FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow آمدن رستم نزدیك شاه مازندران به پیام آوری
آمدن رستم نزدیك شاه مازندران به پیام آوری چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آمدن رستم نزديك شاه مازندران به پيام آوري  

جــهـــان جـــوي رســـتـــم بـــپـــيـــمـــود راه   چــو نــامـــه بـــه مـــهـــر انـــدر آورد شـــاه
چـــو آمـــد بــــه نــــزديــــك مــــازنــــدران   بـــه زيـــن انـــدر افـــگـــنـــد گـــرز گـــران
فـــرســــتــــادن نــــامــــه افــــگــــنــــد پــــي   بــه شـــاه آگـــهـــي شـــد كـــه كـــاوس كـــي
كــمــنــدي بــه فــتــراك بــر شــســت خـــم   فـــرســــتــــاده يــــي چــــون هــــژبــــر دژم
يــكــي ژنــده پــيــلــســت گـــويـــي بـــه تـــن   بــــه زيــــر انـــــدرون بـــــاره ي گـــــام زن
ز گــردان گــزيــن كـــرد چـــنـــدي ســـران   چـــو بـــشـــنـــيـــد ســـالــــار مــــازنــــدران
هــــژبــــر ژيــــان را پــــذيــــره شــــدنـــــد   بــفـــرمـــودشـــان تـــا خـــبـــيـــره شـــدنـــد
بــه ره بــر درخـــتـــي گـــشـــن شـــاخ ديـــد   چــو چــشــم تــهــمــتــن بــديــشــان رســيــد
بــمــانــدنــد لــشــگــر هــمــه در شــگــفـــت   بـكـنـد و چـو ژوپـيـن بــه كــف بــرگــرفــت
ســــواران بــــســــي زيــــر شــــاخ آوريــــد   بــيــنــداخــت چــون نــزد ايــشــان رســـيـــد
هــــــمــــــي آزمــــــون را بــــــيـــــــازاردش   يــكــي دســت بـــگـــرفـــت و بـــفـــشـــاردش
شــده خـــيـــره زو چـــشـــم آن انـــجـــمـــن   بـــخـــنـــديـــد ازو رســـتــــم پــــيــــل تــــن
بـــبـــردش رگ از دســــت وز روي رنــــگ   بــدان خــنــده انــدر بــيــفـــشـــارد چـــنـــگ
ز بـــالـــاي اســــپ انــــدر آمــــد بــــه پــــاي   بـــشــــد هــــوش از آن مــــرد رزم آزمــــاي
بــگــفـــت آنـــچ ديـــد از كـــران تـــا كـــران   يــــكــــي شــــد بــــر شـــــاه مـــــازنـــــدران
كـــه مـــازنـــدران زو پـــر از شـــور بــــود   ســـواري كـــه نـــامـــش كـــلـــاهـــور بــــود
نــكــردي بــه جــز جــنــگ چــيـــز آرزوي   بــه ســان پــلـــنـــگ ژيـــان بـــد بـــه خـــوي
بــه مــرديــش بــر چــرخ گــردان نــشــانــد   پــذيـــره شـــدن را فـــرا پـــيـــش خـــوانـــد
هـــنـــرهـــا پـــديـــدار كـــن نـــو بــــه نــــو   بـــدو گـــفـــت پـــيـــش فـــرســـتـــاده شــــو
بــه چـــشـــم انـــدر آرد ز شـــرم آب گـــرم   چـنـان كــن كــه گــردد رخــش پــر ز شــرم
بـــه پـــيـــش جـــهـــانـــدار مــــرد دلــــيــــر   بــيــامــد كــلـــاهـــور چـــون نـــره شـــيـــر
دژم روي ز آن پــــس بــــدو داد چـــــنـــــگ   بــپــرســيــد پــرســيــدنــي چــون پــلــنـــگ
شــد از درد دســـتـــش بـــه كـــردار نـــيـــل   بــيــفــشــارد چـــنـــگ ســـرافـــراز پـــيـــل
بـه مـردي ز خــورشــيــد مــنــشــور داشــت   بـه پــيــچــيــد و انــديــشــه زو دور داشــت
فـروريـخـت نــاخــن چــو بــرگ از درخــت   بــيــفــشــارد چــنــگ كــلـــاهـــور ســـخـــت
پــي و پــوســت و نــاخــن فــروريـــخـــتـــه   كــــلــــاهــــور بــــا دســــت آويــــخــــتـــــه
كـه بــر خــويــشــتــن درد نــتــوان نــهــفــت   بــيــاورد و بــنـــمـــود و بـــا شـــاه گـــفـــت
فــراخــي مــكــن بــر دل خـــويـــش تـــنـــگ   تـــرا آشـــتـــي بـــهـــتـــر آيـــد ز جـــنــــگ
اگـــر رام گـــردد بـــه از ســـاو نـــيـــســــت   تــرا بــا چــنــيــن پــهــلــوان تــاو نــيـــســـت
بــبــخــشــيــم بــر كــهــتـــر و مـــهـــتـــران   پــــذيــــريــــم از شــــهـــــر مـــــازنـــــدران
بــه آيــد كــه جــان را هــراســان كـــنـــيـــم   چــنـــيـــن رنـــج دشـــوار آســـان كـــنـــيـــم
بــــر شــــاه بــــر ســــان شـــــيـــــر ژيـــــان   تـــهـــمـــتـــن بـــيـــامـــد هـــم انـــدر زمــــان
ز كـــاوس پـــرســـيـــد و از لـــشــــگــــرش   نــگـــه كـــرد و بـــنـــشـــاد انـــدر خـــورش
كــه چــون رانــدي انــدر نــشــيــب و فــراز   ســــــخــــــن رانــــــد از راه و رنــــــج دراز
كــــه داري بــــر و بــــازوي پــــهـــــلـــــوي   از آن پـــس بـــدو گـــفـــت رســـتــــم تــــوي
اگـــر چـــاكـــري را خـــود انــــدر خــــورم   چــنـــيـــن داد پـــاســـخ كـــه مـــن چـــاكـــرم
كـــه او پـــهـــلـــوانـــســـت و گـــرد ســـوار   كـــجـــا او بـــود مـــن نـــيـــايـــم بـــه كـــار
پـــيـــام جـــهـــان جـــوي خـــود كــــامــــه را   بـــــدو داد پـــــس نـــــامـــــور نـــــامــــــه را
ســــر ســــركــــشــــان در كـــــنـــــار آورد   بـــگـــفـــت آنـــك شـــمـــشـــيـــر بـــارآورد
دژم گــشــت و انــدر شــگــفــتــي بـــمـــانـــد   چـو پـيـغــام بــشــنــيــد و نــامــه بــخــوانــد
چـه بـايـد هـمـي خـيـره ايـن گــفــت و گــوي   به رستم چنـيـن گـفـت كـايـن جـسـت و جـوي
اگــر چــه دل و چــنــگ شـــيـــران تـــويـــي   بــگـــويـــش كـــه ســـالـــار ايـــران تـــويـــي
بـــر اورنـــگ زريـــن و بـــرســـر كـــلــــاه   مــــنــــم شــــاه مــــازنــــدران بــــا ســــپــــاه
نــه رســم كــيــان بــد نـــه آيـــيـــن پـــيـــش   مــرا بــيــهــده خــوانــدن پــيـــش خـــويـــش
كــزيــن بـــرتـــري خـــواري آيـــد بـــروي   بــرانــديــش و تــخــت بــزرگــان مـــجـــوي
وگــــرنــــه زمــــانــــت ســــرآرد ســــنــــان   ســـوي گـــاه ايــــران بــــگــــردان عــــنــــان
تــو پـــيـــدا نـــبـــيـــنـــي ســـرت را ز پـــاي   اگــر بــا ســپــه مـــن بـــجـــنـــبـــم ز جـــاي
يــكــي راه بــرگــيــر و بـــفـــگـــن كـــمـــان   تــو افــتــاده يـــي بـــي گـــمـــان در گـــمـــان
ســرآيــد شــمــا را هــمــه گــفـــت و گـــوي   چــو مـــن تـــنـــگ روي انـــدر آرم بـــروي
بــــه شــــاه و ســــپــــاه و رد پــــهــــلـــــوان   نـــگـــه كـــرد رســـتـــم بـــه روشــــن روان
ســرش تــيــزتــر شــد بـــه پـــيـــگـــار اوي   نـــيـــامـــدش بـــا مـــغــــز گــــفــــتــــار اوي
بـــفـــرمـــود تـــا خـــلــــعــــت آرنــــد شــــاه   تـهــمــتــن چــو بــرخــاســت كــايــد بــه راه
كــه نــنــگ آمــدش ز آن كــلـــاه و كـــمـــر   نـــپـــذرفـــت ازو جــــامــــه و اســــپ و زر
هــمـــه تـــيـــره ديـــد اخـــتـــر و مـــاه اوي   بــــــيــــــامـــــــد دژم از بـــــــر گـــــــاه اوي
سـرش گـشـتـه بــد ز آن ســخــن هــا گــران   بــــرون آمــــد از شــــهـــــر مـــــازنـــــدران
دل كــيــنــه دارش پـــر از جـــوش و خـــون   چـــو آمـــد بـــه نـــزديـــك شـــاه انــــدرون
هـــمـــه كـــرد بـــرشــــاه ايــــران پــــديــــد   ز مـــازنـــدران هـــرچ ديــــد و شــــنــــيــــد
دلـــيـــري كـــن و رزم ديــــوان بــــســــيــــچ   وز آن پــس ورا گــفــت مــنـــديـــش هـــيـــچ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com