FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow افکندن سهراب رستم را
افکندن سهراب رستم را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

افگندن سهراب رستم را  

ســــيــــه زاغ پــــران فــــرو بـــــرد ســـــر   چــو خـــورشـــيـــد تـــابـــان بـــرآورد پـــر
نـــشـــســـت از بـــر ژنـــده پــــيــــل ژيــــان   تــهـــمـــتـــن بـــپـــوشـــيـــد بـــبـــر بـــيـــان
يــكــي تــيــغ هــنــدي گــرفــتــه بـــه دســـت   كـمـنــدي بــه فــتــراك بــربــســت شــســت
نـــهـــاده بـــه ســـر بــــر ز آهــــن كــــلــــاه   بـــــيـــــامـــــد بـــــر آن دشـــــت آوردگـــــاه
مـــبـــادا كــــه بــــا آز خــــويــــشــــي بــــود   هــمــي تــلــخــي از بــهـــر بـــيـــشـــي بـــود
هــــمــــي مــــي گــــســــاريــــد بـــــا رودزن   وز آن روي ســــهــــراب بــــا انــــجــــمــــن
كــه بــا مــن هــمـــي گـــردد انـــدر نـــبـــرد   بـه هـومـان چـنـيـن گـفـت كـايـن شـيــر مــرد
بــــــــه رزم انــــــــدرون دل نـــــــــدارد دژم   ز بـــالـــاي مـــن نـــيـــســـت بــــالــــاش كــــم
تــو گــويـــي كـــه دانـــنـــده بـــر زد رســـن   بــر و كــتــف و يــالـــش هـــمـــانـــنـــد مـــن
بــدان نـــيـــز لـــخـــتـــي بـــتـــابـــم هـــمـــي   نـــشـــان هـــاي مـــادر بـــيــــابــــم هــــمــــي
كـه چـون او بـه گـيــتــي نــبــرده كــمــســت   گــمــانــي بــرم مــن كــه او رســتـــمـــســـت
شـــوم خـــيـــره روي انـــدر آرم بــــه روي   نــبــايــد كــه مــن بــا پــدر جـــنـــگ جـــوي
رســيــدســـت رســـتـــم بـــه مـــن انـــد بـــار   بـــدو گـــفـــت هـــومـــان كـــه در كــــارزار
چـــه كـــرد آن دلـــاور بـــه گــــرز گــــران   شـــنـــيـــدم كـــه در جـــنـــگ مـــازنــــدران
ولـــيـــكــــن نــــدارد پــــي و پــــخــــش اوي   بــديــن رخــش مــانــد هـــمـــي رخـــش اوي
ســر جــنــگ جــويــان بـــرآمـــد ز خـــواب   بــه شــبــگــيــر چــون بــردمــيــد آفـــتـــاب
ســـرش پـــر ز رزم و دلـــش پــــر ز بــــزم   بـــپـــوشـــيـــد ســـهـــراب خـــفــــتــــان رزم
بــچــنــگ انــدرون گـــرزه ي گـــاو رنـــگ   بــيــامــد خــروشــان بــر آن دشــت جــنـــگ
تــو گــفــتــي كــه بــا او بــه هــم بــود شــب   ز رســتــم بــپـــرســـيـــد خـــنـــدان دو لـــب
ز پــــيــــگــــار بــــر دل چــــه آراســــتـــــي   كـه شـب چــون بــدت روز چــون خــاســتــي
بــزن جـــنـــگ و بـــيـــداد را بـــر زمـــيـــن   ز كـف بـفـگـن ايـن گـرز و شـمـشـيـر كــيــن
بـــــــه مـــــــي تـــــــازه داريــــــــم روي دژم   نـــشـــيـــنـــيـــم هـــر دو پـــيـــاده بـــه هـــم
دل از جـنـگ جـســتــن پــشــيــمــان كــنــيــم   بــه پــيــش جــهــانــدار پــيــمــان كـــنـــيـــم
تـــو بـــا مـــن بـــســـاز و بــــيــــاراي بــــزم   هــمــان تــا كــســي ديـــگـــر آيـــد بـــه رزم
هـــمـــي آب شـــرمـــم بــــه چــــهــــر آورد   دل مــــن هــــمــــي بــــا تــــو مــــهــــر آورد
كــنــي پــيــش مــن گــوهــر خـــويـــش يـــاد   هــــمــــانــــا كــــه داري ز گــــردان نـــــژاد
نــبــوديــم هــرگــز بــديــن گــفــت و گــوي   بــدو گــفـــت رســـتـــم كـــه اي نـــام جـــوي
نــگــيــرم فــريــب تـــو زيـــن در مـــكـــوش   ز كــشــتــي گــرفــتــن ســخـــن بـــود دوش
بـه كــشــتــي كــمــر بــســتــه ام بــر مــيــان   نـه مــن كــودكــم گــر تــو هــســتــي جــوان
كـــه فـــرمـــان و راي جـــهـــان بــــان بــــود   بـــكـــوشـــيـــم و فـــرجـــام كـــار آن بــــود
نــيــم مــرد گــفــتـــار و بـــنـــد و فـــريـــب   بــســي گــشــتــه ام در فـــراز و نـــشـــيـــب
نــبــاشــد ســخــن زيــن نــشــان دلـــپـــذيـــر   بــدو گــفــت ســـهـــراب كـــز مـــرد پـــيـــر
بـــرآيـــد بـــه هـــنـــگـــام هـــوش از بـــرت   مــــرا آرزو بــــد كــــه در بــــســـــتـــــرت
بـــپــــرد روان تــــن بــــه زنــــدان كــــنــــد   كــســي كــز تــو مــانـــد ســـتـــودان كـــنـــد
بــه فـــرمـــان يـــزدان بـــســـايـــيـــم دســـت   اگــر هـــوش تـــو زيـــر دســـت مـــنـــســـت
هــشــيـــوار بـــا گـــبـــر و خـــود آمـــدنـــد   از اســـپـــان جـــنـــگـــي فــــرود آمــــدنــــد
بـــرفـــتـــنـــد هـــر دو روان پـــر ز گـــرد   بــبــســتــنـــد بـــر ســـنـــگ اســـپ نـــبـــرد
ز تـن خــون و خــوي را فــرو ريــخــتــنــد   بــه كــشــتــي گــرفــتــن بــرآويــخــتـــنـــد
بـــرآوردش از جـــاي و بـــنـــهـــاد پـــســـت   بــزد دســت ســهــراب چــون پــيــل مـــســـت
زنــد چــنــگ و گــور انــدر آيــد بــه ســـر   بــه كــردار شــيــري كـــه بـــر گـــور نـــر
پـــر از خـــاك چـــنـــگـــال و روي و دهـــن   نــشــســت از بــر ســـيـــنـــه ي پـــيـــل تـــن
هــمــي خــواســت از تــن ســرش را بــريـــد   يــكــي خــنــجــري آبــگــون بــركـــشـــيـــد
كـمـنـدافـگــن و گــرد و شــمــشــيــرگــيــر   بــه ســهــراب گــفــت اي يــل شــيــر گــيــر
جــــزيــــن بــــاشــــد آرايـــــش ديـــــن مـــــا   دگـــر گـــونـــه تـــر بـــاشـــد آيـــيــــن مــــا
ســــر مــــهـــــتـــــري زيـــــر گـــــرد آورد   كــســي كــو بـــه كـــشـــتـــي نـــبـــرد آورد
نــبــرد ســرش گــرچــه بــاشــد بــه كــيـــن   نـخـسـتـيـن كـه پـشـتــش نــهــد بــر زمــيــن
ز افــــگــــنــــدنــــش نــــام شـــــيـــــر آورد   گــــرش بــــار ديــــگــــر بــــه زيــــر آورد
نــبــود آگـــه از بـــخـــشـــش هـــور و مـــاه   هــمــي خــواســت پــيــروزي و دســتـــگـــاه
بـــخـــواهـــد ربـــودن كــــلــــاه از ســــرش   كـه چـون رفـت خـواهـد ســپــهــر از بــرش
پــــرانــــديــــشــــه بــــودش دل و روي زرد   وز آن آبـــخـــور شـــد بـــه جـــاي نـــبـــرد
كــمــنــدي بــه بــازو كــمــانـــي بـــه دســـت   هـمـي تـاخـت ســهــراب چــون پــيــل مــســت
ســمــنــدش جــهـــان و جـــهـــان را كـــنـــان   گــــرازان و بــــر گــــور نــــعــــره زنـــــان
ز پــيـــگـــارش انـــدازه هـــا بـــر گـــرفـــت   هــمــي مــانــد رســـتـــم ازو در شـــگـــفـــت
ز بــــاد جــــوانــــي دلـــــش بـــــردمـــــيـــــد   چــو ســهـــراب پـــيـــر اوژن او را بـــديـــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com