FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان سهراب arrow آمدن رستم به نخچیرگاه
آمدن رستم به نخچیرگاه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۶ مرداد ۱۳۸۶

آمدن رستم به نخچيرگاه

بـــپـــيـــونـــدم از گـــفـــتـــه ي بـــاســـتــــان   ز گـــفـــتـــار دهـــقـــان يـــكــــي داســــتــــان
كــــه رســــتــــم يــــك روز از بـــــامـــــداد   ز مــوبــد بــريــن گــونـــه بـــرداشـــت يـــاد
كـمـر بـسـت و تـركـش پــر از تــيــر كــرد   غــمــي بــد دلــش ســاز نــخــچــيـــر كـــرد
چــو شــيــر دژاگــاه نـــخـــچـــيـــر جـــوي   ســوي مـــرز تـــوران چـــو بـــنـــهـــاد روي
بـــيـــابـــان ســـراســـر پـــر از گـــور ديـــد   چـــو نـــزديـــكـــي مـــرز تـــوران رســـيـــد
بــخــنــديــد و ز جــاي بـــركـــنـــد رخـــش   بــرافــروخــت چــون گــل رخ تــاج بــخــش
بــيــفــگــنــد بــر دشــت نــخــچــيــر چــنــد   بـه تـيـر و كــمــان و بــه گــرز و كــمــنــد
يـــكـــي آتـــشـــي بـــرفـــروزيـــد ســـخـــت   ز خـــاشــــاك وز خــــار و شــــاخ درخــــت
درخــــتــــي بــــجــــســـــت از در بـــــاب زن   چــو آتـــش پـــراگـــنـــده شـــد پـــيـــل تـــن
كــه در جــنــگ او پــر مــرغــي نــســخـــت   يــــك نــــره گــــوري بــــزد بــــر درخــــت
ز مــغــز اســتـــخـــوانـــش بـــرآورد گـــرد   چـو بـريـان شـد از هـم بــكــنــد و بــخــورد
چـــمـــان و چـــران رخـــش در مـــرغـــزار   بــــخــــفــــت و بــــرآســــود از روزگـــــار
بــر آن دشــت نــخــچــيــرگــه بــرگــذشــت   ســواران تــركــان تــنــي هــفـــت و هـــشـــت
بـــگـــشـــتـــنـــد گـــرد لــــب جــــويــــبــــار   يـــكــــي اســــپ ديــــدنــــد در مــــرغــــزار
ســوي بــنــد كــردنــش بـــشـــتـــافـــتـــنـــد   چــو بــر دشــت مــر رخــش را يــافــتـــنـــد
هـمـي هـر يـك از رخـش جـســتــنــد بــهــر   گــرفــتــنــد و بــردنــد پــويــان بــه شــهــر
بـــه كـــار آمــــدش بــــاره ي دســــت كــــش   چـو بـيــدار شــد رســتــم از خــواب خــوش
ز هـــر ســـو هـــمـــي بـــارگـــي را نـــديـــد   بـــدان مـــرغـــزار انـــدرون بـــنـــگـــريـــد
سـراسـيــمــه ســوي ســمــنــگــان شــتــافــت   غــمــي گــشــت چــون بــارگــي را نــيــافــت
كـــجـــا پـــويـــم از نـــنـــگ تـــيــــره روان   هــمـــي گـــفـــت كـــاكـــنـــون پـــيـــاده دوان
تـهــمــتــن بــديــن ســان بــخــفــت و بــمــرد   چـه گـويـنـد گـردان كــه اســپــش كــه بــرد
ســپــردن بـــه غـــم دل بـــه يـــكـــبـــارگـــي   كــنــون رفـــت بـــايـــد بـــه بـــي چـــارگـــي
بــه جــايــي نـــشـــانـــش بـــيـــابـــم مـــگـــر   كــنــون بــســت بــايــد ســلـــيـــح و كـــمـــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com