FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow رزم رستم با سهراب
رزم رستم با سهراب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

رزم رستم با سهراب  

هــمــي مــانــد از گــفـــت مـــادر شـــگـــفـــت   بـــه آوردگـــه رفـــت نـــيـــزه بـــه كـــفـــت
بــه كــوتــاه نـــيـــزه هـــمـــي تـــاخـــتـــنـــد   يــكــي تــنــگ مــيــدان فــرو ســـاخـــتـــنـــد
بــه چـــپ بـــاز بـــردنـــد هـــر دو عـــنـــان   نــمــانــد ايــچ بــر نــيــزه بــنــد و ســـنـــان
هــمــي ز آهــن آتـــش فـــروريـــخـــتـــنـــد   بــه شــمــشــيــر هــنــدي بــرآويــخــتــنـــد
چـه زخـمـي كـه پـيــدا كــنــد رســتــخــيــز   بــه زخــم انــدرون تــيــغ شــد ريـــز ريـــز
غـــمــــي گــــشــــت بــــازوي كــــنــــداوران   گـــرفـــتـــنـــد ز آن پـــس عـــمـــود گـــران
دمـــــان بــــــاد پــــــايــــــان و گــــــردان دژم   ز نــــيــــرو عــــمــــود انــــدر آورد خـــــم
زره پــــاره شـــــد بـــــر مـــــيـــــان گـــــوان   ز اســپــان فــروريــخـــت بـــرگـــســـتـــوان
يــكــي را نــبــد چــنــگ و بــازو بـــه كـــار   فــــرو مــــانــــد اســــپ و دلــــاور ز كــــار
زبـان گــشــتــه از تــشــنــگــي چــاك چــاك   تــن از خــوي پــر آب و هــمــه كــام خــاك
پـــر از درد بــــاب و پــــر از رنــــج پــــور   يـــك از يـــكـــدگـــر ايـــســــتــــادنــــد دور
هــم از تــو شــكــســتــه هــم از تــو درســت   جــهــانــا شــگــفـــتـــي ز كـــردار تـــوســـت
خــرد دور بــد مـــهـــر نـــنـــمـــود چـــهـــر   ازيــن دو يــكــي را نـــجـــنـــبـــيـــد مـــهـــر
چــه مــاهــي بــه دريــا چــه در دشــت گــور   هـــمـــي بـــچـــه را بــــاز دانــــد ســــتــــور
يـــكـــي دشـــمـــنـــي را ز فــــرزنــــد بــــاز   نــــدانــــد هــــمــــي مــــردم از رنـــــج و آز
نــديــدم كــه آيــد بــديــن ســان بــه جــنــگ   هـمـي گـفـت رسـتــم كــه هــرگــز نــهــنــگ
ز مــــردي شــــد امــــروز دل نــــاامـــــيـــــد   مــرا خــوار شــد جـــنـــگ ديـــو ســـپـــيـــد
نـــه گــــردي نــــه نــــام آوري از مــــهــــان   جــوانـــي چـــنـــيـــن نـــاســـپـــرده جـــهـــان
دو لـــشـــگـــر نـــظـــاره بـــديـــن كـــارزار   بـــه ســـيـــري رســـانـــيــــدم از روزگــــار
ز آورد و ز بـــنـــد و نـــنــــگ و نــــبــــرد   چــو آســـوده شـــد بـــاره ي هـــر دو مـــرد
جــوانـــه هـــمـــان ســـالـــخـــورده هـــمـــان   بـــه زه بـــر نـــهـــادنـــد هـــر دو كـــمــــان
ز كــلــك و ز پــيـــكـــانـــش نـــامـــد زيـــان   زره بـــود و خـــفـــتـــان و بـــبـــر بــــيــــان
گــــرفــــتــــنــــد هــــر دو دوال كـــــمـــــر   غـــمـــي شـــد دل هــــر دو از يــــك دگــــر
بـــكـــنـــدي ز كـــوه ســـيـــه روز جـــنـــگ   تـهـمـتـن كـه گــر دســت بــردي بــه ســنــگ
كــه بــر زيــن بــجــنــبــانــد انــدر نـــبـــرد   كـــمـــربـــنـــد ســـهـــراب را چـــاره كـــرد
بــمــانــد از هــنــر دســـت رســـتـــم تـــهـــي   مــــيــــان جـــــوان را نـــــبـــــود آگـــــهـــــي
هـمـه خـســتــه و گــشــتــه ســيــر آمــدنــد   دو شــيــراوژن از جــنــگ ســيــر آمــدنـــد
ز زيــن بــركــشــيــد و بـــيـــفـــشـــارد ران   دگــــر بــــاره ســــهــــراب گــــرز گـــــران
بــپــيــچــيــد و درد از دلــيـــري بـــخـــورد   بـــزد گـــرز و آورد كـــتـــفــــش بــــه درد
بـــه زخـــم دلـــيــــران نــــه يــــي پــــاي دار   بــخــنــديــد ســهــراب و گــفـــت اي ســـوار
دو دســـت ســـوار از هـــمـــه بـــتــــرســــت   بــه رزم انــدرون رخــش گــويــي خــرســت
جـــوانـــي كـــنــــد پــــيــــر كــــانــــا بــــود   اگــــر چــــه گــــوي ســــرو بــــالــــا بــــود
چــنــان تــنــگ شــد بــر دلــيـــران زمـــيـــن   بــه ســســتــي رســيــد ايــن از آن آن ازيـــن
دل و جـــان بـــه انـــدوه بـــگـــذاشـــتــــنــــد   كــه از يــك دگــر روي بـــرگـــاشـــتـــنـــد
بـدان سـان كـه نـخـچــيــر بــيــنــد پــلــنــگ   تـهـمـتـن بـه تـوران ســپــه شــد بــه جــنــگ
پـــراگـــنـــده گـــشـــت آن ســـپـــاه بـــزرگ   مـــيـــان ســـپـــاه انـــدر آمـــد چـــو گــــرگ
بــه ايــرانــيــان بــر يــكــي حــمـــلـــه بـــرد   عــنــان را بــپــيـــچـــيـــد ســـهـــراب گـــرد
ز گـــرزش بـــســـي نـــامـــور شـــد تـــبــــاه   بــزد خــويــشــتـــن را بـــه ايـــران ســـپـــاه
كـــه كـــاوس را بـــي گـــمـــان بــــد رســــد   دل رســـتـــم انـــديـــشـــه يــــي كــــرد بــــد
بـــه خـــفـــتـــان بـــر و بــــازو آراســــتــــه   ازيــن پــرهــنــر تـــرك نـــو خـــواســـتـــه
كــه انــديــشـــه ي دل بـــدان گـــونـــه بـــود   بــه لــشــگـــرگـــه خـــويـــش تـــازيـــد زود
چـــو مـــي لـــعـــل كـــرده بـــه خـــون آب را   مــــيــــان ســـــپـــــه ديـــــد ســـــهـــــراب را
تـو گـفـتـي ز نـخـچـيـر گـشــتــســت مــســت   سـر نـيــزه پــر خــون و خــفــتــان و دســت
خــروشــي چــو شــيــر ژيــان بــركــشــيــد   غــمــي گــشــت رســتــم چــو او را بـــديـــد
از ايــران ســپــه جــنــگ بــا تــو كــه كــرد   بـدو گـفـت كـاي تــرك خــون خــواره مــرد
چــــو گــــرگ آمــــدي در مــــيــــان رمـــــه   چـــرا دســـت يـــازي بــــه ســــوي هــــمــــه
ازيــــن رزم بــــودنــــد بــــر بــــي گــــنــــاه   بـــدو گـــفـــت ســـهـــراب تـــوران ســــپــــاه
كـسـي بـا تـو پـيــگــار و كــيــنــه نــجــســت   تــو آهــنــگ كــردي بــديــشــان نــخــســـت
چــه پــيــدا كــنــد تــيــغ گـــيـــتـــي فـــروز   بــدو گــفــت رســتــم كــه شــد تــيــره روز
كــه روشــن جــهــان زيــر تــيــغ انــدرســت   بــريــن دشــت هــم دار و هــم مــنــبــرســـت
چـنـيــن آشــنــا شــد تــو هــرگــز مــمــيــر   گـر ايـدون كـه شـمـشـيــر بــا بــوي شــيــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-4.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com