FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow آمدن رستم به شهر سمنگان
آمدن رستم به شهر سمنگان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آمدن رستم به شهر سمنگان  

خــبــر زو بــه شــاه و بــزرگـــان رســـيـــد   چـو نــزديــك شــهــر ســمــنــگــان رســيــد
بـه نـخــچــيــرگــه زو رمــيــدســت رخــش   كـــه آمـــد پــــيــــاده گــــو تــــاج بــــخــــش
كــســي كــو بـــه ســـر بـــنـــهـــادي كـــلـــاه   پـــذيـــره شـــدنـــدش بــــزرگــــان و شــــاه
كـــه يـــارســـت بـــا تـــو نـــبــــرد آزمــــود   بــدو گــفــت شــاه ســمــنـــگـــان چـــه بـــود
ســــتــــاده بــــه فــــرمــــان و راه تــــوايــــم   دريــن شــهــر مـــا نـــيـــك خـــواه تـــوايـــم
ســـر ارجـــمـــنـــدان و جــــان آن تــــســــت   تــن و خــواســتــه زيـــر فـــرمـــان تـــســـت
ز بـــدهـــا گـــمـــانـــيـــش كــــوتــــاه ديــــد   چــو رســتــم بــه گــفــتــار او بــنــگـــريـــد
ز مـــن دور شـــد بـــي لـــگــــام و فــــســــار   بــدو گــفــت رخــشـــم بـــديـــن مـــرغـــزار
وز آن جــا كــجــا جــويــبــار و نـــي اســـت   كـنـون تـا ســمــنــگــان نــشــان از پــي اســت
بــبــاشـــم بـــه پـــاداش نـــيـــكـــي شـــنـــاس   تـــرا بـــاشـــد ار بـــاز جـــويـــي ســــپــــاس
ســران را بــســـي ســـر بـــبـــايـــد بـــريـــد   گــر ايــدونـــك مـــانـــد ز مـــن نـــاپـــديـــد
نــيــارد كــســـي بـــا تـــو ايـــن كـــار كـــرد   بــــدو گــــفــــت شــــاه اي ســــزاوار مــــرد
بــه كـــام تـــو گـــردد ســـراســـر ســـخـــن   تــو مــهــمــان مــن بــاش و تـــنـــدي مـــكـــن
وز انـــــــديــــــــشــــــــه آزاد داريــــــــم دل   يـــك امـــشـــب بـــه مــــي شــــاد داريــــم دل
چــــنــــان بــــاره ي نـــــامـــــدار جـــــهـــــان   نـــمــــانــــد پــــي رخــــش فــــرخ نــــهــــان
روانــــــش ز انــــــديــــــشــــــه آزاد شــــــد   تــهـــمـــتـــن بـــه گـــفـــتـــار او شـــاد شـــد
شــــد از مــــژده دلــــشــــاد مــــهــــمــــان او   ســــزا ديــــد رفــــتـــــن ســـــوي خـــــان او
هــمــي بـــود در پـــيـــش او بـــر بـــه پـــاي   ســــپــــهــــبــــد بــــدو داد در كــــاخ جــــاي
ســـزاوار بـــا او بـــه شــــادي نــــشــــانــــد   ز شـهـر و ز لـشــگــر مــهــان را بــخــوانــد
ســيــه چـــشـــم و گـــل رخ بـــتـــان طـــراز   گـــــســــــارنــــــده ي بــــــاده آورد ســــــاز
بـــدان تـــا تـــهــــمــــتــــن نــــبــــاشــــد دژم   نـــشـــســـتـــنـــد بـــا رودســـازان بـــه هـــم
هـــمـــي از نـــشـــســـتـــن شـــتـــاب آمـــدش   چـو شـد مــســت و هــنــگــام خــواب آمــدش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com