FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow زاری كردن رستم بر سهراب
زاری كردن رستم بر سهراب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

زاري كردن رستم بر سهراب  

يــكــي جــامــه افــگـــنـــد بـــر جـــويـــبـــار   بــفــرمــود رســتــم كــه تـــا پـــيـــشـــكـــار
بــخــوابــيـــد و آمـــد بـــه نـــزديـــك شـــاه   جـــوان را بـــر آن جـــامـــه آن جـــايـــگــــاه
كـــس آمـــد پـــســــش زود و آگــــاه كــــرد   گـــو پـــيـــل تـــن ســــر ســــوي راه كــــرد
هــمــي از تــو تــابــوت خــواهــد نـــه كـــاخ   كــه ســهـــراب شـــد زيـــن جـــهـــان فـــراخ
بــنــالــيــد و مــژگــان بــه هـــم بـــرنـــهـــاد   پــدر جــســت و بـــرزد يـــكـــي ســـرد بـــاد
بــه جــاي كـــلـــه خـــاك بـــر ســـرنـــهـــاد   پــيـــاده شـــد از اســـپ رســـتـــم چـــو بـــاد
ســرافــراز و از تـــخـــمـــه ي پـــهـــلـــوان   هـــمـــي گـــفـــت زار اي نــــبــــرده جــــوان
نـه جـوشـن نــه تــخــت و نــه تــاج و كــلــاه   نـبـيـنـد چــو تــو نــيــز خــورشــيــد و مــاه
بــكــشــتـــم جـــوانـــي بـــه پـــيـــران ســـرا   كـــه را آمـــد ايـــن پـــيـــش كـــامــــد مــــرا
ســـوي مـــادر از تـــخــــمــــه ي نــــامــــدار   نـــبـــيـــره ي جـــهــــانــــدار ســــام ســــوار
جــز از خــاك تــيــره مـــبـــادم نـــشـــســـت   بـــريـــدن دو دســـتـــم ســـزاوار هــــســــت
ســزاوارم اكـــنـــون بـــه گـــفـــتـــار ســـرد   كــدامــيــن پــدر هــرگــز ايــن كـــار كـــرد
دلــــيـــــر و جـــــوان و خـــــردمـــــنـــــد را   بــه گــيــتــي كــه كــشــتــســت فــرزنـــد را
هـــمـــان نـــيـــز رودابــــه ي پــــرهــــنــــر   نــــكــــوهــــش فــــراوان كـــــنـــــد زال زر
كــه دل شــاه بــه گــفــتـــار خـــويـــش آورم   بـــديـــن كـــار پـــوزش چـــه پـــيــــش آورم
چـو زيــن ســان شــود نــزد ايــشــان نــشــان   چــه گــويــنــد گـــردان و گـــردن كـــشـــان
چــه گــونــه فــرســتــم كـــســـي را بـــرش   چـــه گـــويـــم چـــو آگـــه شــــود مــــادرش
چــــرا روز كــــردم بــــرو بــــر ســــيـــــاه   چــه گــويــم چــرا كــشــتــمــش بــي گــنــاه
چـــه گـــويـــد بـــدان پـــاك دخــــت جــــوان   پـــدرش آن گـــران مـــايـــه ي پــــهــــلــــوان
هــمــه نــام مــن نــيــز بـــي ديـــن كـــنـــنـــد   بـريــن تــخــمــه ي ســام نــفــريــن كــنــنــد
بــديــن ســال گـــردد چـــو ســـرو بـــلـــنـــد   كــه دانــســت كــايــن كـــودك ارجـــمـــنـــد
بــه مـــن بـــركـــنـــد روز روشـــن ســـيـــاه   بــه جــنـــگ آيـــدش راي و ســـازد ســـپـــاه
كـــشــــيــــدنــــد بــــر روي پــــور جــــوان   بـــفـــرمـــود تـــا ديــــبــــه ي خــــســــروان
يـــكـــي تـــنـــگ تـــابـــوت بـــهــــر آمــــدش   هــــمــــي آرزو گــــاه و شــــهــــر آمـــــدش
ســوي خــيــمــه ي خــويــش بــنــهـــاد روي   از آن دشـــــت بـــــردنـــــد تـــــابـــــوت اوي
هــمــه لــشــگــرش خــاك بــر ســـر زدنـــد   بـــه پــــرده ســــراي آتــــش انــــدر زدنــــد
هــمــه تــخــت پــرمــايــه زريــن پـــلـــنـــگ   هــمــان خــيــمــه و ديــبــه ي هــفــت رنــگ
هـــمـــي گـــفـــت زار اي جـــهـــانـــدار نــــو   بــر آتــش نــهــادنـــد و بـــرخـــاســـت غـــو
دريــــغ آن هـــــمـــــه مـــــردي و راي تـــــو   دريــــغ آن رخ و بــــرز و بـــــالـــــاي تـــــو
ز مـــــــــادر جـــــــــدا و ز پـــــــــدر داغ دل   دريــغ ايــن غــم و حــســرت جــان گـــســـل
هــمــه جــامــه ي خــســروي كـــرد چـــاك   هـمـي ريـخـت خــون و هــمــي كــنــد خــاك
نــشــســـتـــنـــد بـــر خـــاك بـــا او بـــه راه   هــــمــــه پــــهــــلــــوانــــان كــــاوس شـــــاه
تــهــمــتــن بــه درد از جــگــر بـــنـــد بـــود   زبـــان بــــزرگــــان پــــر از پــــنــــد بــــود
بــه دســتــي كــلــاه و بــه ديــگــر كــمــنـــد   چـــنـــيـــن اســـت كـــردار چـــرخ بـــلـــنـــد
بـــه خـــم كـــمــــنــــدش ربــــايــــد ز گــــاه   چــو شــادان نــشــيــنــد كــســي بـــا كـــلـــاه
چــو بــايـــد خـــرامـــيـــد بـــا هـــمـــرهـــان   چــرا مــهــر بـــايـــد هـــمـــي بـــر جـــهـــان
هــمــي گــشــت بـــايـــد ســـوي خـــاك بـــاز   چـــو انـــديـــشـــه ي گـــنــــج گــــردد دراز
هــمــانــا كــه گــشــتــســت مــغــزش تــهـــي   اگـــر چـــرخ را هـــســـت ازيــــن آگــــهــــي
كــه چــون و چــرا ســوي او راه نــيـــســـت   چـنــان دان كــزيــن گــردش آگــاه نــيــســت
نـدانــم كــه كــارش بــه فــرجــام چــيــســت   بـديـن رفــتــن اكــنــون نــبــايــد گــريــســت
كـــه از كـــوه الــــبــــرز تــــا بــــرگ نــــي   بــه رســتــم چــنــيــن گــفـــت كـــاوس كـــي
نــبــايــد فــگــنــدن بـــديـــن خـــاك مـــهـــر   هـمـي بــرد خــواهــد بــه گــردش ســپــهــر
ســـر انـــجـــام بـــر مـــرگ بـــاشـــد گـــذر   يـــــكـــــي زود ســـــازد يـــــك ديـــــرتـــــر
هـــمـــه گـــوش ســـوي خـــردمـــنـــد كــــن   تــو دل را بــديــن رفــتــه خــرســـنـــد كـــن
و گــــر آتــــش انــــدر جــــهــــان در زنــــي   اگـــر آســـمـــان بـــر زمـــيــــن بــــرزنــــي
روانــش كــهــن شـــد بـــه ديـــگـــر ســـراي   نــيـــابـــي هـــمـــان رفـــتـــه را بـــاز جـــاي
چـــنـــان بـــرز و بـــالــــا و گــــوپــــال اوي   مــــــن از دور ديــــــدم بــــــر و يــــــال اوي
كـــه ايـــدر بـــه دســـت تـــو گـــردد تـــبـــاه   زمــانــه بــرانـــگـــيـــخـــتـــش بـــا ســـپـــاه
بـريـن رفـتـه تـا چـنـد خــواهــي گــريــســت   چــه ســازي و درمــان ايــن كــار چــيــســـت
نـشـسـتــســت هــومــان در ايــن پــهــن دشــت   بـدو گــفــت رســتــم كــه او خــود گــذشــت
از ايـــشـــان بـــه دل در مـــدار ايـــچ كـــيـــن   ز تــوران ســرانــنــد و چــنـــدي ز چـــيـــن
بـــه نـــيـــروي يـــزدان و فــــرمــــان شــــاه   زواره ســــــپـــــــه را گـــــــذارد بـــــــه راه
ازيــــن رزم انــــدوهـــــت آيـــــد بـــــه روي   بـــدو گـــفـــت شــــاه اي گــــو نــــام جــــوي
و گـــــر دود از ايـــــران بـــــرآورده انـــــد   گـر ايـشــان بــه مــن چــنــد بــد كــرده انــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com