FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow پاسخ نامه شاه مازندران به کاوس
پاسخ نامه شاه مازندران به کاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پاسخ نامه نبشتن شاه مازندران  

كـــه گــــر آب دريــــا بــــود نــــيــــز مــــي   چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ بــــه كــــاوس كــــي
هـــزاران هـــزارم فـــزون لـــشـــگـــرســـت   مـــرا بـــارگــــه ز آن تــــو بــــرتــــرســــت
نـمـانـد بــه ســنــگ انــدرون رنــگ و بــوي   بـه هـر سـو كـه بـنـهــنــد بــه جــنــگ روي
بــرآرم شــمـــا را ســـر از خـــواب خـــوش   بــيــارم كــنــون لـــشـــگـــري شـــيـــرفـــش
كــه در بــارگــاه تــو يــك پــيــل نــيـــســـت   ز پــيــلــان جـــنـــگـــي هـــزار و دويـــســـت
بـــلـــنـــدي نـــدانـــنــــد بــــاز از مــــغــــاك   از ايـــران بـــرآرم يـــكـــي تـــيـــره خــــاك
عــنــان ســوي ســـالـــار ايـــران شـــتـــافـــت   چــو بــشــنــيــد تــا پــاســخ نــامـــه يـــافـــت
هــــمــــه پـــــرده ي رازهـــــا بـــــردريـــــد   بــيــامــد بــگــفـــت آنـــچ ديـــد و شـــنـــيـــد
نــه راي بــلـــنـــدش بـــه زيـــر انـــدرســـت   چـنـيـن گــفــت كــو ز آســمــان بــرتــرســت
جـهـان پـيـش چـشـمـش نــيــرزد بــه چــيــز   ز گــفــتــار مــن ســر بــه پــيــچــيــد نــيــز
هـــمـــه گـــفـــت فـــرهـــاد بـــا او بـــرانـــد   جــهــانــدار مــر پــهــلـــوان را بـــخـــوانـــد
كــزيــن نــنــگ بــگـــذارم ايـــن انـــجـــمـــن   چــنـــيـــن گـــفـــت كـــاوس بـــا پـــيـــل تـــن
بــه پــيــش شــهـــنـــشـــاه كـــهـــتـــر نـــواز   چـو بـشـنـيــد رســتــم چــنــيــن گــفــت بــاز
ســخــن بــرگــشــايــم چــو تــيــغ از نــيـــام   مـــــرا بـــــرد بـــــايـــــد بـــــر او پـــــيـــــام
پـــيـــامـــي بـــه كـــردار غـــرنـــده مــــيــــغ   يــكــي نــامــه بــايـــد چـــو بـــرنـــده تـــيـــغ
بــه گــفــتــار خـــون انـــدر آرم بـــه جـــوي   شـــوم چـــون فـــرســـتـــاده يـــي نـــزد اوي
كـــه از تـــو فـــروزد نـــگـــيـــن و كـــلــــاه   بــه پــاســخ چــنــيــن گـــفـــت كـــاوس شـــاه
بـه هـر كـيـنـه گــه بــر ســرافــراز شــيــر   پــيــمــبــر تــويــي هــم تــو پـــيـــل دلـــيـــر
ســـر خـــامـــه را كـــرد پـــيـــكـــان تـــيـــر   بــفــرمـــود تـــا رفـــت پـــيـــشـــش دبـــيـــر
نـــه خـــوب آيـــد از مـــردم هــــوشــــيــــار   چــنــيــن گــفــت كــايــن گــفــتــن نــابــكـــار
بـــه فـــرمـــان گـــرايـــي بـــه ســـان رهــــي   اگــر ســر كــنـــي زيـــن فـــزونـــي تـــهـــي
ز دريـــا بـــه دريـــا ســـپــــه بــــركــــشــــم   وگــرنــه بــه جــنــگ تــو لــشــگــر كــشــم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com