FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow كشتن رستم ژنده رزم را
كشتن رستم ژنده رزم را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

كشتن رستم ژنده رزم را  

شــب تــيــره بــر دشــت لــشــگــر كــشــيـــد   چـو خـورشـيـد گـشــت از جــهــان نــاپــديــد
مـيـان بـسـتـه ي جـنـگ و دل كــيــنــه خــواه   تــهــمــتــن بـــيـــامـــد بـــه نـــزديـــك شـــاه
از ايـــدر شــــوم بــــي كــــلــــاه و كــــمــــر   كـــه دســــتــــور بــــاشــــد مــــرا تــــاج ور
بــزرگــان كــدامــنــد و ســالــار كـــيـــســـت   بـبـيـنـم كــه ايــن نــو جــهــانــدار كــيــســت
كــــه بــــيــــدار دل بــــادي و تــــن درســــت   بــدو گــفــت كــاوس كــايـــن كـــار تـــســـت
بـــپـــوشـــيـــد و آمـــد دوان تـــا حــــصــــار   تــهــمـــتـــن يـــكـــي جـــامـــه ي تـــرك وار
خــروشــيـــدن نـــوش تـــركـــان شـــنـــيـــد   بـــيـــامـــد چـــو نـــزديـــكـــي دژ رســـيــــد
چــنــان چــون ســوي آهــوان نـــره شـــيـــر   بــــر آن دژ درون رفــــت مــــرد دلـــــيـــــر
بـــه ســـان يــــكــــي ســــرو شــــاداب بــــود   تــو گــفــتــي هــمــه تــخــت ســهــراب بــود
بـرش چـون بـر پـيـل و چــهــره چــو خــون   دو بـــــازو بـــــه كـــــردار ران هـــــيـــــون
جــوان و ســرافـــراز چـــون نـــره شـــيـــر   ز تــركــان بــه گــرد انــدرش ســد دلـــيـــر
بـــه پـــيـــش دل افـــروز تـــخـــت بـــلـــنـــد   پـــرســـتـــار پـــنـــجـــاه بـــا دســـت بـــنــــد
بــر آن بـــرز بـــالـــا و تـــيـــغ و نـــگـــيـــن   هــمــي يــك بــه يــك خــوانــدنــد آفــريــن
نــشـــســـت و نـــگـــه كـــرد مـــردان ســـور   هـــمـــي ديـــد رســــتــــم مــــر او را ز دور
گـــوي ديـــد بـــر ســـان ســـرو بــــلــــنــــد   بــه شــايــســتــه كــاري بــرون رفــت ژنـــد
بـــر رســـتـــم آمــــد بــــپــــرســــيــــد زود   بــدان لــشــگــر انــدر چــنــو كــس نـــبـــود
ســـوي روشـــنـــي آي و بــــنــــمــــاي روي   چــه مــردي بــدو گــفــت بـــا مـــن بـــگـــوي
بـــزد تـــيـــز و بـــرشـــد روان از تـــنــــش   تــهــمــتــن يــكــي مـــشـــت بـــر گـــردنـــش
نــشــد ژنــده رزم آنـــگـــهـــي ســـوي بـــزم   بــدان جـــايـــگـــه خـــشـــگ شـــد ژنـــدرزم
بــــــرآســــــوده از بـــــــزم و از كـــــــازار   بــرفــتــنــد و ديــدنــدش افــگــنــده خـــوار
شــگـــفـــتـــي فـــرومـــانـــده از كـــار ژنـــد   خــــروشــــان از آن درد بـــــاز آمـــــدنـــــد
ســـرآمـــد بـــرو روز پـــيـــگــــار و بــــزم   بــه ســهـــراب گـــفـــتـــنـــد شـــد ژنـــدرزم
بــــيــــامــــد بـــــر ژنـــــد بـــــرســـــان دود   چــو بــشــنــيــد ســهــراب بــرجــســت روز
بــــيــــامــــد ورا ديـــــد مـــــرده چـــــنـــــان   ابـــا چـــاكـــر و شـــمـــع و خـــيــــاگــــران
دلــيــران و گــردن كــشـــان را بـــخـــوانـــد   شـگـفـت آمـدش ســخــت و خــيــره بــمــانــد
هــمــه شــب هــمــي خــيــره بــايــد بــســـود   چـنــيــن گــفــت كــامــشــب نــبــايــد غــنــود
ســـــگ و مـــــرد را آزمـــــودش هـــــمـــــه   كـــه گـــرگ انــــدر آمــــد مــــيــــان رمــــه
چــو نــعــل ســمـــنـــدم بـــســـايـــد زمـــيـــن   اگـــر يـــار بــــاشــــد جــــهــــان آفــــريــــن
بــخـــواهـــم از ايـــرانـــيـــان كـــيـــن ژنـــد   ز فــتــراك زيــن بــرگــشــايـــم كـــمـــنـــد
گــران مــايــگــان را هــمــه خــوانــد پــيــش   بــيــامــد نــشــســت از بـــر گـــاه خـــويـــش
نــيــامـــد هـــمـــي ســـيـــر جـــانـــم ز بـــزم   كــه گــر كــم شــد از تــخــت مــن ژنــدرزم
از ايـــران ســـپـــه گـــيـــو بـــد پــــاســــدار   چــو بــرگــشــت رســتــم بــر شـــهـــريـــار
بـزد دســت و گــرز از مــيــان بــركــشــيــد   بـــه ره بـــر گـــو پـــيـــل تــــن را بــــديــــد
ســپــر بــر ســر آورد و بــنـــمـــود دســـت   يـكــي بــرخــروشــيــد چــون پــيــل مــســت
بــه شــب گــيــو بــاشــد طـــلـــايـــه بـــه راه   بــدانــســـت رســـتـــم كـــز ايـــران ســـپـــاه
طـــلـــايـــه چـــو آواز رســـتـــم شـــنـــيــــد   بـخـنـديـد و ز آن پــس فــغــان بــركــشــيــد
چـنـيـن گـفـت كــاي مــهــتــر جــنــگ جــوي   بـــيـــامــــد پــــيــــاده بــــه نــــزديــــك اوي
تــهــمــتــن بـــه گـــفـــتـــار بـــگـــشـــاد لـــب   پـــيـــاده كـــجـــا بـــود يـــي تـــيــــره شــــب
چـــنـــان شـــيـــر مـــردي كـــه آزرده بـــود   بـگـفـتــش بــه گــيــو آن كــجــا كــرده بــود
ز تــركــان ســخــن گــفـــت وز بـــزمـــگـــاه   وز آن جـــايـــگـــه رفـــت نـــزديـــك شــــاه
ز بـــــــازوي و كــــــــتــــــــف دل آراي اوي   ز ســـهــــراب و از بــــرز و بــــالــــاي اوي
بـــه كـــردار ســـروســـت بـــالـــاش راســـت   كه هرگـز ز تـركـان چـنـيـن كـس نـخـاسـت
تــو گــويــي كــه ســام ســـوارســـت و بـــس   بــه تــوران و ايـــران نـــمـــانـــد بـــه كـــس
كــز آن پــس نــيــامــد بــه رزم و بــه بـــزم   وز آن مــــشــــت بـــــر گـــــردن ژنـــــدرزم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
shahtahmasb-safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com