FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم
آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آمدن تهمينه دختر شاه سمنگان به نزد رستم  

شــبــاهــنــگ بــر چــرخ گــردان بــگــشـــت   چـو يـك بـهــره از تــيــره شــب درگــذشــت
در خــــوابــــگــــه نــــرم كــــردنــــد بـــــاز   ســخــن گــفــتــن آمــد نــهـــفـــتـــه بـــه راز
خــرامــان بــيــامـــد بـــه بـــالـــيـــن مـــســـت   يـكـي بـنــده شــمــعــي مــعــنــبــر بــه دســت
چـو خـورشـيـد تـابـان پـر از رنــگ و بــوي   پــــس پــــرده انــــدر يـــــكـــــي مـــــاه روي
بـــه بـــالـــا بـــه كـــردار ســـرو بـــلــــنــــد   دو ابــرو كــمــان و دو گــيــســو كــمـــنـــد
تــو گــفــتــي كــه بــهـــره نـــدارد ز خـــاك   روانـــش خـــرد بـــود و تـــن جــــان پــــاك
بــرو بــر جــهــان آفــريــن را بـــخـــوانـــد   ازو رســـتـــم شـــيـــردل خـــيـــره مــــانــــد
چـه جـويـي شـب تــيــره كــام تــو چــيــســت   بــپــرســيــد زو گــفــت نــام تــو چــيــســـت
تــو گــويــي كــه از غــم بــه دو نــيــمـــه ام   چــنــيــن داد پــاســخ كــه تـــهـــمـــيـــنـــه ام
ز پــشـــت هـــژبـــر و پـــلـــنـــگـــان مـــنـــم   يـــكـــي دخـــت شـــاه ســـمـــنـــگـــان مـــنـــم
چـو مــن زيــر چــرخ كــبــود انــدكــيــســت   بـه گـيـتـي ز خـوبــان مــرا جــفــت نــيــســت
نــه هـــرگـــز كـــس آوا شـــنـــيـــدي مـــرا   كـــس از پـــرده بـــيـــرون نـــديـــدي مــــرا
شـــنـــيـــدم هـــمـــي داســـتـــانـــت بــــســــي   بـــه كـــردار افـــســـانـــه از هـــر كـــســـي
نـتـرسـي و هـسـتـي چــنــيــن تــيــز چــنــگ   كـه از شـيـر و ديـو و نــهــنــگ و پــلــنــگ
بــگــردي بــر آن مـــرز و هـــم نـــغـــنـــوي   شــب تــيـــره تـــنـــهـــا بـــه تـــوران شـــوي
هــوا را بــه شــمــشــيــر گـــريـــان كـــنـــي   بــه تــنــهــا يــكـــي گـــور بـــريـــان كـــنـــي
بـــدرد دل شـــيـــر و چـــنـــگ پــــلــــنــــگ   هـر آن كـس كـه گـرز تـو بـيـنـد بـه جـنـگ
نــيــارد بــه نــخــچـــيـــر كـــردن شـــتـــاب   بــرهــنــه چــو تــيــغ تــو بــيــنــد عـــقـــاب
ز بـــيـــم ســـنـــان تـــو خـــون بــــارد ابــــر   نـــشـــان كــــمــــنــــد تــــو دارد هــــژبــــر
بـــســـي لـــب بـــه دنـــدان گـــزيـــدم ز تــــو   چــو ايــن داســتـــان هـــا شـــنـــيـــدم ز تـــو
بــديــن شــهــر كــرد ايــزد آبــشـــخـــورت   بــجــســتــم هــمــي كــفــت و يـــال و بـــرت
نــبــيــنــد جــزيـــن مـــرغ و مـــاهـــي مـــرا   تـــرا ام كـــنـــون گـــر بـــخـــواهــــي مــــرا
خـــرد را ز بــــهــــر هــــوا كــــشــــتــــه ام   يــكــي آنــك بــر تــو چــنــيــن گــشــتـــه ام
نـــشـــانـــد يـــكـــي پـــورم انـــدر كــــنــــار   و ديــگــر كـــه از تـــو مـــگـــر كـــردگـــار
ســپــهــرش دهــد بــهــره كــيــوان و هـــور   مـگــر چــون تــو بــاشــد بــه مــردي و زور
ســـمـــنـــگـــان هـــمــــه زيــــر پــــاي آورم   ســديــگـــر كـــه اســـپـــت بـــه جـــاي آورم
ز هـــر دانـــشـــي نــــزد او بــــهــــره ديــــد   چـو رسـتـم بـر آن سـان پــري چــهــره ديــد
نـــديـــد ايـــچ فــــرجــــام جــــز فــــرهــــي   و ديـــگــــر كــــه از رخــــش داد آگــــهــــي
بــــيــــايــــد بــــخـــــواهـــــد ورا از پـــــدر   بـــفـــرمـــود تـــا مــــوبــــدي پــــرهــــنــــر
بــــه ســـــان يـــــكـــــي ســـــرو آزاد شـــــد   چـو بـشــنــيــد شــاه ايــن ســخــن شــاد شــد
بــدان ســان كــه بــودســت آيــيــن و كــيــش   بـــدان پـــهـــلـــوان داد آن دخـــت خـــويــــش
بــه خـــوبـــي بـــيـــاراســـت پـــيـــمـــان اوي   بـــه خـــشـــنـــودي و راي و فـــرمـــان اوي
هــمــه شــاد گــشـــتـــنـــد پـــيـــر و جـــوان   چــو بــســپــرد دخــتـــر بـــدان پـــهـــلـــوان
ابـــر پـــهـــلـــوان آفـــريـــن خـــوانــــدنــــد   ز شـــادي بـــســـي زر بـــرافـــشـــانـــدنــــد
ســـر بـــدســـگـــالـــان تــــو كــــنــــده بــــاد   كــه ايــن مــاه نــو بــر تــو فــرخــنــده بـــاد
بــــبــــود آن شــــب تــــيــــره ديــــر و دراز   چـــو انـــبـــاز او گـــشـــت بــــا او بــــه راز
هـمـي خـواسـت افـگــنــد رخــشــان كــمــنــد   چــو خــورشــيــد تــابــان ز چــرخ بــلـــنـــد
كــه آن مــهــره انــدر جــهــان شــهــره بــود   بــه بــازوي رســتــم يـــكـــي مـــهـــره بـــود
اگـــــر دخـــــتـــــر آرد تــــــرا روزگــــــار   بـــدو داد و گـــفـــتـــش كـــه ايـــن را بـــدار
بــه نــيــك اخــتــر و فــال گــيــتــي فــروز   بــگــيــر و بــه گــيـــســـوي او بـــر بـــدوز
بـــبــــنــــدش بــــه بــــازو نــــشــــان پــــدر   ور ايـــدونـــك آيـــد ز اخــــتــــر پــــســــر
بـــه مـــردي و خـــوي كـــريــــمــــان بــــود   بــــه بــــالــــاي ســــام نــــريــــمــــان بـــــود
نـــتـــابـــد بـــه تـــنـــدي بـــر او آفــــتــــاب   فـــــرود آرد از ابـــــر پـــــران عـــــقــــــاب
هــمــي گــفــت از هــر ســخــن پـــيـــش اوي   هــــمــــي بــــود آن شــــب بــــر مـــــاه روي
بــيـــاراســـت روي زمـــيـــن را بـــه مـــهـــر   چـو خـورشـيـد رخـشـنـده شـد بـر سـپــهــر
بـسـي بــوســه دادش بــه چــشــم و بــه ســر   بــه پــدرود كـــردن گـــرفـــتـــش بـــه بـــر
ابـــــا انـــــده و درد انـــــبـــــاز گــــــشــــــت   پــري چــهــره گـــريـــان ازو بـــازگـــشـــت
بـــپـــرســــيــــدش از خــــواب و آرام گــــاه   بـــر رســـتـــم آمـــد گـــران مـــايــــه شــــاه
بـــرو شـــادمـــان شــــد دل تــــاج بــــخــــش   چـو ايـن گـفـتـه شـد مـژده دادش بــه رخــش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com