FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow خوان چهارم كشتن رستم زن جادوگر را
خوان چهارم كشتن رستم زن جادوگر را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خوان چهارم كشتن رستم زن جادو را  

بــــيــــاورد گــــل رنــــگ را ســــاخــــتـــــه   چـــو از آفـــريـــن گـــشـــت پـــرداخــــتــــه
خــــم مــــنــــزل جــــادو انــــدر گــــرفــــت   نــشــســت از بــر زيــن و ره بـــرگـــرفـــت
چـو خـورشـيــد تــابــان بــگــشــت از فــراز   هــــمــــي رفــــت پــــويـــــان بـــــه راه دراز
چـــنـــان چـــون بـــود جـــاي مــــرد جــــوان   درخــــــت و گــــــيـــــــا ديـــــــد و آب روان
يـــكـــي جـــام زريـــن بـــرو پـــر نـــبـــيــــد   چـو چــشــم تــذروان يــكــي چــشــمــه ديــد
نـــمـــكـــدان و ريــــچــــال گــــرد انــــدرش   يـــكـــي غـــرم بـــريـــان و نــــان از بــــرش
از آواز او ديــــــو شــــــد نــــــاپــــــديـــــــد   خــور جــادوان بــد چــو رســتـــم رســـيـــد
بــه غــرم و بــه نــان انــدر آمــد شــگـــفـــت   فــرود آمـــد از بـــاره زيـــن بـــرگـــرفـــت
يـــكـــي جــــام زر ديــــد پــــر كــــرده مــــي   نـشــســت از بــر چــشــمــه فــرخــنــده پــي
بــيــابــان چــنــان خــانــه ي ســـور يـــافـــت   ابــا مــي يــكــي نــيـــز طـــنـــبـــور يـــافـــت
بـــزد رود و گـــفـــتـــارهـــا بـــرگـــرفــــت   تــهــمــتــن مــر آن را بــه بـــر درگـــرفـــت
كــه از روز شــاديــش بـــهـــره غـــم اســـت   كـــه آواره و بـــد نـــشـــان رســـتـــم اســـت
بـــيـــابـــان و كـــوهـــســـت بـــســـتـــان اوي   هــمــه جـــاي جـــنـــگـــســـت مـــيـــدان اوي
كـــجـــا اژدهـــا از كـــفـــش نـــارهـــاســــت   هـمـه جــنــگ بــا شــيــر و نــر اژدهــاســت
نــكـــردســـت بـــخـــشـــش ورا كـــردگـــار   مــي و جــام و بــويـــا گـــل و مـــي گـــســـار
وگـر بـا پـلـنــگــان بــه جــنــگ انــدر اســت   هـمـيـشـه بــه جــنــگ نــهــنــگ انــدر اســت
هـــمـــان نـــالـــه ي رســـتـــم و زخــــم رود   بـــــه گـــــوش زن جـــــادو آمـــــد ســـــرود
وگـــر چـــنـــد زيـــبـــا نـــبـــودش نـــگــــار   بـــيــــاراســــت رخ را بــــه ســــان بــــهــــار
بــپــرســيــد و بــنــشــســت نـــزديـــك اوي   بــر رســتـــم آمـــد پـــر از رنـــگ و بـــوي
ابـــا آفـــريـــن هـــا فــــزايــــش گــــرفــــت   تــهــمــتــن بــه يــزدان نــيــايـــش گـــرفـــت
مــــي و جــــام بــــا مــــي گــــســــار جــــوان   كــه در دشــت مـــازنـــدران يـــافـــت خـــوان
نـهــفــتــه بــه رنــگ انــدر اهــريــمــنــســت   نـــدانـــســـت كـــو جـــادوي ريـــمـــنـــســـت
ز دادار نــــيــــكـــــي دهـــــش كـــــرد يـــــاد   يــكــي طــاس مــي بــر كـــفـــش بـــرنـــهـــاد
دگـر گـونـه تــر گــشــت جــادو بــه چــهــر   چـــــو آواز داد از خـــــداونـــــد مـــــهــــــر
زبـــانـــش تـــوان ســــتــــايــــش نــــداشــــت   روانـــش گـــمـــان نــــيــــايــــش نــــداشــــت
تــهــمــتــن ســبــك چــون درو بــنــگــريـــد   ســيــه گــشــت چــون نــام يــزدان شــنـــيـــد
ســـر جــــادو آورد نــــاگــــه بــــه بــــنــــد   بـــيـــنـــداخـــت از بــــاد خــــم كــــمــــنــــد
بــدان گــونــه كــت هــســت بــنـــمـــاي روي   بـپـرسـيـد و گـفـتـش چــه چــيــزي بــگــوي
پـر آژنـگ و نــيــرنــگ و بــنــد و گــزنــد   يــكــي گــنــده پــيــري شــد انــدر كــمــنـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com