FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow خشم گرفتن كاوس بر رستم
خشم گرفتن كاوس بر رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

خشم گرفتن كاوس بر رستم  

گـــشـــاده دل و نــــيــــك خــــواه آمــــدنــــد   گــــرازان بــــه درگــــاه شـــــاه آمـــــدنـــــد
بـــرآشـــفـــت و پـــاســـخ نـــداد ايــــچ بــــاز   چـو رفــتــنــد و بــردنــد پــيــشــش نــمــاز
پــس آنــگــاه شــرم از دو ديــده بـــشـــســـت   يــكــي بــانــگ زد بــه گــيــو از نــخـــســـت
كــنــد پــســت و پــيــچــد ز پــيـــمـــان مـــن   كــه رســتــم كــه بــاشــد كــه فــرمــان مــن
وزو نـــيـــز بـــا مـــن مـــگـــردان ســـخــــن   بـــگـــيـــر و بـــبـــر زنـــده بــــر دار كــــن
كـه بـردي بـه رسـتـم بــر آن گــونــه دســت   ز گـــفـــتـــار او گـــيـــو را دل بـــخـــســــت
فــرومـــانـــد خـــيـــره هـــمـــه انـــجـــمـــن   بــرآشــفـــت بـــا گـــيـــو و بـــا پـــيـــل تـــن
كــه رو هــر دو را زنــده بــركـــن بـــه دار   بـــفـــرمـــود پـــس طـــوس را شـــهـــريـــار
بـــرافـــروخـــت بـــر ســـان آتــــش ز نــــي   خــود از جــاي بـــرخـــاســـت كـــاوس كـــي
بــدو مــانــده پــرخــاش جــويــان شــگــفـــت   بــشــد طــوس و دســت تــهــمــتــن گــرفــت
مــگــر كــانــدر آن تــيــزي افــســـون بـــرد   كـــه از پـــيـــش كـــاوس بــــيــــرون بــــرد
كــه چــنــديــن مــدار آتـــش انـــدر كـــنـــار   تــهــمــتـــن بـــرآشـــفـــت بـــا شـــهـــريـــار
تــرا شــهـــريـــاري نـــه انـــدر خـــورســـت   هــمــه كــارت از يــكـــدگـــر بـــدتـــرســـت
پـــرآشـــوب و بـــدخـــواه را خــــوار كــــن   تـــو ســــهــــراب را زنــــده بــــر دار كــــن
تــو گــفــتــي ز پــيــل ژيــان يــافـــت كـــوس   بــزد تــنــد يــك دســت بـــر دســـت طـــوس
بـــرو كـــرد رســـتـــم بـــتــــنــــدي گــــذر   ز بـــالـــا نـــگـــون انـــدر آمــــد بــــه ســــر
مــنــم گـــفـــت شـــيـــراوژن تـــاج بـــخـــش   بـدرشـد بــه خــشــم انــدر آمــد بــه رخــش
چـرا دسـت يــازد بــه مــن طــوس كــيــســت   چــو خــشــم آورم شــاه كــاوس كـــيـــســـت
نــگــيــن گــرز و مــغــفــر كــلــاه مــنــســـت   زمــيــن بـــنـــده و رخـــش گـــاه مـــنـــســـت
بـــه آوردگـــه بـــر ســـر افـــشـــان كـــنـــم   شــب تـــيـــره از تـــيـــغ رخـــشـــان كـــنـــم
دو بــــازو و دل شــــهــــريــــار مــــن انـــــد   ســـر نـــيــــزه و تــــيــــغ يــــار مــــن انــــد
يــــكــــي بــــنــــده ي آفــــريــــنـــــنـــــده ام   چـــــه آزاردم او نـــــه مــــــن بــــــنــــــده ام
بــيــايـــد نـــمـــانـــد بـــزرگ و نـــه خـــرد   بــه ايــران ار ايــدنـــكـــه ســـهـــراب گـــرد
خــرد را بــديــن كــار پــيــچـــان كـــنـــيـــد   شــمــا هــر كــســي چــاره ي جــان كــنــيــد
شـــمـــا را زمـــيـــن پـــر كـــرگــــس مــــرا   بــه ايــران نــبــيــنــيــد از ايـــن پـــس مـــرا
كــه رســتــم شــبــان بــود و ايــشـــان رمـــه   غــــمــــي شــــد دل نــــامـــــداران هـــــمـــــه
شــكــســتــه بــه دســت تــو گـــردد درســـت   بـه گــودرز گــفــتــنــد كــايــن كــار تــســت
هــمــي بــخــت تــو زيــن ســخــن نــغـــنـــود   ســپــهــبــد جــز از تــو ســخــن نــشـــنـــود
وزيــن در ســخــن يـــاد كـــن نـــو بـــه نـــو   بـــه نـــزديـــك ايــــن شــــاه ديــــوانــــه رو
مـــگـــر بــــخــــت گــــم بــــود بــــاز آوري   ســـــخـــــن هـــــاي چــــــرپ و دراز آوري
بــه نــزديــك خــســرو خــرامــيـــد تـــفـــت   ســـپــــهــــدار گــــودرز گــــشــــواد رفــــت
كـــز ايـــران بــــر آوردي امــــروز گــــرد   بــه كــاوس كــي گــفــت رســتــم چــه كــرد
وز آن كـــــــار ديـــــــوان مـــــــازنـــــــدران   فـــــرامـــــوش كـــــردي ز هــــــامــــــاوران
ز شـــاهـــان نـــبـــايـــد گـــزافـــه ســـخــــن   كـــه گــــويــــي ورا زنــــده بــــر دار كــــن
يــكـــي پـــهـــلـــوانـــي بـــه كـــردار گـــرگ   چــو او رفــت و آمـــد ســـپـــاهـــي بـــزرگ
شــود بــرفـــشـــانـــد بـــرو تـــيـــره گـــرد   كـــه داري كـــه بـــا او بـــه دشـــت نـــبـــرد
شــنــيــدســت و ديــدســت از بــيــش و كـــم   يـــلـــان تـــرا ســـر بــــه ســــر گــــژدهــــم
كــــه بــــا او ســــواري كــــنــــد رزم يـــــاد   هــمــي گـــويـــد آن روز هـــرگـــز مـــبـــاد
بـــــيــــــازارد او را خــــــرد كــــــم بــــــود   كــســي را كــه جــنــگــي چــو رســتــم بــود
بــــدانــــســــت كـــــو دارد آيـــــيـــــن و راه   چــو بــشــنــيـــد گـــفـــتـــار گـــودرز شـــاه
بــه بــيــهــودگــي مــغــزش آشــفــتـــه بـــود   پـيـشـمـان بــشــد ز آن كــجــا گــفــتــه بــود
لــب پـــيـــر بـــا پـــنـــد نـــيـــكـــوتـــرســـت   بـه گـودرز گـفـت ايـن ســخــن درخــورســت
كـــه تـــيـــزي و تـــنـــدي نـــيـــارد بــــهــــا   خـــــردمـــــنـــــد بـــــايـــــد دل پــــــادشــــــا
بـــه خـــوبـــي بـــســـي داســـتــــان هــــا زدن   شــــمــــا را بـــــبـــــايـــــد بـــــر او شـــــدن
نـــــمـــــودن بـــــدو روزگــــــار بــــــهــــــي   ســـرش كـــردن از تـــيــــزي مــــن تــــهــــي
پـــس پـــهـــلـــوان تـــيـــز بــــنــــهــــاد روي   چــو گــودرز بــرخـــاســـت از پـــيـــش اوي
پـــس رســـتـــم انـــدر گــــرفــــتــــنــــد راه   بــــرفــــتــــنــــد بــــا او ســــران ســــپـــــاه
هـــمـــه نـــامـــداران شـــدنـــد انـــجــــمــــن   چـــو ديــــدنــــد گــــرد گــــو پــــيــــل تــــن
كــــه جــــاويـــــد بـــــادي و روشـــــن روان   ســتــايــش گـــرفـــتـــنـــد بـــر پـــهـــلـــوان
هــمــيــشــه ســـر تـــخـــت جـــاي تـــو بـــاد   جــهــان ســر بــه ســر زيــر پــاي تـــو بـــاد
بـه تـيـزي سـخـن گـفـتـنـش نــغــز نــيــســت   تــو دانــي كــه كــاوس را مــغــز نـــيـــســـت
بــه خــوبــي ز ســر بـــاز پـــيـــمـــان شـــود   بــجــوشــد هــمــان گــه پــشــيــمـــان شـــود
هـــم ايـــرانـــيـــان را نـــبــــاشــــد گــــنــــاه   تـــهـــمـــتـــن گــــر آزرده گــــردد ز شــــاه
ز تــنــدي بــخــايــد هــمـــي پـــشـــت دســـت   هـم او ز آن سـخـن هـا پـشـيــمــان شــدســت
كــه هــســتــم ز كـــاوس كـــي بـــي نـــيـــاز   تــهــمـــتـــن چـــنـــيـــن پـــاســـخ آورد بـــاز
قــبـــا جـــوشـــن و دل نـــهـــاده بـــه مـــرگ   مــرا تــخــت زيـــن بـــاشـــد و تـــاج تـــرگ
چـه كـاوس پـيـشـم چــه يــك مــشــت خــاك   چــــرا دارم از خـــــشـــــم كـــــاوس بـــــاك
جــز از پــاك يـــزدان نـــتـــرســـم ز كـــس   ســرم گــشـــت ســـيـــر و دلـــم كـــرد بـــس
چــنــيــن گـــفـــت گـــودرز بـــا پـــيـــل تـــن   ز گـفــتــار چــون ســيــر گــشــت انــجــمــن
بـه ديــگــر ســخــن هــا بــرانــد ايــن زمــان   كــه شــهــر و دلــيــران و لــشــگــر گــمــان
هـمـي رفــت زيــن گــونــه چــنــدي بــه راز   كــزيــن تــرك تــرســنــده شــد ســرفــراز
هـــمـــه بـــوم و بـــر كـــرد بـــايـــد تـــهـــي   كــه چــونـــان كـــه گـــژدهـــم داد آگـــهـــي
مـــرا و تــــرا نــــيــــســــت جــــاي درنــــگ   چـو رسـتـم هـمـي زو بـتـرســد بــه جــنــگ
بــديــدم بـــه درگـــاه بـــر گـــفـــت و گـــوي   از آشــــفــــتــــن شــــاه و پــــيــــگـــــار اوي
چــنــيــن پــشــت بـــر شـــاه ايـــران مـــكـــن   ز ســهــراب يــل رفــت يــكـــســـر ســـخـــن
بــديــن بـــازگـــشـــتـــن مـــگـــردان نـــهـــان   چــنــيــن بــر شــده نــامـــت انـــدر جـــهـــان
مـكــن تــيــره بــر خــيــره ايــن تــاج و گــاه   و ديــگــر كــه تــنــگ انـــدر آمـــد ســـپـــاه
تـهـمــتــن چــو بــشــنــيــد خــيــره بــمــانــد   بـه رسـتـم بـر ايـن داســتــان هــا بــخــوانــد
نــخــواهــم كــه بــاشــد ز تــن بــگـــســـلـــم   بــــدو گــــفــــت اگــــر بــــيـــــم دارد دلـــــم
گـــرازان و پـــويـــان بـــه نـــزديـــك شــــاه   از ايــن نــنــگ بــرگــشـــت و آمـــد بـــه راه
بـسـي پــوزش انــدر گــذشــتــه بــخــواســت   چـو درشـد ز درگـاه شــاه بــرپــاي خــاســت
چـنـان زيـســت بــايــد كــه يــزدان بــكــشــت   كــه تــنــدي مــرا گــوهــرســت و ســرشــت
دلـــم گـــشـــت بـــاريـــك چـــون مــــاه نــــو   وزيـــن نـــاســـگـــالـــيـــده بـــدخــــواه نــــو
چـــو ديــــر آمــــدي تــــنــــدي آراســــتــــم   بــديــن چــاره جــســتــن تـــرا خـــواســـتـــم
پـــشـــيـــمـــان شـــدم خـــاكـــم انـــدر دهـــن   چــو آزرده گـــشـــتـــي تـــو اي پـــيـــل تـــن
هــمــه كــهــتــرانــيــم و فــرمــان تــراســت   بـدو گـفـت رســتــم كــه گــيــهــان تــراســت
روانـــــت ز دانـــــش مـــــبــــــادا تــــــهــــــي   كـــنـــون آمـــدم تـــا چـــه فـــرمــــان دهــــي
گـــزيـــنـــيـــم و فـــردا بــــســــازيــــم رزم   بـــدو گـــفـــت كــــاوس كــــامــــروز بــــزم
شـــد ايـــوان بــــه كــــردار بــــاغ بــــهــــار   بـــيـــاراســـت رامــــشــــگــــهــــي شــــاه وار
سـمـن عـارضــان پــيــش خــســرو بــه پــاي   ز آواز ابــــريــــشــــم و بـــــانـــــگ نـــــاي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com