس      واندر      نوشـت
هـمان   چون  سرشک  قلم  کرد  خشـک
نـهادند      مـهري      بروبر      ز     مـشـک
برايشان    يکي    خلـعـت    افـگـند   شاه
کزان     ماند     اندر     شـگـفـتي    سـپاه
گزين    کرد    کـسري    خردمـند    و    راد
کـجا     نام     او     بود     مـهران     سـتاد
ز        ايرانيان        نامور       صد       سوار
سخـنـگوي     و     شايسـتـه    و    نامدار
چـنين   گفـت   کسري   به  مهران  ستاد
کـه   رو   شاد   و   پيروز   با   مـهر   و  داد
زبان        وگـمان        بايدت        چرب‌گوي
خرد      رهـنـماي      ودل     آزر     مـجوي
شـبـسـتان    او    را    نگـه   کن   نخست
بد     و     نيک    بايدکـه    داني    درسـت
بـه     آرايش     چـهره     و    فر    و    زيب
نـبايد       کـه       گيرندت      اندر      فريب
پـس     پرده     او     بـسي    درخـترسـت
کـه    با    فر    و   بالا   و   با   افـسرسـت
پرسـتار        زاده        نيايد       بـه       کار
اگر       چـند       باشد       پدر      شـهريار
نـگر    تا    کدامـسـت    با    شرم   و   داد
بـه     مادر    کـه    دارد    ز    خاتون    نژاد
نـبيره         جـهاندار        فـغـفور        چين
ز      پـشـت     سـپـهدار     خاقان     چين
اگر         گوهرتـن         بود        با        نژاد
جـهان    زو    شود    شاد    او   نيز   شاد
چوبشـنيد   مـهران   سـتاد   اين   ز   شاه
بـسي     آفرين    کرد    بر    تاج    و    گاه
برفـت        از       بر       گاه       گيتي‌فروز
بـه     فرخـنده     فال     و     بـخرداد    روز
بـه   خاقان   چين   آگـهي  شد  کـه  شاه
فرسـتاده     مـهران     سـتاد    و    سـپاه
چوآمد      بـه      نزديک      خاقان      چين
زمين     را     بـبوسيد     و     کرد     آفرين
جـهانـجوي      چون      ديد      بـنواخـتـش
يکي        نامور        جايگـه       ساخـتـش
ازان      کارخاقان      پرانديشـه     گـشـت
بـه    سوي   شبسـتان   خاتون   گذشـت
سـخـنـهاي        نوشين‌روان        برگـشاد
ز    گـنـج    وز   لـشـکر   بـسي   کرد   ياد
بدو     گـفـت     کين    شاه    نوشين‌روان
جوانـسـت    و    بيدار    و    دولـت    جوان
يکي       دخـتري       داد      بايد      بدوي
کـه       ما      را      فزايد      بدو      آبروي
تو    را   در   پـس   پرده   يک   دخـترسـت
کـجا      بر      سر     بانوان     افـسرسـت
مرا       آرزويسـت       از       مـهر       اوي
کـه     ديده     نـبردارم     از     چـهر    اوي
چـهارسـت       نيز       از       پرسـتـندگان
پرسـتار          و         بيداردل         بـندگان
از     ايشان     يکي    را    سـپارم    بدوي
برآسايم   از   جـنـگ   وز   گـفـت   و  گوي
بدو    گـفـت    خاتون    کـه    با    راي   تو
نـگيرد     کـس    اندر    جـهان    جاي    تو
برين    گونـه   يک   شـب   بـپيمود   خواب
چـنين      تا      برآمد     ز     کوه     آفـتاب
بيامد       بدر       گاه      مـهران      سـتاد
برتـخـت     او     رفـت     و     نامـه     بداد
چوآن     نامـه     برخواند     خاقان     چين
ز      پيمان     بـخـنديد     وز     بـه     گزين
کـليد    شـبـسـتان    بدو    داد    و   گفت
برو      تا      کرا     بيني     اندر     نـهـفـت
پرسـتار        با        او       بيامد       چـهار
کـه     خاقان     بديشان     بدي    اسـتوار
چومـهران    سـتاد    آن    سخنها   شـنيد
بياورد          با          اسـتواران          کـليد
درحـجره      بـگـشاد      و     اندر     شدند
پرسـتـندگان           داسـتانـها           زدند
کـه    آن    راکـه    اکـنون   تو   بيني   بداد
سـتاره    نديدسـت    و   خورشيد   و   باد
شبسـتان     بهـشـتي     شد     آراستـه
پر    از   ماه   و   خورشيد   و   پرخواسـتـه
پري    چـهره    بر    گاه   بنشسـت   پـنـج
هـمـه    برسران    تاج   و   در   زير   گـنـج
مـگر   دخـت   خاتون   که  افسر  نداشـت
هـمان      ياره      وطوق     وگوهرنداشـت
يکي     جامـه     کـهـنـه     بد    بر    برش
کـلاهي    زمـشـک    ايزدي    بر    سرش
ز       گرده       برخ       برنـگارش       نـبود
جز          آرايش         کردگارش         نـبود
يکي     سرو    بد    بر    سرش    ماه    نو
فروزان       ز       ديدار       او       گاه      نو
چومـهران       سـتاد       اندرو       بـنـگريد
يکي      را      بديدار      چون      او     نديد
بدانـسـت          بينادل          راي         راد
کـه     دورند     خاقان     وخاتون     ز    داد
بـه   دسـتار  ودستان  همي  چشم  اوي
بـپوشيد   وزان   تازه   شد   خـشـم   اوي
پرسـتـنده     را     گـفـت     نزديک     شاه
فراوان     بود     ياره     و     تاج     و     گاه
مـن   اين   را   که   بي‌تاج  و  آرايشـسـت
گزيدم     کـه     اين     اندر    افزايشـسـت
بـه     رنـج     از    پي    بـه    گزين    آمدم
نـه      از      بـهر     ديباي     چين     آمدم
بدو    گـفـت    خاتون   کـه   اي   مرد   پير
نـگويي     هـمي     يک    سخـن    دلـپذير
تو    آن   را   با   فر   و   زيبـسـت   و   راي
دل    فروز    گـشـتـه    رسيده   بـه   جاي
بـه    بالاي    سرو    و    برخ    چون   بـهار
بداند               پرسـتيدن              شـهريار
هـمي     کودکي     نارسيده    بـه    جاي
برو       برگزيني       نـه       اي      پاکراي
چـنين     پاسـخ     آورد    مـهران    سـتاد
کـه    خاقان    اگر    سر    بـپيچد    ز   داد
بداند      کـه     شاه     جـهان     کدخداي
بـخواند        مرا        نيز       ناپاک       راي
مـن   اين   را   پسندم  که  بي‌تـخـت  عاج
ندارد      ز      بـن      ياره     وطوق     وتاج
اگر      مـهـتران      اين      نـبينـند      راي
چوفرمان     بود     باز    گردم    بـه    جاي
نـگـه     کرد    خاقان    بـه    گـفـتار    اوي
شـگـفـت     آمدش    راي    وکردار    اوي
بدانـسـت      کان      پير      پاکيزه     مـغز
بزرگـسـت      و     شاسيتـه     کار     نـغز
خردمـند       بـنـشـسـت       با      راي‌زن
بـپالود         زايوان        شاه        انـجـمـن
چو    پردخـتـه    شد    جايگاه   نشـسـت
برفـتـند      با      زيج      رومي      بدسـت
سـتاره        شـناسان       و       کـندآوران
هرآنـکـس   کـه   بودند   ز   ايشان  سران
بـفرمود      تا      هر      کرا      بود     مـهر
بجـسـتـند     يک     سر    شـمار    سپهر
هـمي‌کرد      موبد      بـه     اخـتر     نـگاه
زکردار        خاقان       و       پيوند       شاه
چـنين    گـفـت    فرجام    کاي    شـهريار
دلـت     را     بـبد     هيچ     رنـجـه     مدار
کـه    اين    کار    جز    بر    بـهي    نـگذرد
بـبد     راي     دشمـن    جـهان    نـسـپرد
چـنينـسـت        راز        سـپـهر       بـلـند
هـمان        گردش       اخـتر       سودمـند
کزين    دخـت   خاقان   وز   پـشـت   شاه
بيايد        يکي       شاه       زيباي       گاه
برو         شـهرياران         کـنـند        آفرين
هـمان        پرهـنر       سرفرازان       چين
چو   بشـنيد  خاقان  دلش  گشـت  خوش
بـخـنديد           خاتون          خورشيدفـش
چو       از      چاره      دلـها      بـپرداخـتـند
فرسـتاده       را       پيش      بـنـشاخـتـند
بگفـتـند     چيزي    کـه    بايسـت    گفت
ز    فرزند    خاتون    کـه   بد   در   نـهـفـت
بـپذرفـت      مـهران      سـتاد      از     پدر
بـه         نام         شـهـنـشاه        پيروزگر
ميانـجي     بـپذرفـت     خاقان    بـه    داد
هـمان     راکـه     دارد     ز    خاتون    نژاد
پرسـتـندگان          با         نـثار         آمدند
بـه       شادي      بر      شـهريار      آمدند
وزان      پـس     يکي     گـنـج     آراسـتـه
بدو     در     ز    هر    گونـه‌اي    خواسـتـه
ز    دينار    و    ز   گوهر   و   طوق   و   تاج
هـمان    مـهر    پيروزه    و    تـخـت    عاج
يکي     ديگر     ازعود     هـندي     بـه    زر
برو       بافـتـه       چـند       گونـه       گـهر
ابا      هر      يکي      افـسري      شاهوار
صد  اسـب  و  صد  استر  به  زين و بـه بار
شـتر       بارکرده       ز       ديباي      چين
بياراستـه     پشـت     اسـبان    بـه    زين
چـهـل     را     ز     ديباي    زربـفـت    گون
کـشيده     زبر     جد     بـه     زر     اندرون
صد     اشـتر    ز    گـسـتردني    بار    کرد
پرسـتـنده        سيصد        پديدار        کرد
هـمي‌بود       تاهرکـسي       برنشـسـت
برآيين     چين     با     درفـشي     بدسـت
بـفرمود             خاقان             پيروزبـخـت
کـه      بنـهـند     برکوهـه     پيل     تـخـت
برو     بافـتـه     شوشـه     سيم     و    زر
بـه    شوشـه    درون    چـند   گونه   گـهر
درفـشي    درفـشان    بـه    ديباي   چين
کـه      پيدا      نـبودي     ز     ديبا     زمين
بـه    صد    مردش    از   جاي   برداشـتـند
ز     هامون     بـه     گردون    برافراشـتـند
ز     ديبا     بياراسـت     مـهدي     بـه    زر
بـه      مـهد      اندرون     نابـسوده     گـهر
چو      سيصد      پرسـتار     با     ماهروي
برفـتـند        شادان‌دل        و        راه‌جوي
فرسـتاد        فرزند       را       نزد       شاه
سـپاهي    هـمي‌رفـت    با    او   بـه   راه
پرسـتـنده     پـنـجاه     و     خادم     چهـل
برو      برگذشـتـند      شادان     بـه     دل
چوپردخـتـه      شد     زان     بيامد     دبير
بياورد      مـشـک      و      گـلاب      وحرير
يکي     نامـه     بـنوشـت     ار     تـنـگ‌وار
پر    آرايش    و    بوي    و   رنـگ   و   نـگار
نـخـسـتين        سـتود       آفرينـنده       را
جـهاندار      و      بيدار      و     بينـنده     را
کـه     هرچيز     کو     سازد    اندر    بوش
بران     سو     بود     بـندگان     را     روش
شـهـنـشاه      ايران      مرا     افسرسـت
نـه     پيوند     او     از     پي    دخـترسـت
کـه     تامـن     شنيدسـتـم    از    بخردان
بزرگان        و        بيدار       دل       موبدان
ز      فر     و     بزرگي     و     اورند     شاه
بجـسـتـم    هـمي    راي   و   پيوند   شاه
کـه    اندر   جـهان   سر   بـه   سر   دادگر
جـهاندار      چون      او      نـبـندد      کـمر
بـه     مردي     و    پيروزي    و    دسـتـگاه
بـه    فر    و    بـنيرو    و   تـخـت   و   کـلاه
بـه    رادي    و    دانـش   بـه   راي   وخرد
ورا          دين         يزدان         هـمي‌پرورد
فرسـتادم    اينـک    جـهان    بين   خويش
سوي   شاه   کـسري   بـه   آيين  خويش
بـفرموده‌ام          تا          بود         بـنده‌وار
چوشايد         پـس        پرده        شـهريار
خردگيرد     از     فر     و     فرهـنـگ    اوي
بياموزد          آيين         وآهـنـگ         اوي
کـه    بـخـت    وخرد    رهـنـمون    تو    باد
بزرگي      ودانـش      سـتون      تو      باد
نـهادند     مـهر     از    بر    مـشـک    چين
فرسـتاده      را     داد     و     کرد     آفرين
يکي    خلـعـت    از    بـهر   مهران   سـتاد
بياراسـت    کان    کـس    ندارد    بـه   ياد
کـه    دادي    کـسي    از   مـهان   جـهان
فرسـتاده         را         آشـکار        ونـهان
هـمان     نيز     يارانـش    را    هديه    داد
ز    دينار    وز    مـشـکـشان    کرد    شاد
هـمي‌رفـت      با      دخـتر      وخواسـتـه
سواران          و          پيلان         آراسـتـه
چـنين    تا    لـب    رود    جيحون    کـشيد
بـه   مژگان  همي  از  دلش  خون  کـشيد
هـمي‌بود        تا        رود        بـگذاشـتـند
ز     خـشـکي     بران    روي    برداشـتـند
ز    جيحون    دلي    پر   زخون   بازگـشـت
ز      فرزند      با      درد     انـباز     گـشـت
جو     آگاهي     آمد    ز    مـهران    سـتاد
هـمي  هر  کـس  آن  مر  ده  را هديه داد
يکايک             هـمي‌خواندند            آفرين
ابرشاه          ايران         وسالار         چين
دلي     شاد     با     هديه     و     با    نـثار
هـمـه     مـهربان     و     همـه     دوسـتار
ببـسـتـند    آذين    بـه   شـهر   و   به   راه
درم     ريخـتـند     از     بر     تـخـت    شاه
بـه       آموي      و      راه      بيابان      مرو
زمين     بود     يک     سر    چو    پر    تذرو
چـنين   تا   بـه   بسـطام   وگرگان   رسيد
تو     گـفـتي    زمين    آسـمان    را    نديد
زآيين   کـه   بستـند   بر   شهر   و  دشـت
براهي     کـه     لشـکر    همي‌برگذشـت
وز   ايران   هـمـه   کودک   و   مرد   و   زن
بـه    راه    بـت    چين    شدند    انـجـمـن
ز      بالا     بر     ايشان     گـهر     ريخـتـند
بـه     پي     زعـفران     و    درم    بيخـتـند
برآميخـتـه          طـشـتـهاي          خـلوق
جـهان    پرشد    از   نالـه   کوس   و   بوق
هـمـه   يال   اسـبان   پر  از  مشک  ومي
شـکر      با      درم     ريخـتـه     زير     پي
ز    بـس   نالـه   ناي   و   چـنـگ   و   رباب
نـبد     بر     زمين     جاي     آرام    وخواب
چوآمد     بـت     اندر    شـبـسـتان    شاه
بـه    مـهد    اندرون   کرد   کـسري   نـگاه
يکي    سرو    دين    از    برش    گرد   ماه
نـهاده    بـه    مـه    بر    ز    عـنـبر    کـلاه
کـلاهي     بـه     کردار     مـشـکين     زره
ز       گوهر       کـشيده       گره       برگره
گره      بـسـتـه     از     تار     و     برتافـتـه
بـه     افـسون     يک    اندر    دگر    بافـتـه
چو      از      غاليه     برگـل     انـگـشـتري
هـمـه       زير       انگشـتري      مـشـتري
درو     شاه     نوشين‌روان     خيره     ماند
برو       نام       يزدان      فراوان      بـخواند
سزاوار       او       جاي       بـگزيد      شاه
بياراسـتـند        از       پي       ماه       گاه
چو     آگاهي     آمد    بـه    خاقان    چين
ز     ايران     و     ز     شاه     ايران    زمين
وزان      شادماني      بـه      فرزند     اوي
شدن     شاد     وخرم    بـه    پيوند    اوي
بپردخـت      سـغد      وسـمرقـند     وچاج
بـه      قـجـغار     باشي     فرسـتاد     تاج
ازين   شـهرها   چون   برفـت   آن   سـپاه
هـمي        مرزبانان       فرسـتاد       شاه
جـهان    شد    پر    از    داد    نوشين‌روان
بـخـفـتـند      بردشـت      پير     و     جوان
يکايک             هـمي‌خواندند            آفرين
ز       هر       جاي       برشـهريار      زمين
همـه    دسـت    برداشتـه    بـه   آسمان
کـه       اي       کردگارمـکان      و      زمان
تواين      داد      برشاه      کـسري      بدار
بـگردان       ز       جانـش       بد      روزگار
کـه    از    فر    و    اورند    او    در   جـهان
بدي    دور    گـشـت    آشـکار    و    نـهان
بـه   نـخـجير   چون   او   به  گرگان  رسيد
گـشاده     کـسي     روي     خاقان    نديد
بـشد    خواب   وخورد   از   سواران   چين
سواري     نـبرداشـت     از    اسـب    زين
پراگـنده      شد      ترک     سيصد     هزار
بـه      جايي      نـبد      کوشـش     کارزار
کـماني      نـبايسـت      کردن     بـه     زه
نـه   کـه   بد   از   ايدر  نه  چيني  نـه  مـه
بدين     سان     بود     فر    و    برز    کيان
بـه      نـخـچير      آهـنـگ      شير     ژيان
کـه     نام     وي     و    اخـتر    شاه    بود
کـه   هـم   تخت  و  هم  بخت  همراه  بود
وزان     پـس     بزرگان    شدند    انـجـمـن
از    آموي    تا    شـهر    چاچ    و    خـتـن
بـگـفـتـند       کاين       شـهرهاي      فراخ
پر    از    باغ   و   ميدان   و   ايوان   و   کاخ
ز   چاچ   و   برک   تا   سـمرقـند  و  سـغد
بـسي      بود     ويران     و     آرام     جـغد
چـغاني     وسومان     وخـتـلان    و    بلـخ
شده   روز   بر   هر   کـسي   تار   و  تـلـخ
بـخارا       وخوارزم       وآموي       و       زم
بـسي    ياد    دارمي    با    درد    و    غـم
ز        بيداد        وز       رنـج       افراسياب
کـسي     را    نـبد    جاي    آرام    وخواب
چوکيخـسرو     آمد     برسـتيم    از    اوي
جـهاني     برآسود     از     گـفـت     وگوي
ازان   پـس   چو   ارجاسـب   شد  زورمـند
شد     اين     مرزها    پر    ز    درد    وگزند
از   ايران   چو   گشتاسب  آمد  به  جـنـگ
نديد      ايچ     ارجاسـب     جاي     درنـگ
برآسود       گيتي       ز       کردار       اوي
کـه      هرگز      مـبادا      فـلـک     ياراوي
ازان    پـس    چونرسي    سـپـهدار    شد
هـمـه     شـهرها     پر     ز     تيمار    شد
چوشاپور        ارمزد        بـگرفـت       جاي
ندانـسـت    نرسي    سرش    را   ز   پاي
جـهان     سوي     داد    آمد    و    ايمـني
ز    بد    بسـتـه    شد   دسـت   آهرمـني
چوخاقان     جـهان    بـسـتد    از    يزدگرد
بـبد          تيزدسـتي         برآورد         گرد
بيامد          جـهاندار          بـهرام         گور
ازو   گـشـت   خاقان   پر   از   درد  و  شور
شد   از   داد   او  شهرها  چون  بـهـشـت
پراگـنده    شد    کار    ناخوب    و    زشـت
بـه     هـنـگام     پيروز     چون    خوشـنواز
جـهان    کرد    پر    درد    و   گرم   و   گداز
مـبادا          فـغانيش         فرزند         اوي
مـه   خويشان  مه  تخت  ومـه  اورند  اوي
جـهاندار      کـسري      کـنون     مرز     ما
بـپذرفـت      و     پرمايه     شد     ارز     ما
بـماناد      تا     جاودان     اين     بر     اوي
جهان سر به سر چون تن و چون سر اوي
کـه    از    وي    زمين    داد    بيند   کـنون
نـبينيم       رنـج       ونـه      ريزيم      خون
ازان     پـس    ز    هيتال    وترک    وخـتـن
بـه        گـلزريون       برشدند       انـجـمـن
بـه    هر    سو   کـه   بد   موبدي   کاردان
ردي     پاک     وهـشيار     و     بـسياردان
ز    پيران    هرآنـکـس    کـه    بد    راي‌زن
بروبر      ز      ترکان      شدند      انـجـمـن
چـنان     راي    ديدند    يک    سر    سـپاه
کـه      آيند     با     هديه     نزديک     شاه
چو        نزديک        نوشين‌روان        آمدند
هـمـه    يک    دل    و    يک    زبان    آمدند
چـنان    گـشـت    ز    انـبوه   درگاه   شاه
کـه    بـسـتـند    برمور   و   بر   پشـه   راه
هـمـه         برنـهادند        سر        برزمين
هـمـه         شاه        راخواندند        آفرين
بـگـفـتـند     کاي     شاه     ما     بـنده‌ايم
بـه     فرمان     تو     در    جـهان    زنده‌ايم
هـمـه     سرفرازيم     با     ساز     جـنـگ
بـه      هامون      بدريم      چرم     پـلـنـگ
شـهـنـشاه     پذرفـت     ز    ايشان    نثار
برسـتـند        پاک       از       بد       روزگار
از       ايشان      فـغانيش      بد      پيشرو
سـپاهي    پسـش    جـنـگ    سازان   نو
ز    گردان    چو   خـشـنود   شد   شـهريار
بيامد        بـه        درگاه       سالار       بار
بـپرسيد       بـسيار      و      بـنواخـتـشان
بـهر       برزني      جايگـه      ساخـتـشان
وزان     پـس     شهـنـشاه    يزدان‌پرسـت
بـه    خاک    آمد    از   جايگاه   نـشـسـت
سـتايش           هـمي‌کرد           برکردگار
کـه      اي      برتر     از     گردش     روزگار
تودادي     مرا     فر    وفرهـنـگ    و    راي
تو     باشي     بـهر     نيکـئي    رهـنـماي
هر    آنـکـس    کـه   يابد   ز   مـن   آگـهي
ازين      پـس      نـجويد      کـلاه      مـهي
هـمـه      کـهـتري      را      بـسازند     کار
ندارد          کـسي          زهره         کارزار
بـه   کوه   اندرون   مرغ   و   ماهي  بر  آب
چو    مـن   خفتـه   باشم   نـجويند   خواب
هـمـه      دام      ودد     پاسـبان     مـنـند
مـهان        جـهان        کـهـتران       مـنـند
کرا     برگزيني     تو     او    خوار    نيسـت
جـهان   را   جز   از   تو   جـهاندار   نيسـت
تو    نيرو    دهي    تا    مـگر    در    جـهان
نـخـسـبد    ز    مـن    مور    خسته   روان
چـنين    پيش    يزدان    فراوان   گريسـت
نـگر   تا   چـنين   درجهان   شاه   کيسـت
بـه     تـخـت     آمد     از     جايگـه    نـماز
ز      گرگان      برفـتـن      گرفـتـند     ساز
برآمد                خروشيدن               گاودم
ز        درگاه        آواز        رويينـه        خـم
سپـه     برنشـسـت     و     بنـه     برنـهاد
ز     يزدان     نيکي     دهـش     کرد     ياد
ز     دينار     و     ديبا     و    تاج    و    کـمر
ز    گـنـج    درم    هـم    ز    در    و    گـهر
ز    اسـبان    و    پوشيده    رويان   و   تاج
دگر     مـهد     پيروزه     و     تـخـت     عاج
نـشـسـتـند       بر      زين      پرستـندگان
بـت       آراي       وهرگونـه‌اي       بـندگان
فرسـتاد      يکـسر      سوي     طيسـفون
شبـسـتان    چيني    بـه    پيش    اندرون
بـه   فرخـنده   فال   و   بـه   روز   آسـمان
برفـتـند         گرد        اندرش        خادمان
سرموبدان        بود        مـهران       سـتاد
بـشد     با     شـبـسـتان     خاقان     نژاد
سوي    طيسـفون    رفـت   گنـج   و   بنـه
سـپاهي    نـماند    از    يلان    يک    تـنـه
هـمـه          ويژه         گردان         آزداگان
بيامد                سوي                آذرآبادگان
سـپاهي      بيامد      ز     هر     کـشوري
ز     گيلان     و     ز     ديلـمان    لـشـکري
ز     کوه    بـلوج    و    ز    دشـت    سروچ
گرازان          برفـتـند         گردان         کوچ
هـمـه     پاک     با     هديه    و    با    نـثار
بـه         پيش         سراپرده        شـهريار
بدان        شـهرشد       شـهريار       بزرگ
کـه    ازميش    کوتـه   کـند   چنـگ   گرگ
بـه     فر     جـهاندار     کـسري     سـپـهر
دگرگونـه‌تر   شد   بـه   کين   و   بـه   مـهر
بـه    شـهري    کـجا    برگذشـتي   سپاه
نيازارد     زان     کـشـتـمـندي     بـه    راه
نجسـتي    کـسي    ازکـسي    نان   وآب
بره‌بر        بياراسـتي        جاي        خواب
برينـسان    هـمي    گرد   گيتي   بگشـت
نـگـه    کرد    هرجاي   هامون   و   دشـت
جـهان   ديد   يک   سر   پر   از  کشـتـمـند
در     و    دشـت    پرگاو    و    پرگوسـفـند
زميني       کـه       آباد       هرگز       نـبود
بروبر       نديدند       کـشـت       و      درود
نـگـه     کرد     کـسري     برومـند    يافـت
بـهرخانـه‌اي        چـند       فرزند       يافـت
خـميده     سر     از    بار    شاخ    درخـت
بـه         فر         جـهاندار         بيداربـخـت
بـه      مـنزل      رسيدند     نزديک     شاه
فرسـتاده       قيصر       آمد       بـه      راه
ابا    هديه    و    جامـه    و    سيم   و   زر
ز      ديباي     رومي     و     چيني     کـمر
نـثاري    کـه    پوشيده    شد    روي   بوم
چـنان      باژ      هرگز      نيامد     ز     روم
ز     دينار     پر     کرده     ده     چرم     گاو
سـه   سالـه   فرسـتاده  شد  باژ  و  ساو
ز      قيصر     يکي     نامـه‌اي     با     نـثار
نـبـشـتـه       سوي       نامور       شـهريار
فرسـتاده        را        پيش       بـنـشاندند
نـگـه     کرد     و     نامـه     برو     خواندند
بـسي       نرم      پيغامـها      داده      بود
ز    چيزي   کـه   پيشـش   فرسـتاده   بود
کزين     پـس     فزون‌تر     فرسـتيم    چيز
کـه    اين    ساو    بد    باژ    بايسـت   نيز
بـپذرفـت     شاه     آنـک    او    ديد    رنـج
فرسـتاد     يکـسر    هـمـه    سوي    گنج
وزان   تـخـت   شاه   اندر   آمد  به  اسـب
هـمي‌راند      تا      خان      آذرگـشـسـب
چو     از     دور     جاي    پرسـتـش    بديد
شد     از     آب     ديده     رخـش     ناپديد
فرود    آمد    از   اسـب   برسـم   بدسـت
بـه   زمزم   همي‌گفـت   ولب   را  ببسـت
هـمان    پيش    آتـش    ستايش   گرفـت
جـهان      آفرين      را      نيايش     گرفـت
هـمـه    زر    و    گوهر    فزوني   کـه   برد
سراسر     بـه     گـنـجور    آتـش    سـپرد
پراگـند      بر      موبدان     سيم     و     زر
همـه     جامـه    بـخـشيدشان    با    گهر
هـمـه      موبدان      زو     توانـگر     شدند
نيايش      کـنان      پيش      آذر      شدند
بـه        زمزم       هـمي‌خواندند       آفرين
بران          دادگر          شـهريار         زمين
و      زانـجا     بيامد     سوي     طيسـفون
زمين    شد    ز    لـشـکر    کـه   بيسـتون
ز    بـس   خواسـتـه   کان   پراگـنده   شد
ز     زر     و    درم    کـشور    آگـنده    شد
وزان     شـهر     سوي     مداين     کـشيد
کـه     آنـجا     بدي    گـنـجـها    را    کـليد
گـلـسـتان     چين     با    چهـل    اوسـتاد
هـمي‌راند     در    پيش    مـهران    سـتاد
چو     کـسري    بيامد    برتـخـت    خويش
گرازان     و     انـباز     با    بـخـت    خويش
جـهان    چون    بهشـتي    شد   آراستـه
ز    داد    و    ز   خوبي   پر   از   خواسـتـه
نـشـسـتـند       شاهان       ز      آويخـتـن
بـه    هر    جاي   بيداد   و   خون   ريخـتـن
جـهان       پرشد       از       فره       ايزدي
ببستـند    گـفـتي    دو   دسـت   از   بدي
ندانـسـت     کـس     غارت     و     تاخـتـن
دگر      دسـت      سوي     بدي     آخـتـن
جـهاني      بـه      فرمان      شاه     آمدند
ز     کژي     و     تاري     بـه     راه    آمدند
کـسي     کو     بره     بر     درم     ريخـتي
ازان        خواسـتـه       دزد       بـگريخـتي
ز    ديبا    و    دينار    بر    خـشـک   و   آب
برخـشـنده    روز    و   بـه   هنـگام   خواب
بـپيوسـت     نامـه     بـه     هر    کـشوري
بـه      هرنامداري      و      هر      مـهـتري
ز       بازارگانان      ترک      و      ز      چين
ز     سقـلاب     وهرکـشوري     همـچـنين
ز    بـس   نافـه   مـشـک   و   چيني   پرند
از      آرايش      روم      وز      بوي     هـند
شد    ايران    بـه   کردار   خرم   بـهـشـت
هـمـه   خاک   عنـبر   شد   و   زر  خشت
جـهاني      بـه      ايران      نـهادند     روي
بر    آسوده    از   رنـج   وز   گـفـت   وگوي
گـلابـسـت     گويي    هوا    را    سرشـک
بر    آسوده    از    رنـج    مرد    و   پزشـک
بـباريد       برگـل      بـه      هـنـگام      نـم
نـبد       کـشـتورزي       ز      باران      دژم
جـهان      گـشـت      پرسـبزه     وچارپاي
در   و   دشـت   گـل   بود   و   بام   سراي
هـمـه     رودها     هـمـچو     دريا     شده
بـه        پاليز       گـلـبـن       ثريا       شده
بـه         ايران         زبانـها        بياموخـتـند
روانـها             بدانـش            برافروخـتـند
ز       بازارگانان      هر      مرز      و      بوم
ز   ترک   و   ز  چين  و  ز  سـقـلاب  و  روم
سـتايش       گرفـتـند       بر      رهـنـماي
فزايش       گرفـت      از      گيا      چارپاي
هرآنـکـس    کـه    از    دانـش    آگاه    بود
ز      گويندگان      بر      در      شاه      بود
رد       وموبد      و      بـخردان      ارجـمـند
بدانديش       ترسان       ز      بيم      گزند
چوخورشيد           گيتي          بياراسـتي
خروشي        ز        درگاه       برخاسـتي
کـه      اي     زيردسـتان     شاه     جـهان
مداريد      يک      تـن     بد     اندر     نـهان
هرآنـکـس    کـه   از   کار   ديده‌ست   رنج
نيابد        بـه        اندازه       رنـج       گـنـج
بـگويند       يکـسر       بـه      سالار      بار
کز    آنـکـس    کـند    مزد    او    خواسـتار
وگر      فام      خواهي      بيايد     ز     راه
درم      خواهد     از     مرد     بي‌دسـتـگاه
نـبايد      کـه      يابد      تـهيدسـت     رنـج
کـه    گـنـجور    فامـش    بـتوزد    ز    گنج
کـسي    کو    کـند   در   زن   کـس   نـگاه
چوخـصـمـش     بيايد    بـه    درگاه    شاه
نـبيند       مـگر       چاه       ودار       بـلـند
کـه    با    دار   تيرسـت   و   با   چاه   بـند
وگر       اسـب       يابـند      جايي      يلـه
کـه    دهـقان    بدر   بر   کـند   زان   گـلـه
بريزند       خونـش       بران      کـشـتـمـند
برد    گوشـت    آنـکـس    کـه   يابد   گزند
پياده      بـماند      سوارش      ز     اسـب
بـه     پوزش     رود     نزد     آذرگـشـسـب
عرض      بـسـترد      نام      ديوان      اوي
بـه      پاي      اندر      آرند     ايوان     اوي
گـناهي    نـباشد    کـم    و    بيش   ازين
ز    پـسـتر    بود    آنـک    بد    پيش   ازين
نـباشد       بران       شاه      هـمداسـتان
بدر     بر     نـخواهد     جز     از    راسـتان
هرآنکـس    کـه    نپـسـندد   اين   راه   ما
مـبادا     کـه     باشد     بـه     درگاه     ما فردوسی
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com