FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow بازگشتن رستم به زابلستان
بازگشتن رستم به زابلستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

بازگشتن رستم به زابلستان  

بــه ايــران خــرامــيــد و رســتــم بــمـــانـــد   وز آن جــايــگــه شــاه لـــشـــگـــر بـــرانـــد
بـــــدو آگــــــهــــــي آورد ز آن ســــــپــــــاه   بــــــدان تــــــا زواره بــــــيــــــامـــــــد ز راه
ســـپـــه رانـــد رســـتـــم هـــم انـــدر زمـــان   چـــــو آمـــــد زواره ســـــپـــــيـــــده دمـــــان
چــو آگــاهــي از وي بــه دســتــان رســـيـــد   پــس آنــگــه ســوي زاولــســتــان كــشـــيـــد
بــــه رنــــج و بــــه درد گــــداز آمــــدنـــــد   هــمــه ســيــســتــان پـــيـــش بـــاز آمـــدنـــد
فــــرود آمــــد از اســــپ زريــــن ســــتـــــام   چـــو تــــابــــوت را ديــــد دســــتــــان ســــام
دريـــده هـــمـــه جـــامـــه دل كـــرده ريـــش   تــهــمــتــن پـــيـــاده هـــمـــي رفـــت پـــيـــش
هــمــه پــيـــش تـــابـــوت بـــر خـــاك ســـر   گـــشـــادنـــد گـــردان ســـراســـر كــــمــــر
كــه ســهــراب گــرز گـــران بـــرگـــرفـــت   هــمــي گــفــت زال ايــنــت كــاري شــگــفـــت
نـــزايـــد چـــنــــو مــــادر انــــدر جــــهــــان   نـــشـــانـــي شـــد انــــدر مــــيــــان مــــهــــان
زبـــان پـــر ز گـــفـــتـــار ســـهـــراب كـــرد   هــمــي گــفــت و مــژگــان پــر از آب كـــرد
خــروشــيــد و تــابــوت بـــنـــهـــاد پـــيـــش   چــو آمــد تــهــمــتــن بــه ايـــوان خـــويـــش
كــــفــــن زو جــــدا كــــرد پــــيــــش پــــدر   ازو مــيـــخ بـــركـــنـــد و بـــگـــشـــاد ســـر
تـو گـفــتــي كــه از چــرخ بــرخــاســت دود   تــــنــــش را بــــدان نــــامــــداران نــــمـــــود
بــه ابــر انــدر آمـــد ســـر گـــرد و خـــاك   مــهــان جـــهـــان جـــامـــه كـــردنـــد چـــاك
غـــنـــوده بـــه صـــنـــدوق در شـــيـــر نـــر   هــمــه كــاخ تــابـــوت بـــد ســـر بـــه ســـر
غـمـي شـد ز جـنــگ انــدر آمــد بــه خــفــت   تـو گـفـتـي كـه ســام اســت بــا يــال و ســفــت
ســـر تـــنـــگ تـــابـــوت را ســـخـــت كـــرد   بـــپـــوشـــيـــد بـــازش بــــه ديــــبــــاي زرد
ز مــشــگ ســيــه گـــردش آگـــيـــن كـــنـــم   هـمـي گـفــت اگــر دخــمــه يــي زيــن كــنــم
وگـرنــه مــرا خــود جــزيــن نــيــســت راي   چـو مــن رفــتــه بــاشــم نــمــانــد بــه جــاي
جــهــانـــي ز زاري هـــمـــي گـــشـــت گـــور   يــكـــي دخـــمـــه كـــردش ز ســـم ســـتـــور
كـــه بـــا مـــردگـــان آشـــنـــايــــي مــــكــــن   چــنــيــن گــفــت بــهــرام نــيــكـــو ســـخـــن
بــســيــچــيــده بـــاش و درنـــگـــي مـــســـاز   نــه ايـــدر هـــمـــي مـــانـــد خـــواهـــي دراز
ســـزد گـــر تـــرا نـــوبـــت آيـــد بـــه ســـر   بــــه تــــو داد يــــك روز نــــوبــــت پـــــدر
نــيــابــي بــه خــيــره چــه جــويــي كــلــيــد   چــنــيــن اســت و رازش نـــيـــامـــد پـــديـــد
بــديــن رنــج عــمـــر تـــو گـــردد بـــه بـــاد   در بـــســـتـــه را كـــس نـــدانــــد گــــشــــاد
دل نـــازك از رســـتـــم آيـــد بـــه خـــشــــم   يـــكـــي داســـتـــانـــســـت پـــر آب چـــشــــم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com