FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow هفت خوان رستم arrow خوان اول جنگ رخش با شیری
خوان اول جنگ رخش با شیری چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خوان اول جنگ رخش با شيري  

ز پـــيـــش پـــدر گـــرد گـــيـــتـــي فــــروز   بـــرون رفـــت پـــس پـــهـــلـــو نـــيـــم روز
شــــب تــــيــــره را روز پــــنــــداشـــــتـــــي   دو روزه بـــه يـــك روزه بـــگــــذاشــــتــــي
بـــه تـــابـــنـــده روز و شــــبــــان ســــيــــاه   بــديــن ســان هــمــي رخــش بـــبـــريـــد راه
يــكــي دشــت پــيـــش آمـــدش پـــر ز گـــور   تـنـش چـون خـورش جـسـت و آمـد بـه شـور
تـــــگ گـــــور شـــــد از تـــــگ او گـــــران   يـــكـــي رخـــش را تـــيـــز بـــنــــمــــود ران
نـــــيـــــابـــــد ازو دام و دد زيـــــنـــــهــــــار   كــمــنــد و پــي رخـــش و رســـتـــم ســـوار
بــــه حــــلــــقــــه درآورد گــــور دلــــيــــر   كــمــنــد كــيــانــي بـــيـــنـــداخـــت شـــيـــر
بـــيـــامـــد بـــرش چـــون هــــژبــــر دمــــان   كــشــيــد و بــيــفـــگـــنـــد گـــور آن زمـــان
بـدو خـار و خـاشـاك و هــيــزم بــســوخــت   ز پــيــكــان تــيــر آتــشـــي بـــرفـــروخـــت
از آن پس كه بـي پـوسـت و بـي جـانـش كـرد   بـــر آن آتـــش تـــيـــز بـــريـــانـــش كــــرد
هـمـيــن بــود ديــگ و هــمــيــن بــود خــوان   بــخــورد و بــيــنــداخــت زو اســتـــخـــوان
چـــرا ديـــد و بـــگـــذاشـــت در مـــرغـــزار   لــگــام از ســـر رخـــش بـــرداشـــت خـــوار
در بـــيـــم را جـــاي ايـــمـــن شــــنــــاخــــت   بــر نــيــســتــان بــســتــر خــواب ســـاخـــت
كـــه پـــيـــلـــي نـــيـــارســـت ازو نـــي درود   در آن نــيــســتــان بــيــشــه ي شــيــر بـــود
بـــه ســـوي كـــنـــام خــــود آمــــد دلــــيــــر   چــو يــك پــاس بــگــذشــت درنــده شـــيـــر
بـــر او يـــكــــي اســــپ آشــــفــــتــــه ديــــد   بــر نــي يـــكـــي پـــيـــل را خـــفـــتـــه ديـــد
چـو خــواهــم ســوارم خــود آيــد بــه دســت   نـخــســت اســپ را گــفــت بــايــد شــكــســت
چــو آتــش بــجــوشــيــد رخـــش آن زمـــان   ســـوي رخـــش رخـــشـــان بـــرآمـــد دمـــان
هــمــان تــيــز دنــدان بــه پـــشـــت انـــدرش   دو دســـت انــــدر آورد و زد بــــر ســــرش
ددي را بـــر آن چـــاره بــــي چــــاره كــــرد   هــمــي زد بـــر آن خـــاك تـــا پـــاره كـــرد
جـهــان ديــد بــر شــيــر تــاريــك و تــنــگ   چــو بــيــدار شــد رســتــم تــيـــز چـــنـــگ
كــه گــفــتــت كــه بــا شــيــر كــن كــارزار   چـنـيـن گــفــت بــا رخــش كــاي هــوشــيــار
مـن ايـن گـرز و ايـن مـغــفــر جــنــگ جــوي   اگــر تــو شــدي كــشــتــه در چـــنـــگ اوي
كـــمــــنــــد كــــيــــانــــي و گــــرز گــــران   چـــگـــونـــه كـــشـــيـــدي بـــه مـــازنـــدران
خــروش تــوم چــون رســيــدي بـــه گـــوش   چـــرا نـــامـــدي نــــزد مــــن بــــا خــــروش
تــرا جـــنـــگ بـــا شـــيـــر كـــوتـــه شـــدي   ســرم گــر ز خـــواب خـــوش آگـــه شـــدي
تــهــمــتــن ز خــواب خــوش آمـــد ســـتـــوه   چـو خـورشـيـد بـرزد ســر از تــيــره كــوه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com