FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow نامه ی گژدهم به نزدیك كاوس
نامه ی گژدهم به نزدیك كاوس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

  نامه ي گژدهم به نزديك كاوس

بــيـــاورد و بـــنـــشـــانـــد مـــردي دبـــيـــر   چــو بــرگــشــت ســهــراب گــژدهــم پــيــر
بــرافـــگـــنـــد پـــويـــنـــده مـــردي بـــه راه   يــكــي نــامــه بــنــبـــشـــت نـــزديـــك شـــاه
نـــمـــود آنــــگــــهــــي گــــردش روزگــــار   نــخــســت آفــريــن كـــرد بـــر كـــردگـــار
هــــمـــــه رزم جـــــويـــــان كـــــنـــــداوران   كـــه آمـــد بــــر مــــا ســــپــــاهــــي گــــران
كـــه ســـالـــش ده و دو نـــبـــاشـــد فــــزون   يــكــي پــهـــلـــوانـــي بـــه پـــيـــش انـــدرون
چـو خـورشـيـد تـابــان بــه دو پــيــكــرســت   بــه بــالـــا ز ســـرو ســـهـــي بـــرتـــرســـت
نــديــدم كــســي را چــنـــان دســـت و گـــرز   بــرش چــون بــر پـــيـــل و بـــالـــاش بـــرز
ز دريـــــا و از كـــــوه تـــــنـــــگ آيــــــدش   چـو شـمـشـيـر هــنــدي بــه چــنــگ آيــدش
چــو بــازوي او تــيــغ بـــرنـــده نـــيـــســـت   چـــو آواز او رعـــد غـــرنـــده نـــيـــســــت
يــكــي بــاره ي تــيــزتـــگ بـــرنـــشـــســـت   هـــژيـــر دلــــاور مــــيــــان را بــــبــــســــت
بــر اســپــش نــديــدم فــزون ز آن بــه پــاي   بـــشـــد پـــيــــش ســــهــــراب رزم آزمــــاي
گــرايــد ز بـــيـــنـــي ســـوي مـــغـــز بـــوي   كــه بــر هــم زنــد مــژه را جــنــگ جـــوي
بــرش مــانــد ز آن بــازو انــدر شـــگـــفـــت   كـه سـهـرابـش از پــشــت زيــن بــرگــرفــت
پــرانــديــشـــه جـــان از پـــي كـــار اوســـت   درسـتــســت و اكــنــون بــه زنــهــار اوســت
عــنــان پــيــچ زيــن گــونــه نــشـــنـــيـــده ام   ســــواران تـــــركـــــان بـــــســـــي ديـــــده ام
يـــكـــي مـــرد جـــنـــگ آور آرد بـــه كــــف   مــــبــــادا كـــــه او در مـــــيـــــان دو صـــــف
كـــه او اســـپ تــــازد بــــرو روز كــــيــــن   بــر آن كـــوه بـــخـــشـــايـــش آرد زمـــيـــن
تــو گــفــتــي كــه ســام ســوارســـت و بـــس   عـــنـــان دار چـــون او نـــديـــدســـت كــــس
سـر بـخــت گــردان هــمــه خــفــتــه گــيــر   بــلــنــديــش بــر آســمــان رفـــتـــه گـــيـــر
نــكــوشــيــم و ديــگــر نــگــويــيــم چــيـــز   اگـر خــود شــكــيــبــيــم يــك چــنــد نــيــز
نـــرانـــد ســـپـــاه و نـــســـازد كــــمــــيــــن   اگــــر دم زنــــد شــــهــــريـــــار زمـــــيـــــن
نــگــيــرد كـــســـي دســـت او را بـــه دســـت   دژ و بــاره گــيــرد كــه خــود زور هــســت
درنـــگـــي شـــود شـــيـــر ز اشـــتــــاب اوي   كــه ايــن بــاره را نـــيـــســـت پـــايـــاب اوي
فــرســتــاده را جـــســـت و بـــگـــشـــاد لـــب   چــو نــامــه بــه مــهــر انــدر آمــد بــه شــب
نــبــيــنــد تــرا هـــيـــچ كـــس ز آن ســـپـــاه   بــگــفــتــش چــنــان رو كـــه فـــردا پـــگـــاه
پـــس نـــامـــه آنـــگـــاه بـــرپـــاي خـــاســـت   فـــرســـتــــاد نــــامــــه ســــوي راه راســــت
بــــر آن راه بــــي راه شـــــد نـــــاپـــــديـــــد   بــنــه بــرنــهـــاد و ســـر انـــدر كـــشـــيـــد
ســـــپـــــردنـــــد آن بـــــاره ي دژ بــــــدوي   ســـوي شـــهـــر ايــــران نــــهــــادنــــد روي
مــيــان را بــبــســـتـــنـــد تـــركـــان گـــروه   چـو خـورشـيـد بـرزد ســر از تــيــره كــوه
يــكــي بــاركــش بــاره يــي بــر نـــشـــســـت   ســپــهـــدار ســـهـــراب نـــيـــزه بـــه دســـت
بـــه بـــاره درون بـــس كـــســـي را نـــديـــد   ســـوي بـــاره آمـــد يــــك بــــنــــگــــريــــد
نــــديــــدنــــد در دژ يـــــكـــــي رزم ســـــاز   بــــيـــــامـــــد در دژ گـــــشـــــادنـــــد بـــــاز
بــه جــان هــر كــســي چــاره جــو آمــدنـــد   بــه فـــرمـــان هـــمـــه پـــيـــش او آمـــدنـــد
غـمـي شـد دلــش كــان ســخــن هــا شــنــيــد   چـو نــامــه بــه نــزديــك خــســرو رســيــد
وزيــن داســتــان چـــنـــد گـــونـــه بـــرانـــد   گــران مــايــگــان را ز لــشــگــر بــخــوانـــد
بــزرگــان لــشــگــر هــمــه بـــيـــش و كـــم   نــشــســـتـــنـــد بـــا شـــاه ايـــران بـــه هـــم
چـو گــرگــيــن و بــهــرام و فــرهــاد نــيــو   چـو طـوس و چـو گـودرز گـشـواد و گــيــو
بــپــرســيــد بــســيــار و خــيــره بــمــانـــد   ســپــهــدار نــامــه بــر ايــشــان بــخـــوانـــد
كـــه ايـــن كـــار گـــردد بـــه مـــا بـــر دراز   چــنــيـــن گـــفـــت بـــا پـــهـــلـــوان بـــه راز
از انـــديـــشـــه دل را بـــشـــويـــد هــــمــــي   بــريــن ســان كــه گــردهــم گــويــد هــمــي
از ايــران هــم آورد ايــن مـــرد كـــيـــســـت   چـه سـازيــم و درمــان ايــن كــار چــيــســت
بـــه زاول شــــود نــــزد ســــالــــار نــــيــــو   بــر آن بــرنــهــادنــد يــكــســر كــه گــيـــو
كــه بــا بــيــم شــد تــخــت شــاهــنــشـــهـــي   بـــه رســـتـــم رســـانـــد از ايـــن آگــــهــــي
بــخــوانــد كــه اويـــســـت پـــشـــت ســـپـــاه   گـــو پـــيـــل تــــن را بــــديــــن رزمــــگــــاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com