FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow كشته شدن سهراب به دست رستم
كشته شدن سهراب به دست رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

كشته شدن سهراب به دست رستم  

بـه سـر بـر هـمـي گــشــت بــدخــواه بــخــت   دگــر بــاره اســپــان بــبــســتــنــد ســـخـــت
گــــرفــــتــــنــــد هــــر دو دوال كـــــمـــــر   بــه كــشــتــي گــرفـــتـــن نـــهـــادنـــد ســـر
كـــنـــد ســـنـــگ خـــارا بـــه كـــردار مـــوم   هـر آنـگــه كــه خــشــم آورد بــخــت شــوم
تــو گــفــتــي ســپــهــر بــلــنــدش بــبــســـت   ســـرافـــراز ســــهــــراب بــــا زور دســــت
گــرفــت آن بــر و يــال جــنــگــي پــلـــنـــگ   غــمــي بــود رســتـــم بـــيـــازيـــد چـــنـــگ
زمــــانــــه بــــيــــامــــد نــــبــــودش تـــــوان   خـــــم آورد پـــــشـــــت دلـــــيـــــر جـــــوان
بــدانــســت كــو هـــم نـــمـــانـــد بـــه زيـــر   زدش بــر زمــيــن بــر بــه كــردار شـــيـــر
بــــر شــــيــــر بــــيــــدار دل بـــــر دريـــــد   سـبــك تــيــغ تــيــز از مــيــان بــركــشــيــد
ز نــيــك و بــد انــديــشـــه كـــوتـــاه كـــرد   بــپــيـــچـــيـــد ز آن پـــس يـــكـــي آه كـــرد
زمـــانـــه بـــه دســــت تــــو دادم كــــلــــيــــد   بـدو گـفــت كــايــن بــر مــن از مــن رســيــد
مــرا بــركــشــيــد و بــه زودي بـــكـــشـــت   تـو زيـن بـي گـنـاهــي كــه ايــن كــوژپــشــت
بــه خــاك انــدر آمــد چـــنـــيـــن يـــال مـــن   بـــه بـــازي بـــگـــويـــنـــد هـــم ســـال مــــن
ز مـــهـــر انـــدر آمـــد روانــــم بــــه ســــر   نــــــشــــــان داد مــــــادر مــــــرا از پـــــــدر
بـــيــــالــــودي آن خــــنــــجــــر آبــــگــــون   هـر آنـگـه كـه تـشـنـه شـدســتــي بــه خــون
بــــر انــــدام تــــو مــــوي دشــــنــــه شــــود   زمـــانـــه بـــه خـــون تـــو تـــشـــنـــه شـــود
و گــر چــون شــب انــدر ســيــاهـــي شـــوي   كـــنـــون گـــر تـــو در آب مـــاهـــي شــــوي
بـــبـــري ز روي زمـــيــــن پــــاك مــــهــــر   وگــر چــون ســتــاره شــوي بــر ســپــهـــر
چــو بــيــنــد كــه خــاكــســت بــالــيـــن مـــن   بــخــواهــد هـــم از تـــو پـــدر كـــيـــن مـــن
كــســي هــم بــرد ســوي رســـتـــم نـــشـــان   ازيــــن نــــامــــداران گـــــردنـــــكـــــشـــــان
تــرا خــواســت كــردن هــمــي خــواســتـــار   كـه سـهـراب كـشـتـسـت و افــگــنــده خــوار
جـهـان پـيـش چـشـم انــدرش تــيــره گــشــت   چـو بـشـنـيـد رسـتـم سـرش خـيــره گــشــت
بـــدو گـــفـــت بـــا نـــالـــه و بــــا خــــروش   بـپـرســيــد ز آن پــس كــه آمــد بــه هــوش
كــه كــم بـــاد نـــامـــش ز گـــردن كـــشـــان   كــه اكــنــون چــه داري ز رســتــم نـــشـــان
بــكــشــتــي مــرا خــيــره از بـــدوخـــويـــي   بــدو گــفــت ار ايــدونــك رســتــم تـــويـــي
نــجــنــبـــيـــد يـــك ذره مـــهـــرت ز جـــاي   ز هــر گــونــه يــي بـــودمـــت رهـــنـــمـــاي
بـــيــــامــــد پــــر از خــــون دو رخ مــــادرم   چــــو بــــرخــــاســــت آواز كــــوس از درم
يــكــي مــهــره بــر بــازوي مـــن بـــبـــســـت   هــمــي جــانــش از رفــتــن مــن بـــخـــســـت
بــدار و بــبـــيـــن تـــا كـــي آيـــد بـــه كـــار   مـــرا گـــفـــت كـــايـــن از پـــدر يــــادگــــار
پــســر پــيــش چــشــم پــدر خــوار گــشــت   كـنـون كـارگــر شــد كــه بــي كــار گــشــت
فـــرســـتـــاد بـــا مـــن يـــكـــي پـــهــــلــــوان   هـــمـــان نـــيـــز مـــادر بــــه روشــــن روان
ســخــن بــرگــشــايــد بــه هــر انـــجـــمـــن   بـــدان تـــا پــــدر را نــــمــــايــــد بــــه مــــن
مـــرا نـــيــــز روز بــــرگــــشــــتــــه شــــد   چــو آن نــامــور پــهــلــوان كــشـــتـــه شـــد
بـــرهـــنـــه نـــگـــه كــــن تــــن روشــــنــــم   كــنــون بــنـــد بـــگـــشـــاي از جـــوشـــنـــم
هــمــه جــامــه بــر خــويــشــتــن بــردريــد   چــو بــگــشــاد خــفــتــان و آن مــهــره ديـــد
دلـــيـــر و ســـتـــوده بـــه هـــر انـــجـــمـــن   هـمـي گـفــت كــاي كــشــتــه بــر دســت مــن
ســـرش پـــر ز خــــاك و پــــر از آب روي   هـمـي ريـخــت خــون و هــمــي كــنــد مــوي
بـــه آب دو ديـــده نـــبـــايـــد گـــريــــســــت   بـدو گـفــت ســهــراب كــايــن بــدتــريــســت
چــنــيــن رفــت و ايــن بــودنـــي كـــار بـــود   ازيـن خـويـشـتـن كـشـتـن اكـنـون چــه ســود
تــهــمــتــن نــيــامــد بــه لــشــگـــر ز دشـــت   چـو خـورشـيـد تـابــان ز گــنــبــد بــگــشــت
كــه تــا انـــدر آوردگـــه كـــار چـــيـــســـت   ز لــشــگــر بــيــامــد هــشــيــوار بــيـــســـت
پـــر از گـــرد رســـتـــم دگـــر جـــاي بـــود   دو اســـپ انـــدر آن دشـــت بـــرپـــاي بــــود
نــديـــدنـــد گـــردان بـــر آن دشـــت كـــيـــن   گــو پــيــل تــن را چـــو بـــر پـــشـــت زيـــن
ســـر نـــامـــداران هـــمـــه گـــشـــتـــه شـــد   گـمـانـشـان چـنـان بـد كــه او كــشــتــه شــد
كــه تــخــت مــهــي شــد ز رســـتـــم تـــهـــي   بـــه كـــاوس كـــي تـــاخـــتـــنــــد آگــــهــــي
زمــانــه يـــكـــايـــك بـــرآمـــد بـــه جـــوش   ز لــشــگــر بـــرآمـــد ســـراســـر خـــروش
دمـــيـــدنـــد و آمـــد ســـپــــهــــدار طــــوس   بـــفـــرمـــود كـــاوس تــــا بــــوق و كــــوس
كـــز ايـــدر هـــيـــونـــي ســـوي رزمـــگــــاه   از آن پـــس بــــدو گــــفــــت كــــاوس شــــاه
كــه بــر شــاه ايــران بــبــايــد گـــريـــســـت   بــتــازيــد تــا كـــار ســـهـــراب چـــيـــســـت
از ايـــران كـــه يـــارد شـــدن پــــيــــش اوي   اگـر كــشــتــه شــد رســتــم جــنــگ جــوي
بـــريـــن رزمـــگـــه بـــر نـــشـــايــــد بــــدن   بـــه انــــبــــوه زخــــمــــي بــــبــــايــــد زدن
چــنــيــن گــفــت ســهـــراب بـــا پـــيـــل تـــن   چــو آشـــوب بـــرخـــاســـت از انـــجـــمـــن
هـمــه كــار تــركــان دگــر گــونــه گــشــت   كــه اكــنــون كــه روز مــن انــدر گــذشـــت
ســوي جــنــگ تـــركـــان نـــرانـــد ســـپـــاه   هــمــه مــهــربــانــي بــر آن كــن كـــه شـــاه
ســــوي مــــرز ايــــران نــــهــــادنـــــد روي   كــه ايــشــان ز بــهــر مــرا جــنـــگ جـــوي
بـــســـي كـــرده بـــودم ز هــــر در امــــيــــد   بـــــســـــي روز را داده بـــــودم نــــــويــــــد
مـكـن جــز بــه نــيــكــي بــر ايــشــان نــگــاه   نــبــايــد كــه بــيــنـــنـــد رنـــجـــي بـــه راه
پــر از خــون رخ و لــب پــر از بـــاد ســـرد   نـشـسـت از بــر رخــش رســتــم چــو گــرد
دل از كــرده ي خــويــش بـــا درد و جـــوش   بــيــامــد بــه پـــيـــش ســـپـــه بـــا خـــروش
هـــمـــه بـــرنـــهـــادنـــد بــــر خــــاك روي   چــــو ديــــدنــــد ايــــرانـــــيـــــان روي اوي
كــــه او زنــــده بـــــاز آمـــــد از كـــــارزار   ســتــايــش گـــرفـــتـــنـــد بـــر كـــردگـــار
دريـــده بـــرو جـــامـــه و خـــســـتـــه بــــر   چــو ز آن گــونــه ديــدنــد بــر خــاك ســر
تــرا دل بــريــن گــونــه از بــهــر كــيــســت   بـه پـرسـش گـرفـتـنـد كـايـن كـار چـيــســت
گـــرامــــي تــــر خــــود بــــيــــازرده بــــود   بـگـفـت آن شـگـفـتــي كــه خــود كــرده بــود
زمــيــن پــرخــروش و هــوا پــر ز جـــوش   هــمــه بـــرگـــرفـــتـــنـــد بـــا او خـــروش
نــــه دل دارم امــــروز گــــويــــي نــــه تــــن   چــنــيــن گــفــت بــا ســرفــرازان كـــه مـــن
هــمــيــن بــد كــه مــن كــردم امــروز بـــس   شــمــا جــنــگ تــركــان مــجــويــيــد كـــس
بـــيــــامــــد بــــر پــــور خــــســــتــــه روان   چــو بــرگــشــت از آن جــايــگــه پــهــلــوان
چو طـوس و چـو گـودرز و چـون گـسـتـهـم   بـــزرگـــان بـــرفـــتـــنـــد بـــا او بـــه هــــم
زبــان بــرگــشــادنـــد يـــك ســـر ز بـــنـــد   هــمــه لــشــگــر از بــهـــر آن ارجـــمـــنـــد
مـگـر كــايــن ســخــن بــر تــو آســان كــنــد   كـــه درمـــان ايــــن كــــار يــــزدان كــــنــــد
كــه از تــن بــبــرد ســر خــويـــش پـــســـت   يـكـي دشــنــه بــگــرفــت رســتــم بــه دســت
ز مـژگــان هــمــي خــون فــرو ريــخــتــنــد   بـــزرگـــان بـــدو انـــدر آويــــخــــتــــنــــد
كـــه از روي گـــيـــتـــي بـــرآري تــــو دود   بـدو گــفــت گــودرز كــاكــنــون چــه ســود
چـــه آســـانـــي آيـــد بــــدان ارجــــمــــنــــد   تـو بـر خـويـشـتـن گـر كــنــي ســد گــزنــد
بـــمـــانـــد تـــو بـــي رنـــج بـــا او بــــمــــان   اگـــر مـــانـــد او را بـــه گـــيـــتــــي زمــــان
بـه گـيـتـي نـگـه كـن كـه جــاويــد كــيــســت   و گـر زيـن جـهـان ايـن جـوان رفـتـنــيــســت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com