FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow خوان دوم یافتن رستم چشمه ی آب را
خوان دوم یافتن رستم چشمه ی آب را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خوان دوم يافتن رستم چشمه ي آب را  

هـمــي رفــت بــايــســت بــر خــيــره خــيــر   يـــكـــي راه پـــيـــش آمـــدش نــــاگــــزيــــر
ز گــرمــا و از تـــشـــنـــگـــي شـــد ز كـــار   پــــي اســـــپ و گـــــويـــــا زبـــــان ســـــوار
هــمــي رفــت پــويــان بــه كـــردار مـــســـت   پــيــاده شــد از اســپ و ژوپــيــن بــه دســـت
ســـوي آســـمـــان كـــرد روي آنــــگــــهــــي   هــمــي جــســت بــر چــاره جــســتــن رهــي
هـمــه رنــج و ســخــتــي تــو آري بــه ســر   چــــنــــيــــن گــــفــــت كــــاي داور دادگــــر
بــدان گــيــتـــي آگـــنـــده كـــن گـــنـــج مـــن   گــر ايــدونــك خــشــنـــودي از رنـــج مـــن
دهـــــد شـــــاه كـــــاوس را زيـــــنـــــهــــــار   بــپـــويـــم هـــمـــي تـــا مـــگـــر كـــردگـــار
گـــشـــايـــد بـــي آزار گـــيـــهـــان خـــديـــو   هـــم ايـــرانـــيـــان را ز چـــنــــگــــال ديــــو
پـــرســـتـــنـــده و بـــنــــدگــــان تــــو انــــد   گـــنـــه كـــار و افـــگـــنـــدگـــان تـــو انــــد
كـه از تـشــنــگــي ســســت و آشــفــتــه شــد   تـــن پـــيـــل وارش چـــنـــان تـــفـــتـــه شـــد
زبـان گــشــتــه از تــشــنــگــي چــاك چــاك   بــيــفــتـــاد رســـتـــم بـــر آن گـــرم خـــاك
بــپــيــمـــود پـــيـــش تـــهـــمـــتـــن زمـــيـــن   هـمــان گــه يــكــي مــيــش نــيــكــو ســريــن
بـه دل گـفـت كـه آبـشـخـور ايـن كــجــاســت   از آن رفــتــن مــيــش انــديـــشـــه خـــاســـت
فــــراز آمــــدســــت انــــدريــــن روزگــــار   هــمــانـــا كـــه بـــخـــشـــايـــش كـــردگـــار
بــه زور جـــهـــانـــدار بـــرپـــاي خـــاســـت   بـيـفــشــارد شــمــشــيــر بــر دســت راســت
گــرفــتــه بـــه دســـت دگـــر پـــالـــهـــنـــگ   بـشـد بـر پـي مـيـش و تــيــغــش بــه چــنــگ
چــو مــيــش ســـراور بـــدان جـــا رســـيـــد   بــه ره بــر يــكــي چــشــمـــه آمـــد پـــديـــد
چــنــيــن گــفــت كـــاي داور راســـت گـــوي   تـــهـــمـــتـــن ســـوي آســـمـــان كـــرد روي
بــپـــيـــچـــد نـــيـــارد خـــرد را بـــه جـــاي   هــر آن كــس كــه از دادگـــر يـــك خـــداي
هـمـان غـرم دشـتـي مــرا خــويــش نــيــســت   بـريـن چـشـمـه آبـشـخـور مــيــش نــيــســت
پــنــاهـــت بـــه جـــز پـــاك يـــزدان مـــكـــن   بــه جــايــي كــه تــنــگ انــدر آيــد ســخـــن
كـــه از چـــرخ گـــردان مـــبـــادت گـــزنـــد   بــر آن غــرم بــر آفـــريـــن كـــرد چـــنـــد
مـــبـــاد از تـــو هــــرگــــز دل يــــوز شــــاد   گـــيـــا بـــر در و دشـــت تـــو ســـبـــز بـــاد
شــكــســتــه كــمــان بــاد و تــيــره گـــمـــان   تــرا هـــرك يـــازد بـــه تـــيـــر و كـــمـــان
وگــرنــه پـــرانـــديـــشـــه بـــود از كـــفـــن   كـــه زنـــده شـــد از تـــو گـــو پـــيـــل تــــن
نــگــنــجــد بــمــانــد بــه چــنــگــال گـــرگ   كـــه در ســــيــــنــــه ي اژدهــــاي بــــزرگ
ز رســتــم بــه دشــمـــن رســـيـــده نـــشـــان   شـــده پــــاره پــــاره كــــنــــان و كــــشــــان
ز رخــــش تــــگــــاور جــــدا كــــرد زيــــن   روانــش چــو پــردخــتــه شــد ز آفـــريـــن
بــه كــردار خــورشــيـــد شـــد تـــابـــنـــاك   هــمــه تــن بــشــســتـــش بـــر آن آب پـــاك
كـمـر بـسـت و تـركـش پــر از تــيــر كــرد   چـو سـيــراب شــد ســاز نــخــچــيــر كــرد
جـــدا كــــرد ازو چــــرم پــــاي و مــــيــــان   بــيــفـــگـــنـــد گـــوري چـــو پـــيـــل ژيـــان
بـــرآورد ز آب آنـــدر آتـــش بـــســـوخـــت   چـو خـورشـيـد تـيـز آتــشــي بــرفــروخــت
بـه خـاك اسـتـخــوانــش ســپــردن گــرفــت   بــپــردخــت ز آتــش بــه خــوردن گــرفـــت
چــو ســيــراب شــد كــرد آهــنــگ خـــواب   ســوي چــشــمـــه ي روشـــن آمـــد بـــر آب
كـه بـا كـس مـكـوش و مــشــو نــيــز جــفــت   تــهــمــتــن بــه رخــش ســرايــنــده گـــفـــت
تـو بـا ديـو و شـيـران مـشــو جــنــگ جــوي   اگـــر دشـــمـــن آيـــد ســـوي مـــن بـــپـــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com