FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow لشکر كشیدن كاوس با رستم
لشکر كشیدن كاوس با رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

لشگر كشيدن كاوس با رستم  

بــبــســتــنــد شــبــگــيــر بــر پــيــل كــوس   دگــر روز فــرمــود تـــا گـــيـــو و طـــوس
ســپــه بــرنــشـــانـــد و بـــنـــه بـــرنـــهـــاد   در گــــنــــج بــــگــــشـــــاد و روزي بـــــداد
شــمــرده بــه لـــشـــگـــرگـــه آمـــد ســـوار   ســپـــهـــدار و جـــوشـــن وران ســـدهـــزار
كــه از گــرد ايــشــان هــوا تــيــره گــشـــت   يــكــي لــشــگــر آمــد ز پــهــلــو بــه دشـــت
بـپـوشــيــد گــيــتــي بــه نــعــل و بــه پــيــل   ســراپــرده و خــيــمـــه زد بـــر دو مـــيـــل
بــــجــــوشــــيـــــد دريـــــا ز آواز كـــــوس   هــوا نــيــل گــون گــشــت و كــوه آبــنــوس
شــده چــون شــب و روز گــشــتـــه نـــهـــان   هــمــي رفــت مــنــزل بــه مـــنـــزل جـــهـــان
چـــــو آتـــــش پـــــس پـــــرده ي لــــــاژورد   درخــشــيــدن خــشــت و ژوپــيـــن ز گـــرد
ســـپـــرهـــاي زريـــن و زريـــنـــه كـــفـــش   ز بــس گــونــه گــونــه ســـنـــان و درفـــش
بــــرآمــــد بــــبــــاريــــد زو ســــنــــدروس   تـو گـفـتــي كــه ابــري بــه رنــگ آبــنــوس
تــو گــفــتــي ســـپـــهـــر و ثـــريـــا نـــبـــود   جـــهـــان را شـــب و روز پـــيــــدا نــــبــــود
بـشـد خـاك و ســنــگ از جــهــان نــاپــديــد   ازيـــن ســـان بـــشـــد تــــا در دژ رســــيــــد
بــه ســهــراب گــفــتـــنـــد كـــامـــد ســـپـــاه   خـــروشـــي بـــلـــنــــد آمــــد از ديــــدگــــاه
بــه بــاره بـــيـــامـــد ســـپـــه بـــنـــگـــريـــد   چـــو ســـهـــراب ز آن ديـــده آوا شـــنـــيـــد
ســـپـــاهـــي كـــه آن را كـــرانـــه نــــبــــود   بـه انـگـشــت لــشــگــر بــه هــومــان نــمــود
دلــش گــشــت پــر بــيــم و دم دركـــشـــيـــد   چــو هــومــان ز دور آن ســـپـــه را بـــديـــد
كــه انـــديـــشـــه از دل بـــبـــايـــد ســـتـــرد   بـه هـومـان چـنــيــن گــفــت ســهــراب گــرد
يــكــي مـــرد جـــنـــگـــي و گـــرزي گـــران   نــبــيــنــي تــو زيــن لــشـــگـــر بـــي كـــران
گــر ايــدون كــه يــاري دهــد هـــور و مـــاه   كــــه پــــيــــش مــــن آيــــد بــــه آوردگــــاه
ســـرافــــراز نــــامــــي نــــدانــــم كــــســــي   ســلــيــحــســت بــســيــار و مـــردم بـــســـي
كـــنـــم دشـــت را هـــمـــچــــو دريــــاي آب   كــنــون مــن بــه بــخـــت رد افـــراســـيـــاب
فــــــرود آمـــــــد از بـــــــاره شـــــــاداب دل   بـــه تـــنـــگـــي نــــداد ايــــچ ســــهــــراب دل
نــــكــــرد ايــــچ رنــــجــــه دل از كــــارزار   يــكــي جــام مــي خــواســت از مــي گـــســـار
كــشــيــدنــد بــر دشـــت پـــيـــش حـــصـــار   وز آن ســـو ســـراپـــرده ي شــــهــــريــــار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com