FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow زادن سهراب از مادرش تهمینه
زادن سهراب از مادرش تهمینه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

زادن سهراب از مادرش تهمينه  

يــكــي پـــورش آمـــد چـــو تـــابـــنـــده مـــاه   چــو نــه مــاه بــگــذشـــت بـــر دخـــت شـــاه
وگـر سـام شــيــرســت و گــر نــيــرمــســت   تــو گــفــتــي گــو پــيــل تــن رســتــمــســـت
ورا نـــام تـــهـــمـــيـــنـــه ســـهـــراب كـــرد   چــو خــنــدان شــد و چــهــره شــاداب كــرد
بــــرش چــــون بــــر رســــتــــم زال بـــــود   چـو يـك مـاه شـد هــمــچــو يــك ســال بــود
بــه پــنــجــم دل تــيــر و پــيــكــان گــرفــت   چـو سـه سـالـه شـد زخـم چـوگــان گــرفــت
كـــه يــــارســــت بــــا او نــــبــــرد آزمــــود   چـو ده سـالـه شـد ز آن زمـيــن كــس نــبــود
بــدو گــفــت گـــســـتـــاخ بـــا مـــن بـــگـــوي   بــــر مــــادر آمــــد بــــپــــرســــيــــد ز وي
هـــمـــي بـــاســــمــــان انــــدر آيــــد ســــرم   كـه مــن چــون ز هــمــشــيــرگــان بــرتــرم
چــه گــويــم چــو پــرســد كــســي از پـــدر   ز تـــخـــم كـــيـــم وز كـــدامـــيـــن گـــهـــر
نـــمــــانــــم تــــرا زنــــده انــــدر جــــهــــان   گــر ايــن پــرســش از مــن بــمــانــد نــهـــان
بــديــن شــادمـــان بـــاش و تـــنـــدي مـــكـــن   بــدو گــفــت مــادر كــه بــشـــنـــو ســـخـــن
ز دســــتــــان ســــامــــي و از نــــيـــــرمـــــي   تـــو پـــور گـــو پـــيـــل تـــن رســــتــــمــــي
كــه تــخــم تــو ز آن نــامــور گــوهــرســت   ازيـــرا ســـرت ز آســـمـــان بـــرتـــرســــت
ســواري چـــو رســـتـــم نـــيـــامـــد پـــديـــد   جـــهـــان آفـــريـــن تـــا جـــهـــان آفـــريــــد
ســـرش را نـــيـــارســـت گـــردون بـــســـود   چــو ســام نــريــمــان بــه گــيــتـــي نـــبـــود
بـــيـــاورد و بـــنـــمـــود پـــنـــهـــان بـــدوي   يــكــي نــامـــه از رســـتـــم جـــنـــگ جـــوي
از ايــــران فــــرســــتــــاده بـــــودش پـــــدر   سـه يـاقــوت رخــشــان بــه ســه مــهــره زر
نـــبـــايـــد كـــه دانـــد ز ســـر تـــا بـــه بـــن   بــدو گــفـــت افـــراســـيـــاب ايـــن ســـخـــن
شــدســـتـــي ســـرافـــراز گـــردن كـــشـــان   پــدر گــر شــنــاســد كــه تــو زيــن نــشــان
دل مــــــــادرت گــــــــردد از درد ريـــــــــش   چــو دانــد بــخــوانــدت نــزديــك خــويــش
كـــســـي ايـــن ســـخـــن را نـــدارد نــــهــــان   چــنــيــن گــفــت ســهــراب كــانــدر جــهــان
ز رســـتـــم زنـــنـــد ايـــن زمـــان داســـتـــان   بـــزرگـــان جـــنــــگ آور از بــــاســــتــــان
نــهـــان كـــردن از مـــن چـــه آيـــيـــن بـــود   نـــبـــرده نـــژادي كـــه چـــونــــيــــن بــــود
فــــراز آورم لــــشــــگــــري بـــــي كـــــران   كـــنـــون مـــن ز تـــركـــان جـــنــــگ آوران
از ايـــــران بــــــبــــــرم پــــــي طــــــوس را   بـــــرانـــــگـــــيـــــزم از گـــــاه كـــــاوس را
نـــشـــانـــمــــش بــــر گــــاه كــــاوس شــــاه   بــه رســتــم دهــم تــخــت و گــرز و كــلــاه
ابـــــا شــــــاه روي انــــــدر آرم بــــــه روي   از ايــران بــه تــوران شــوم جــنـــگ جـــوي
ســــر نــــيــــزه بــــگــــذارم از آفـــــتـــــاب   بـــگـــيـــرم ســـر تـــخـــت افــــراســــيــــاب
نــبــايــد بـــه گـــيـــتـــي كـــســـي تـــاجـــور   چــو رســتــم پــدر بـــاشـــد و مـــن پـــســـر
ســــتــــاره چــــرا بــــرفـــــرازد كـــــلـــــاه   چــو روشــن بــود روي خــورشــيــد و مــاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com