FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow پرسیدن سهراب نام سرداران ایران از هژیر
پرسیدن سهراب نام سرداران ایران از هژیر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

پرسيدن سهراب نام سرداران ايران از هژير  

زبـــانــــه بــــرآمــــد ز چــــرخ بــــلــــنــــد   چــو افــگــنــد خــور ســوي بــالــا كــمــنـــد
نـشــســت از بــر چــرمــه ي ســنــگ رنــگ   بــپــوشــيــد ســهــراب خـــفـــتـــان جـــنـــگ
يــكــي مـــغـــفـــر خـــســـروي بـــر ســـرش   يــكــي تــيــغ هــنــدي بــه چــنـــگ انـــدرش
خـــــم انـــــدر خــــــم و روي كــــــرده دژم   كــمــنــدي بــه فــتــراك بــر شــســت خـــم
بـــه جـــايـــي كـــه ايـــرانـــيـــان را بـــديـــد   بـــيـــامـــد يــــك بــــرز بــــالــــا گــــزيــــد
بـــدو گـــفـــت كـــژي نـــيـــايـــد ز تــــيــــر   بــفــرمــود تــا رفـــت پـــيـــشـــش هـــژيـــر
چـــو پـــيـــچـــان شـــود زخــــم كــــم آورد   نــــشــــانــــه نــــبــــايــــد كــــه خــــم آورد
چــو خــواهــي كــه نــگــزايــدت كــاســتـــي   بــه هــر كــار در پــيــشـــه كـــن راســـتـــي
مــــتــــاب از ره راســــتــــي هـــــيـــــچ روي   سـخـن هـرچـه پـرسـم هــمــه راســت گــوي
ســرافــراز بـــاشـــي بـــه هـــر انـــجـــمـــن   چــو خــواهــي كــه يــابــي رهـــايـــي ز مـــن
مــــتــــاب از ره راســــتــــي هـــــيـــــچ روي   از ايــران هــر آنــچــت بــپــرســم بــگـــوي
بــيــابــي بــســي خـــلـــعـــت و خـــواســـتـــه   ســــپــــارم بــــه تــــو گــــنــــج آراســــتــــه
هــمـــان بـــنـــد و زنـــدان بـــود جـــاي تـــو   ور ايــــدون كــــه كــــژي بــــود راي تـــــو
ســخــن هــرچــه پــرســد ز ايــران ســپـــاه   هــژيــرش چــنــيــن داد پــاســـخ كـــه شـــاه
بــه كــژي چــرا بـــايـــدم گـــفـــت و گـــوي   بــــگــــويــــم هــــر آنـــــچ دانـــــم بـــــدوي
ز گــــردن كــــشـــــان و ز شـــــاه و رمـــــه   بــدو گــفــت كــز تـــو بـــپـــرســـم هـــمـــه
چــو طــوس و چـــو كـــاوس و گـــودرز را   هــــــمــــــه نــــــامـــــــداران آن مـــــــرز را
ز هـر كــت بــپــرســم بــه مــن بــر شــمــار   ز بـــــهـــــرام و از رســـــتـــــم نـــــامـــــدار
بــدو انــدرون خـــيـــمـــه هـــاي پـــلـــنـــگ   بــگــو كـــان ســـراپـــرده ي هـــفـــت رنـــگ
يــكــي مــهــد پـــيـــروزه بـــر ســـان نـــيـــل   بـه پـيـش انـدرون بـسـتــه ســد ژنــده پــيــل
ســرش مــاه زريــن غـــلـــافـــش بـــنـــفـــش   يــكــي بــرز خــورشــيــد پــيــكــر درفـــش
ز گــــردان ايــــران ورا نــــام چــــيــــســــت   بــه قــلــب ســپــاه انــدرون جــاي كــيــســت
بـــه درگـــاه او پـــيـــل و شــــيــــران بــــود   بـــدو گــــفــــت كــــان شــــاه ايــــران بــــود
ســـواران بـــســـيــــار و پــــيــــل و بــــنــــه   وز آن پــس بــدو گــفـــت بـــر مـــيـــمـــنـــه
ره گـــردش انـــدر ز هــــر ســــو ســــپــــاه   ســـراپـــرده يـــي بـــر كـــشـــيـــده ســـيـــاه
پــس پــشــت پـــيـــلـــان و بـــالـــاش پـــيـــش   بـه گـرد انـدرش خــيــمــه ز انــدازه بــيــش
بـــه در بـــر ســـواران زريـــنـــه كــــفــــش   زده پـــيـــش او پـــيـــل پـــيـــكــــر درفــــش
درفــشــش كـــجـــا پـــيـــل پـــيـــكـــر بـــود   چــنــيــن گــفــت كـــان طـــوس نـــوذر بـــود
ســواران بـــســـي گـــردش انـــدر بـــه پـــاي   دگــر گـــفـــت كـــان ســـرخ پـــرده ســـراي
درفـــشـــان يـــكـــي در مـــيـــانـــش گـــهـــر   يــك شــيـــر پـــيـــكـــر درفـــشـــي بـــه زر
جـــهـــان گـــيـــر گـــودرز گـــشـــوادگــــان   چـــنـــيـــن گـــفــــت كــــان فــــر آزادگــــان
يـكـي لـشــگــري گــشــن پــيــشــش بــه پــاي   بــپــرســيـــد كـــان ســـبـــز پـــرده ســـراي
زده پـــــيـــــش او اخـــــتـــــر كـــــاويــــــان   يــكـــي تـــخـــت پـــرمـــايـــه انـــدر مـــيـــان
ابـــا فــــر و بــــا ســــفــــت و يــــال گــــوان   بــرو بــرنــشـــســـتـــه يـــكـــي پـــهـــلـــوان
نـشـسـتـه بـه يـك رش سـرش بــرتــر اســت   ز هـر كـس كـه بـرپـاي پـيـشــش بــر اســت
كــمــنـــدي فـــروهـــشـــتـــه تـــا پـــاي اوي   يــكــي بـــاره پـــيـــشـــش بـــه بـــالـــاي اوي
تـو گـويــي كــه در زيــن بــجــوشــد هــمــي   بــرو هـــر زمـــان بـــرخـــروشـــد هـــمـــي
هـمـي جـوشــد آن مــرد بــر جــاي خــويــش   بــســي پــيــل بـــرگـــســـتـــوان دار پـــيـــش
نــه بــيــنــم هــمـــي اســـپ هـــمـــتـــاي اوي   نــه مـــردســـت ز ايـــران بـــه بـــالـــاي اوي
بـر آن نــيــزه بــر شــيــر زريــن ســرســت   درفــشــي بــه ديـــد اژدهـــا پـــيـــكـــرســـت
بـــه نـــوي بـــيـــامــــد بــــر شــــهــــريــــار   چـنــيــن گــفــت كــز چــيــن يــكــي نــامــدار
بـــدو گـــفـــت نـــامـــش نـــدارم بــــه ويــــر   بـــپـــرســـيـــد نـــامـــش ز فـــرخ هـــژيـــر
كـــجـــا او بـــيـــامــــد بــــر شــــهــــريــــار   بــــديــــن دژ بــــدم مــــن بــــدان روزگـــــار
كــه جــايــي ز رســتـــم نـــيـــامـــد نـــشـــان   غـــمـــي گــــشــــت ســــهــــراب را دل از آن
هـــمــــي ديــــد و ديــــده نــــبــــد بــــاورش   نـــــشـــــان داده بـــــود از پـــــدر مــــــادرش
مــگــر كــان ســخــن هــا شــود دلـــپـــذيـــر   هـــمـــي نـــام جـــســـت از زبـــان هـــژيــــر
ز فــرمــان نــكـــاهـــد نـــخـــواهـــد فـــزود   نـبـشــتــه بــه ســر بــر دگــر گــونــه بــود
كـــشـــيـــده ســـراپـــرده بـــد بــــر كــــران   از آن پــس بــپــرســـيـــد ز آن مـــهـــتـــران
بـــرآيــــد هــــمــــي نــــالــــه ي كــــرنــــاي   ســواران بــســـيـــار و پـــيـــلـــان بـــه پـــاي
بـــــرآورده از پــــــرده زريــــــن ســــــرش   يــكــي گــرگ پــيـــكـــر درفـــش از بـــرش
كــه خــوانــنــد گــردان ورا گـــيـــو نـــيـــو   بــدو گـــفـــت كـــان پـــور گـــودرز گـــيـــو
بــه ايــرانــيــان بــر دو بـــهـــره ســـرســـت   ز گــودرزيــان مــهـــتـــر و بـــهـــتـــرســـت
بــرآيــد يــكــي پـــرده بـــيـــنـــم ســـپـــيـــد   بــدو گــفــت ز آن ســوي تــابــنـــده شـــيـــد
رده بــــركــــشــــيــــده فــــزون از هــــزار   ز ديــبـــاي رومـــي بـــه پـــيـــشـــش ســـوار
شــده انـــجـــمـــن لـــشـــگـــري بـــي كـــران   پــــيـــــاده ســـــپـــــردار و نـــــيـــــزه وران
نـــهـــاده بــــر آن عــــاج كــــرســــي ســــاج   نــشــســتــه ســپــهــدار بـــر تـــخـــت عـــاج
غـــلـــام ايـــســـتـــاده رده خـــيــــل خــــيــــل   ز هــودج فــرهـــشـــتـــه ديـــبـــا جـــلـــيـــل
بــه دهــلــيــز چـــنـــدي پـــيـــاده بـــه پـــاي   بـــر خـــيـــمـــه نـــزديـــك پـــرده ســــراي
كــه فــرزنـــد شـــاهـــســـت و تـــاج گـــوان   بــدو گـــفـــت كـــو را فـــريـــبـــرز خـــوان
بــه دهــلــيــز چـــنـــدي پـــيـــاده بـــه پـــاي   بــپـــرســـيـــد كـــان ســـرخ پـــرده ســـراي
ز هــر گــونــه يــي بــركــشـــيـــده درفـــش   بـه گــرد انــدرش ســرخ و زرد و بــنــفــش
ســـــرش مـــــاه زريــــــن و بــــــالــــــا دراز   درفــشـــي پـــس پـــشـــت پـــيـــكـــر گـــراز
كــه در جـــنـــگ شـــيـــران نـــدارد لـــگـــام   چــنــيــن گـــفـــت كـــو را گـــرازســـت نـــام
كــه بــر درد و ســخــتــي نـــگـــردد ژگـــان   هــشــيـــوار وز تـــخـــمـــه ي گـــيـــوگـــان
هـــمـــي داشـــت آن راســـتـــي در نـــهـــفـــت   نــشــان پـــدر جـــســـت و بـــا او نـــگـــفـــت
جــهــانـــدار ازيـــن كـــار پـــرداخـــتـــســـت   تـو گـيـتـي چـه سـازي كـه خـود سـاخـتـسـت
چــنـــان كـــو گـــذارد بـــبـــايـــد گـــذاشـــت   زمــانــه نــبــشـــتـــه دگـــرگـــونـــه داشـــت
از آن كـــش بــــه ديــــدار او بــــد نــــيــــاز   دگــر بـــاره پـــرســـيـــد از آن ســـرفـــراز
كــه از تــو ســخــن را چــه بــايــد نــهــفـــت   از آن پــس هــژيــر ســپــهـــبـــدش گـــفـــت
از آن اســــت كــــو را نــــدانـــــم هـــــمـــــي   گــر از نـــام چـــيـــنـــي بـــمـــانـــم هـــمـــي
ز رســتــم نــكـــردي ســـخـــن هـــيـــچ يـــاد   بــدو گــفــت ســهــراب كــايــن نــيــســت داد
مـــيــــان ســــپــــه در نــــمــــانــــد نــــهــــان   كـــســـي كـــو بـــود پـــهــــلــــوان جــــهــــان
نـگــهــبــان هــر مــرز و هــر كــشــورســت   تـو گـفـتـي كـه بـر لـشـگــر او مــهــتــرســت
كــه شــايــد بــدن كــان گــو شــيــر گـــيـــر   چــنـــيـــن داد پـــاســـخ مـــر او را هـــژيـــر
كــه هــنــگــام بــزمــســت در گـــلـــســـتـــان   كــنــون رفــتــه بــاشــد بـــه زاولـــســـتـــان
كــه دارد ســپــهــبــد ســـوي جـــنـــگ روي   بـدو گـفـت ســهــراب كــايــن خــود مــگــوي
بــرو بـــر بـــخـــنـــدنـــد پـــيـــر و جـــوان   بــه رامــش نــشــيــنــد جــهـــان پـــهـــلـــوان
بــگــويــيــم و گــفــتــار مــا انــدكـــيـــســـت   مــرا بــا تــو امــروز پــيــمــان يــكــيـــســـت
ســرافــراز بـــاشـــي بـــه هـــر انـــجـــمـــن   اگـــر پـــهـــلـــوان را نـــمـــايــــي بــــه مــــن
گـــشـــاده كـــنـــم گــــنــــج هــــاي نــــهــــان   تــــرا بــــي نــــيــــازي دهــــم در جــــهــــان
گــشــاده بــپــوشــي بـــه مـــن بـــر ســـخـــن   ور ايــــدون كـــــه ايـــــن راز داري ز مـــــن
نـــگـــر تـــا كـــدامـــيــــن بــــه آيــــدت راي   ســرت را نــخــواهــد هــمــي تــن بــه جــاي
بــدانــگــه كــه بــگــشـــاد راز از نـــهـــفـــت   بـبـيـنـي كـه مـوبـد بـه خـســرو چــه گــفــت
درخـــشـــنـــده مـــهـــري بـــود بـــي بــــهــــا   چـــو از بـــنـــد و پـــيـــونـــد يـــابـــد رهـــا
چــو ســيــر آيــد از مــهــر وز تــاج و گـــاه   چــنــيــن داد پــاســخ هــژيـــرش كـــه شـــاه
كـــه او ژنـــده پـــيـــل انــــدر آرد ز جــــان   نـــبـــرد كـــســـي جـــويـــد انـــدر جـــهــــان
ســرش ز آســمـــان انـــدر آيـــد بـــه گـــرد   كــســي را كــه رســتــم بـــود هـــم نـــبـــرد
ســرش بـــرتـــرســـت از درخـــت بـــلـــنـــد   تـــنــــش زور دارد بــــه ســــد زورمــــنــــد
چــه هــم رزم او ژنــده پــيــل و چـــه مـــرد   چــنــو خــشـــم گـــيـــرد بـــه روز نـــبـــرد
چــو گــرد پــي رخــش او نــيــل نـــيـــســـت   هــم آورد او بــر زمــيــن پــيــل نـــيـــســـت
ســيــه بـــخـــت و گـــودرز گـــشـــوادگـــان   بــــدو گــــفــــت ســــهـــــراب از آزادگـــــان
بــديــن زور و ايـــن دانـــش و ايـــن هـــنـــر   چــرا چــون تــرا خــوانـــد بـــايـــد پـــســـر
كــه بــانـــگ پـــي اســـپ نـــشـــنـــيـــده يـــي   تــو مـــردان جـــنـــگـــي كـــجـــا ديـــده يـــي
زبـــان بـــر ســـتـــودنـــش بـــگـــشـــايــــدت   كــه چــنــديــن ز رســتــم ســخــن بــايـــدت
كــــه دريـــــا بـــــه آرام خـــــنـــــدان بـــــود   از آتــــش تــــرا بــــيــــم چــــنــــدان بـــــود
نـــــــدارد دم آتـــــــش تـــــــيـــــــز پــــــــاي   چــو دريـــاي ســـبـــز انـــدر آيـــد ز جـــاي
چــو تــيــغ از مــيــان بــركـــشـــد آفـــتـــاب   ســـرتـــيـــرگـــي انـــدر آيـــد بـــه خــــواب
كــه گــر مــن نــشــان گـــو شـــيـــرگـــيـــر   بــه دل گــفـــت پـــس كـــار ديـــده هـــژيـــر
چـنـيـن يــال و ايــن خــســروانــي نــشــســت   بــگـــويـــم بـــديـــن تـــرك بـــا زور دســـت
بـــرانـــگـــيـــزد ايـــن بـــاره ي پـــيـــل تـــن   ز لــشــگــر كــنــد جــنــگ او ز انــجـــمـــن
شــود كــشــتــه رســتــم بــه چــنــگـــال اوي   بـر ايـن زور و ايــن كــتــف و ايــن يــال اوي
بـــگـــيـــرد ســـر تــــخــــت كــــاوس شــــاه   از ايــران نــيــايــد كــســي كــيـــنـــه خـــواه
بـــه از زنـــده دشـــمــــن بــــدو شــــادكــــام   چـنــيــن گــفــت مــوبــد كــه مــردن بــه نــام
نـــگـــردد ســـيــــه روز چــــون آب جــــوي   اگــر مــن شــوم كــشـــتـــه بـــر دســـت اوي
هــــمــــه پــــهــــلــــوانــــان بــــا آفــــريــــن   چــو گـــودرز و هـــفـــتـــاد پـــور گـــزيـــن
چــــنــــيــــن دارم از مــــوبــــد پــــاك يــــاد   نـــبـــاشـــد بـــه ايـــران تــــن مــــن مــــبــــاد
ســـزد گـــر گـــيـــا را نـــبــــويــــد تــــذرو   كـه چـون بـركـشــد از چــمــن بــيــخ ســرو
هــمــه بــا مــن از رســتــمــت گــفــتــنــســت   بـه سـهـراب گـفـت ايــن چــه آشــفــتــنــســت
بــــرآرد بـــــه آوردگـــــاه از تـــــو گـــــرد   نـــبـــايـــد تـــرا جـــســـت بــــا او نــــبــــرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com