FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow تاختن سهراب بر لشکر كاوس
تاختن سهراب بر لشکر كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

تاختن سهراب بر لشگر كاوس  

نــهــان كــرد ازو روي و بــنــمــود پـــشـــت   چــو بــشــنــيــد ايــن گــفـــت هـــاي درشـــت
بــيــفــگــنــد و آمــد بــه جـــاي نـــشـــســـت   ز بـــالـــا زدش تـــنـــد يـــك پـــشـــت دســـت
يــكـــي خـــود چـــيـــنـــي بـــه كـــردار بـــاد   بــپــوشــيــد خــفــتــان و بـــر ســـر نـــهـــاد
نـــشـــســـت از بـــر بـــاره ي تـــيـــز تــــگ   ز تـنـدي بــه جــوش آمــدش خــون بــه رگ
بــه آوردگــه رفــت چـــون پـــيـــل مـــســـت   خـروشــيــد و بــگــرفــت نــيــزه بــه دســت
نــــيــــارســــت كــــردن بــــدو در نــــگـــــاه   كــــس از نــــامـــــداران ايـــــران ســـــپـــــاه
ز بـــــــــازوي و ز آب داده ســـــــــنـــــــــان   ز پـــاي و ركـــيـــب و ز دســـت و عـــنــــان
بــگــفــتـــنـــد كـــايـــنـــت گـــو پـــيـــل تـــن   از آن پــس دلـــيـــران شـــدنـــد انـــجـــمـــن
كــه يــارد شــدن پــيــش او جــنـــگ جـــوي   نـــشـــايـــد نـــگـــه كـــردن آســــان بــــدوي
هـــمــــي شــــاه كــــاوس را بــــرشــــمــــرد   از آن پــس خــروشـــيـــد ســـهـــراب گـــرد
كــه چــون اســت كــارت بــه دشــت نـــبـــرد   چـــنـــيـــن گــــفــــت بــــا شــــاه آزاد مــــرد
كـــه در جـــنـــگ نـــه تـــاو داري نـــه پــــي   چــــرا كــــرده يـــــي نـــــام كـــــاوس كـــــي
ســـتـــاره بـــديـــن كـــار گـــريـــان كـــنــــم   تــنــت را بــريــن نـــيـــزه بـــريـــان كـــنـــم
بــدا شــب كــجــا كــشـــتـــه شـــد ژنـــدرزم   يـكــي ســخــت ســوگــنــد خــوردم بــه بــزم
كــــنــــم زنــــده كــــاوس كــــي را بــــه دار   كــز ايــران نـــمـــانـــم يـــكـــي نـــيـــزه دار
كــه پــيــش مــن آيــد بــه هــنــگــام جــنـــگ   كــه داري از ايــرانـــيـــان تـــيـــز چـــنـــگ
از ايــــران نــــدادنــــد پــــاســــخ كــــســـــي   هــمــي گــفــت و مــي بــود جــوشــان بــســي
بــــه نــــيـــــزه درآورد بـــــالـــــا ز جـــــاي   خـــروشـــان بـــيـــامـــد بـــه پـــرده ســـراي
بــزد نــيــزه بــركـــنـــد هـــفـــتـــاد مـــيـــخ   خــم آورد ز آن پــس ســنــان كــرد ســـيـــخ
ز هــــر ســـــو بـــــرآمـــــد دم كـــــرنـــــاي   ســـراپـــرده يـــك بــــهــــره آمــــد ز پــــاي
بــه كــردار گــوران ز چـــنـــگـــال شـــيـــر   رمــــيــــد آن دلــــاور ســـــپـــــاه دلـــــيـــــر
كـــــزيـــــن نـــــامـــــداران فــــــرخ نــــــژاد   غـــــمـــــي گـــــشـــــت كـــــاوس و آواز داد
كــزيــن تــرك شــد مــغــر گـــردان تـــهـــي   يـــكـــي نـــزد رســـتـــم بـــريــــد آگــــهــــي
از ايــران نـــيـــارد كـــس ايـــن كـــار كـــرد   نـــــدارم ســـــواري ورا هــــــم نــــــبــــــرد
شــنــيــده ســخــن پــيـــش او بـــرشـــمـــرد   بـــشـــد طـــوس و پـــيـــغـــام كـــاوس بـــرد
كــه كــردي مــرا نــاگــهـــان خـــواســـتـــار   بــدو گــفــت رســتــم كــه هــر شــهــريـــار
نـــــديـــــدم ز كـــــاوس جـــــز رنــــــج رزم   گــهــي گـــنـــج بـــودي گـــهـــي ســـاز بـــزم
ســواران بــروهــا پــر از چــيــن كـــنـــنـــد   بــفــرمـــود تـــا رخـــش را زيـــن كـــنـــنـــد
ز ره گـــيـــو را ديـــد كـــانـــدر گــــذشــــت   ز خــيــمــه نــگــه كــرد رســتــم بــه دشــت
هـمـي گـفـت گـرگـيـن كــه بــشــتــاب هــيــن   نــهــاد از بـــر رخـــش رخـــشـــنـــده زيـــن
بـه بــرگــســتــوان بــر زده طــوس چــنــگ   هــمـــي بـــســـت بـــر بـــاره رهـــام تـــنـــگ
تــهــمــتــن چــو از خـــيـــمـــه آوا شـــنـــود   هــمــي ايــن بـــدان آن بـــديـــن گـــفـــت زود
نـه ايـن رســتــخــيــز از پــي يــك تــنــســت   بــه دل گــفــت كــايــن كــار آهــرمــنـــســـت
بــبــســت آن كــيــانــي كــمـــر بـــر مـــيـــان   بـــزد دســـت و پـــوشـــيـــد بـــبـــر بـــيـــان
زواره نــــگــــهــــبـــــان گـــــاه و ســـــپـــــاه   نــشــســت از بــر رخــش و بــگـــرفـــت راه
هـــمـــي رفــــت پــــرخــــاش جــــوي و دژم   درفـــشـــش بـــبـــردنـــد بــــا او بــــه هــــم
بــرش چـــون بـــر ســـام جـــنـــگـــي فـــراخ   چـــو ســـهـــراب را ديـــد بـــا يـــال و شـــاخ
بـــه آوردگـــه هـــر دو هـــم رو شــــويــــم   بـدو گــفــت از ايــدر بــه يــك ســو شــويــم
بــــه آوردگــــه رفــــت از پــــيــــش صـــــف   بـــمـــالـــيـــد ســـهـــراب كـــف را بـــه كـــف
ز مـن جـنـگ و پـيــگــار ســوي تــو گــشــت   بـه رسـتـم چـنـيـن گــفــت كــانــدر گــذشــت
چــو مــن بـــا تـــو بـــاشـــم بـــه آورد بـــس   از ايـــران نـــخـــواهـــم دگـــر يـــار كــــس
تـرا خـود بـه يـك مـشـت مــن پــاي نــيــســت   بـــه آوردگـــه بـــر تـــرا جـــاي نـــيـــســـت
ســتــم يــافـــت بـــالـــت ز بـــســـيـــار ســـال   بــه بــالــا بـــلـــنـــدي و بـــا كـــتـــف و يـــال
بـــدان چـــنــــگ و يــــال و ركــــيــــب دراز   نـــگـــه كـــرد رســـتـــم بـــدان ســـرفـــراز
زميـن سـرد و خـشـگ و سـخـن گـرم و نـرم   بــدو گـــفـــت نـــرم اي جـــوان مـــرد گـــرم
بــســي بــر زمــيــن پــســـت كـــردم ســـپـــاه   بـــه پــــيــــري بــــســــي ديــــدم آوردگــــاه
نـــديـــدم بـــدان ســـو كـــه بـــودم شــــكــــن   تــبــه شـــد بـــســـي ديـــو در جـــنـــگ مـــن
اگــر زنــده مــانــي مـــتـــرس از نـــهـــنـــگ   نـگــه كــن مــرا گــر بــبــيــنــي بــه جــنــگ
كــــه بــــا نـــــامـــــداران تـــــوران گـــــروه   مــــرا ديــــد در جــــنــــگ دريــــا و كـــــوه
بــه مــردي جــهــان زيـــر پـــاي مـــنـــســـت   چـــه كـــردم ســـتـــاره گـــواي مـــنــــســــت
هـــمـــه راســـتـــي بـــايـــد افـــگـــنـــد بــــن   بــدو گــفــت كــز تــو بــپـــرســـم ســـخـــن
گــر از تـــخـــمـــه ي نـــامـــور نـــيـــرمـــي   مــن ايــدون گــمــانــم كــه تــو رســـتـــمـــي
هــم از تـــخـــمـــه ي ســـام نـــيـــرم نـــيـــم   چــنــيــن داد پــاســـخ كـــه رســـتـــم نـــيـــم
كــه بــا تــخــت و گــاهــم نــه بــا افـــســـرم   كــه او پــهــلــوانـــســـت و مـــن كـــهـــتـــرم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com