FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow نوش دارو خواستن رستم از كاوس
نوش دارو خواستن رستم از كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

نوش دارو خواستن رستم از كاوس  

كـــــز ايـــــدر بـــــرو زود روشــــــن روان   بــه گــودرز گـــفـــت آن زمـــان پـــهـــلـــوان
بــگــويــش كــه مــا را چــه آمـــد بـــه ســـر   پـــيـــامــــي ز مــــن پــــيــــش كــــاوس بــــر
دريـــدم كـــه رســـتــــم مــــمــــانــــاد ديــــر   بـــه دشـــنـــه جـــگـــرگـــاه پـــور دلــــيــــر
يــكــي رنــجــه كــن دل بــه تـــيـــمـــار مـــن   گـــرت هــــيــــچ يــــادســــت كــــردار مــــن
كــجــا خــســتــگــان را كــنــد تـــن درســـت   از آن نـــوش دارو كـــه در گـــنـــج تـــســـت
سـزد گــر فــرســتــي هــم اكــنــون بــه پــي   بـــه نـــزديـــك مـــن بـــا يـــكـــي جـــام مـــي
چـو مــن پــيــش تــخــت تــو كــهــتــر شــود   مــگــر كــو بــه بــخــت تــو بــهــتــر شـــود
بـــه كـــاوس يـــك ســـر پـــيـــامـــش بــــداد   بـــيـــامـــد ســـپـــهـــبـــد بـــه كـــردار بــــاد
اگـــر زنـــده مـــانـــد چـــنـــان پـــيــــل تــــن   بـــدو گـــفـــت كـــاوس كــــز انــــجــــمــــن
هــــلــــاك آورد بــــي گــــمــــانـــــي مـــــرا   شــود پــشـــت رســـتـــم بـــه نـــيـــرو تـــرا
نــــســــازيــــم پــــاداش او جــــز بــــه بــــد   اگــر يـــك زمـــان زو بـــه مـــن بـــد رســـد
بـــدان فـــر و آن بـــرز و آن يـــال و شــــاخ   كـــجـــا گـــنـــجـــد او در جـــهـــان فــــراخ
گـر او شـهـريـارسـت پـس طــوس كــيــســت   شــنــيــدي كــه او گــفــت كــاوس كــيــســت
كــــجــــا رانــــد او زيــــر فــــر هــــمــــاي   كــجــا بــاشــد او پــيــش تــخــتــم بــه پــاي
بــــر رســــتــــم آمـــــد بـــــه كـــــردار دود   چــو بــشــنــيــد گــودرز بـــرگـــشـــت زود
درخـتـيـسـت خــنــگــي هــمــيــشــه بــه بــار   بـــدو گـــفــــت خــــوي بــــد شــــهــــريــــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com