FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم
خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خوان پنجم گرفتار شدن اولاد به دست رستم  

چــــنــــان چــــون بــــود مــــردم راه جــــوي   وز آنــــجــــا ســــوي راه بــــنــــهــــاد روي
كــه انـــدر جـــهـــان روشـــنـــايـــي نـــديـــد   هــمــي رفــت پــويــان بــه جــايــي رســـيـــد
ســتــاره نــه پــيــدا نــه خــورشــيــد و مـــاه   شــب تــيــره چـــون روي زنـــگـــي ســـيـــاه
ســـتـــاره بـــه خـــم كـــمـــنـــد انـــدرســــت   تـو خـورشـيـد گـفـتــي بــه بــنــد انــدرســت
نــه افــراز ديــد از ســـيـــاهـــي نـــه جـــوي   عـــنـــان رخـــش را داد و بــــنــــهــــاد روي
زمـيــن پــرنــيــان ديــد و يــكــســر خــويــد   وز آنــجـــا ســـوي روشـــنـــايـــي رســـيـــد
هـــــمـــــه ســــــبــــــزه و آب هــــــاي روان   جـــهـــانـــي ز پـــيـــري شــــده نــــوجــــوان
نـــيـــازش بـــه آســـايـــش و خــــواب بــــود   هــمــه جــامــه بــر بـــرش چـــون آب بـــود
بـه خــوي انــدرون غــرقــه بــد مــغــفــرش   بـــرون كـــرد بــــبــــر بــــيــــان از بــــرش
بــه خــواب و بــه آســايـــش آمـــد شـــتـــاب   بـــگــــســــتــــرد هــــر دو بــــر آفــــتــــاب
رهــا كــرد بـــر خـــويـــد در كـــشـــتـــزار   لــگــام از ســـر رخـــش بـــرداشـــت خـــوار
گــيــا كــرد بــســتـــر بـــه ســـان هـــژبـــر   بـپـوشـيـد چـون خـشـگ شــد خــود و بــبــر
هـم از رخـش غــم بــد هــم از خــويــشــتــن   بـــخـــفـــت و بــــيــــاســــود از رنــــج تــــن
گــــشـــــاده زبـــــان ســـــوي او شـــــد دوان   چــو در ســبــزه ديــد اســـپ را دشـــت بـــان
يـــكـــي چــــوب زد گــــرم بــــر پــــاي اوي   ســـوي رســـتـــم و رخـــش بـــنـــهـــاد روي
بــه دو دشــت بــان گـــفـــت كـــاي اهـــرمـــن   چــو از خـــواب بـــيـــدار شـــد پـــيـــل تـــن
بــــر رنـــــج نـــــابـــــرده بـــــرداشـــــتـــــي   چـــرا اســـپ بـــر خـــويـــد بـــگـــذاشـــتـــي
بـجـسـت و گـرفــتــش يــكــايــك دو گــوش   ز گــفـــتـــار او تـــيـــز شـــد مـــرد هـــوش
نــگــفــت از بـــد و نـــيـــك بـــا او ســـخـــن   بــيــفــشـــرد و بـــركـــنـــد هـــر دو ز بـــن
غــريــوان و مــانــده ز رســتـــم شـــگـــفـــت   ســبــك دشــت بــان گــوش را بــرگـــرفـــت
يــــكــــي نــــام جــــوي دلــــيــــر و جـــــوان   بــــدان مــــرز اولــــاد بـــــد پـــــهـــــلـــــوان
پـر از خـون بـه دسـتـش گـرفـتـه دو گــوش   بــشــد دشــت بــان پـــيـــش او بـــا خـــروش
پــلــنــگــيــنـــه جـــوشـــن از آهـــن كـــلـــاه   بـــدو گـــفـــت مـــردي چـــو ديـــو ســــيــــاه
وگــر اژدهــا خــفــتــه بــر جــوشــنـــســـت   هــمــه دشــت ســر تــا ســر آهــرمــنــســـت
مـرا خـود بـه اسـپ و بـه كـشــتــه نــهــشــت   بــرفــتــم كــه اســپــش بــرانــم ز كـــشـــت
دو گـوشـم بـكــنــد و هــمــان جــا بــخــفــت   مــرا ديــد بـــرجـــســـت و يـــاوه نـــگـــفـــت
بــــرون آمــــد از درد دل هــــمــــچــــو دود   چــو بــشـــنـــيـــد اولـــاد بـــرگـــشـــت زود
ابـــا او ز بــــهــــر چــــه كــــردســــت بــــد   كـه تــا بــنــگــرد كــو چــه مــردســت خــود
ابــــا نــــامـــــداران ز بـــــهـــــر شـــــكـــــار   هـــمـــي گــــشــــت اولــــاد در مــــرغــــزار
بــه نــخــچــيــرگــه بــر پــي شـــيـــر ديـــد   چـو از دشـت بــان ايــن شــگــفــتــي شــنــيــد
بــدان ســو كــه بــود از تــهــمــتــن نـــشـــان   عـــنـــان را بـــتـــابـــيـــد بـــا ســـركـــشـــان
تــهــمــتـــن ســـوي رخـــش بـــنـــهـــاد روي   چــو آمــد بــه تــگ انــدرون جــنــگ جــوي
كــشــيــد و بــيــامــد چــو غــرنـــده مـــيـــغ   نـشـسـت از بـر رخــش و رخــشــنــده تــيــغ
چــه مــردي و شــاه و پــنــاه تــو كــيــســـت   بـــدو گـــفـــت اولـــاد نـــام تـــو چـــيـــســـت
ره نـــــره ديـــــوان پـــــرخـــــاشــــــخــــــر   نـــبـــايـــســـت كـــردن بــــريــــن ره گــــذر
اگـــر ابـــر بــــاشــــد بــــه زور هــــژبــــر   چــنــيــن گــفــت رســتــم كــه نــام مــن ابــر
ســــران را ســـــر انـــــدر كـــــنـــــار آورد   هــــمــــه نــــيـــــزه و تـــــيـــــغ بـــــارآورد
دم و جــــان و خــــون دلــــت بــــفـــــســـــرد   بـــه گـــوش تـــو گـــر نـــام مـــن بـــگــــذرد
كـــمـــنـــد و كــــمــــان گــــو پــــيــــل تــــن   نــيــامــد بــه گــوشــت بــه هــر انـــجـــمـــن
كــفــن دوز خــوانــيــمــش ار مـــويـــه گـــر   هــر آن مــام كــو چــون تــو زايـــد پـــســـر
هــمــي گــوژ بــر گــنــبــد افـــشـــانـــده اي   تــو بــا ايــن ســپــه پـــيـــش مـــن رانـــده اي
بــيــاويــخـــت از پـــيـــش زيـــن خـــم خـــام   نــهـــنـــگ بـــلـــا بـــركـــشـــيـــد از نـــيـــام
هـمـه رزمــگــه شــد شــد ز كــشــتــه خــره   چـــو شـــيـــر انـــدر آمــــد مــــيــــان بــــره
هــمــي يــافــت از تــن بــه يــك تــن چــهــار   بــه يــك زخــم دو دو ســرافــگــنــد خــوار
ســر ســرگــشــان زيــر پــي گــســـتـــريـــد   ســران را ز زخــمــش بـــه خـــاك آوريـــد
پــراگــنــده گــشــتــنــد بـــر كـــوه و غـــار   در و دشــــت شــــد پــــر ز گــــرد ســـــوار
كــمــنــدي بــه بـــازو درون شـــســـت خـــم   هــمــي گـــشـــت رســـتـــم چـــو پـــيـــل دژم
بـــه كــــردار شــــب روز تــــاريــــك شــــد   بـــه اولـــاد چـــون رخـــش نـــزديـــك شـــد
بـــه خـــم انـــدر آمــــد ســــر ســــرفــــراز   بـــيـــفـــگـــنـــد رســـتـــم كــــمــــنــــد دراز
بـه پـيـش انـدر افـگـنـد و خـود بـرنـشــســت   از اسـپ انــدر آمــد دو دســتــش بــه بــســت
ز كــژي نــه ســر يـــابـــم از تـــو نـــه بـــن   بــدو گــفــت اگــر راســت گــويــي ســـخـــن
هــمـــان جـــاي پـــولـــاد غـــنـــدي و بـــيـــد   نـــمـــايـــي مـــرا جــــاي ديــــو ســــپــــيــــد
كــســي كــايــن بــدي هــا فــگــنــدســت پـــي   بــه جــايــي كــه بــســتــســـت كـــاوس كـــي
نـــيـــاري بـــه كـــار انـــدرون كـــاســــتــــي   نـــمـــايـــي و پــــيــــدا كــــنــــي راســــتــــي
بـــــگـــــردانـــــم از شـــــاه مــــــازنــــــدران   مـن ايـن تــخــت و ايــن تــاج و گــرز گــران
از ايـــدونـــك كـــژي نـــيـــاري بـــه كــــار   تــو بــاشــي بــريــن بــوم و بــر شــهــريــار
بــپــرداز و بــگــشــاي يــك بـــاره چـــشـــم   بــــدو گــــفــــت اولــــاد دل را ز خـــــشـــــم
بــيــابــي ز مـــن هـــرچ خـــواهـــي هـــمـــان   تــــن مــــن مــــپــــرداز خــــيــــره ز جـــــان
نـــمـــايـــم مـــن ايـــن را كـــه دادي نـــويـــد   تـــرا خـــانـــه ي بـــيـــد و ديـــو ســـپـــيـــد
بــگــويــم تــرا يــك بــه يــك شــهـــر و راه   بــه جــايــي كــه بــســتــســت كـــاوس شـــاه
سـد افـگــنــده بــخــشــيــده فــرســنــگ پــي   از ايــــدر بــــه نــــزديــــك كــــاوس كـــــي
بــــبــــايــــد يــــكــــي راه دشـــــوار و بـــــد   وز آن جــا ســوي ديـــو فـــرســـنـــگ ســـد
بــه پــيــمــانــش انــدازه نــتـــوان گـــرفـــت   مـــيـــان دوســـد چـــاهـــســـاري شـــگـــفـــت
نـــپـــريـــد بـــر آســـمـــان بــــر هــــمــــاي   مــيـــان دو كـــوهـــســـت ايـــن هـــول جـــاي
بــه شــب پــاســبــانــنـــد بـــر چـــاهـــســـار   ز ديـــــوان جـــــنـــــگـــــي ده و دو هـــــزار
چــو بــيــدســت و ســنــجــه نــگــهــدار اوي   چـــو پـــولـــاد غـــنـــدي ســـپــــهــــدار اوي
بـــر و كـــتـــف و يـــالـــش بــــود ده رســــن   يـــكـــي كـــوه يـــابـــي مـــر او را بــــه تــــن
گـــذارنـــده ي گـــرز و تـــيـــغ و ســــنــــان   تــرا بــا چــنــيــن يـــال و دســـت و عـــنـــان
نــه خــوب اســت بــا ديــو جــســتــن نــبــرد   چــنــيــن بــرز و بــالـــا و ايـــن كـــاركـــرد
كـــه آهـــو بـــر آن ره نـــيـــارد گـــذشــــت   كــزو بــگــذري ســنــگــلــاخــســت و دشــت
كـه پــهــنــاي او بــر دو فــرســنــگ بــيــش   چـــو زو بـــگـــذري رود آبـــســـت پـــيـــش
هـــمـــه نـــره ديـــوان بــــه فــــرمــــان اوي   كــــنــــارنــــگ ديــــوي نــــگــــهـــــدار اوي
چـو فـرسـنـگ ســي ســد كــشــيــده ســراي   وز آن روي بــــزگــــوش تــــا نــــرم پــــاي
رهــي زشــت و فـــرســـنـــگ هـــاي گـــران   ز بــــزگـــــوش تـــــا شـــــاه مـــــازنـــــدران
هــمــانــا كــه هــســتــنــد ســيــســد هـــزار   پــــراگــــنــــده در پــــادشــــاهــــي ســـــوار
كـزيـشـان بـه شـهـر انـدرون جـاي نــيــســت   ز پــيــلــان جـــنـــگـــي هـــزار و دويـــســـت
بــــســــايــــدت ســــوهــــان آهــــرمــــنـــــي   نــتـــابـــي تـــو تـــنـــهـــا و گـــر ز آهـــنـــي
نــــبــــيــــنــــي ازيــــشــــان يــــكــــي را دژم   چـــنـــان لـــشـــگـــري بـــا ســـلـــيـــح و درم
بـــدو گـــفـــت اگـــر بـــا مـــنـــي راه جـــوي   بـــخـــنـــديـــد رســـتـــم ز گـــفـــتــــار اوي
چـــه آيـــد بـــر آن نـــامـــدار انــــجــــمــــن   بــبــيــنـــي كـــزيـــن يـــك تـــن پـــيـــل تـــن
بـه بـخـت و بـه شـمـشــيــر تــيــز و هــنــر   بــــه نــــيــــروي يــــزدان پــــيــــروزگــــر
بــه جــنــگ انـــدورن زخـــم گـــوپـــال مـــن   چـــو بـــيـــنـــنـــد تــــاو بــــر و يــــال مــــن
عـــنـــان را نـــدانـــنـــد بــــاز از ركــــيــــب   بــبــرد پــي و پـــوســـت شـــان از نـــهـــيـــب
مـــــرا راه بـــــنـــــمـــــاي و بـــــردار پـــــي   از آن ســـو كـــجـــا هـــســـت كـــاوس كــــي
هــمــي رانــد تــا پــيـــش كـــوه اســـپـــروز   نـــيـــاســـود تــــيــــره شــــب و پــــاك روز
ز ديــــوان جــــادو بــــدو بـــــد رســـــيـــــد   بــدان جــا كــه كــاوس لــشــگــر كــشـــيـــد
خــروش آمــد از دشــت و بـــانـــگ جـــلـــب   چـو يـك نـيـمــه بــگــذشــت از تــيــره شــب
بـه هـر جـاي شـمــعــي هــمــي ســوخــتــنــد   بـــه مـــازنـــدران آتـــش افـــروخـــتــــنــــد
كــه آتــش بــرآمــد هــمــي چـــپ و راســـت   تــهــمــتــن بــه اولــاد گــفــت آن كــجــاســت
كــه از شــب دو بــهــره نــيــارنـــد خـــفـــت   در شـــهــــر مــــازنــــدران اســــت گــــفــــت
كــه هــزمــان بــرآيــد خــروش و غــريـــو   بـــدان جـــايـــگـــه بـــاشـــد ارژنــــگ ديــــو
چــو خــورشــيــد تــابــنــده بــنــمـــود روي   بــخــفــت آن زمــان رســتــم جــنــگ جـــوي
بــه خــم كــمــنــدش درآويــخـــت ســـخـــت   بـــه پـــيـــچـــيـــد اولــــاد را بــــر درخــــت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com